09. Oktobar. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

8. Vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za petak, 09. oktobar 2015. godine, sa početkom u  10  sati.

Za  vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi FBiH – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira – hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – hitni postupak,
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2015. godinu – hitni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2015. godinu – hitni postupak,
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i Odluka o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana,
 11. Prijedlog odluke o alokaciji obaveza po kreditu Kuvajtskog fonda za razvoj 535 – Projekat četiri ceste i most Musala na FBiH (sa Informacijom o statusu kredita),
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc (Počitelj – Bijača),
 13. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta „Obnovljiva energija HE Vranduk“,
 14. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta energetske efikasnosti,
 15. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta „Električna distribucija BiH (2010-0562) – izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji,
 16. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 17. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK