• Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika , zamjenika predsjednika i članova administrativne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije BiH 02-05-776/14 , 16.juni2014.

  • Odlukа o izboru članova u Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Federacije BiH 01-02-487-02/14 , 17.06.2014.

  • Zaključci 02-02-464/14 5. juni 2014.

  • Odlukа o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Svjetske banke -Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju Projekta žurnog oporavka od poplava u BIH 01-02-555-02/14 , 14.07.2014.

  • Zakon o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije BiH , kantona , gradova i općina na nastradalim područjima 01-02-552-02/14 , 14.07.2014.

  • UKAZ o proglašenju Zaključka 01-02-201-02/14 , 07.03.2014.

  • Odlukа o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (ebrd) ZA REALIZACIJU Projekta Vodovod i kanalizacija Sarajevo 01-02-250-02/14 , 24.03.2014.

  • Zakon o prekršajima 01-02-585-02/14 , 29.07.2014.

  • Zakon o dopuni Kaznenog zakona Federacije BiH 01-02-681-02/14 , 11.09.2014.

  • Odlukа o davanju saglasnosti na Statut Regulatorne komisije za energiju u FBIH 01-02-251-02/14 , 24.03.2014.