09. Septembar. 2013.

Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 26. sjednici Odbora, održanoj dana 09.09.2013. godine razmatrao slijedeći:

DNEVNI RED

  1. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) - dodatno finansiranje;

b) Okvirni sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine;

c) Supsidijarni ugovor (Projekat razvoja sektora zdravstva – faza dva) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine;

d) Informacija o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement - HSEPT) – dodatno finansiranje;

2.   Prijedlog statuta Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;

  1. a) Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2012. godinu;

b) Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2012. godinu;

c) Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2013. godinu;

d) Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog  osiguranja i reosiguranja  Federacije BiH i smjernice za funkcionisanje Stručne službe za 2013. godinu;

e) Godišnji izvještaj za 2012. godinu  (računovodstveni izvještaj sa analizom);

f) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period januar – decembar 2012. godine (konsolidirani);

g) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2012. godine;

h) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine.

4.

Razno:

a) Informacija o posljedicama požara koji je zahvatio Kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić

b) Informacija o Inicijativi o izmjeni Zakona o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja, koju je proslijedio načelnik opštine Tešanj

c) Zahtjev od Ljekarske komore Federacije BiH za osiguranje rada ljekara/liječnika koji su bez „licence za rad“  u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH

d) Podrška Misije USAID-a Odboru za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za organizovanja javnih rasprava

e) Zajednički sastanak Odbora za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine Republike Srpske 

Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći

I Z V J E Š T A J

Ad-1

a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) - dodatno finansiranje

b) Okvirni sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine

c) Supsidijarni ugovor (Projekat razvoja sektora zdravstva – faza dva) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine

d) Informacija o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement - HSEPT – dodatno finansiranje

Odbor za zdravstvo je zajedno sa predstavnicom Federalnog ministarstva zdravstva, te predstavnikom Federalnog ministarstva finansija obavio detaljnu raspravu o navedenoj tački dnevnog reda, te uz jedan uzdržan glas podržao slijedeće:

Z A K L J U Č K E

  1. Odbor podržava donošenje Prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) - dodatno finansiranje, te Okvirni sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine, kao i Supsidijarni ugovor (Projekat razvoja sektora zdravstva – faza dva) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Informaciju o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement (HSEPT) – dodatno finansiranje.
  2. Odbor predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da prihvati navedenu tačku dnevnog reda.  

Ad-2

Prijedlog statuta Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Odbor je zajedno sa predstavnikom Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH detaljno razmotrio Prijedlog statuta Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, te konstatovao da je stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), proistekla obaveza zdravstvenim  ustanovama da svoju organizaciju i poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona. Odbor je  jednoglasno usvojio slijedeći:

ZAKLJUČAK

1. Odbor podržava Prijedlog statuta za javno zdravstvo Federacije BiH, te predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da prihvati navedenu tačku dnevnog reda.

Ad-3

           a)Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2012. godinu

b) Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2012. godinu

c) Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2013. godinu

d) Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog  osiguranja i reosiguranja  Federacije BiH i smjernice za funkcionisanje Stručne službe za 2013. godinu

e) Godišnji izvještaj za 2012. godinu  (računovodstveni izvještaj sa analizom)

f) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period januar – decembar 2012. godine (konsolidirani)

g) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2012. godine

h) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine

Odbor je zajedno sa gđom. Novkom Agić, direktoricom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH detaljno razmotrio navedene akte, te jednoglasno usvojio slijedeće:

ZAKLJUČKE

1.      Odbor podržava Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2012. godinu, te Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2012. godinu, kao i Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2013. godinu, Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog  osiguranja i reosiguranja  Federacije BiH i smjernice za funkcionisanje Stručne službe za 2013. godinu, Godišnji izvještaj za 2012. godinu  (računovodstveni izvještaj sa analizom), Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period januar – decembar 2012. godine (konsolidirani), Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2012. godine i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine.

2.  Odbor predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da prihvati navedene akte.

Ad-4

       Razno:

a) Informacija o posljedicama požara koji je zahvatio Kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić

b) Informacija o Inicijativi o izmjeni Zakona o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja, koju je proslijedio načelnik opštine Tešanj

c) Zahtjev od Ljekarske komore Federacije BiH za osiguranje rada ljekara/liječnika koji su bez „licence za rad“  u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH

d) Podrška Misije USAID-a Odboru za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za organizovanja javnih rasprava

e) Zajednički sastanak Odbora za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine Republike Srpske  

a) Informacija o posljedicama požara koji je zahvatio Kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić

Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, upućuje poslanička pitanja premijeru Unsko – sanskog kantona, kantonalnom ministru zdravstva i socijalne politike USK, direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja USK i direktoru Kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić da u roku od 15. dana dostave detaljnu informaciju o posljedicama požara koji je zahvatio 29.07.2013. godine Kantonalnu bolnicu, i to:

  1. da li je procjenjena materijalna šteta i koliko iznosi;
  2. u kakvom stanju se nalazi Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić i kakvi su trenutni uslovi rada u bolnici;
  3. šta meritorne institucije USK planiraju u sanaciji nastale štete bolnice.

b) Informacija o Inicijativi o izmjeni Zakona o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja, koju je proslijedio načelnik opštine Tešanj

Odbor za zdravstvo je na svojoj 25. sjednici, održanoj 22.07.2013. godine razmatrao Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja („Službene novine FBiH“, broj 75/09) od Udruženja dijaliznih bolesnika Zeničko - dobojskog kantona, koju je prihvatio u cjelini. Odbor je konstatovao da će zvanični stav zauzeti nakon što se federalni ministar zdravstva izjasni o navedenoj inicijativi, te molimo da Federalno ministarstvo zdravstva dostavi tražene informacije Odboru.

c) Zahtjev od Ljekarske komore Federacije BiH za osiguranje rada ljekara/liječnika koji su bez „licence za rad“  u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH

Odbor od nadležnog ministra zdravstva traži da se izjasni  o Zahtjevu Ljekarske komore Federacije BiH u vezi sa osiguranjem ljekara/liječnika koji su bez „licence za rad“ u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH, te da o tome pismeno obavjesti Odbor.

d) Podrška Misiji USAID-a Odbora za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za organizovanja javnih rasprava i konsultacija

Odbor za zdravstvo podržava aktivnosti Misije USAID-a da zajedno sa Odborom organizuju javne rasprave i konsultacije koje se odnose na Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom i Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju.

e) Zajednički sastanak Odbora za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine Republike Srpske 

Odbor podržava i prihvata poziv za zajednički sastanak sa Odborom za dravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine Republike Srpske zakazan za 17.09.2013. godine u cilju uspostavljanja i unapređenja saradnje na međuentitetskom nivou.   

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je prim. dr. Josip Jurišić, predsjednik Odbora.