02. Decembar. 2014.

Na osnovu člana 5. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

Konstituirajuću sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 02. decembra 2014. godine, sa početkom u 12 sati.

Za Konstituirajuću sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Izbor privremenih komisija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH
  a) Izbor Privremene mandatno-imunitetne komisije
  b)Izbor Privremene komisije za izbor i imenovanje
  c) Izbor Privremene administrativne komisije
 2. Konstituiranje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH
  a) Verifikacija mandata zastupnika izabranih u PD PFBiH
  b) Davanje svečane izjave i uručivanje certifikata o izboru za zastupnika u Predstavnički dom Parlamenta FBiH
 3. Izbor rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta FBiH
  a) Izbor predsjedavajućeg
  b) Izbor dva potpredsjedavajuća
 4. Izbor radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

ZAPISNIK

KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 02.12.2014. godine

Sjednica je počela u 12.24.

Nakon intoniranja državne himne sjednici je predsjedavao Safet Softić, dosadašnji predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Na početku sjednice se, uime CIK-a, novoizabranim zastupnicima obratio Stjepan Mikić.

Nakon toga izvršena je prozivka abecednim redom novoizabranih zastupnika, te su im dodjeljeni certifikati.

Dosadašnji predsjedavajući Predstavničkog doma Safet Softić pozdravio je novoizabrane zastupnike i čestitao im na izboru.

Prijedlog dnevnog reda usaglašen je na konsultativnom sastanku.

Sa 81 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 D N E V N I   R E D

1.  Izbor privremenih komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH:
a)  Izbor Privremene mandatno-imunitetske komisije,
b)  Izbor Privremene komisije za izbor i imenovanje,
c)  Izbor Privremene administrativne komisije;

2. Konstituiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH:
a) Verifikacija mandata zastupnika izabranih u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH,
b) Davanje svečane izjave i uručivanje cerfikata o izboru zastupnika u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH;

3.  Izbor rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH:
a)  Izbor predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
b)  Izbor dva potpredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;

4.  Izbor radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

1. Izbor privremenih komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH:
a)  Izbor Privremene mandatno-imunitetske komisije
b)  Izbor Privremene komisije za izbor i imenovanje
c)  Izbor Privremene administrativne komisije

Predsjedavajući je naglasio da je za verifikovanje mandata, izbor rukovodstva Doma kao i za rješavanje statusnih pitanja potrebno, do izbora stalnih komisija (Mandatno-imunitetska, Komisija za izbor i imenovanje i Administrativna komisija), usvojiti zaključak o osnivanju Privremene mandatno-imunitetske komisije, Privremene komisije za izbor i imenovanje i Privremene administrativne komisije.

Sa 84 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Zaključak o izboru privremenih radnih tijela.

Data je pauza 15 minuta kako bi se sastala Privremena mandatno-imunitetska komisija i Privremena komisija za izbor i imenovanje.

Nakon pauze, prešlo se na rad po 2. tački dnevnog reda.

2.  Konstituiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH:
b)  Verifikacija mandata zastupnika izabranih u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH
c)  Davanje svečane izjave i uručivanje cerfikata o izboru zastupnika u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

Nasir Beganović, izvjestilac Privremene mandatno-imunitetne komisije, dao je dodatno obrazloženje. Komisija je izvjestila Dom da su za mandatni period 2014.-2018. godina dodijeljeni zastupnički mandati u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH kandidatima iz sljedećih političkih stranaka: Stranka demokratske akcije (29 mandata), Savez za bolju budućnost – Fahrudin Radončić (16 mandata), Demokratska fronta – Željko Komšić (14 mandata); HDZBiH, HSS, HKDUBiH, HSP dr. Ante Starčević, HSP Herceg-Bosne (12 mandata),  Socijaldemokratska partija BiH (12 mandata), Hrvatska demokratska zajednica 1990 (4 mandata), Bosanskohercegovačka patriotska stranka  – Sefer Halilović (4 mandata), Stranka za BiH (3 mandata), A-SDA (2 mandata), Naša stranka (1 mandat) i Laburistička stranka (jedan mandat).

Uvidom u kartone o prihvatanju mandata sa današnje sjednice Komisija je utvrdila da iz opravdanih razloga Rasim Omerović i Hasan Muratović nisu prisustvovali sjednici, te nisu potpisali izjave o preuzimanju mandata.

Prema izjavi CIK-a Salko Selman odustao je od zastupničkog mandata.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 91 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je izvještaj Privremene mandatno-imunitetne komisije.

Uslijedilo je davanje svečane izjave.

Nakon davanja svečane izjave, konstatovano je da su zastupnički mandati za period 2014. - 2018. godina verifikovani i da Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH može raditi i valjano odlučivati.

3. Izbor rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH:
a) Izbor predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH
b) Izbor dva potpredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Privremena komisija za izbor i imenovanje razmatrala je prijedloge za izbor predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i o tome dostavila izvještaj.

Marinko Čavara, izvjestilac Privremene komisije za izbor i imenovanje, obrazložio je izvještaj.

Marinko Čavara kazao je da su klubovi Komisiji dostavili prijedloge za izbor predsjedavajućeg i dva potpredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Klub zastupnika SDA dostavio je prijedlog kandidata za funkciju predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH iz reda bošnjačkog naroda - Edin Mušić.

Klub zastupnika HDZBiH, HSS, HKDUBiH, HSP dr. Ante Starčević, HSP Herceg-Bosna dostavili su prijedlog kandidata za funkciju potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH iz reda hrvatskog naorda - Marinko Čavara.

Klub zastupnika Demokratske fronte dostavio je prijedlog kandidata za funkciju potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH iz reda srpskog naroda - Saša Mitrović.

Komisija je zaključila da su prijedlozi došli od ovlaštenih predlagača i da predloženi kandidati ispunjavaju zakonom predviđene uvjete, te Komisija predlaže Domu usvajanje ovih prijedloga.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 58 glasova za, bez glasova protiv i uz 32 uzdržana glasa, Predstavnički dom donio je Odluku o izboru Edina Mušića za predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Nakon izbora novoizabrani predsjedavajući Edin Mušić zahvalio je zastupnicima i nastavio voditi sjednicu.

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o izboru potpredsjedavajućih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz 22 uzdržana glasa, Predstavnički dom donio je Odluku o izboru Marinka Čavare za potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Sa 60 glasova za, bez glasova pritiv i uz 28 uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o izboru Saše Mitrovića za potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

4.  Izbor radnih tijela Predstavničkog doma Parlamaneta Federacije BiH

Marinko Čavara, izvjestilac Privremene komisije za izbor i imenovanje, obrazložio je izvještaj i kazao da je Komisija, također, razmatrala i izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Podsjetio je da je Komisija za evropske integracije sastavljena od predsjedavajućeg, kao predsjednika Komisije, potpredsjedavajućih kao zamjenika i predsjednika klubova političkih stranaka kao članova ove komisije.

Komisija je predložila sastav radnih tijela i dostavila ga predstavnicima stranaka u Predstavničkom domu.

U raspravi je učestvovao Nasir Beganović.

Sa 67 glasova za, uz 16 glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, Predstavnički dom donio je Odluku o izboru radnih tijela u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Prije zaključivanja sjednice predsjedavajući Edin Mušić kratko se obratio zastupnicima i zahvalio na izboru i ukazanom povjerenju.

Sjednica je zaključena u 14.37.         

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.