21. Mart. 2013.

Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Komisija) održala je 21.03.2013. godine 27. sjednicu, kojoj je od 11 članova prisustvovalo 8 članova  (2 člana su najavila i opravdala odsustvo). Pored članova Komisije sjednici su po pozivu prisustvovali i Enisa Teskeredžić (predstavnik predlagača Zakona), Muhidin Subašić i Edim Kasumović (predstavnici Federalnom zavoda PIO/MIO) i Lejla Jusić (predstavnica Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije).

Komisija je prema utvrđenom dnevnom redu razmatrala:

1. Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata (skraćeni postupak)

Komisija, na osnovu člana 44. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, podnosi Predstavničkom domu sljedeći:

IZVJEŠTAJ

1. Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata dostavljen od premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlaštenih predlagača,  da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana III. 2. e)  (koje su izmijenjene amandmanom IX. na Ustav Federacije BiH što je potrebno i dodati u Obrazloženju prijedloga Zakona), a u vezi sa članom III. 3/3 Ustava Federacije BiH, a to je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona.

Tokom rasprave o pojedinostima Komisija je utvrdila i mišljenje kojim sugeriše ovlaštenom predlagaču da do sjednice Predstavničkog doma svojim amandmanima precizira slijedeće odredbe:

  • U članu 2. u stavu 2. potrebno je formulisati normu u smislu jezičko-stilskog poboljšanja tako što će riječ „ propisano“ zamijeniti sa riječju „regulisano“;
  • U članu 4. stav 1. tačka 3) u formulaciji rečenice „ Ukoliko korisnik iz ove tačke ima 20 godina penzijskog staža i bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je licu priznat u sudjelovanju u odbrani Bosne i Hercegovine u dvostrukom trajanju, pri čemu se poseban radni staž priznaje u jednostrukom trajanju“, iza riječi „penzijskog staža“ brisati veznik „i“;
  • U članu 5 . je potrebno radi preciznosti odredbe ispred riječi „ (414,30 KM)“ dodati riječi „koja iznosi“, a u formulaciji „ (414,30 KM)“ brisati zagradu;
  • U članu 6. stav 3. je potrebno iza riječi „ličnog“ dodati riječ „čina“, a iza riječi „formacijskog“ dodati riječ „mjesta“, u istom stavu u tabelarnom dijelu potrebno je pripadajuće koeficijente „ potpukovnika i pukovnika“ zamijeniti tako da koeficijent za potpukovnika bude 2,2, a za pukovnika 2,3;
  • Komisija sugeriše da se odredbe člana 15. stav 2. usklade sa Zakonom o upravnom postupku;
  • Komisija ukazuje da je odredbe člana 21. kojim se regulišu „ KAZNENE ODREDBE“ nužno vezati za konkretnu odredbu u zakonu čije bi neprovođenje ili pogrešna primjena predstavljalo prekršaj za koji se propisuje kazna, kako bi odredbe ovog člana bile jasne, primjenjive i usklađene sa Zakonom o prekršajima;
  • Komisija ukazuje na nužnost usklađivanja sadržaja ovog zakona sa odgovarajućim propisima u okviru pravnog sistema Federacije BiH kako bi zakon bio jasan, provodiv i pravedan po osnovnim intencijama;

Komisija je utvrdila i amandman na Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata koji glasi:

AMANDMAN I

U članu 10. stav 3. mijenja se i glasi:

“Koeficijent za isplatu penzija iz stava 2. ovog člana donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u zavisnosti od raspoloživih sredstava.”

Za izvjestioca ispred Komisije određen je Nasir Beganović zamjenik predsjednika Komisije.