P R E G L E D

 RAZMATRANIH  I USVOJENIH ZAKONA I OSTALIH AKATA

 PO SJEDNICAMA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

U MANDATNOM PERIODU 2014.-2018. GODINA

 

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA 02.12.2014.

 1. Izbor privremenih komisija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH
  a) Izbor Privremene mandatno-imunitetne komisije,
  b) Izbor Privremene komisije za izbor i imenovanje,
  c) Izbor Privremene administrativne komisije.
 2. Konstituiranje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH
  a) Verifikacija mandata zastupnika izabranih u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH,
  b) Davanje svečane izjave i uručivanje certifikata o izboru zastupnika u Predstavnički dom Parlamenta FBiH.
 3. Izbor rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta FBiH
  a) Izbor predsjedavajućeg – Edin Mušić (SDA),
  b) Izbor dva potpredsjedavajuća- Marinko Čavara (HDZBiH) i Saša Mitrović (DF).
 4. Izbor radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH


1. VANREDNA SJEDNICA, 29.12.2014. godine

 1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine, (usvojen)  Iznos: 421.823.778KM
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH (predlagač: klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF) – hitni postupak, (Grad Mostar),  (usvojen)
 3. Izbori i imenovanja  Dom je donio Odluku o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.
   

2. VANREDNA SJEDNICA, 09.02.2015. godine

 1. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH,  (usvojen)
 2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 01.01 do 31.03.2015. godine, (usvojen)
 3. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravastvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period 01.01. do 31.03.2015. godine  (usvojen) iznos: 36.850.000 KM
 4. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje  za period 01.01. do 31.03.2015. godine, (usvojen) iznos: 452.894.503 KM

 

3. VANREDNA SJEDNICA, 09.02.2015. godine

 1. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Napomena: (Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na nastavku konstituirajuće sjednice nije donio Odluku o prihvatanjuu zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, jer ista nije dobila potrebnu većinu glasova u svakom klubu naroda, te je procedura u Predstavničkom domu ponovljena.) Predsjednik Federacije BiH, iz reda hrvatskog naroda Marinko Čavara, potpredsjednica Federacije BiH, iz reda bošnjačkog naroda Melika Mahmutbegović, potpredsjednik Federacije BiH iz reda srpskog naroda Milan Dunović.  (usvojen);
 2. Izbori i imenovanja  Dom je razmatrao i usvojio: Razrješenje Marinka Čavara sa funkcije potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Fedearcije BiH, iz reda hrvatskog naroda; Imenovanje  Mladena Boškovića za potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, iz reda hrvatskog naroda.

 

4. VANREDNA SJEDNICA, 31.03.2015. godine

 1. Imenovanje Vlade Federacije BiH, Odluka o imenovanju premijera, zamjenika premijera i minstara u Vladi Federacije BiH, kojom se imenuju:
 • premijer, Fadil Novalić;
 • zamjenica premijera i ministrica finansija, Jelka Milićević;
 • zamjenik premijera i ministar trgovine, Aleksandar Remetić;
 • ministar unutrašnjih poslova,  Aljoša Čampara;
 • ministar pravde,  Mato Jozić;
 • ministar energije, rudarstva i industrije Reuf Bajrović;
 • ministrica kulture i sporta,  Zora Dujmović;
 • ministar prometa i komunikacija, Denis Lasić;
 • ministar raseljenih osoba i izbjeglica, Edin Ramić;
 • ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Salko Bukvarević;
 • ministar zdravstva, Vjekoslav Mandić;
 • ministrica obrazovanja i nauke, Elvira Dilberović;
 • ministar rada i socijalne politike, Milan Mandilović;
 • ministar razvoja, poduzetništva i obrta, Amir Zukić;
 • ministrica okoliša i turizma,Snježana Soldat;
 • ministar prostornog uređenja, Josip Martić;
 • ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Šemsudin Dedić.

 

5. VANREDNA SJEDNICA, 31.03.2015. godine

 1. Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu – hitni postupak,  (usvojen)  iznos: 2.334.147.169 KM
 2. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu – hitni postupak   (usvojen)
 3. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu, Finansijski plan Fonda solidarnosti  Federacije BiH za 2015. godinu, Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu, (usvojenUkupni prihodi Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja  FBiH za 2015 : 147.049.250 KM ; Ukupni prihodi Fonda solidarnosti planirani za 2015. godini: 145.320.000 KM;
  Raspoloživi prihodi za finansiranje: 139.524.000 KM;

  Ukupno tekući rashodi i kapitalni izdaci – Plan za 2015. godinu. 2.595.000KM
 4. Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu, (usvojen)  ukupna sredstva: 60.049.750 KM
 5. Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.(usvojen)
  Ukupni prihodi:    1.829.208.855 KM
  Ukuprni rashodi: 1.862.692.791 KM
  Izdaci za nabavku stalnih sredstava:   2.955.000 KM
  Primici od prodaje stalnih sredstava:  36.438.936 KM


 1. REDOVNA SJEDNICA , 13.05.2015. godine

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu - hitni postupak, (usvojen)
 2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu drugog programskog zajma između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za razvojne politike poslovnog okruženja, (usvojen)
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja (usvojen)
 4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP),  (usvojen)
  Ovom prilikom Predstavnički dom usvojio je slijedeći ZAKLJUČAK:
  Zadužuje se Vlada FBiH odnosno resorna ministarstva da sačine cjelovitu informaciju o implementaciji i efektima ovih zaduženja kako bi Parlament FBiH bio upoznat sa onim za što je dao saglasnost i da se informacija dostavlja najmanje jednom godišnje.
 5. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH na osnovu emisije obveznica, - (Primljeno k znanju)
 6. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH na osnovu emisije trezorskih zapisa dostavljenih 03.07.2014.; 22.08.2014.; 05.09.2014. i 20.03.2015. godine, - (Primljeno k znanju)
 7. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu (usvojen)
 8. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije BiH na dan, 31.12.2013. godine -  (Primljeno k znanju)
 9. Izbori i imenovanja (Donesena: Odluka o razrješenju člana Nezavisnog odbora Nezira Pivića i Odluka o izboru i razrješenju nekih predsjednika, zamjenika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH).
   

 

6. VANREDNA SJEDNICA, 29.05.2015. godine
 

 1. Prijedlog Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za period 2015.-2019. godina. (usvojen)

 

 

2. REDOVNA SJEDNICA, 16.06. 2015. godine


DNEVNI RED NIJE USVOJEN

 • Dom je usvojio Inicijativu na prijedlog Kluba zastupnika SDP: za formiranje Privremene Komisije za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima. Zadatak ove komisije bio bi da utvrdi činjenično stanje o plasiranju kredita u švicarskim francima i sačini izvještaj o eventualnim nezakonitostima i dostavi ga u oba doma Parlamenta Federacije BiH, Vladi Federacije BiH i nadležnom tužilaštvu.
 • Dom je usvojio Inicijativu na prijedlog Kluba zastupnika SDP:
  za održavanje sjednice Predstavničkog doma na kojoj će se prioritetno  rasparavljati o sigurnosnom stanju u Federaciji BiH.

 

7. VANREDNA SJEDNICA, 31.07.2015. godine

 1. Reformska agenda za BiH za period 2015.-2018. godina,  (jednoglasno usvojena)
 2. Prijedlog Zakona o radu – hitni postupak, (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – hitni postupak,  (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima – hitni postupak,   (usvojen)
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak, (usvojen)  Rok: do 30. juna, 2017. godine
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o čeku – skraćeni postupak, (usvojen)
 7. Prijedlog finansijskog plana Budžeta FERK-a za 2015. godinu, (usvojen)  Prihodi: 2.895.400 KM
 8. Izbori i imenovanja  Dom donio slijedeće Odluke:
  Odluka o izboru i razrješenju nekih predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH; Odluka o izboru članova u Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije BiH; Izbor članova u Radnu grupu za pitanja izbora i imenovanja iz zajedničke nadležnosti oba doma Parlamenta Federacije BiH

 

8. VANREDNA SJEDNICA, 09.10.2015. godine

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH – hitni postupak, (usvojen)
 2. Prijedog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – hitni postupak, (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama  Zakona o tržištu vrijednosnih papira – hitni postupak, (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – hitni postupa , (usvojen)
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BIH za 2015. godinu – hitni postupak,  (usvojen)
  Dom je donio i slijedeći Zaključak: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje Vladu Federacije BiH da prilikom izrade nacrta Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu uzme u obzir amandmane koji su na sjednici Predstavničkog doma podneseni na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu i prijedloge i sugestije iznesene u raspravi u vezi sa Prijedlogom Odluke.
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BIH za 2015. godinu – hitni postupak, (usvojen)
 7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji  u javnom sektoru u Federaciji BiH (javna rasprava 90 dana), (usvojen)
 8. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BIH (javna rasprava 90 dana), (usvojen)
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2015. godinu i Odluka o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana, (usvojen)
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko  i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i Odluka o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana, (usvojen)
 11. Prijedlog Odluke o alokaciji obaveza po kreditu Kuvajtskog fonda za razvoj 535 –Projekat četiri ceste i most Musala na Federaciji BiH (sa Inforamcijom o statusu kredita) , (usvojen)15.568.500,00 KM ZAJMOPRIMAC: FEDERACIJA BiH
 12. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske  banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc (Počitelj – Bijača), (usvojen) 100.000.000,00 EUR-a  ROK OTPLATE: 25 g.GRACE PERIOD 6 g.
 13. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta „Obnovljiva energija HE Vranduk“ , (usvojen) 37.500.000,00 EUR-a ZAJMOPRIMAC: ELEKTROPRIVREDA BIH ROK OTPLATE:25 g. GRACE PERIOD 6 g. kamatna stopa dogovara se prije isplate tranše. Iznos tranše min. do 5.mil.
 14. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta energetske efikasnosti,  (usvojen) 18.959.000,00 USD ZAJMOPRIMAC: FEDERACIJA BIH (kanton, grad, općina) ROK OTPLATE:25 g. GRACE PERIOD 5 g. kamatna stopa dogovara 1,25 i 1,40 %
 15. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru  o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta „Električna distribucija BiH (2010-0562)- izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji“, (usvojen) 15.000.000,00 EUR-a ZAJMOPRIMAC: ELEKTROPRIVREDA BIH ROK OTPLATE:25 g. GRACE PERIOD 6 g. kamatna stopa dogovara se prije isplate tranše. Iznos tranše min. do 5.mil.
 16. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH (Usaglašavanje Zakona o privrednim društvima – usvojen u istovjetnom tekstu)
 17. Izbor i  imenovanja  Donsene slijedeće odluke: Popuna radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;
  Prijedlog Odluke o izboru članova u Zajedničku komisiju odgovornu za reviziju;
  Prijedlog Odluke o izboru članova u Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije BiH,Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru članova u Komisiju za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima.

9. VANREDNA SJEDNICA 09.10.2015. godine

Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići Blok 1-350 MW – Treća faza tenderskog postupka, usvojeno sa zaključcima Vlade FBiH

 1. Prihvata se Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW  - Treća faza tenderskog postupka, pripremljenu od strane RMU “Banovići“ Banovići.
 2. Daje se prethodna saglasnost na predloženi izbor ponuđača:- Dongfang Electric Corporation Limited – DEC Kina  za strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići,   Blok 1-350 MW, kao i predložene ativnosti iz tačke 6.1. Proces finalizacije iz Informacije iz stava 1. ove tačke
 3. Obavezuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da redovno informira Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o provedbi aktivnosti iz tačke 1. ovog zaključka, te da blagovremeno dostavi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje, odgovarajuće dokumente i akte, uključujući i potrebne ugovore, radi davanja saglasnosti ili donošenja odgovarajućih odluka, u skladu sa važećim zakonima.
 4. Konačan izbor strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW obavit će se tek nakon saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uz obavezu donošenja odluke Skupštine društva RMU „Banovići„ o davanju saglasnosti na konačni prijedlog izbora strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW. 
   

10. VANREDNA SJEDNICA, 09.10.2015. godine

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji  - hitni postupak, (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o državnoj službi u FBiH – hitni postupak, (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona  o električnoj energiji u FBiH – hitni postupak, (usvojen)
 4. Izbori i imenovanja (Dom donio Odluku o sastavu Komisije za Evropske integracije, koju čine: predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, potpredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i predsjednici klubova zastupnika političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH)

 

3. REDOVNA SJEDNICA, 27. i 28.10.2015. godine

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju – hitni postupak  (Usvojen zaključak HDZBiH: Predlaže se Vladi Federacije BiH da u roku 90 dana pristupi izradi nacrta Zakona o pomilovanju i da sve konstruktivne primjedbe, prijedloge i sugestije izrečene u raspravi o Prijedlogu Zakona ugradi u tekst nacrta Zakona). (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o državljanstvu Federacije BiH – hitni postupak (usvojen) Usvojena je i INICIJATIVA: Upućuje se Inicijativa Ministarstvu civilnih poslova BiH da preispita odredbe važećeg  uputstva o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo Republike Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine, instrukcije Ministarstva civilnih poslova o naknadnom upisu činjenice državljanstva u Matičnu knjigu rođenih iz 2004. godine i eventualno mogućnost preispitivanja dodatnih kriterija za prijem u državljanstvo lica koja su rođena prije 01.01.1998. godine. Sastavni dio ove inicijative su amandmani na osnovu kojih je i proistekla ova inicijativa.
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta – skraćeni postupak, (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala – skraćeni postupak, (usvojen)
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima – skraćeni postupak (usvojen)
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (usvojen)
 7. Prijedlog Zakona o komasaciji (usvojen)
 8. Nacrt Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH (usvojen)
 9. Nacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BIH (javna rasprava 90 dana) (usvojen)
 10. Nacrt Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji ( javna rasprava 30 dana) (usvojen)
 11. Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine (usvojen)
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin (usvojen)
 13. a) Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fond za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc ( u iznosu od 24.000.000,00 EUR-a);
  b) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj  (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc ( u iznosu od 48.000.000,00 USD) (usvojen

  24.000.000,00 EUR-a
  8.000.000,00 USD ZAJMOPRIMAC: Ministarstvo finansija
  Ministarstvo finansija GRACE PERIOD 4 g. PERIOD OTPLATE 14g.
  KAMATNA STOPA 4,5 % GRACE PERIOD 5g. PERIOD OTPLATE 15 g.KAMATNA STOPA 3 %
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnoti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (usvojen)
 15. Program rada Vlade Federacije BiH za 2015. godinu (usvojen)
 16. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova  za period 01.01. – 30.06.2015. godine (usvojen)
 17. Izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH za period 2007.-2011. godina

Usvojeni su i slijedeći ZAKLJUČCI:

 1. Usvaja se Izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH za period 2007. – 2011. godina,
 2. Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da poduzme sve aktivnosti na daljnjem razvoju jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja u Federaciji BiH kompatibilnim sa mehanizmom Civilne zaštite Evropske unije smjernicama i metodologijom (NATO/UN),
 3. Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da poduzme sve mjere i izradi plan reorganizacije i komunikacijskog uvezivanja postojećeg Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite sa kantonalnim operativnim centrima civilne zaštite na području Federacije BiH radi osposobljavanja Operativnog centra 112 Federacije BiH u skladu sa direktivama Evropske unije za postojanje jedinstvenog telefonskog broja za hitne slučajeve, kao i smjernicama i rezolucijama Ujedinjenih naroda o pitanju upravljanja i komuniciranja u kriznim situacijama izazvanim prirodnim i drugim nesrećama do kraja 2016. godine,
 4. Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da do kraja 2016. godine poduzme sve aktivnosti i pripremi zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u cilju jačanja strukture organizacije i funkcioniranja zaštite i spašavanja i interventnog djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća za područje Federacije BiH,
 5. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da prijedlog Programa razvoja i zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH za period 2016. – 2021. godina dostavi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i donošenje.

            18. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva  za 2013. godinu (budući da izvjestilac nije bio prisutran na                             sjednici, Dom nije razmatrao Izvještaj)
            19. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije BiH za 2014. godinu, (usvojen)
                  Dom je usvojio i slijedeće ZAKLJUČKE:

 1. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije BiH za 2014. godinu.
 2. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da hitno pristupi izradi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i da ga u roku 60 dana uputi u parlamentarnu proceduru.
 3. Zadužuje se Vlada Federacije BiH, odnosno resorna ministarstva da sačine registar dobara iz svoje nadležnosti, a koja mogu biti predmetom koncesije, i dostave ga Komisiji ili Parlamentu Federacije BiH na uvid radi daljnjeg praćenja cjelokupnog procesa.

             20. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu, (usvojen)
             21. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Elektroprivreda BiH „ d.d. Sarajevo i Izvještaj o radu i poslovanju BH Gas                        d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu , (usvojen)
             22. Izvještaj o radu FERK-a za 2014. godinu (Donesena odluka o izgranji poslovnog prostora u Mostaru)
             23. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije BiH  za 2014. godinu sa Informacijom o bankarskom                            sistemu Federacije BiH sa 31.12.2014 godine, Informacja o mikrokreditnom sistemu Federacije BiH sa                            31.12.2014. godine, Inforamcija o sistemu lizinga u Federaciji BiH sa 31.12.2014. godine i Izvještaj o radu                        samostalnosti odjela ombudsmana za bankovni sistem za period 01.04.-31.12.2014. g. (nije usvojen)
             24. Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u Federaciji BiH za 2014. godinu,(nije usvojen)
             25.Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju TE Banovići, Blok 1-350                       MW sa prijedlogom zaključaka, Sporazumom o strateškoj saradnji i Ugovorom o inžinjeringu, nabavci i                             izgradnji –EPC Ugovor za TE Banovići, Blok 1-350  MW, (usvojen)
             26. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH (Zakon o                                doprinosima, usvojen  u istovjetnom tekstu)
             27. Izbori i imenovanja (Razrješenje S. Mitrovića i imenovanje V. Švancer na mjesto potpredsjadavajuće) (Odluka                    o imenovanju Komisije za usaglašavanje Zakona o državnoj službi)
 

11. VANREDNA SJEDNICA, 28.10.2015. godine

 1. Potvrđivanje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju premijera/predsjednika zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije BiH  Dom je donio Odluku kojom se imenuju:
 • zamjenik premijera, ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača,
 • ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić,
 • ministar trgovine Zlatan Vujanović,
 • ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

 

4. REDOVNA SJEDNICA, 17.11. i 01.12.2015. godine

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH -  hitni postupak(Usvojen Zaključak HDZBiH: Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija, odnosno Vlada Federacije BiH da izradi novi cjeloviti Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i Nacrt zakona dostavi Parlamentu Federacije BiH u roku od 90 dana), (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH – hitni postupak, (usvojen)
 3. Nacrt Zakona  o izmjenama i dopunama  Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (javna rasprava 30 dana), (usvojen)
 4. Nacrt Zakona o hraniteljstvu (javna rasprava 60 dana), (usvojen)
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period 01.01. do 01.06.2015. godine, (usvojen)
 6. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva  za 2014. godinu, (nije usvojen)
 7. Godišnji izvještaj za 2014. godinu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća  BiH,  (nije usvojen)
 8. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljuska prava BiH za 2014. godinu, (usvojen)
 9. Izvještaj o dinamici Projekta izgradnje  autoceste na Koridoru Vc br.17 zaključno sa 30.06.2014. godine koji se finansira iz međunarodnog kredita EIB i EBRD -  (primljen k znanju)
 10. a) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica  (broj 01-14-2-823/15 od 04.06.2015. i broj 01-14-1155/15 od 31.08.2015. godine) -  (primljen k znanju)
  b) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa  (broj 01-14-2-849/15 od 08.06.2015., 01-14-3-986/15 od 03.07.2015., 01-14-1074/15 od 27.07.2015., 01-14-1216/15 od 16.09.2015., 01-14-1253/15 od 28.09.2015., 01-14-1371/15 od 09.10.2015.  i 01-14-1372/15 od 09.10.2015. godine).- (primljen k znanju)
 11. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije BiH na dan 31.12.2014. godine -  (primljen k znanju)
 12. Informacija o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija na saniranju posljedica prirodne nesreće u Federaciji BiH za period maj-avgust 2014. godine -  (primljen k znanju)
 13. Informacija o sigurnosti na području Federacije BiH za period januar – juni 2015. godine – (primljen k znanju) (Usvojen je i zaključak: Prestavnički dom Parlamenta Federacije BiH u okolnostima vezanim za sva događanja koja su utjecala na sigurnosnu situaciju na području Federacije BiH, a koja su nastala u periodu od vremena održavanja 4. redovne sjednice, zadužuje Vladu Federacije BiH da dostavi ažuriranu informaciju o stanju sigurnosti na području Federacije BiH i sa tog aspekta da predloži mjere i zaključke u okviru ustavnih i zakonskih ovlaštenja u oblasti sigurnosnog stanja u Federaciji BiH).
 14. Usaglašavanje zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH - nije bilo zakona za usaglašavanje
 15. Izbori i imenovanja  -nije bilo materijala
   

5. REDOVNA SJEDNICA, 01. i 02.12.2015. godine

 1. Nacrt Budžeta Federacije BiH  za 2016. godinu, (usvojen) iznos: 2.533.862.123 KM
 2. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH  za 2016. godinu, (usvojen)
 3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (javna rasprava 90 dana), (usvojen)
 4. Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2015. godinu i Izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BIH  za 2014. godinu, sa priloženim dokumentima, (usvojen)
 5. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Elektroprivrede HZHB“ d.d. Mostar za 2014. godinu – (nije usvojen)
 6. Usaglašavanje zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH – nije bilo zakona za usaglašavanje
 7. Izbori i imenovanja – nije bilo materijala

 

6. REDOVNA SJEDNICA, 22.12.2015. godine

 1. Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu (usvojen)  iznos: 2.598.862.123 KM ( u odnosu na Nacrt Budžeta povećanje 65 mil. KM)  ZAKLJUČAK:Predstavnički dom Parlamenta FBiH nalaže Vladi FBiH da do izrade Rebalansa Budžeta FBiH za 2016. godinu iznađe zakonske pretpostavke i sredstva za poboljšanje statusa ratnih vojnih invalida paraplegičara (100% I grupe)
 2. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu  (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH – hitni postupak  (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o faktoringu (usvojen sa primjedbama jezičke prirode, Komsije za jezička pitanja Doma naroda koje je prihvatila Vlada FBiH)
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu, Rebalans Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu i rebalans Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (usvojen)
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, Finansijski plan Fonda solidarnosti FBiH za 2016. godinu (Anex I) i Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu  (Anex II)  (usvojen)
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjene Plana za 2017. i 2018. godinu i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu   (usvojen)
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu (usvojen)
 9. Prijedlog Finansijskog plana FERK-a za 2016. godinu  (usvojen)
 10. Izbori i imenovanja
  Razrješenje  Almira Zulića (DF) sa dužnosti člana Mandatno-imunitetske  komisije  i imenovanje Saše Mitrovića (DF) na dužnost člana Mandatno-imunitetske  komisije;
  Razrješnje Dženana Đonlagića (DF) sa dužnosti predsjednika Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku i imenovanje Sanela Razića (SBB) za predsjednika Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku. Imenovanje Dženana Đonlagića (DF) za člana Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku

 

7. REDOVNA SJEDNICA, 03.02.2016. godine

 1. Prijedlog Deklaracije o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Republici Hrvatskoj uz granicu Bosne i Hercegovine, predlagač: Kasim  Mulalić  (usvojen) Dom je usvojio i slijedeći ZAKLJUČAKPredstavnički dom Parlamenta FBiH poziva Parlamentarnu skupštinu BiH da što prije poduzme aktivnosti na ralizaciji deklaracija usvojenih u FBiH i RS.
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona  o izvršnom postupku – hitni postupak ( usvojen)          
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju                (usvojen
 4. Prijedlog Zakona o porezu na dobit (usvojen)
 5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH     (usvojen)
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi Federacije BiH (usvojen
 7. Nacrt Zakona o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubovima u Federaciji BiH (javna rasprava 30 dana) (usvojen
 8. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (usvojen
 9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH (usvojen
 10. Nacrt zakona o hemikalijama ( usvojen)
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu  u Federaciji BiH (usvojen
 12. a)  Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Podveležje“ JP   „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, (usvojena
  b) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Jelovača“ privrednom  društvu F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad, (usvojena)  
  c) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Debelo brdo“  privrednom društvu KONCIG d.o.o. Posušje   (usvojena
  d) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole  za izgradnju vjetroelektrane „Kupres 1“ privrednom društvu Kamen-Dent d.o.o. Mostar (usvojena
 13. a)  Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH – Suad Zeljković (usvojeno)
  b) Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH – Nikola Pejić (usvojeno
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BIH za 2016. godinu  (usvojen
 15. Izvještaj o radu za 2014. godinu i Finansijski plan s Programom rada za 2015. godinu Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH  (nije prihvaćen)
 16. Informacija o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije  nafte i plina u Federaciji BiH (usvojena)
  ZAKLJUČAK:  
  Usvaja se Informacija Vlade FBiH o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja eeksploatacije nafte i plina u FBiH i ujedno se zadužuje Vlada FBiH da nastavi sa aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH.
  - Imajući u vidu kompleksnost Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH, za čiju je realizaciju potrebno znanje iz više stručnih oblasti, predlaže se Vladi FBiH da utvrdi savjetodavno tijelo za FBiH u čijem bi sastavu bili eminentno stručna lica iz akademija, fakulteta, instituta, privrede, i drugih institucija specijalizovanih za oblasti geologije, rudarstva, ekonomije, prava, okoliša, energetike i dr. koji bi bili uključeni u realizaciju Projekta.
  - Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenim novinama FBiH“.
 17. Godišnji izvještaj o poslovanju JP Željeznice Federacije BiH za 2014. godinu  (nije prihvaćen)
 18. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period mart-oktobar 2015. godine (usvojena) Usvojen je ZAKLJUČAK:Nalaže se Vladi FBiH da pristupi izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama i da iz moratorija na zapošljavanje izuzme Agenciju za reviziju privatizacije u Federaciji BiH da dopuštenjem da uposli odnosno da završi konkursnu proceduru i uposli šest revizora.
 19. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima  Parlamenta Federacije BiH  - (nije bilo materijala za usaglašavanje)
 20. Izbori i imenovanja:  -  Razrješava se dužnosti člana Mandatno-imunitetne komisije Bahrudin Hadžiefendić (SBB), imenuje se Hasida Isaković (SBB); Razrješava se dužnosti člana Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju  Bahrudin Hadžiefendić (SBB), a imenuje se Hasida Isaković (SBB); Razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bahrudin Hadžiefendić (SBB), a imenuje se Hasida Isaković (SBB); Razrješava se dužnosti člana Odbora za zadravstvo Bahrudin Hadžiefendić (SBB), a imenuje se Anela Šestić –Begović (SBB);
  - Komisija za jezička pitanja obavijestila je da je na mjesto člana Komisije iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radika, Mirza Dizdarević, podnio ostavku;
  - Zajednička komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova u domovima Parlamenta Federacije  BiH predsjednik Jasenko Tufekčić, zamjenik Dario Knezović.
  Dom je usvojio i inicijativu na prijedlog Kluba zastupnika SDA:
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Inicijativu Kluba zastupnika SDA kojom se zahtijeva od VSTV BiH da povuče svoj dopis sudovima i tužilaštvima u BiH br. 06-02-1-2163-1/2015 od 21.10.2015. godine, kojim se od rukovodilaca pravosudnih institucija traži provođenje zaključka VSTV u vezi sa zabranom nošenja vjerskih obilježja svim uposlenim u pravosudnim institucijama u BiH, čime se direktno krše elementarna ljudska prava i vjerske slobode, zagarantirane Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine.

 

8. REDOVNA SJEDNICA, 23.02.2016. godine

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – hitni postupak  (usvojen
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH  - hitni postupak (usvojen
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH – hitni postupak (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak
  (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon  pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  ( nije usvojen
 5. Prijedlog Zakona o zabrani negiranja, osporavanja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, predlagač: Dennis Gratz -  skraćeni postupak (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  (usvojen
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama  u tijelima vlasti Federacije BiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)     ( nije usvojen
 7. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predlagač Dennis Gratz – skraćeni postupak (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  ( nije usvojen)
 8. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti, predlagač: Dennis Gratz (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  ( usvojen)
 9. Prijedlog Zakona o posebnim mjerama za spriječavanje vršenja krivičnih djela  protiv spolne  slobode i morala prema maloljetnim osobama u Federaciji BiH, predlagač: Dennis Gratz (Predstavnički dom nije prihvatio da se ova Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta) ( javna rasprava 90 dana)  (usvojen)
 10. Prijedlog Zakona o Trezoru u Federaciji BiH  (usvojen)
 11. Nacrt Zakona o tehničkoj kulturi, predlagači: Amir Zukić i Omer Škaljo  (javna rasprava 90 dana)    (usvojen)
 12. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu  (javna rasprava 30 dana)  (usvojen)
 13. Nacrt Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima (javna rasprava 90 dana)  (usvojen)
 14. Program rada Vlade Federacije BiH  (usvojen)
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju Odluke o davanju saglasnoti na izmjenu ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (usvojen)
 16. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH, (nije bilo materijala za usaglašavanje)
 17. Izbori i imenovanja
  - Izbor generalnog revizora Federaciji BiH – Dževada Nekića i Izbor zamjenika  generalnog revizora    u Federaciji BiH - Dragana Kolobarića  (usvojeno)
  - Ostavka Feliksa Vidovića na članstvo iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika u
     Ustavnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  (usvojeno)
  - Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Regulatorne          komisije, kojim se iz reda zaposlenih regulatorne komisije  privremeno imenuju za vršioce                dužnosti: Bešo JasminSanela Pokrajčić i Vladenka Milović.

 

9. REDOVNA SJEDNICA, 22. i 23.03.,19.04. 2016. godine

 1. Rezolucija o osudi davanja naziva javnim institucijama u BiH po imenima optuženih i osuđenih za ratne zločine  (usvojena) 
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti – hitni postupak  (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH – skraćeni postupak (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite – skraćeni postupak  (usvojen)
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu ( nije usvojen)
 6. Prijedlog Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH (usvojen)
 7. Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru  korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi (predlagač povukao sa dnevnog reda)
 8. Nacrt Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM) (usvojen)
 9. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva  i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH za 2014. godinu ( nije usvojen)
 10. Godišnji Finansijski izvještaj Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće  na teritoriji  Federacije BiH  za period 01.01.2015.-31.12.2015. godine  (nije usvojen)  
 11. Polugodišnji izvještaj o radu samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem  (01.01.-30.06.2015. godine) ( nije usvojen)
 12. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu (usvojen)
 13. Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2014. godinu (nije usvojen)
 14. Strategija upravljanja dugom 2016.-2018. godine  (primljeno k znanju)
 15. Usaglašavanje tekstova različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH, - Prijedlog zakona o eksproprijaciji – usvojen u istovjenom tekstu ; Prijedlog zakona o trezoru – usvojene primjedbe pravne i jezičke prirode
 16. Izbori i imenovanja  - Razrješava de dužnosti člana Komisije za bezbjednost Mahir Nurkanović, a na tu poziciju bira se Zikreta Odobašić;
 • Komisija za jezička pitanja: da se za člana iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika izabere Jovana Vidaković;
 • Razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Mandatno-imunitetne komisije Mahir Nurkanović, a na tu poziciju bira se Zikreta Odobašić;
 • Razrješava se dužnosti predsjednika Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Enver Merdić, a na tu poziciju bira se Zijad Alajbegović. Mahir Nurkanović razrješava se dužnosti člana Odbora, a bira se Zikreta Odobašić;
 • Razrješava se dužnosti člana Odbora za promet i komunikacije,  Enver Merdić, a na tu poziciju bira se Zijad Alajbegović. (usvojeno)

Dom je usvojio Inicijativu, na prijedlog Kluba parlamentarki:

 • Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Inicijativu Kluba parlamentarki za izjednačavanje porodiljskih naknada u Federaciji BiH.

Dom je usvojio Zaključak, na prijedlog zastupnika Dženana Đonlagića:

 • Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje Poresku upravu FBiH da svaka tri mjeseca u pisanom obliku dostavi, kao i da isti objavi u jednom od printanih medija, spisak svih dužnika u FBiH po osnovu neplaćenih direktnih i indirektnih poreza, te svih vrsta doprinosa.

 

10. REDOVNA SJEDNICA, 20.04. 17.05., 30.11.2016.

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – hitni postupak     (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja -  skraćeni postupak (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je  razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi  nacrta) (usvojen
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH – skraćeni postupak  (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o nedopuštenom oglašavanju (usvojen)
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu  (usvojen)
 6. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom  za period 02.-06.-31.12.2015. godine ( nije usvojen)
 7. Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2015. godinu (usvojen)
 8. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2015. godinu   (usvojen)
 9. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu reghabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za period 01.01. do 31.12.2015. godine sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana za 2015. godinu (usvojen)
 10. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH (nije bilo materijala za raspravu)
 11. Izbori i imenovanja (nije bilo materijala za raspravu)
 • Usvojena je inicijativa Mahira Mešalića:
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata inicijativu zastupnika Mahira Mešalića za proglašavanje zločina nad Tuzlanskom mladošću na Kapiji dana 25. maja danom žalosti u FBiH i upućivanje iste u Parlamentarnu skupštinu BiH sa zahtjevom za proglašavanje 25. maja danom žalosti na teritoriji države BiH.
 • Usvojena je inicijativa Ibrahima Šišića:
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata inicijativu zastupnika Ibrahima Šišića kojom se zadužuje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da izrade „Srategiju za poboljšanje stanja u oblasti cestovnog saobraćaja“ kojom će se definisati narastajući problem bezbjednosti saobraćaja sa jasnim smjernicama, preporukama i zaključcima, posebno u dijelu smanjenja broja saobraćajnih nesreća i broja povređenih/smrtno stradalih lica.
 • Usvojena je inicijativa Ibrahima Šišića:
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata inicijativu zastupnika Ibrahima Šišića kojom se zadužuje Federalno ministarstvo okoliša i turizma da na prvoj narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH pripremi Izvještaj o stanju okoliša u FBiH, sa posebnim osvrtom na stanje okoliša u većim industrijskim i administrativnim centrima, koji imaju izražen problem zagađenja, posebno u specifičnim biometeorološkim prilikama u BiH.
 • Usvojena je inicijativa Alme Kratina:
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata inicijativu zastupnice Alme Kratina za iznalaženje najoptimalnijeg tehničkog rješenja za izgradnju prilaza i izgradnju prilaza osoba sa invaliditetom u zgradi Parlamenta FBiH odnosno omogućavanje prilaska osoba sa invaliditetom za govornicu u sali Federalnog Parlamenta.


11. REDOVNA SJEDNICA, 18.05.2016. godine

 1. Prijedlog Zakona o finansijskom poslovanju  (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH (usvojen)
 3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH (usvojen)
 4. Nacrt Zakona o vetrinarsko-medicinskim proizvodima (javna rasprava 90 dana)  (usvojen)
 5. Nacrt Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju  (javna rasprava 60 dana)  (usvojen)
 6. Prijedlog Programa rada  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2016. godinu   (usvojen)
 7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja  po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011. godine između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu  (usvojen)
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period 01.januar do 31. decembar, 2015. godine  (usvojen)
 9. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH za 2015. godinu (Predlagač nije bio prisutan, te se o Izvještaju nije izjašnjavalo)
 10. Usaglašavanje tekstova različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH
  - Prijedlog Zakona o komasaciji (Usvojene korekcije kako je predložila  Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove)
  - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH (usvojene primjedbe  Komisije za jezička pitanja)
 11. Izbori i imenovanja (Komisija za izbor i imenovanje, razmatrala je imenovanje Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju  u FBiH, i ostaje pri ranijem stavu iznesenom u Izvještaju sa 18. sjednice)   (usvojen)

 

12. VANREDNA SJEDNICA, 30.05.2016.

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku – hitni postupak   (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom   (usvojen)

 

12. REDOVNA SJEDNICA, 13.07. i 08.11.2016. godine

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću – hitni postupak         (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji  (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o konsolidaciji rudika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015.godine   (nije usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH (nije usvojen)
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volontiranju u FBiH - skraćeni postupak,  predlagač: Klub zastupnika SDP (usvojen)
 6. Nacrt Zakona o prijevozu opasnih materija (usvojen)
 7. Nacrt Zakona o Gradu Goražde (usvojen)
 8. Nacrt Zakona o Gradu Cazin (usvojen)
 9. Nacrt Zakona o Gradu Livno  (usvojen)
  Usvojen je Zaključak kojeg je predložio Klub zastupnika SDP:
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH i resorno ministarstvo da pripreme nacrte zakona za sve one općine koje mogu  ispuniti uslove (30 000 stanovnika i koji imaju 10 000 stanovnika u urbanom dijelu) da se pretvore u grad.
 10. Nacrt Zakona o šumama  (usvojen)
 11. Nacrt Zakona o premjeru i registraciji nekretnina (povučen)
 12. Deklaracija o osudi govora mržnje, predlagač: Azra Hadžiahmetović, zastupnica  (usvojena)  
 13. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta Program razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP)  (usvojen)
 14. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda  za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poduzetništva   (usvojen)
 15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaje:
  Izvršenje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Konsolidovani),
  Izvršenje Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i
  Izvršenje Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Anex II)  (usvojen)
 16. Prijedlog Strategije prometa u Federaciji BiH za period 2016.-2030. godina   (usvojen)  sa zaključkom, kojim Predstavnički dom usvaja zaključke Odbora za promet i komunikacije i koji postaju sastavni dio Prijedloga Strategije.
 17. Izvještaj o odobravanju  izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu za period 1.1.-30.6.2015. (primljeno k znanju)
 18. Izvještaj o zaduženju Federacije  BiH po osnovu emisije Trezorskih zapisa  (primljeno k znanju)
 19. Godišnji plan zaduženja za 2016. godinu  i Kvartalni  izvještaj o dugu Q4/2015. (primljeno k znanju)
 20. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2016 (primljeno k znanju)
 21. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu  u FBiH na dan  31.12.2015. (primljeno k znanju)
 22. Usaglašavanje tekstova različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH (nije bilo materijala)
 23. Izbori i imenovanja (nije bilo materijala)
   

13. VANREDNA SJEDNICA, 18.10.2016.

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)  (usvojen)
 2. Prijedlog Odluke o prihvatnaju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropke banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc (usvojen)

 

14. VANREDNA SJEDNICA, 18.10.2016

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Modernizacija cesta u FBiH  (usvojen)

 

15. VANREDNA SJEDNICA, 09.11.2016.

 1. Informacija Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva zdravstva o stanju u zdravstvenom sistemu u Federaciji BiH (zaključci nisu usvojeni)
 2. Informacija Vlade Federacije BiH o postupku prodaje državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo, statusu radnika, imovine i udjela Fabrike duhana Sarajevo u drugim privrednim društvima    (zaključci nisu usvojeni)
 3. Stanje u Federalnom zavodu PIO/MIO, položaj penzionera u Federaciji BiH i sagledavanje mogućnosti unapređenja statusa sadašnjih i budućih penzionera u Federaciji BiH (Usvojen zaključak, kojim se obavezuje Vlada Federacije BiH da u roku od 30 dana dostavi informaciju o stanju  u PIO/MIO)

 

16. VANREDNA SJEDNICA, 29. i 30.11.2016.

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, predlagač: Ismet Osmanović – hitni postupak  (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2016. godinu – hitni postupak (usvojen)
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2016. godinu – hitni postupak     (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu – skraćeni postupak (usvojen)
 5. Nacrt Zakona o registru finansijskih izvještaja (usvojen)
 6. Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (usvojen) - vrijeme javne rasprave odrediće predlagač
 7. Nacrt Zakona o bankama (usvojen)
 8. Nacrt Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH (usvojen)
 9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira  (usvojen)
 10. Dokument okvirnog Budžeta FBiH za period 2017. do 2019. godine (primljen k znanju)
 11. Izbori i imenovanja   - Donesena  Odluka o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH (Ljerka Marić, Meliha Bašić, Samir Bakić, Želimira Raspudić i Velid Efendić)

 

13. REDOVNA SJEDNICA, 13.12.2016.

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate  - skraćeni postupak   (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o dobrovoljnim penzijskom fondovima  (usvojen)
 5. Nacrt Zakona o stečaju  (javna rasprava 45 dana)  (usvojen)
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini  (javna rasprava 45 dana)    (usvojen)
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja od interesa za FBiH za period 2017.-2020. godina  (usvojen)
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH  (usvojen)
 9. Izbori i imenovanja  - Usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju članova Radne grupe ispred Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za rješavanje problema demobilisanih boraca u Federaciji BiH (Jozo Bagarić, Šemsudin Kavazović i Ramiz Meša);
  Usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (Jasmin Bešo iz reda bošnjačkog naroda, Sanela Pokrajčić iz reda hrvatskog naroda, Mile Srdanović iz reda srpskog naroda)
  .

 

14.REDOVNA SJEDNICA, 14. i 20.12.2016.

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine                  (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH   (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o osiguranju (nije usvojen)
 4. Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu (usvojen)
 5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima (usvojen)
 6. Nacrt Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu (usvojen)
 7. Nacrt Zakona o turizmu (javna rasprava 60 dana)  (usvojen)
 8. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta modernizacija cesta u Federaciji (usvojen)
 9. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta  popravak nakon poplava  i modernizacija    (usvojen)
 10. Izvještaj o radu FERK-a za 2015. godinu  (usvojen)
 11. Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2017. godinu (usvojen)
 12. Izbori i imenovanja  (nije bilo materijala za razmatranje)

17.VANREDNA SJEDNICA,  20.12.2016.

 1. Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu – hitni postupak  (usvojen)   Budžet za 2017. godinu iznosi 2.747.628.075,00 KM
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu – hitni postupak   (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH, predlagač Vlada FBiH  - hitni postupak (usvojen)
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finanisjksi plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu (usvojen)
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finanijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017.godinu i procjena plana  za 2018. i 2019. godinu i  Prijedlog Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu  (usvojen)
 6. a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstevnog osiguranja  i reosiguranja Federacije BiH za 2016. godinu (konsolidovani) i Federalnog fonda solidarnosti za 2016. goidnu (Anex I); (usvojen)
  b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH  za 2017. godinu (konsolidovani), Finanijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 20147. godinu (Anex I) i Prijedlog Odluke o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2017. godinu   (usvojen)

15.REDOVNA SJEDNICA, 21.12.2016.

 1. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Mesihovina Javnog preduzeća Elektroprivreda HZHB dd Mostar  (usvojen)
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH  za 2015. godinu  (usvojen)
 3. a) Prijedlog Odluke o izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu broj NOFZ-05-3-6-1/15, ( usvojen)
  b) Prijedlog Odluke o izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2015. godinu broj NOFZ-05-3-2-1/16   (nije usvojen)
 4. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva BH Telecoma za period  I-XII 2015. godine (revidirani)  (usvojen)
 5. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2015. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu FBiH sa 31.12.2015. godine, Informacijom o mikrokreditnom sistemu FBiH sa 31.12.2016. godine, Informacijom o sektoru lizinga u FBiH sa 31.12.2015. godine i Izvještaj o radu samostalnog odjela ombudsmana za bankarski sistem za period 01.01.-31.12.2015. godine  (nije usvojen)
 6. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godine  (nije usvojen)
 7. Izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2015. godinu   (usvojen)
  Usvojeni su i slijedeći zaključci:
  Zadužuje se Vlada FBiH, odnosno resorna ministarstva da sačine registar općih i javnih dobara, kao i djelatnosti od općeg interesa iz svoje nadležnosti a koja mogu biti predmetom koncesija te ih dostave Komisiji radi sačinjavanja cjelovitog dokumenta o politici dodjele koncesija i Parlamentu FBiH  radi daljeg praćenja cjelokupnog procesa;
  - Sve predmete koncesija za opća i javna dobra i djelatnosti od općeg interesa određena u članu 6. Zakona o koncesijama o kojima odlučuje Vlada FBiH realizovati kao koncesione projekte;
  - Zadužuje se Vlada FBiH da hitno odstavi Nacrt zakona o koncesijama u parlamentarnu proceduru;
  - Zadužuje se Vlada FBiH  da odmah  pokrene proceduru privremenog izbora novih članova Komisije za koncesije FBiH  (do usvajanja novog Zakona o koncesijama);
  - Poduzeti sve potrebne zakonske korake prema koncesionarima koji ne ispunajvaju obaveze iz Ugovora o koncesiji.
 8. Izvještaj o radu za 2015. godinu i Finansijski plan sa Programom rada za 2016. godinu Komisije za vrijednosne papire (nije usvojen
 9. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u FBiH za 2015. godinu – rudnici u sastavu Koncerna EP BiH i RMU Banovići, dd Banovići  (nije usvojen)
 10. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period novembar 2015. godine do juni 2016. godine  (usvojen)
 11. Izbori i imenovanja  (nije bilo materijala za razmatranje)

 

16.REDOVNA SJEDNICA,  24.12.2016.

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, predlagač: Slađan Ilić delegat u Domu naroda – skraćeni postupak  (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagač: Alma Kratina (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti , predlagač: Dennis Gratz (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  (nije usvojen)
 4. Prijedlog Zakona i zmjeni i dopuni Krivičnog zakona FBiH, predlagač: Dennis Gratz (nije usvojen)
 5. Prijedlog Zakona o liječenju nepolodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, predlagač Klub zastupnika SDPBiH – skraćeni postupak  (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  (usvojen)        
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, predlagač: Dennis Gratz- skraćeni postupak (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta) (nije usvojen)
 7. Nacrt Zakona o boračkim udruženjima od posebnog  društvenog značaja, predlagač: Ismet Osmanović (usvojen)
 8. Izbori i imenovanja – Predstavnički dom usvojio je: - Odluku o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo u Federaciji BiH, Jasmin Mahmuzić;
  Odluku o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo u Federaciji BiH, Dubravka Bošnjak; Odluku o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH- dr. Elijas Tauber (Jevrej), Mišo Čirko (Rusin), Bajro Beganović (Rom), Nedžad Jusić (Rom), Mehmed Suljić (Rom), Mehmed Mujić (Rom),  Mujo Fafulić (Rom), Alaga Suljić (Rom), Suada Varan (Turkinja), Violeta Džolan (Rumunka), Džemina Zejnullahu (Albanka), Vladimir Lukačević (Čeh), Samo Čolak (Slovenac), Bruno Palavestra (Italijan), Irma Muratović (Mađarica), Irmina Čengić (Poljakinja), Emil Bakoš (Slovak), Hidajeta Redžić (Crnogorka), Velibor Kuvač (Nijemac), Šaban Mujić (Rom), Davor Ebner (Austijanac). 
  Usvojena je inicijativa Amre Kunovac: prema Vladi Federacije BiH za hitno obezbjeđenje sredstava za finansiranje aktivnosti u Roditeljskoj kući za djecu oboljelu od raka i njihove roditelje koji dolaze van Kantona Sarajevo.

 

17.REDOVNA SJEDNICA,  25.01.2017.

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o  plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH – hitni postupak  (usvojen
 2. Prijedlog Zakona o osiguranju, predlagači: Edin Mušić, Mladen Bošković i Vesna Švancer – hitni postupak (usvojen
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  investicijskim fondovima  (usvojen
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira  (usvojen)        
 5. Nacrt Zakona o štrajku (usvojen
 6. Nacrt Zakona o boravišnoj taksi  (javna rasprava 60 dana) (usvojen
 7. Amandmani Vlade FBiH na Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na Koridoru Vc“ (usvojen
 8. Prijedlog Odluke o pruhvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc (iznos zajma 76.000.000,00 EUR-a) (usvojen)        
 9. Izbori i imenovanja  - (nije bilo materijala za razmatranje)

18.REDOVNA SJEDNICA,  15.02.2017.

 1. Prijedlog Zakona o bankama  (usvojen
 2. Prijedlog Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH (usvojen
 3. Prijedlog Zakona o hraniteljstvu  (usvojen
 4. Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, sa amandmanima Vlade FBiH (usvojen)                                      
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama  (usvojen)        
 6. Program rada Vlade FBiH za 2017. godinu  (usvojen)        
 7. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH (usvojen)       Prijedlog Zakona o energetskoj efikasnosti u FBiH – usvojen u istovjetnom tekstu oba doma Parlamenta FBiH.
  Usvojen je Zaključak kojeg je predložilo rukovodstvo Doma Edin Mušić, Mladen Bošković i Vesna Švancer: da se „Prijedlog Rezolucije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH  o osudi inicijativa za federalizacijom države i entiteta sa ciljem etno-nacionalnih podjela i snaženja separatističkih tendencija“ ne razmatra na današnjoj 18. sjednici  Predstavničkog doma, već da se organizira vanredna sjednica Predstavničkog doma  Parlamenta FBiH  u skladu sa Poslovnikom  na temu „Prijedloga Rezolucije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o osudi inicijativa za federalizacijom  države i entiteta sa ciljem etno-nacionalnih podjela  i snaženja separatističkih tendencija“.

 

19.REDOVNA SJEDNICA,  14.03. i 26.04.2017.

 1. Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – hitni postupak  (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu -  skraćeni postupak   (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o Gradu Cazin (usvojen)
 5. Prijedlog Zakona o Gradu Livno (usvojen)
 6. Prijedlog Zakona o Gradu Goražde (usvojen)
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH – (odgođeno razmatranje, po prijedlogu ministra)
 8. Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje – (javna rasprava 30 dana)  (usvojen)
 9. Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2016. godinu (nije usvojen)
 10. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2016.,(usvojen)
  Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2016., (usvojen)
 11. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu  (usvojen)
 12. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH (nije bilo materijala za razmatranje)
 13. Izbori i imenovanja nije bilo materijala za razmatranje

 

TEMATSKA SJEDNICA 15. i 22.03.2017.


Problem zagađenosti zraka u Federaciji BiH
Usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Donijeti novi Zakon o zraku FBiH i odgovarajuće podzakonske akte koji će biti usklađeni sa odgovarajućim direktivama koje važe u zemljama EU, a u Zakon o zaštiti okoliša, koji je u proceduri, posebnu pažnju posvetiti sistemu okolinskih dozvola, kako bi se značajno poboljšala učinkovitost istih, te u skladu s tim također izmijeniti podzakonske akte koji se odnose na monitoring kvalitete zraka.
 2. Obavezuje se Federalno ministarstvo turizma i okoliša da svakih šest mjeseci izvještava Parlament FBiH o ispunjavanju uvjeta od strane operatera iz već izdatih okolinskih dozvola.
 3. Obavezuje se Federalno ministarstvo turizma i okoliša da u roku od tri mjeseca, u pogledu sankcija, uskladi sve zakone koji regulišu oblast okoliša sa Zakonom o prekršajima FBiH, te da propiše sankcije za zagađivače koji kasne ili ne realizuju projekte iz prethodnih okolinskih dozvola.
 4. Donijeti Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost kako bi se, između ostalog, obezbijedilo transparentno izvještavanje o utrošku sredstava nižih nivoa vlasti koji se prikupljaju i transferiraju po osnovu uspostavljenog mehanizma zagađivač plaća, te sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i sredstva koja operateri na ime zagađenja uplaćuju lokalnoj zajednici, namjenski usmjeriti samo za projekte koji imaju za cilj smanjenje zagađenosti i poboljšanje stanja u oblasti okoliša.
 5. Obezbijediti efikasan, pouzdan i transparentan sistem kontrole emisija kroz uspostavu katastra zagađivača i registra ispuštanja i prijenosa zagađenja.
 6. Dopuniti odgovarajuće podzakonske akte sa pragovima uzbune za lebdeće čestice PM 2,5 i PM 10, te propisane pragove revidirati svake godine i uskladiti sa vrijednostima koje su na snazi u drugim državama i gradovima Evrope. Podzakonskim aktima omogućiti angažovanje stranih laboratorija za mjerenje nivoa štetnih materija, ako ne postoji domaća laboratorija koja vrši to mjerenje.
 7. Pojačati inspekcijski nadzor na svim nivoima te sektor za zaštitu okoliša pri Federalnom ministarstvu turizma i okoliša kadrovski pojačati.
 8. Obavezuje se Federalno ministarstvo turizma i okoliša da o poduzetim aktivnostima po usvojenim zaključcima izvještava Parlament FBiH svaka tri mjeseca.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH je usvojio i sljedeću

PREPORUKU:
Predstavnički dom Parlamenta FBiH upućuje preporuku Vijeću ministara BiH da što prije ostvari saradnju sa nadležnim federalnim ministarstvom kako bi se što prije pristupilo ispunjavanju uvjeta za pristup EU fondovima za sektor zaštite okoliša.

 

18. VANREDNA SJEDNICA, 21.03.2017.

 1. Rezolucija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  o osudi inicijativa za federalizacijom države i entiteta sa ciljem etno-nacionalnih podjela i snaženja separatističkih tendencija, predlagač: Damir Mašić (usvojena)

 

TEMATSKA SJEDNICA 22.03.2017.


Problem iseljavanja stanovništva sa područja Federacije BiH
Usvojeni sljedeći Zaključci:

 1. Predstavnički dom Parlamenta FBiH prepoznaje problem iseljavanja stanovništva sa područja FBiH kao važno pitanje od izuzetnog ekonomskog i socijalnog značaja za planiranje, razvoj i prosperitet FBiH.
 2. Obavezuje se Vlada FBiH da pripremi informaciju prema Predstavničkom domu Parlamenta FBiH o planiranim i trenutnim projektima koji se tiču privlačenja investicija i povratka državljana BiH – potencijalnih ulagača u razvoj privrede u BiH.
 3. Predlaže se kreiranje pravnog okvira za uspostavljanje Ureda za privrednu saradnju sa iseljeništvom pri Vladi FBiH koji bi se bavio privlačenjem investicija, te olakšavanjem i pravno-informativnom pomoći bh. državljanima u inostranstvu zainteresovanim za ulaganje i biznis.
 4. Traži se informacija o mjerama pronatalne politike uključujući i preduzete korake ka izjednačavanju prava porodilja i majki u FBiH u svrhu ohrabrenja politike nataliteta, borbe protiv „bijele kuge“, a u skladu sa stavom premijera Vlade FBiH da je ovo pitanje koje se nadovezuje na problem iseljavanja.
 5. Obavezuje se Zavod za zapošljavanje FBiH da u saradnji sa kantonalnim zavodima za zapošljavanje u roku od 90 dana dostavi informaciju o broju ljudi koji su se odjavili sa biroa ili druge vrste procjene koje se tiču napuštanja BiH u svrhu zapošljavanja u inostranstvu, kao i informacije o strukturi poslova zbog kojih bh. građani odlaze u inostranstvo.
 6. Od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke se traži da u roku od 90 dana, u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima, pripremi informaciju o školama i fakultetima te utvrdi spisak deficitarnih zanimanja u FBiH.
 7. Predlaže se kreiranje pravnog okvira za uspostavljanje Mreže studenata u inostranstvu iz FBiH pod pokroviteljstvom premijera Federacije koja bi se realizovala u saradnji sa Vijećem mladih FBiH.
 8. Obavezuje se Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica da predloži finansijski plan i metodologiju prema Vladi FBiH u roku od 60 dana kojom bi se moglo izvršiti adekvatno evidentiranje izbjeglica i ekonomskih migranata koji privremeno borave u inostranstvu u svrhu povezivanja, prikupljanja informacija i adekvatnog informiranja bosanskohercegovačke dijaspore o izmjenama propisa, prilikama i programima podrške Vlade FBiH, a kako bi Vlada FBiH planirala posebna sredstva za realizaciju ove vrste aktivnosti u budućnosti.
 9. Obavezuje se Vlada FBiH da u roku od 120 dana pripremi informaciju za Predstavnički dom Parlamenta FBiH o efikasnosti i rezultatima primjene Zakona o mladima FBiH.
 10. Obavezuje se Vlada FBiH da u roku od 90 dana pripremi sveobuhvatnu informaciju o iseljavanju sa akcentom na provedbu Aneksa 7. Dejtonskog sporazuma, demografsku obnovu i ostanak mladih u FBiH.

TEMATSKA SJEDNICA 11.04.2017.

Stanje i perspektive  drvno-prerađivačke industrije u Federaciji BiH

Zaključci:

 

19.VANREDNA SJEDNICA 11.04.2017.

Zastoj u izgradnji autoceste na Koridoru Vc i stanje u JP Autoceste Federacije BiH

Zaključci:

 1. Autocesta na koridoru Vc je dio Trans-europske mreže kopnenih koridora čijom izgradnjom će se BiH povezati sa susjednim zemljama što će doprinjeti bržem razvoju BiH, tako da isti nadilazi sve stranačke i bilo koje druge interese,
 2. lmajući u vidu sve što je izneseno na vanrednoj sjednici, vidljivo je da su subjektivne i objektivne okolnosti dovele do kašenjenja u realizaciji izgradnje autoceste na pojedinim dionicama (izbori i imenovanje menadžmenta, usvajanje određenih zakona: Zakon o eksproprijaciji i Zakon o akcizama).
 3. Predstavnički dom Parlamenta Fedacije BiH zadužuje Vladu Federacije BiH da u roku od 90 dana dostavi Parlamentu Federacije BiH četverogodišnji Akcioni plan koji će uključiti sve moguće modele i jasno precizirane dionice, sa precizno nevedenim rokovima izgradnje Autoceste na koridoru V c.
 4. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da o navedenim aktivnostima i njihovoj realizaciji svakih šest mjeseci dostavi izvještaj Parlamentu Federacije BiH.
 5. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od svih nadležnih institucija koje se nalaze u lancu odlučivanja o ratifikaciji svih sporazuma o zajmu, a koji su namjenski vezani za izgradnju koridora Vc, da isti budu u nultom prioritetu.
 6. Predstavnički dom Paralamenta Federacije BiH zadužuje Vladu Federacije BiH da razmotri pokretanje tenderske procedure za dionicu Mostar sjever - Mostar jug te tunela kroz Prenj po novom modelu kreditiranja od strane banaka, u dogovoru sa izvođačem na odredenoj dionici.
 7. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH daje punu podršku aktivnostima koje se provode u vezi sa izgradnjom brzih cesta kao i izgradnji brze ceste Sarajevo - Beograd, Zadužuju se radna tijela Predstavničkog doma: - Komisija za lokalnu samoupravu, - Odbor za promet i komunikacije, - Odbor za prostorno uredenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam da u roku od 30 dana zajednički predlože Predstavničkom domu trasu brze ceste Sarajevo - Beograd na izjašnjavanje.

 

20.REDOVNA SJEDNICA,  25. i 26.04.2017.

 1. Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu  (usvojen)
 2. Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom   (usvojen)
 3. Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova – javna rasprava 60 dana  (usvojen)
 4. Nacrt Zakona o porezu na dohodak -  javna rasprava 60 dana  zaključak:
  - Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Nacrt Zakona o porezu na dohodak te smatra da može poslužiti kao  osnova  za izradu Prijedloga Zakona.
  - Zadužuje se Vlada FBiH da putem Federalnog ministarstva finansija, a u saradnji sa kantonima i vanbudžetskim fondovima sačini analizu fiskalnih efekata primjene predloženog nacrta Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Na osnovu člana 34. stav 4. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH pribaviti mišljenje Saveza općina i gradova FBiH na nacrte Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. U slučaju negativne fiskalne procjene po pojedine kantone, jedinice lokalne samouprave ili vanbudžetske fondove, predložiti izvor sredstava za nedostajuća sredstva za kantone, jedinice lokalne samouprave i vanbudžetske fondove.
  - Zadužuje se predlagač da provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.
  - Zadužuje se predlagač da prilikom izrade Prijedloga Zakona ima u vidu sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanoj formi. (usvojen)
 5. Nacrt Zakona o doprinosima  -  javna rasprava 60 dana
  - Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Nacrt Zakona o doprinosima te smatra  da može poslužiti kao  osnova  za izradu Prijedloga Zakona.
  - Zadužuje se Vlada FBiH da putem Federalnog ministarstva finansija, a u saradnji sa kantonima i vanbudžetskim fondovima sačini analizu fiskalnih efekata primjene predloženog nacrta Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Na osnovu člana 34. stav 4. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH pribaviti mišljenje Saveza općina i gradova FBiH na nacrte Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. U slučaju negativne fiskalne procjene po pojedine kantone, jedinice lokalne samouprave ili vanbudžetske fondove, predložiti izvor sredstava za nedostajuća sredstva za kantone, jedinice lokalne samouprave i vanbudžetske fondove.
  - Zadužuje se predlagač da provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.
  - Zadužuje se predlagač da prilikom izrade Prijedloga Zakona ima u vidu sve sugestije, primjedbe i      prijedloge iznesene u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanoj formi.
 6. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke  - Međunarodne banke za obnovu i razvoj  (IBRD) za zajam za Razvojnu politiku javnih finansija  (usvojen)
 7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt podrške zapošljavanju  (usvojen)
 8. Provođenje odluka Ustavnog suda FBiH:
  a) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-9/16 od 30.11.2016.  (usvojen)
  b) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-8/16 od 25.10.2016.  (usvojen)
  c) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-75/14 od 09.03.2016. (usvojen)
  d) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-15/10 od 02.12.2015. (usvojen)
  e) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-27/15 od 23.03.2016. (usvojen)
  f) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-1/15 od 31.12.2016.   (usvojen)
  g) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-55/14 od 03.04.2017. (usvojen)
 9. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH –   nije bilo materijala za razmatranje
 10. Izbori i imenovanja  - nije bilo materijala za razmatanje
  Usvojen je Zaključak rukovodstva Doma:
 • U skladu sa članom 146. i članom 153. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH  zahtijeva od Vlade FBiH odnosno nadležnih  resornih ministarstava da intenziviraju aktivnosti na predlaganju zakona koji su definisani u Programu rada Vlade FBiH za 2017. godinu, a tiču se pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
 • Usvojena je Inicijativa Anele Šestić – Begović:
  Za izmjenu Zakona o radu Federacije BiH, dodati stav 4. koji glasi: „Uvesti ostvarivanje prava na bolovanje jednog roditelja/staratelja  (ako su oba u radnom odnosu) djece oboljele od malignih bolesti tokom dijagnostike i aktivnog liječenja, te za vrijeme korištenja bolovanja da imaju pravo na 100% zarade od plaće, radi intenzivne njege i brige o djeci.“
 • Usvojena je Inicijativa Bilsene Šahman:
  Zadužuje se Vlada FBiH –Federalno ministarstvo zdravstva da u roku od 60 dana dostavi prijedlog modela prestruktuiranja zdravstva u Federaciji BiH sa procjenom troškova i mogućim izvorima finansiranja u skladu sa Reformskom agendom i u skladu sa zaključkom Vlade FBiH  broj:1510/2015. od 05.11.2015. godine. U okviru navedenih aktivnosti Federalno ministarstvo zdravstva  će predložiti formiranje  Fonda za finansiranje liječenja rijetkih i drugih bolesti u inostranstvu, koji će se finansirati dijelom iz budžeta a dijelom iz donacija.Zadužuje se Vlada FBiH Federalno ministarstvo zdravstva da u roku od 30 dana formira stručno tijelo za praćenje potrošnje u sektoru zdravstva čija će uloga biti da upozori Parlament FBiH, Vladu FBiH i Institucije zdravstvenog sektora ukoliko potrošnja socijalnog zdravstvenog osiguranja raste brže od stope  rasta GDP-a. Također, isto tijelo  će biti dužno dostavljati detaljan polugodišnji i godišnji izvještaj navedenim institucijama o utrošenim sredstvima u zdravstvu, sa predloženim korektivnim mjerama  za ublažavanje rasta potrošnje socijalnog zdravstvenog osiguranja.

 

21.REDOVNA SJEDNICA,  16. i 17.05.2017.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (nije usvojen)
 2. Nacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH  - javna rasprava 60 dana  (usvojen)
 3. Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH  (usvojen)
  Usvojen je zaključak zastupnice Azre Hadžić: Obavezuje se Vlada FBiH da iz sredstava Budžeta FBiH za 2017. godinu finansira izgradnju električnog voda odosno elektrifikaciju pruge na relaciji Bihać – Bosanska Krupa, odnosno od Bihaća do entitetske linije  sa Republikom Srpskom.
  Usvojen je zaključak zastupnika Esada Bašagića, Asima Kambera i Kasima Mulalića:  Zadužuje se JP Željeznice FBiH da hitno pristupi elektrifikaciji dijela unske pruge na relaciji Bihać-Bosanski Novi, te obezbjedi željeznički putnički saobraćaj na relaciji Bihać – Sarajevo.
 4. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu  (usvojen)
 5. Godišnji finansijski izvještaj Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće  na teritoriji Federacije BiH za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine  (nije usvojen)
 6. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju  i zapošljavanje osoba  sa invaliditetom  za 2016.godinu br.01-02-4-2322/17 od 30.03.2017. godine i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2016. godinu br.01-02-4-2319/17 od 30.03.2017. godine  (usvojen)
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period 01.januara, do 31.decembra 2016. godine  (nije usvojen)
 8. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije  za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2016. godinu  (usvojen)
 9. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2016. godinu  - primljeno k znanju sa zaključcima Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 10. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH  - Prijedlog Zakona o Agenciji za bankarstvo  (usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta FBiH)
 11. Izbori i imenovanja  -  nije usvojen prijedlog da se za predsjednika Administrativne komisije imenuje Mensud Borović

TEMATSKA SJEDNICA 17.05.2017.


Stanje u poljoprivredi Federacije BiH
Zaključci:

 1. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da osigura sredstva iz klirinškog duga za izmirenje svih naslijeđenih dugovanja u poljoprivredi kroz Izmjene i dopune Budžeta FBiH za 2017. godinu. Nositelj aktivnosti: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
  Rok izvršenja: 2017. godina
  Kontrola zadatka: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Obavezuje se Vlada Federacije BiH da osigura sredstava u Budžetu Federacije BiH za poljoprivredu i prehrambenu industriju u skladu sa Srednjoročnom strategijom razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015.-2019. godina i Zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju FBiH, što prije usvoji Program ruralnog razvoja Federacije BiH za period 2016.-2020.godina, te isti uključi u Program javnih investicija u Federaciji BiH.
  Nositelj aktivnosti: Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije BiH 
  Rok izvršenja:  2017. godina
  Kontrola zadatka: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da prikupi informacije sa terena o investicijama u periodu od 2012.-2017. godine u poljoprivrednom sektoru Federacije BiH, te o tome informira Vladu Federacije BiH.
  Nositelj aktivnosti: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  Rok izvršenja: 31.10. 2017. godine
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija za prioritetnu i redovnu isplatu poticaja klijentima iz sektora poljoprivrede su skladu sa  članom 9. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH.
  Nositelj aktivnosti: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo financija
  Rok izvršenja:  stalan
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Daje se podrška Prijedlogu Zakona o doprinosima, kojim se utvrđuje povlaštena porezna osnovica za zaposlene u poljoprivredi koju je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
  Nositelj aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
  Rok izvršenja:  2017. godina
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Zadužuju se Vlada Federacije BiH da osigura preduvjete za jednostavniji pristup kreditima za poljoprivrednike u Federaciji Bosne i Hercegovine: 
  - Dostupnost kredita s povoljnijom kamatnom stopom do 2,5% uz grace period od dvije godine i rok otplate do 15. godina za poljoprivredni sektor kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi kod Razvojne banke.
  - Započeti aktivnosti na formiranju Garantnog fonda Federacije BiH kod Razvojne banke FBiH za kredite  namijenjene za kapitalna ulaganja u poljoprivrednom sektoru u skladu sa  Zakonom o poljoprivredi.
  - Otvoriti revolving kreditnu liniju za isplatu dugovanja i redovnu isplatu poticaja u poljoprivredi.
  Nositelj aktivnosti: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo finansija i Razvojna banka Federacije BiH
  Rok izvršenja:  2017. godina
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da osigura dostatna sredstva u Budžetu Federacije BiH za Federalnu direkciju robnih rezervi, u cilju intervencija na tržištu i otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda za potrebe Robnih rezervi u periodu poremećaja na tržištu i tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda koje utvrdi Vlada Federacije BiH.
  Nositelj aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija, Federalno  ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalna Direkcija za robne rezerve
  Rok izvršenja:  2017-2018. godina
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Zadužuje se Vlada Federacije BiH i vlade kantona, odnosno izvršni organi gradova i općina da osiguraju sredstva za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i objekata od poplava i ostalih prirodnih nesreća i usmjere sredstva u aktivnosti iz Poglavlja VI. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Federacije BiH.
  - Ograničiti proizvodnju određenih poljoprivrednih proizvoda na kontaminiranom zemljištu u skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH.
  - Zabraniti ispuštanja otpadnih materija, naplatiti troškove remedijacije kontaminiranog poljoprivrednog zemljišta i troškove nanesene poljoprivrednim proizvođačima, a sve u skladu sa čl. 25., 26. i 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH.
  Nositelji aktivnosti: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalna uprava civilne zaštite,
  Federalni zavod za agropedologiju, Agencije za vodna područja Federacije BiH, Federalna geodetska uprava, kantoni, gradovi i općine.
  Rok izvršenja:  stalno
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Zadužuje se Federalno ministarstvo pravde da poduzme aktivnosti na izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) u odnosu na odredbu člana 338. Zakona, kojim bi se utvrdilo da se odredbe ovog člana ne odnose na poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu.
  Nositelji aktivnosti: Federalno ministarstvo pravde
  Rok izvršenja:  2017. godina
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pokrene izmjenu Srednjoročne srategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015.-2019.godina, te u hitnoj proceduri dostavi zakonske propise koji se odnose na: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivredi i Zakon o veterinarstvu.
  Nositelji aktivnosti: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
  Rok izvršenja:  2017. godine
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Traži se od nižih nivoa vlasti (kantona, gradova i općina) da stvore uvjete i osiguraju potrebna sredstva za registraciju/legalizaciju štalskih objekata i drugih poljoprivredno-prehrambenih i prerađivačkih kapaciteta, što će biti uvjet za korištenje poticajnih sredstava s nivoa Federacije BiH.
  Nositelji aktivnosti: kantoni, gradovi i općine                              
  Rok izvršenja:  stalno
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 12. Preporučuje se nadležnim institucijama – J.P. „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i J.P. „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar da osiguraju niže cijene električne energije i druge institucije da  smanje ili ukinu fiskalne i parafiskalne namete za poljoprivredni sektor.
  Nositelji aktivnosti: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
  Rok izvršenja:  stalno
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 13. Zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da urede zakonsku regulativu vezano za poseban status specijalnih pčelarskih vozila za prijevoz pčelinjaka (teretnih i priključnih) i drugih poljoprivrednih vozila, prilikom registracije u skladu sa modelom rješavanja ovog pitanja u zemljama EU, tako da ukupna cijena prilikom registracije ovakvih vozila ne prelazi 20% cijene za obična vozila.
  Nositelji aktivnosti: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  Rok izvršenja:  2017.-2018. godina
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 14. U slučaju eksremnih poremećaja na tržištu jagodičastog voća (maline) zadužuju se Vlada Federacije, vlade kantona, gradovi i općine da osiguraju sredstva za subvencije proizvođačima jagodičastog voća (maline). Nositelji aktivnosti: Vlada Federacije BiH, vlade kantona FBiH, gradovi i općine
  Rok izvršenja:  2017. godina
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 15. Staviti u funkciju Zadružni savez Federacije BiH u skladu sa članom 69. Općeg zakona o zadrugama BiH („Službene novine BiH“, broj 18/03), kao i zadruge zbog samog drušvenog značaja otkupa i kooperacije koju zadruge u Federaciji BiH obavljaju, izdvojiti sredstva u okviru Godišnjih programa poticaja za istu.
  Nositelji aktivnosti: Vlada Federacije BiH
  Rok izvršenja:  stalno
  Kontrola zadatka: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 16.  Nadležnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine se daje puna potpora i traži poduzimanje sljedećih mjera:
  - Usvajanje i izmjena ključnih zakonskih propisa (Zakon o veterinarstvu, Zakon o hrani, Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju BiH, Zakon o vinu, Zakon o regulaciji tržišta poljoprivrednim proizvodima u BiH i dr…);
  - Donošenje Strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine;
  - Uspostaviti operativne strukture za korištenje predpristupnih fondova EU;
  - Izvršiti poljoprivredni popis u Bosni i Hercegovini i unaprijediti poljoprivredne statistike i informacijske sisteme;
  - Razmotriti izmjenu postojećih propisa i usmjeravanje sredstava iz prelevmana u poljoprivrednu proizvodnju, te uvođenje plavog dizela za poljoprivredne proizvođače u BiH;
  - Uspostaviti proceduru upisa biljnih sorti na Sortnu listu Bosne i Hercegovine;
  - Bolja kontrola granica naročito pri uvozu prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda sa  stanovišta kontrole kvalitete istih;
  - Jačanje administrativnih kapaciteta i struktura za koordinaciju u okviru sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, uključujući i mjere potpore;
  - Dostizanje potrebnog nivoa standarda kvalitete i sigurnosti hrane za nesmetanu trgovinu poljoprivrednim robama i izvoz roba životinjskog porijekla na tržište EU;
  - Realizirati preporuke agencije za hranu i veterinarstvo (FVO) iz revidiranog akcionog  plana za izvoz mesa peradi i konzumnih jaja u EU koje su bh vlasti pripremile;
  - Realizirati u potpunosti sve aktivnosti definirane u Mapi puta u cilju stvaranja uvjeta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla;
  - Izraditi i usvojiti propise i mjere za uvođenje tržišnih standarda kvalitete u skladu sa evropskim i OECD standardima (tržišni standardi za voće i povrće, žitarice, meso, mlijeko…) odnosno standardima organizacije zajedničkog tržišta EU;
  - Upotpuniti državni centralni sistem identifikacije, registracije, kontrole kretanja životinja u zemlji i bazu podataka.
  - Ojačati lanac upravljanja i sistema službene kontrole hrane i hrane za životinje koji je usklađen s evropskim standardima i centralnu bazu podataka.
 17. Zadužuje se Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da prati realizaciju zaključaka i o tome izvijesti Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.
  Nositelji aktivnosti: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH
  Rok izvršenja:  stalno
  Kontrola zadatka: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

 

22. REDOVNA SJEDNICA 14.06.2017.

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Federacije BiH – hitni postupak  (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini  (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom   (usvojen)
 4. Nacrt Zakona o koncesijama   ( javna rasprava 90 dana)  (usvojen)
 5. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH  - nije bilo materijama za razmatranje
 6. Izbori i imenovanja  -  nije bilo materijama za razmatranje
 • Usvojena je inicijativa Amre Kunovac:
  Prema Vladi Federacije BiH  da poveća procenat izdvajanja od ukupnih prihoda ostvanrenih na osnovu doprinosa za obavezno osiguranje (koje sada iznosi 10,2%) Fondu solidarnosti i prema istom uplati sva dugovanja.

 

20. VANREDNA SJEDNICA 25.07.2017.

 • Informacija  o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju TE „Banovići“ Blok 1-350 MW investitora  RMU „Banovići“ sa zaključkom o davanju prethodne saglasnosti     (usvojena)

  Usvojen Zaključak  Kluba zastupnika SDA:
 1. Parlament FBiH obavezuje Vladu FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Rudnik mrkog uglja „Banovići“ da uime Federacije BiH nastave aktivnosti na izgradnji Termoelektrane“ Banovići“ Blok 1-350MW
 2. Ovlašćuje se Vlada FBiH  i Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije i Rudnik mrkog uglja „Banovići“ dd Banovići da uime Federacije BiH okončaju sve aktivnosti na zaključivanju potrebnih ugovora i akata u vezi sa aktivnostima iz tačke 1. ovog Zaključka, te o tome informiraju Parlament FBiH,
 3. Parlament FBiH obavezuje Vladu FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudrstva i industije i Rudnik mrkog uglja „Banovići“ da o  svim fazama izgradnje informiraju Parlament FBiH,
 4. Ovaj zaključak uputiti Domu naroda Parlamenta FBiH na razmatranje i usvajanje.

 

 

23. REDOVNA SJEDNICA 25 i 26.07.2017.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica – skraćeni postupak  (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju  branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata – skraćeni postupak   (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica – skraćeni postupak  (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predlagač: Klub zastupnika SDP – skraćeni postupak   (usvojen)
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o tržištu vrijednosnih papira, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak  ( O ovom Prijedlogu Zakona Dom se nije izjašnjavao, jer predlagač nije bio prisutan, a na osnovu člana 105. stav 2. Poslovnika.) 
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH,  predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak  (O ovom Prijedlogu Zakona Dom se nije izjašnjavao, jer predlagač nije bio prisutan, a na osnovu člana 105. stav 2. Poslovnika.)
 7. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku, predlagač: Faruk Ćupina -  skraćeni postupak   (usvojen)
 8. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH     (nije usvojen)
 9. Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH (nije usvojen)
 10. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu – (javna rasprava 60 dana)  (usvojen)
 11. Nacrt  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom servisu RTV Federacije BiH,    predlagači: Jozo Bagarić i Tomislav Martinović   (nije usvojen)
 12. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja  po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko   (premijer povukao ovu tačku dnevnog reda)
 13. Provođenje odluka Ustavnog suda BiH
  a) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda BiH broj U-20/16 od 30.03.2017. (nije usvojen)
  b) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-15/10 od 02.12.2015. godine (nije usvojen)
 14. Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja  Vladi FBiH, predlagač: grupa zastupnika  (nije usvojen)
 15. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH - nije bilo materijala za razmatranje
 16. Izbori i imenovanja. – nije bilo materijala za razmatranje

Usvojen Zaključak: kojim  trasa brze ceste Sarajevo- Beograd glasi: Sarajevo-Zenica-Žepče-Tuzla-Brčko-Bijeljina-Ruma-Beograd.
Usvojena Inicijativa zastupnice  Alme Kratina: Za ostvarivanje prava na osiguranje odsustva s posla za hranitelje djece bez adekvatnog roditeljskog staranja, bez obzira na uzrast djeteta koje je smješteno u hraniteljsku porodicu kao i dodatno preciziranje da hranitelj  ovo pravo stiče danom donošenja privremenog rješenja o hraniteljstvu, tj. danom dolaska na adaptaciju u porodicu hranitelja.
Prijedlog trajanja plaćenog odsustva hranitelja za:

 • 6 mjeseci za hranjenika mlađeg od 3 godine,
 • 5 mjeseci za hranjenika u životnoj dobi od 3 do navršenih 5 godina,
 • 4 mjeseca za hranjenika u životnoj dobi od 5 do 18 godina života.

Usvojen je Zaključak kojeg je predložilo rukovodstvo Doma: Traži se od Agencije za bankastvo FBiH, koja aktivno nadzire proces konverzije te raspolaže svim relevantnim podacima, uključujući i broj preostalih kredita, preciznu informaciju o stanju konverzije kredita kod Addiko banke švicarskih franaka u konvertibilne marke sa danom 31.07.2017. godine za period, od usvajanja Nacrta Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima u konvertibilne marke, te da preciznu informaciju dostavi Parlamentu FBiH do 31.08.2017. godine.
Usvojen je Zaključak Faruka Ćupine: Obavezuje se Federalno ministarstvo pravde da u razumnom vremenskom roku pristupi  usklađivanju vrednovanja notarskih i advokatskih tarifnih naknada za pravne poslove sastavljanja isprava pravnog prometa u Federaciji BiH

 


 24.REDOVNA SJEDNICA, 26.09. 2017. godine
 


DNEVNI RED NIJE USVOJEN

- Dom je usvojio sljedeći Zaključak:
Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da hitno dostavi prijedlog poboljšanja materijalno-finansijskog položaja ratnih vojnih invalida 100% I grupe, koji se odnosi na izmjenu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica u duhu Zaključka donesenog 22.12.2015. godine, na šestoj redovnoj sjednici i inicijative zastupnika vezane za ovaj Zakon podnesene  30.11.2016. godine;
Predstavnički dom Parlamenta FBiH zahtjeva od Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da u saranji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima i upravama, a u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i Zakona o dopunskim pravima branilaca u kantonima, u roku od 20 dana dostave potpunu informaciju ovom Parlamentu, odnosno Odboru za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o statusu ratnih vojnih invalida I grupe 100%.

 

21. VANREDNA SJEDNICA, 30.10.2017. godine

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod Visoko     (usvojen)
 2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod Sarajevo   (usvojen)
 3. Prijedlog Odluke o  prihvatanju zaduženja  po Ugovoru o zajmu  između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH za realizaciju Projekta Regionalni vodovod Plava voda    (usvojen)
 4. Prijedlog Odluke o  prihvatanju zaduženja  po Ugovoru o zajmu  između BiH i Evropske banke za razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodosnabdijevanje Gradačac    (usvojen)
 5. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH
  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata  (usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta FBiH)
 6. Izbori i imenovanja
 • Prijedlog za imenovanje Nezavisnog odbora u sljedećem sastavu: Amar  Hadžiomerović, Enes
 • Bezdrob,  Sead Bardak, Mirko Milićević, Zdenko Kovač, Branimir Orašanin i Elfada Gutić.   (usvojen)
 • Prijedlog za imenovanje Odbora za žalbe građana u sljedećem sastavu: Adis Drnda, Goran Brkić i Zoran Jevtić.  (usvojen)
 • Prijedlog za imenovanje Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH u sljedećem sastavu: Muradif Husić, Amela Mustafić i Mladenka Bošković.  (usvojen)

 

22. VANREDNA SJEDNICA, 21.11.2017. godine

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva  u svrhu liječenja   (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i  tarifi federalnih upravnih taksi – hitni postupak   (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH – skraćeni postupak     (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvrivanju potraživanja građana  u postupku privatizacije – skraćeni postupak   (usvojen)
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni  Zakona o matičnim knjigama – skraćeni postupak  ( nije usvojen)

Usvojena je Inicijativa zastupnice Amre Haračić:
Prema Ministarstvu civilnih poslova BiH, kako bi u skladu sa svojim ovlastima  pokrenuli aktivnosti na državnom nivou s ciljem stvaranja uvjeta za priključenje BiH Eurotransplantu, obzirom da član Eurotransplanta može biti samo država Bosna i Hercegovina.

23. VANREDNA SJEDNICA, 06.12.2017. godine
 

 1. Nacrt Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju     (usvojen)
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu – hitni postupak  (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu – hitni postupak     (usvojen)
 4. Nacrt Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu  (usvojen)
  Usvojen je Zaključak Kluba zastupnika SDA:
  Parlament Federacije BiH obavezuje Vladu Federacije BiH da u Budžetu za 2018. godinu obezbjedi sredstva za izmirenje duga u oblasti poljoprivrede iz prethodnih godina.
 5. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu   (usvojen)

 

26. REDOVNA SJEDNICA, 19.12.2017. godine

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom – skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – skraćeni postupak
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak
 5. Prijedlog Zakona o hemikalijama
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima
 7. Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH
 8. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH
 9. Nacrt Zakona o elektronskom potpisu Federacije BiH
 10. Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaja za period  od 10 godina od dana usvajanja
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH
 12. Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2017. godinu
 13. Plan rada i razvoja Zavoda  za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH  sa zaključkom o prihvatanju Plana rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH
 14. Zaključak o brisanju svih etničkih prefiksa iz naziva javnih preduzeća i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom u kojima pravo upravljanja vrši Vlada FBiH
 15. Izbori i imenovanja

Usvojen je zaključak:
Predstavnički dom Parlamenta FBiH  predlaže da Addiko bank dd Sarajevo i Udruženje korisnika kredita švicarac međusobno usaglase stavove kao izraz volje dvije strane i potpišu memorandum o sporazumijevanju u roku od 20 dana od dana usvajanja ovog Zaključka.

Usvojena je Inicijativa Anele Šestić- Begović:

Da se član 47. Zakona o zdravstevnom osiguranju izmijeni i dopuni tako što će se:
Uvesti ostvarivanje prava na bolovanje jednog roditelja/staratelja (ako su oba u radnom odnosu) djece oboljele od malignih bolesti tokom dijagnostike i aktivnog liječenja, te za vrijeme korištenja bolovanja da imaju pravo na 100% zarade od plaće, radi intenzivne njege i brige o djeci.

 

 

24. VANREDNA SJEDNICA, 28.12.2017. godine

DNEVNI RED NIJE USVOJEN

 

 

25. VANREDNA SJEDNICA, 17.01.2018. godine

 

 1. Prijedlog Budžeta Federacije BiH  za 2018. godinu  (usvojen) Budžet za 2018. godinu iznosi 2.882.661.873 KM 
  Usvojen je sljedeći Zaključak:
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje Vladu FBiH da prilikom izrade rebalansa Budžeta za 2018. godinu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu uzme u obzir sve amandmane koji su na ovoj sjednici povučeni i iste maksimalno uvaži.
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu (usvojen
  Usvojen je sljedeći Zaključak: 
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje Vladu FBiH da svaka tri mjeseca dostavi Parlamentu FBiH izvještaj o trošenju namjenskih sredstava sa namjenskog projektnog računa bez obzira na utrošak tih sredstava.
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Budžetima u Federaciji BiH  - hitni postupak   (usvojen)
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu (usvojen)
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjenu plana za 2019. i 2020. godinu i Odluka o izvršavanja Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu  (usvojen)
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnsoti na Finansijski plan  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja  Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidovani) i Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I)  (usvojen)
  Usvojen je sljedeći Zaključak: 
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (Federalni fond solidarnosti) da uvaže navedene činjenice iz rasprave, te argumente Udruženja oboljelih od melanoma i ponude hitno finansijsko rješenje u kome će ova kategorija oboljelih imati mogućnost adekvatnog liječenja.
 7. Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2018. godinu (usvojen)
   

26. VANREDNA SJEDNICA, 24.01.2018. godine

 

 1. Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (usvojen)
  Predstavnički dom usvojio je zaključak kojeg je predložo Klub zastupnika SBB:
  Obavezuje se Vlada FBiH i Federalni zavod penzijskog i invalidskog osiguranja da u narednih šest mjeseci prate primjenu ovog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojima bi se ispravili osnovni nedostaci u ovom Zakonu a sve u cilju održivog penzionog sistema i otklanjanja eventualnih diskriminatorskih odredbi, a posebno onih koji se odnose na radnike koji imaju najniža primanja.
 2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH – skraćeni postupak       (usvojen)
 3. Informacija i analiza položaja boračkih kategorija

 

27. VANREDNA SJEDNICA, 23.01.2018. godine

 

 1. Prijedlog Zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije BiH – hitni postupak (Klub zastupnika SDP, Klub zastupnika DF)

 

TEMATSKA SJEDNICA, 17.04.2018. godine

 1. Depolitizacija i budućnost obrazovanja FBiH

 

 

28. VANREDNA SJEDNICA, 18.04. i 22.05. 2018. godine

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju – skraćeni postupak (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak  (usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak  (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH – skraćeni postupak    (usvojen)
  Dom je usvojio Zaključak kojeg je predložila zastupnica Elma Đogić :


  Izvršiće se vanredna kontrola poslovanja i revizije Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od nesreća na području  Federacije BiH od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH u roku od 60 dana.
  Zadužuje se Vlada FBiH da nakon izvršene revizije poslovanja Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od nesreća na području Federacije BiH dostavi  Predstavničkom domu Parlamenta FBiH  izvještaj o radu Fonda, zajedno da Izvještajem o izvršenoj reviziji poslovanja.

   
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom – skraćeni postupak   (usvojen)
 6. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja  - skraćeni postupak   (usvojen)
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH ( nije usvojen)
 8. Prijedlog Zakona o zaštiti na radu  (ministar povukao)
 9. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o lovstvu   (usvojen)
 10. Nacrt Zakona o obaveznom osiguranju u saobaćaju – javna rasprava 90 dana  (usvojen)
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune (rebalans) Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja  i reosiguranja FBiH za 2017. godinu  (konsolidovani), Izmjene i dopune Finanasijskog  plana Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (rebalans) – (Anex 1) i Odluku o načinu izvršavanja rebalansa  Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu   (usvojen)
 12. Odluka o utvrđivanju privremenih smjernica politike za provođenje  energijske efikasnosti u Federaciji BIH  ( nije usvojena)
 13. Prijedlog Strategije razvoja drvne industrije Federacije BiH za period 2016.-2025. godina (usvojen)
 14. Prijedlog Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2016.-2025. godina . (usvojen)
 15. Prijedlog Strategije razvoja metalnog sektora i elektro sektora Federacije BiH za period 2016.-2025. godina, sa prijedlogom zaključak , kao i Zaključak broj: 1474/2017 (usvojen)
 16. Program rada Vlade Federacije BiH  za 2018. godinu ( nije usvojen)
 17. Program rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH  za 2018. godinu ( usvojen u formi Nacrta )
 18. Izbori i imenovanja ( nije bilo materijala za razmatranje

 

29. VANREDNA SJEDNICA,  22.05. 2018. godine

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH  za 2018. godinu – hitni postupak   (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o  stečajnom postupku-  hitni postupak     (usvojen)
 3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama  (usvojen)
 4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama deviznom poslovanju   (usvojen)
 5. Nacrt zakona o slobodnim zonama u Federaciji BiH   (usvojen)
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2016. godinu (usvojen)
 7. Prijedlog Odluke o prihvatanju  zaduženja po Sporazumu o zajmu  između  Saudijskog fonda  za razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta „Izgradnja i obnova  određenog  broja bolnica u BiH“     (usvojen)
 8. Prijedlog Odluke o  prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između  Saudijskog fonda  za razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju  Projekta „Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo“   (usvojen)
 9. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Kreditnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER) za realizaciju Projekta autoput Nemila-Donja Gračanica;
  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc Zenica Sjever;
  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc Mostar Jug;
  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc poddionica Nemila –Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponente A) ; i
  Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc poddionica Nemila-Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponenta B)   (usvojen)
 10. Izbori  i imenovanja   -  ( nije bilo materijala za razmatranje

 

TEMATSKA SJEDNICA, 23.05.2018. godine

 

 1. Stanje i aktuelna problematika u oblasti boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH
  Usvojen je Zaključak:
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH zahtjeva od resornog ministarstva i Vlade FBiH da dostavi Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u hitnu parlamentarnu proceduru i to najkasnije u roku od 30 dana uz obavezu da se u Prijedlog Zakona ugradi pitanje javne objave jedinstvenog registra boraca i boračkih naknada.
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH se obavezuje da najkasnije u roku od 30 dana razmatra Prijedlog Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja s tim da se u isti ugradi pitanje broja i finansiranja boračkih udruženja.

 

27. REDOVNA SJEDNICA,  19.06. 2018. godine

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH – skraćeni postupak, predlagač Faruk Ćupina  (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)    ( usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima – skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)   ( usvojen)
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona – skraćeni postupak, predlagač Faruk Ćupina  (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u  redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)   ( usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona – skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i  nije usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  (nije  usvojen)
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH- skraćeni postupak, predlagač Faruk Ćupina (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)   ( usvojen)
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju Federacije BiH - skraćeni postupak, predlagač Faruk Ćupina (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)   ( usvojen)
 7. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH - skraćeni postupak, predlagač Elzina Pirić  ( usvojen)   
 8. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH - skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)   ( usvojen)
 9. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima Federacije BiH – skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)   ( usvojen)
 10. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH- skraćeni postupak predlagač Faruk Ćupina (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)   ( usvojen)
 11. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH- skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)   ( usvojen)
 12. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima – skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta) ( usvojen)
 13. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u Federaciji BiH – skraćeni postupak, predlagač: Ismet Osmanović
 14. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije BiH –skraćeni postupak, predlagač Faruk Ćupina
 15. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Federacije BiH – skraćeni postupak, predlagači Ramiz Meša i Kenela Zuko
 16. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH – skraćeni postupak, predlagači Ramiz Meša i Kenela Zuko
 17. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije BiH –skraćeni postupak, predlagači Ramiz Meša i Kenela Zuko
 18. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji institucija Federacije BiH – skraćeni postupak, predlagači Ramiz Meša i Kenela Zuko
 19. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Federacije BiH – skraćeni postupak, predlagači Elzina Pirić i Mirsad Kukić
 20. Prijedlog Zakona o izboru, prestanku mandata, ograničenju kandidature, opozivu i zamjeni gradonačelinka gradova i načelnika općina u Federaciji BiH – skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz
 21. Prijedlog Zakona o zabrani zapošljavanja užih članova porodice predsjednika i potpredsjednika FBiH i članova Vlade FBiH u javnim organima – skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz
 22. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju Federacije BiH –skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz
 23. Prijedlog Zakona o zabrani segregacije  u obrazovanju u Federaciji BiH – skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz,
 24. Prijedlog Zakona o sportskim dioničkim društvima u Federaciji BiH – skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz
 25. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit – skraćeni postupak, predlagači Sanel Razić i Zana Marjanović
 26. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH – skraćeni postupak, predlagači: Aner Žuljević i Elvir Karajbić
 27. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire - skraćeni postupak, predlagač Faruk Ćupina
 28. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o tržištu vrijednosnih papira –skraćeni postupak, predlagač Dennis Gratz
 29. Prijedlog Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), predlagači  Članovi komisije za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima
 30. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH –skraćeni postupak, predlagač Emina Kahriman
 31. Nacrt Zakona o dopunama Krivičnog zakona o Federacije BiH – predlagač Zana Marjanović
 32. Nacrt Zakona o dopunama Krivičnog zakona o Federacije BiH – predlagač Ismet Osmanović
 33. Nacrt Zakona o komori arhitekata i komorama inžinjera u građevinarstvu i prostornom uređenju Federacije BiH, predlagač Dennis Gratz
 34. Nacrt Zakona o postupanju sa neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, predlagač Slađan Ilić, delegat u Domu naroda Parlamaneta FBiH
 35. Nacrt Zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu u Federaciji BiH
 36. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBIH
 37. Izbori i imenovanja

 

30.VANREDNA  SJEDNICA, 20.06. 2018. godine

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH  - skraćeni postupak (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran i usvojen u redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  (usvojen)
 2. Prijedlog Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima    (predlagač povukao)
 3. Prijedlog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova    (usvojen)
 4. Prijedlog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (usvojen)
 5. Nacrt Zakona o Ustavnom sudu Federacije BiH    (usvojen)
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima    (usvojen)
 7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BIH  (usvojen)
 8. Nacrt Zakona o elektronskom potpisu u Federaciji BiH   (usvojen)
 9. Nacrt Zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u Federaciji BiH   (usvojen)
 10. Nacrt Zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju  (usvojen)
 11. Izbori i imenovanja  (nije bilo materijala za razmatanje)

 

31.VANREDNA  SJEDNICA, 20.06. 2018. godine

 

 1. Prijedlog Zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH, predlagači: klubovi zastupnika SDA,SBB,DF,SDP i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Predrag Kojović – hitni postupak   (usvojen)

 

TEMATSKA SJEDNICA, 26.06.2018. godine

 

 1. Izazovi i perspektive Federacije BiH na evropskom putu

  Usvojeni  su zaključci:

  Predstavnički dom Parlamenta FBiH daje punu podršku BiH na njenom putu ka evropskim integracijama i punopravnom članstvu BiH u EU i NATO-u,
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH  dati će svoj puni doprinos u zakonodavnom procesu za donošenje potrebnih zakona i drugih akata na nivou FBiH a koji se odnosi na evropski put BiH,
  Predstavnički dom Parlamenta FBiH će formirati poseban odjel za Evropske integracije koji će biti zadužen za praćenje evropskih procesa i IPA projekata u okviru ovog Doma, a kojeg će sačinjavati stručni kadar iz oblasti evropskih integracija   (usvojen)

 

 

32.VANREDNA  SJEDNICA, 10.07. 2018. godine

 

 1. Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica -  hitni postupak   (usvojen)
  Usvojen je Zaključak:
  - U cilju obezbjeđenja  finansijskih  sredstava potrebnih za uspostavu i funkcioniranje fonda iz kojeg će se finansirati prinadležnosti iz Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, od Predstavničkog doma Parlamenta FBiH  zahtjevamo hitno zakazivanje i održavanje vanredne sjednice do kraja jula 2018. godine i usvajanje Zakona o igrama na sreću u kojem će se predvidjeti sredstva za ovu namjenu.
 2. Prijedlog Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, predlagač Ismet Osmanović (usvojen)
 3. Usaglašavanje tekstova različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH
  Prijedlog Zakona o radu    (usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta FBiH)
 4. Izbori i imenovanja    (nije bilo materijala za razmatranje)
 5.