16. Juni. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

2. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i  srijedu,  16. i 17. juna 2015. godine, sa početkom u 10 sati.

Za 2. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o čeku – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, predlagač: Klub zastupnika SBB-a – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta “Obnovljiva energija HE Vranduk” za realizaciju Projekta “Obnovljiva energija HE Vranduk”,
 8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta “Električna distribucija BiH (2010-0562) – izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji”,
 9. Prijedlog odluke o alokaciji obaveza po kreditu Kuvajtskog fonda za razvoj 535 – Projekat četiri ceste i most Musala na FBiH (sa Informacijom o statusu kredita),
 10. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta energetske efikasnosti,
 11. 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin,
 12. Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2015. godinu,
 13. Program javnih investicija FBiH 2015. – 2017. godine,
 14. Izvještaj o dinamici Projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc br. 17 zaključno sa 30.06.2014. godine koji se finansira iz međunarodnog kredita EIB i EBRD, a koji je Vladi FBiH dostavilo Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar,
 15. Izvještaj o radu i poslovanju JP EP HZHB d.d. Mostar, JP EP BiH d.d. Sarajevo i BH Gas d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu,
 16. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2013. godinu,
 17. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2013. godinu,
 18. a) Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2013. godinu,
  b) Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za  ljudska prava BiH za 2014. godinu,
 19. a) Izvještaj o stanju u poljoprivredi u 2013. godini u FBiH (Zeleni izvještaj),
  b) Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvješta) u FBiH za 2014. godinu,
 20. Izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH za period 2007. – 2011. godine,
 21. Informacija o poduzetim aktivnostima Vlade FBiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija na saniranju posljedica saniranja prirodne nesreće u FBiH za period maj – august 2014. godine,
 22. Informacija o implementaciji projekata u FBiH za 2013. godinu,
 23. Informacija o ratnim potraživanjima,
 24. Izbori i imenovanja

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK