27. Oktobar. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

3. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i  srijedu,  27. i 28. oktobar 2015. godine, sa početkom u 10 sati.

Za 3. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o državljanstvu FBiH – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko – invalidske zaštite – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku,
 8. Prijedlog zakona o komasaciji,
 9. Prijedlog zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina,
 10. Nacrt zakona o policijskim službenicima FBiH,
 11. Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH,
 12. Nacrt zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
 13. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine,
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o davanju saglasnosti Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin,
 15. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc (u iznosu od 24.000.000,00 EUR-a)
  b) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc (u iznosu od 48.000.000,00 USD),
 16. Program rada Vlade FBiH za 2015. godine,
 17. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01. – 30.06.2015. godine,
 18. Izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH za period 2007. – 2011. godine,
 19. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2013. godinu,
 20. Izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2014. godinu,
 21. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu,
 22. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i Izvještaj o radu i poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu,
 23. Izvještaj o radu FERK-a za 2014. godinu,
 24. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2014. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu FBiH sa 31.12.2014. godine, Informacija o mikrokreditnom sistemu FBiH sa 31.12.2014. godine, Informacija o sistemu lizinga u FBiH sa 31.12.2014. godine i Izvještaj o radu samostalnog odjela ombudsmena za bankovni sistem za period 01.04. – 31.12.2014. godine,
 25. Izvještaj o stanju poljoprivrede (“Zeleni izvještaj”) u FBiH za 2014. godinu,
 26. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 27. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK