15. Juni. 2015.

Na 2. sjednici Odbora za promet i komunikacije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 15.06.2015.godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:

  1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Odbora,
  2. Prijedlog odluke o alokaciji obaveza po kreditu Kuvajtskog fonda za razvoj 535-Projekt četiri ceste i most Musala u Federaciji BiH ( sa Informacijom o statustu kredita),
  3. Izvještaj o dinamici Projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc br. 17 zaključno sa 30.06.2014.godine koji se finansira iz međunarodnih kredita EIB i EBRD, a koji je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavilo Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Na osnovu člana 44.stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma, Odbor Domu podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

  1. Odbor je usvojio Zapisnik 1. sjednice Odbora.
  1. Uvodno obrazloženje o 2. tačci dnevnog reda podnio je predstavnik Federalnog ministarstva finansija.

Nakon rasprave, Odbor za promet i komunikacije je , većinom glasova za i dva suzdržana glasa, primio k znanju Prijedlog odluke o alokaciji obaveza po kreditu Kuvajtskog fonda za razvoj 535-Projekt četiri ceste i most Musala u Federaciji BiH (sa Informacijom o statusu kredita), uz napomenu da  ovakva praksa ubuduće ne bi trebala da se primjenjuje, s obzirom na obavezu koja je stara 17 godina.

  1. Uvodno obrazloženje o Izvještaju o dinamici Projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc br. 17 zaključno sa 30.06.2014.godine koji se finansira iz međunarodnih kredita EIB i EBRD, a koji je Vladi Federacije BiH dostavilo Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, podnio je predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Nakon rasprave o navedenom Izvještaju, Odbor za promet i komunikacije, većinom glasova za i jednim glasom protiv, prihvata ovaj Izvještaj, uz sugestiju rukovodstvu Parlamenta FBiH da se na vrijeme ažuriraju materijali koji su aktuelni, kako bi se o njima mogao blagovremeno zauzeti stav.

U skladu sa članom 53. Poslovnika Doma, za izvjestioca ispred Odbora na sjednici Doma,određen je predsjednik Odbora, Enver Bijedić.