22. Juli. 2013.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 20. sjednici Odbora, održanoj  22.07.2013.godine, razmatrao je slijedeći: 

DNEVNI RED

  1. Nacrt zakona o igrama na sreću;
  2. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu;
  3. Informacija o posjeti delegacije Parlamenta Federacije BiH Narodnoj Skupštini Republike Srpske.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor  podnosi slijedeći:

IZVJEŠTAJ

Ad-1

Nacrt zakona o igrama na sreću

Odbor je, uz prisustvo predstavnika Federalnog ministarstva finasija, detaljno razmotrio Nacrt zakona o igrama na sreću, te predložio konkretna i korisna mišljenja i jednoglasno usvojio slijedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Odbor smatra da  Nacrt zakona o igrama na sreću predstavlja dobar osnov za izradu Prijedloga zakona, te predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da ga prihvati.
  2. Odbor predlaže da se dio prihoda po osnovu igara na sreću usmjeri za finansiranje i liječenje teško oboljele djece i mladih, kao i za rješavanje pitanja porodiljskih naknada i dječijeg doplatka, kao podrška rješavanju ovog velikog problema u FBIH i podrška donošenju novog Zakona o porodičnoj i dječijoj zaštiti.
  3. Odbor traži od Vlade FBiH da, prije usvajanja kriterija i Uredbe o raspodjeli sredstava prikupljenih od igara na sreću ,pošalje  prijedlog Odboru i drugim resornim radnim tijelima Parlamenta FBIH na razmatranje i mišljenje.

Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012.godinu

Odbor je, uz prisustvo direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje gosp. Kenana Reše, detaljno razmotrio Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu, te jednoglasno usvojio slijedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Odbor smatra da je  Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu dobro sačinjen, pregledan i precizan, te predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da ga prihvati u cjelini.
  2. Odbor traži od Vlade Federacije BiH da što hitnije pronađe rješenja u vezi sa sudskim sporovima koji se vode o usklađivanju novčanih naknada za demobilizirane borce, a prema Zakonu čije važenje je prestalo 2010.godine.
  3. Odbor traži od Vlade Federacije BiH da se pristupi izmjeni ili dopuni onih zakona kojima se otežava rad službi za zapošljavanje u Federaciji BiH, te da se stvore stabilne zakonske pretpostavke za njihovo normalno funkcioniranje. U vezi s tim, Odbor zahtijeva da se organizuje tematska sjednica na temu: „Problemi javnih preduzeća službi za zapošljavanje u Federaciji BiH.“

 Ad-3

Informacija o posjeti delegacije Parlamenta Federacije BiH Narodnoj Skupštini Republike Srpske.

Odbor je razmotrio informaciju o posjeti delegacije Parlamenta Federacije BiH Narodnoj skupštini Republike Srpske, te izrazio zadovoljstvo  budućom saradnjom sa Odborom za praćenje stanja u oblasti penzijsko- invalidskog osiguranja Narodne Skupštine Republike Srpske.Zadužena je sekretar Odbora da uputi pismo sa izrazima raspoloženja za saradnju sa Odborom Narodne skupštine RSa.