20. Novembar. 2013.

Komisija za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Komisija) održala je 20.11.2013. godine 16. sjednicu, na kojoj je, prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu, razmatrala sljedeće:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Komisije za informiranje
  2. Nacrt Budžeta FBiH za 2014. godinu sa Planom razvojnih projekata FBiH za period 2014. – 2016. godine;
  3. Nacrt zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. godinu;
  4. Tekuća pitanja.

Komisija na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 63. Poslovnika Predstavničkog doma podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1

Usvajanje Zapisnika sa 15.sjednice Komisije za informiranje

Zapisnik sa 15. sjednice Komisije je jednoglasno usvojen, bez primjedbi.

Ad-2

Nacrt Budžeta FBiH za 2014.godinu sa Planom razvojnih projekata FBiH za period 2014. – 2016.godine

Ad-3

Nacrt zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2014.godinu

Komisija za informiranje je zajedno razmatrala tačku 1. i 2. dnevnog reda.

Uvodno obrazloženje za ove tačke dnevnog reda dali su predstavnici Federalnog ministarstva finansija, i to: Ibrahim Trnovac, Amela Hadžiabdić i Elvis Bebaković, nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Komisije.

Nakon obavljene rasprave i iznošenja konkretnih primjedbi, prijedloga i sugestija, Komisija je jednoglasno usvojila sljedeći:

Zaključak

Komisija  predlaže da Nacrt Budžeta FBiH za 2014.godinu  i  Nacrt zakona o izvršenju Budžeta za 2014. ide u širu javnu raspravu  kako bi  se što veći broj građana mogao informirati o navedenim nacrtima i dati svoje komentare,  te sudjelovati u izradi Prijedloga Budžeta FBiH za 2014.godinu.

Također, Komisija se složila sa članicom Komisije Aidom Čikić da se uputi primjedba, odnosno pitanje Federalnom ministarstvu finansija zašto nema Rebalansa budžeta?, jer to je jedna degradacija Parlamenta Federacije BiH i traži se od Federalnog ministarstva finansija da da odgovor Komisiji na postavljeno pitanje.

Ad-4

Tekuća pitanja

Pod tekućim pitanjima članica Komisije Aida Čikić se obratila predstavnicima Federalnog ministarstva finansija i postavila pitanje na koje traži da joj se dostavi odgovor o finansijskim sredstvima koja nisu budžetska nego su to grantovi odnosno IPA fondovi Svjetske banke i zanima je šta je sa tim sredstvima i kako ih  ministar Federalnog ministarstva finansija raspodjeljuje?

Nakon postavljenog pitanja članice Komisije Aide Čikić, Komisija se jednoglasno složila da će isto proslijediti ministru Federalnog ministarstva finansija uz zahtjev da se dostavi odgovor na postavljeno pitanje.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH određuje se  Tanja Vučić, predsjednica  Komisije.