07. Maj. 2015.

Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 1. sjednici Odbora, održanoj dana 07.05.2015. godine, razmatrao slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH;
 2. Razno:
  a) Zahtjev za izdavanje dijela državnih poreznih prihoda od prodaje cigareta i alkohola za zdravstvo koji će biti  uvršteni u budžete Federacije BiH i kantona za ispunjavanje obaveza koje proistječu iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, br.46/10) od Nezavisnih strukovnih sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH;
  b) Dopis od Udruženja roditelja teško bolesne djece u FBiH, a u vezi sa informacijom o vakcinisanju djece u Federaciji BiH od Federalnog ministarstva zdravstva od 24.09.2002. godine;
  c) Dogovor oko Prijedloga programa rada Predstavničkog doma i Odbora za zdravstvo za 2015. godinu.

Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH

Odbor je uz prisustvo gosp. Ahmeda Nove,  direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, kao i  predstavnice Federalnog ministarstva zdravstva detaljno razmotrio Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, te jednoglasno usvojio slijedeći:

Z A K L J U Č A K

 1. Odbor podržava Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH.
 2. Odbor predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da podrži navedeni Prijedlog odluke.

Ad-2

Razno:

a) Zahtjev za izdavanje dijela državnih poreznih prihoda od prodaje cigareta i alkohola za zdravstvo koji će biti  uvršteni u budžete Federacije BiH i kantona za ispunjavanje obaveza koje proistječu iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, br.46/10) od Nezavisnih strukovnih sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH

Uvodno izlaganje o navedenoj tački dnevnog reda iznio je gosp. Abud Sarić, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika u FBiH. Upoznao je prisutne o tome da je Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva, podnio Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o akcizama i Zakona o porezu na dodanu vrijednost, broj: 01/23-02-675/11, dana 22.06.2011., koju je usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH na 2. redovnoj sjednici, održanoj 22.06.2011. godine i proslijedio Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara BiH, ali do danas nema povratne informacije. Istaknuo je kako bi se usmjeravanjem dijela akciza u zdravstvene svrhe postigle višestruke uštede u zdravstvu.

Nakon detaljne rasprave u kojoj su članovi i članice Odbora predložili konkretne prijedloge i sugestije, usvojeni su jednoglasno slijedeći:

Z A K L J U Č C I

 1. Odbor traži od Vlade Federacije BiH mišljenje o Zahtjevu za izdavanje dijela državnih poreznih prihoda od prodaje cigareta i alkohola za zdravstvo koji će biti  uvršteni u budžete Federacije i kantona za ispunjavanje obaveza koje proistječu iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, br.46/10) od Nezavisnih strukovnih sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH, te rješenja  regulisanja navedene oblasti, a u skladu sa postojećim zakonskim okvirima.
 2. Odbor traži od Vijeća ministra BiH i Parlamentarne skupštine BiH povratnu informaciju o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o akcizama i Zakona o porezu na dodanu vrijednost, broj: 01-02-620/11, od 23.06.2011. godine.

  b) Dopis od Udruženja roditelja teško bolesne djece u FBiH, a u vezi sa informacijom o vakcinisanju djece u Federaciji BiH od Federalnog ministarstva zdravstva od 24.09.2002. godine

Na Odbor je proslijeđen dopis od Udruženja roditelja teško bolesne djece u FBiH, broj 01-37-1-624/15 od 24.04.2015. godine, a u vezi sa informacijom o vakcinisanju djece u Federaciji BiH od Federalnog ministarstva zdravstva od 24.09.2002. godine.

Članovi i članice Odbora su zajedno sa gđom Snježanom Bodnaruk, predstavnicom Federalnog ministarstva zdravstva, detaljno razmotrili navedeni dopis, te jednoglasno usvojili slijedeće:

Z A K L J U Č K E

 1. Odbor traži od Federalnog ministarstva zdravstva detaljnu informaciju o vakcinisanju djece u Federaciji BiH, a u vezi sa dopisom od Udruženja roditelja teško bolesne djece u BiH;
 2. Odbor traži mišljenje od Zavoda za javno zdravstvo FBiH o tome da li su u Program obaveznog vakcinisanja u Federaciji BiH, odnosno Program imunizacije djece u FBiH, u cilju unapređenja kvaliteta života djece uključeni uvjeti u pogledu standarda, normativa i kvaliteta prilikom izdavanja i odobravanja vakcine za vakcinisanje djece u Federaciji BiH.

  c)  Dogovor oko Prijedloga programa rada Predstavničkog doma i Odbora za zdravstvo za 2015. godinu

Predsjednik Odbora gosp. Tarik Arapčić upoznao je prisutne članove i članice Odbora  o tome da je  v.d. sekretar Predstavničkog doma uputila dopis broj: 01-02-539/15 od 07.04.2015. godine, a u vezi sa donošenjem Programa rada Predstavničkog doma za 2015. godinu, te da sva radna tijela mogu dostaviti svoje prijedloge i mišlјenja, koja bi se odnosila na zadatke ovog doma. U vezi s navedenim dopisom, predložio je da Odbor za zdravstvo u dogovoru sa Federalnim ministarstvom zdravstva usaglasi svoj Plan i program rada za 2015. godinu, a koji će razmatrati na narednoj sjednici Odbora, te o tome upoznati rukovodstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. 

Navedeni Prijedlog zaključka je jednoglasno usvojen.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je prim. dr. Tarik Arapčić, predsjednik Odbora.