22. Juli. 2013.

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 19. sjednici, održanoj  22.07.2013. godine, razmatrala je:

  1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH;
  3. Nacrt Zakona o igrama na sreću.

Na osnovi člana 60. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija podnosi Domu sljedeći:

IZVJEŠTAJ

  1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Razmatrajući ponuđene izmjene i dopune Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, usvojeni su sljedeći

ZAKLJUČCI

  1. Članovi Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda nemaju primjedbi na Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, gdje je riječ o usklađivanju navedenih odrebaba Zakona sa odredbama Ustava BiH i Evropske konvencije i Presude Evropskog suda za ljudska prava.
  2. Znajući za dugogodišnji problem ostvarenja prava na stan članova „Udruženja za građanska prava“ i  udruženja „Dom“, konstatujemo da treba što skorije riješiti i prava ove kategorije građana.

Smatramo da istim izmjenama treba obuhvatiti i ovu kategoriju građana nosilaca stanarskog prava, jer su jasno uočeni elementi diskriminacije.

2.      Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH

Nakon razmatranja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH, članovi Komisije su usvojili sljedeće

ZAKLJUČKE

  1. Komisija nema primjedbi na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, te smatramo da treba ići u dalju skupštinsku proceduru.
  2. Razmatrajući također izmjene i dopune ovog Zakona u smislu amandmana zastupnice Besime Borić, izražavamo svoju podršku i smatramo da je potrebno ovo amandmansko djelovanje, kako bi se uskladio Krivični zakon sa Međunarodnom konvencijama o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije i Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije u odnosu na žene (definicija krivičnog djela učinjenog iz mržnje, regulisanje i procesuiranje zločina iz mržnje isl.).

3.      Nacrt Zakona o igrama na sreću

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika Federalnog ministarstva finansija, članovi Komisije za zaštitu ljudskih prva i sloboda su razmotrili Nacrt Zakona o igrama na sreći i donijeli sljedeće

ZAKLJUČKE

  1. Nesporna je potreba donošenja ovog Zakona, te predlažemo da ide u dalju proceduru, posebno razmatrajući sa aspekta potrebe zaštite prava jedne od najranjivijih kategorija stanovništva – djece.
  2. Smatramo da je u vezi člana 7. ovog Zakona  (Raspodjela dijela prihoda po osnovu naknada od igara na sreću) važno da nadležni organi putem medijskih sredstava približe stanovništvu mogućnost pristupu aplikacijama, kako ne bi došlo do novih oblika kršenja ljudskih prava.

Na osnovi člana 53. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za izvjestioca je određen predsjednik Komisije –  g. Josip Martić.