31. Mart. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

4. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 31. mart 2015. godine, sa početkom u  16 sati.

Za 4. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Potvrđivanje imenovanja Vlade FBiH.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

4. VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 31.03.2015. godine

Sjednica je počela u 16.41.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedavajući Mušić pozdravio je zastupnice i zastupnike, predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH, predsjedavajuću Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, te predstavnike medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Prema evidenciji Stručne službe, sjednici prisustvije dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije nego se počelo raditi po dnevnom redu, predsjedavajući je kazao da je potrebno izvršiti verifikaciju mandata zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH: Asimu Kamberu, Borisu Marjanoviću i Ljubanu Hercegu.

Mandatno-imunitetska komisija je na svojoj 2. sjednici, održanoj 18.03.2015. godine, razmatrala verifikaciju mandata Asimu Kamberu, Borisu Marjanoviću i Ljubanu Hercegu.

U ime Mandatno-imunitetske komisije dodatno obrazloženje dao je Mahir Nurkanović. Kazao je da je Centralna izborna komisija BiH Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH dostavila tri odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećim kvalifikovanim kandidatima: Seadu Kadiću, zastupniku sa liste SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, utvrđuje se prestanak mandata sa danom, 29.01.2015. godine jer je izabran u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH; Marinku Čavari, zastupniku u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH sa liste HDZBiH, HSS, HKDU, HSP dr. Ante Starčević, HSPHB, utvrđuje se prestanak mandata sa danom, 17.02.2015. godine zbog izbora na mjesto predsjednika Federacije BiH; Jozi Lučiću, zastupniku u Predstavničkom domu  Parlamenta Federacije BiH sa liste HDZ 1990, utvrđuje se prestanak mandata danom smrti, 29.01.2015. godine.

U vezi sa navedenim Centralna izborna komisija je, na osnovu člana 10.8. stav 2. Izbornog zakona BiH, mandate u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH dodijelila: Asimu Kamberu sljedećem kvalifikovanom kandidatu SDA, Borisu Marjanoviću sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa liste HDZBiH, HSS, HKDU, HSP dr. Ante Starčević, HSPHB, te Ljubanu Hercegu kandidatu sa liste HDZ 1990. Uzimajući u obzir navedeno, Mandatno-imunitetska komisija predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH verifikovanje mandata Asimu Kamberu, Borisu Marjanoviću i Ljubanu Hercegu.

Budući da u raspravi niko nije učestvovao, Predstavnički dom je, sa 84 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojio izvještaj Mandatno-imunitetske komisije i time verifikovao mandate Asimu Kamberu, Borisu Marjanoviću i Ljubanu Hercegu.

Novoizabrani zastupnici dali su svečanu izjavu.

Prijedlog dnevnog reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

U raspravi o izmjenema i dopunama dnevnog reda niko nije učestvovao.

Sa 68 glasova za, uz tri glasa protiv i uz 12 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

D N E V N I   R E D

1.      Imenovanje Vlade Federacije BiH

Predsjednik Federacije Marinko Čavara je, u skladu sa Amandmanom XLV. na Ustav Federacije BiH kojim se mijenja dosadašnji član 4.B.2.5.(1) Ustava Federacije BiH i uz saglasnost potpredsjednika Melike Mahmutbegović i Milana Dunovića, donio Odluku o imenovanju premijera, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije BiH.

U skladu sa Amandmanom XLV. na Ustav Federacije BiH i članom 134. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Predstavnički dom potvrđuje imenovanje Vlade Federacije BiH.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara dao je dodatno obrazloženje.

Predsjednik je pročitao Odluku o imenovanju premijera, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije BiH a koja glasi:

 1.  za premijera imenuje se Fadil Novalić,
 2. za zamjenika premijera i ministra finansija imenuje se Jelka Milićević,
 3. za zamjenika premijera i ministra trgovine imenuje se Aleksandar Remetić,
 4. za ministra unutrašnjih poslova imenuje se Aljoša Čampara,
 5. za ministra pravde imenuje se Mato Jozić,
 6. za ministra energije, rudarstva i industrije imenuje se Reuf Bajrović,
 7. za ministra kulture i sporta imenuje se Zora Dujmović,
 8. za ministra prometa i komunikacija imenuje se Denis Lasić,
 9. za ministra raseljenih lica i izbjeglica imenuje se Edin Ramić,
 10. za ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata imenuje se Salko Bukvarević,
 11. za ministra zdravstva imenuje se Vjekoslav Mandić,
 12. za ministra obrazovanja i nauke imenuje se Elvira Dilberović,
 13. za ministra rada i socijalne politike imenuje se Milan Mandilović,
 14. za ministra razvoja, poduzetništva i obrta imenuje se Amir Zukić,
 15. za ministra okoliša i turizma imenuje se Snježana Soldat,
 16. za ministra prostornog uređenja imenuje se Josip Martić,
 17. za ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva imenuje se Šemsudin Dedić.

Predsjedavajući je pozvao kandidata za premijera Federacije BiH Fadila Novalića da se obrati Domu. Uslijedilo iznošenje ekspozea.

U ime Komisije za izbor i imenovanje Safet Kešo obratio se zastupnicima.

U diskusiji su učestvovali: Salem Halilović, Boro Krišto, Dennis Gratz, Mahir Nurkanović, Sead Jusić, Elvir Karajbić, Ismet Osmanović, Nasir Beganović, Munib Jusufović, Zlatko Kravić, Dževad Agić, Jasna Duraković-Hadžiomerović, Slavica Josipović, Mladen Bošković i Azra Hadžić.

Sa 57 glasova za, uz 22 glasa protiv i uz pet uzdržanih glasova, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH donio je Odluku o potvrđivanju Odluke o imenovanju premijera, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije BiH.

Novoizabrani članovi Vlade Federacije BiH dali su svečanu izjavu.

Predsjedavajući je dao napomenu da će se napraviti pauza od sat vremena a nastavit će se rad na 5. vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedavajući je zaključio rad 4. vanredne sjednice u 19.04.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.