20. Novembar. 2013.

Komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za lokalnu samoupravu, na 12.sjednici od 20.11.2013.godine razmatrala je Nacrt Budžeta FBiH za 2014. godinu s Planom razvojnih projekata FBiH za period 2014.-2016. godinu i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. godinu koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dostavila Parlamentu FBiH na razmatranje.

U opštoj raspravi, nakon obrazloženja predstavnika predlagača  u kojem su, uz  naznake metodologije projektovanja Budžeta za navedeni period,posebno istaknuti odnos prihodovne i rashodovne strane i apostrofirane obaveza proistekle iz aranžmanu s međunarodnim finansijskim organizacijama,kao i problematika daljeg zaduživanja i povećanja javnog duga Federacije BiH. Komisija je pozitivnim ocijenila blagovremenost upućivanja Nacrta ovih dokumenata u parlamentarnu proceduru.Iako nije bilo sveobuhvatne rasprave o pojedinostima Budžeta FBiH zas 2014.godinu,s izuzetkom pitanja koja su odredbama Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u njenoj nadležnosti, članovi Komisije zadržali su pravo da na sjednici Predstavničkog doma  o tome kažu vlastita stajališta.
Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkom domu podnosi

I Z V J E Š T A J

Komisija predlaže Domu da se Nacrt Budžeta FBiH za 2014.godinu s Planom razvojnih projekata za period 2014.-2016.godine i Nacrt zakona i izvršenju Budžeta FBiH za 2014.godinu upute u javnu raspravu, i predlaže

Z A K LJ U Č K E

  1. Da se u prijedlogu Budžeta  FBiH za 2014.godinu planiraju sredstva i otvori novi ekonomski kod  – Tekući transferi drugim nivoima vlasti-  grant za nerazvijene opštine;
  2. Da se na  ekonomskom kodu 6141, kod Ministarstva pravde Federacije BiH – Tekući transferi drugim nivoima vlasti -  Savez opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, planiraju sredstva na istom nivou kao i u Budžetu FBiH za 2013.godinu.

Na osnovu člana 53. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za izvjestioca je određen  gospodin Šemsudin Dedić, predsjednik  Komisije.