• Odlukа o prihvaćanju dodatnog zaduženja Federacije BIH po IV.Stand by aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom 01-02-556-02/14 , 14.07.2014.

  • Zakon o izmjenama Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH 01-02-646-02/14 , 27.08.2014.

  • Zakon i dopunа Zakona o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom , 01-02-708-02/14 , 22.09.2014.

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama , 01-02-709-02/14 , 22.09.2014.

  • Odlukа o prihvatanju zaduženja po Ugovoru br. 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 28. oktobra 2008. između BiH i Evropske Banke za obnovu i razvoj za projekat Koridor Vc 01-02-536-02/14 , 07.07.2014.

  • Odlukа o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) , BiH , Federacije BiH i Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za realizaciju Projekta izgradnje hidroelektrane Janjići , 01-02-513-02/1

  • Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenih radom termoelektrana 01-02-710-02/14 , 22.09.2014.

  • Zakon o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH 01-02-557-02/14 , 14.07.2014.

  • Odlukа o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Svjetske banke -Međunarodne asocijacije za razvitak za realizaciju Projekta zaštite od poplava Drine za BIH (BAFPP) , 01-02-647-02/14 , 28.08.2014.

  • Zakon o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom 01-02-553-02/14 , 14.07.2014.