12. Maj. 2015.

Na 2.sjednici Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj 12.05.2015.godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:

  1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Odbora,
  2. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH-Godišnji izvještaj za 2013.godinu,
  3. Prijedlozi i mišljenje Odbora vezano za izradu nacrta Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2015.godinu ( veza: Akt broj: 01-02-539/15 od 07.04.2015.godine),
  4. Tekuća pitanja-inicijative za davanje autentičnih tumačenja zakona i inicijative za donošenje zakona upućene prema Odboru.

Na osnovu člana 44.stav 2.Poslovnika Predstavničkog doma, Odbor podnosi Domu slijedeći:

I Z V J E Š T A J

  1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Odbora.

Odbor je jednoglasno usvojio zapisnik prve sjednice Odbora.

  1. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH-Godišnji izvještaj za 2013.godinu.

Odbor je primio ka znanju navedeni Izvještaj uz konstataciju da predstavnici VSTV nisu prisustvovali sjednici Odbora, i da su pravdali izostanak sa sjednice, zbog ranije preuzetih obaveza.

  1. Prijedlozi i mišljenje Odbora vezano za izradu nacrta Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2015.godinu, (veza: Akt broj: 01-02-539/15 od 07.04.2015.godine).

Odbor je, vezano za ovu tačku dnevnog reda razmatrao i Prijedlog Twinning projekta za ukidanjem instituta inicijativa za davanje autentičnih tumačenja zakona  ili drugih propisa, a prema preporukama Twinning projekta-Projekta Evropske komisije jačanja parlamenata u BiH.

Shodno ovome, Odbor je usvojio prijedlog članova Odbora da se formira radna grupa od članova, predstavnika nadležnih radnih tijela, a u cilju definiranja stava o prijedlogu za ukidanje instituta  autentično tumačenje zakona i drugih propisa.

  1. Tekuća pitanja-inicijative za davanje autentičnog tumačenja zakona i inicijative za donošenje zakona upućene prema Odboru.

-   Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja Zakona o prekršajima-člana 17.stav 1(„Službene novine FBiH br. 63/14) –podnosilac: kantonalni ministar MUP-a  Kantona Sarajevo, Nermin Pećanac.

Na navedenu Inicijativu, dostavljeno je Mišljenje Vlade FBiH. Odbor prihvata navedeno Mišljenje, ali zbog dileme sa terminologijom ko je „policijski službenik“, a ko „ovlaštena službena osoba“, Odbor će prema poslovničkim odredbama proslijediti ovu Inicijativu Zakonodavno-pravnoj komisiji Predstavničkog doma radi davanja mišljenja .

- Inicijativa/Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odredaba Zakona o stečajnom postupku FBiH („Službene novine FBiH br. 29/03, 32/04 i 42/06) – podnosilac: Bosansko-Njemačko osiguranje d.d. u likvidaciji, zastupano po likvidacionom upravniku mr Hamdiji Muratoviću iz Tuzle.

Na navedenu Inicijativu dostavljeno je Mišljenje Vlade FBiH, koje je Odbor prihvatio. U skladu sa poslovničkim odredbama za davanje autentičnog tumačenja zakona, ista će biti proslijeđenja Zakonodavno-pravnoj komisiji Doma u daljnju proceduru.

-   Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 5. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službene novine FBiH“ br. 7/14) i odredbe člana 59a Zakona o krivičnom postupku FBiH, („Službene novine FBiH“ br. 35/03... 59/14) – podnosilac: Općinski sud u Zenici.

-  Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 73. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH – podnosilac: Općinski sud u Širokom Brijegu.

Vezano za ove inicijative Odbor se nije izjašnjavao, ali smatra da treba sačekati mišljenje Vlade FBiH, nakon čega će se Odbor izjasniti o istim.

Iz akta Ureda v.d.sekretara Doma vidljivo je da su navedene inicijative ranije upućene Vladi radi davanja mišljenja.

-  Inicijative za donošenje zakona:

a) Inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o parničnom postupku FBiH („Službene novine FBiH br. 53/03, 73/05 i 19/06), člana 395. Zakona o parničnom postupku – podnosilac: Općinsko vijeće Banovići

b) Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku („Sl.novine FBiH,br.29/03) –podnosilac: Općinsko vijeće Ključ.

c) Inicijativa za donošenje Zakona o dopuni Zakona o izvršnom postupku („Sl.novine FBiH br. 32/03, 52/03,33/06,39/06,39/09 i 35/12) – podnosilac: Savez samostalnih sindikata BiH.

d) Inicijativa za donošenje Zakona o uspostavljanju grada Cazin – podnosilac Općina Cazin.

Stav Odbora vezano za gore navedene inicijative je da se sačeka mišljenje Vlade, nakon čega bi se Odbor izjasnio o istim.

Iz akta Ureda predsjedavajućeg, vidljivo je da su iste ranije upućene Vladi radi davanja mišljenja.