10. Septembar. 2013.

Obavještavam Vas da će 22. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održana  u utorak i srijedu, 10. i 11. septembra 2013. godine u 10.00 sati. Za 22. redovnu sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona  o izmjenama Zakona  o izmirenju  obaveza Federacije  Bosne i Hercegovine prema Federalnom  zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje - skraćeni pstupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih  mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim  općinama, predlagač: Sead Omerbegović – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina,
 5. Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH,
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama  policijskih  službenika  Federacije  Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona  o zaštiti  prijavitelja  korupcije,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od  prirodnih i drugih nesreća,
 9. Nacrt zakona  o izmjeni  Zakona  o izmirenju  obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,
 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji  Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji BiH
 13. a) Prijedlog odluke  o prihvatanju zaduženja  po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke  Vijeća  Evrope (CEB) za realizaciju  Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) - dodatno finansiranje
  b) Okvirni sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine,
  c) Supsidijarni ugovor (Projekat razvoja  sektora zdravstva – faza dva) između Bosne i Hercegovine  i Federacije Bosne i Hercegovine,
  d) Informacija o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje  Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Healt Sektor Enhancement (HSEP)-dodatno finansiranje,
 14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta  izgradnje HE Vranduk i projekta rehabilitacije i proširenja  kapaciteta HE Una Kostela,
 15. Prijedlog statuta Zavoda za  javno  zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 16. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2012. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa 31.12.2012. godine, sa Informacijom o mikrokreditnom sistemu  Federacije  Bosne i Hercegovine za 2012. i Informacijom o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa  stanjem na dan 31.12.2012. godine (Konačni nerevidirani podaci),
 17. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 18. a) Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i  reosiguranja Federacije BiH za 2012. godinu;
  b) Izvještaj o radu Stručne  službe  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH   za 2012. godinu
  c)  Program rada Upravnog odbora  Zavoda zdravstvenog osiguranja  i reosiguranja  Federacije   BiH za 2013. godinu,
  d) Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja  i reosiguranja Federacije BiH  i smjernice  za funkcioniranje Stručne službe za 2013. godinu,
  e) Godišnji izvještaj za 2012. godinu (računovodstveni izvještaj sa analizom),
  f) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH  za period januar - decembar 2012.  godine (konsolidirani),
  g) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period  januar – decembar 2012. godine,
  h) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana  Stručne službe  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja  Federacije  Bosne i Hercegovine za period januar - decembar 2012. godine,
 19. Dokument  Okvirnog  budžeta/proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014.-2016. godine,
 20. Izvještaj o radu FERK-a za 2012.
 21. Izvještaj o odobrenim pomilovanjima za 2012. godinu, predlagač: predsjednik FBiH,
 22. Godišnji izvještaj Visokog  sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine,
 23. Izvještaj Evropske mreže pravosudnih vijeća
 24. Usaglašavanje tekstova prijedloga zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 25. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.