20. Prosinac. 2016.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M


15. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak,  20.  prosinca 2016. godine s početkom u 10 sati.

Za  15. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvješća o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH FBiH za 2015. godinu,
 2. a) Prijedlog Odluke o izvješću o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu broj NOFZ-05-3-6-1/15,
  b) Prijedlog Odluke o izvješću o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu broj NOFZ-05-3-2-1/16,
 3.  Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Dioničkog društva BH Telecoma za razdoblje I-XII 2015. godine (revidirani),
 4. Izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2015. godinu sa Informacijom o bankarskom sustavu FBiH sa 31.12.2015. godine, Informacijom o mikrokreditnom sustavu FBiH sa 31.12.2016. godine, Informacijom o sektoru lizinga u FBiH sa 31.12.2016. godine i Izvješće o radu samostalnog odjela ombudsmana za bankarski sustav za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine,
 5. Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu,
 6. Izvješće o radu Komisije za koncesije FBiH za 2015. godinu,
 7. Izvješće o radu za 2015. godinu i Financijski plan s Programom rada za 2016. godinu Komisije za vrijednosne papire FBiH,
 8. Izvješće o poslovanju gospodarskih društava iz oblasti rudarstva u FBiH za 2015. godinu – rudnici u sastavu Koncerna EP BiH i RMU Banovići dd Banovići,
 9. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u FBiH za razdoblje studeni 2015. godine do lipnja 2016. godine,
 10. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem, 

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK