13. Maj. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

1. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za  srijedu,  13. maja 2015. godine, sa početkom u 10 sati.

Za 1. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu FBiH – hitni postupak,
 2. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu drugog programskog zajma između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za razvojne politike poslovnog okruženja,
 3. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja,
 4. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP),
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH,
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine,
 7. Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica,
 8. Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije trezorskih zapisa od 03.07.2014. godine, 22.08.2014. godine, 05.09.2014. godine i 20.03.2015. godine,
 9. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu,
 10. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2013. godinu,
 11. izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH – Godišnji izvještaj za 2013. godinu,
 12. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu FBiH na dan 31.12.2013. godine,
 13. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

Z A P I S N I K
1. REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 13.05.2015. godine