29. April. 2013.

Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Komisija) održala je 29.04.2013. godine 28. sjednicu, kojoj je od 11 članova prisustvovalo 8 članova i na kojoj je prema utvrđenom dnevnom redu razmatrala:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti- hitni postupak;
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obligacionim odnosima- hitni postupak
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu- skraćeni postupak;
 4. Prijedlog zakona o izmjenema i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2008. do 31.12.2012.godine-skraćeni postupak
 5. Prijedlog zakona o stočarstvu;
 6. Prijedlog zakona o stvarnim pravima;
 7. Prijedlog zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama;
 8. Prijedlog zakona o zaštiti prirode;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama u Federacije BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;
 12. Tekuća pitanja

Komisija, na osnovu člana 44. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, podnosi Predstavničkom domu slijedeći:

IZVJEŠTAJ

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti- hitni postupak;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana III.1 Ustava Federacije BiH koji je izmijenjen amandmanom VIII, LXXXIX i CVI na Ustav Federacije BiH što je potrebno navesti i u Obrazloženju ovog zakona.

Komisija podrzava da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku.

2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obligacionim odnosima- hitni postupak

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obligacionim odnosima dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20.(1) d) Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona.

Razmatrajući Prijedlog zakona u pojedinostima, Komisija izražava razumjevanje za okolnosti u kojima je predložen ovaj zakon i svrhu koja se želi postići donošenjem ovog zakona, stim što ukazuje da predložena odredba u ovom zakonu nije u skladu sa pravnim sistemom Federacije BiH, što se očituje u mogućoj nejednakosti građana pred zakonom, te moguće direktne primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama u eventualnim sudskim sporovima u slučajevima koje tretiraju opisani razlozi za donošenje ovog zakona.

Komisija podržava da se ovaj zakon razmatra po hitnom postupku.

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu- skraćeni postupak;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20.(1) d) Ustava Federacije BiH, člana III.1. b) Ustava Federacije BiH koji je izmijenjen amandmanima VIII, LXXXIX i CVI i člana III.2. tačka c) i h) što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona.

Obzirom da se radi o obimnim izmjenama zakona Komisija predlaže Predstavničkom domu da se ovaj zakon razmatra u redovnoj procedure u formi Nacrta zakona.

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2008. do 31.12.2012.godine-skraćeni postupak

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenema i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2008. do 31.12.2012.godine dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana III. 2. Ustava Federacije BiH koje su izmijenjene amandmanom IX. na Ustav Federacije BiH što je potrebno dopuniti u Obrazloženju ovoga zakona, te odredbama člana III.3. (3) Ustava Federacije BiH.

Komisija smatra da se ovaj zakon može razmatrati i donijeti po skraćenom postupku.

5. Prijedlog zakona o stočarstvu;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o stočarstvu dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana III. (2) Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona te odredbama člana III.1. koje su izmijenjene amandmanom VIII, LXXXIX i CVI na Ustav Federacije BiH, što je potrebno dopuniti u Obrazloženju zakona.

Obzirom da se radi o zakonu koji je predložen za razmatranje u redovnom postupku Komisija predlaže Predstavničkom domu da nakon razmatranja donese ovaj zakon.

Tokom rasprave o pojedinostima, članovi Komisije su utvrdili mišljenje da je u velikom broju odredaba ovog zakona ostavljena nadležnost resornom ministru da donese propise kojim će bliže urediti ovu oblast, što može uzrokovati sporost i teškoće u primjeni ovoga Zakona..

6. Prijedlog zakona o stvarnim pravima;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o stvarnim pravima dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana III. 1.Ustava Federacije BiH koje su izmijenjene amandmanom VIII, LXXXIX i CVI na Ustav Federacije BiH (što je potrebno dopuniti u Obrazloženju ovoga zakona) te odredbama člana IV.A.20. (1). d) na Ustav Federacije BiH.

Komisija sugerira predlagaču da razmotri mogućnosti i da svojim amandmanom na član 374. koji reguliše stupanje na snagu ovog zakona precizira da će se zakon primjenjivati od 01.01.2014. godine, uvažavajući okolnosti da će zakon u narednom periodu biti usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta FBiH.

7. Prijedlog zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana III.1. koje su izmijenjene amandmanom VIII, LXXXIX i CVI na Ustav Federacije BiH, što je potrebno dopuniti u Obrazloženju zakona.

Komisija predlaže Predstavničkom domu da nakon raprave donese ovaj zakon.

8. Prijedlog zakona o zaštiti prirode;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o zaštiti prirode dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana III.2. c) Ustava Federacije BiH, što je navedeno u Obrazloženju zakona.

Komisija predlaže Predstavničkom domu da nakon raprave donese ovaj zakon.

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama u Federacije BiH;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama u Federaciji BiH dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana III.2. c) koje su izmijenjene amandmanom IX. na Ustav Federacije BiH što je potrebno dopuniti u Obrazloženju zakona, i odredbama člana III.3. (3) što je navedeno u Obrazloženju zakona.

Komisija predlaže Predstavničkom domu da nakon raprave donese ovaj zakon.

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20.(1) d) Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona.

Komisija dosljedno svojim stavovima utvrđenim na ranijim sjednicama, predlaže predlagačima zakona da se u obradi zakona izbjegne navođenje  punog naziva zakona i brojeva “Službenih novina”, gdje to nije nužno kako bi odredbe zakona imale trajniji karakter.

Komisija je jednoglasno utvrdila i amandmane na ovaj zakon koji glase:

AMANDMAN 1.

U članu 12. riječi “32/01” se brišu.

AMANDMAN 2.

U članu 13. u drugom stavu iza riječi “ Bosne i Hercegovine” stavlja se tačka, a ostatak teksta se briše.

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji zakonski osnov za donošenje ove Odluke sadržan u odredbi člana 57. Stav 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Komisija predlaže Predstavničkom domu da nakon razmatranja prihvati ovu Odluku.

Napomena: prijedloge zakona o bankama, o mikrokreditnim organizacijama i o lizingu, kao i Prijedlog zakona o  električnoj energiji i  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Komisija je razmatrala na svojoj 20. sjednici, održanoj 12.10.2012. godine, tako da su mišljenja Komisije o tim zakona sadržana u Izvještaju Komisije sa te sjednice.

Radi lakšeg i efikasnijeg praćenja toka sjednice Zastupničkog doma, zastupnike/ce podsjećamo na slijedeća mišljenja sa 20. sjednice Komisije  i to:

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20.(1)d) Ustava Federacije BiH i člana III.1 tačka c) koji je izmijenjen amandmanima VIII, LXXXIX i CVI na Ustav Federacije BiH, što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga prijedloga zakona, a to je bio i ustavni osnov za donošenje važećeg zakona.

Komisija podržava razloge koji su navedeni u Obrazloženju za razmatranje i donošenje ovog zakona po skraćenom postupku i predlaže Predstavničkom domu da nakon razmatranja donese Zakon  o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama.

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20.(1) d) Ustava Federacije BiH i člana III.1 tačka c) koji je izmijenjen amandmanima VIII, LXXXIX i CVI na Ustav Federacije BiH, što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga prijedloga zakona, a to je bio i ustavni osnov za donošenje važećeg zakona.

Komisija podržava razloge koji su navedeni u Obrazloženju za razmatranje i donošenje ovog zakona po skraćenom postupku i predlaže Predstavničkom domu da nakon razmatranja donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama.

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20.(1)d) Ustava Federacije BiH  i člana III.1 tačka c) koji je izmijenjen amandmanima VIII, LXXXIC i CVI na Ustav Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga prijedloga zakona, a to je bio i ustavni osnov za donošenje važećeg zakona.

U raspravi u pojedinostima Komisija je dala prijedlog, koji se tretira kao amandman Komisije, da se član 5. Prijedloga zakona briše, jer odredbe ovoga člana nisu u skladu sa pravnim sistemom Federacije BiH.

 • Prijedlog zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o električnoj energiji dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20.(1)d) Ustava Federacije BiH i amandmanima VIII, LXXXIX i CVI na Ustav Federacije BiH, što je naznačeno dijelom i u Obrazloženju ovoga prijedloga zakona.

Imajući u vidu da se ovaj zakon razmatra u redovnoj proceduri Komisija predlaže Predstavničkom domu da nakon rasprave donese Zakon o električnoj energiji u Federaciji BiH.

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama čl. III.2.e), III.3.(3), III.4.j) i IV.A.20.(1)d) Ustava Federacije BiH, što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga prijedloga zakona, a to je bio ustavni osnov za donošenje važećeg zakona.

Komisija predlaže Predstavničkom domu da nakon rasprave donese Zakon o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Za izvjestioca ispred Komisije određen je Nasir Beganović zamjenik predsjednika Komisije.

Izvještaj sa 28. sjednice Komisije dostaviti: predsjedavajućem Predstavničkog doma, potpredsjedavajućim Predstavničkog doma, Premijeru i Vladi Federacije BiH, članicama i članovima Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma, Zakonodavno-pravnoj komisiji Doma naroda, USAID predstavnicima Projekta jačanja parlamenata u Bosni i Hercegovini, Uredu za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU Vlade Federacije BiH, sekretaru Predstavničkog doma, Uredništvu Web stranice Predstavničkog doma, Pisarnici i Dokumentaciji.