17. Novembar. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

4. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i  srijedu,  17. i 18. novembra 2015. godine, sa početkom u 10 sati.

Za 4. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
 2. Nacrt zakona o hraniteljstvu u FBiH,
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period 01.01. do 01.06.2015. godine,
 4. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2014. godinu,
 5. Godišnji izvještaj za 2014. godinu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,
 6. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2014. godinu,
 7. Izvještaj o dinamici Projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc br. 17 zaključno sa 30.06.2014. godine koji se finansira iz međunarodnog kredita EIB i EBRD,
 8. a)Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica
  b) Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije trezorskih zapisa,
 9. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2014. godine,
 10. Dokument okvirnog budžeta FBiH 2016. – 2018. godine,
 11. Informacija o poduzetim aktivnostima Vlade FBiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija na saniranju posljedica prirodne nesreće u  FBiH za period maj – august 2014. godine,
 12. Informacija o sigurnosti na području FBiH za period januar – juni 2015. godine,
 13. Usaglašavanje zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK