29. Listopad. 2019.

Na temelju članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

6. i 7. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu, 29. i 30 listopada 2019. godine u 10 sati.

Prijedlog dnevnog reda za 6. redovitu sjednicu ste dobili ranije.

Za  7. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D 

1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH – žurni postupak,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH – žurni postupak,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima – žurni postupak,

4. Prijedlog Zakona o izmjeni Obiteljskog zakona FBiH – žurni postupak,

5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH – žurni postupak,

6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – žurni postupak,

7. Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca,

8. Izvješće o radu Federalnog pravobraniteljstva za 2017. godinu,

9.a) Izvješće o poslovanju  JP Elektroprivreda dd Sarajevo za 2015. godinu

b) Izvješće o poslovanju  JP Elektroprivreda HZHB dd Mostar za 2015. godinu

c) Izvješće o poslovanju  JP Elektroprivreda dd Sarajevo za 2017. godinu

10.a) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine,

b) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine,

c)Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine,

d) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine,

e) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine,

11.a) Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2017. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskoga plana za 2017. godinu,

b) Izvješće UO o poslovanju Fonda za 2017. godinu i Izvješće o radu NO Fonda za 2017. godinu

c) Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2018. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskoga plana za 2018. godinu,

d) Izvješće UO o poslovanju Fonda za 2018. godinu i Izvješće o radu NO Fonda za 2018. godinu

12.a) Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu

b) Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu

13.a) Izvješće o radu FERK-a za 2018. godinu

b) Prijedlog Financijskoga plana FERK-a za 2019. godinu

14.a) Izvješće  o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova  za 2015. godinu,

b) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2015. godinu,

c) Izvješće  o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2016. godinu,

d) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2016. godinu,

e) Izvješće  o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2017. godinu,

f) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2017. godine,

g) Izvješće  o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

h) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2018. godine,

i) Izvješće  o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine,

j) Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine

15. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ

Mirsad Zaimović