BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
ZASTUPNIČKI DOM

 


                                                                                          

 

 

PROGRAM RADA
ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

 

 


Sarajevo, ožujak 2017. g.


Zastupnički dom donosi Program rada, koji čine pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma koja će biti razmatrana na sjednicama Zastupničkoga doma.

Program rada sadrži zadatke Zastupničkoga doma koji proizlaze iz: Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, planskih dokumenata Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i prijedloga ovlaštenih predlagatelja, kao i drugih poslova i zadataka u rješavanju pitanja od interesa za narode i građane u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Programom rada utvrđeni su poslovi i zadaci Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao i način njihovog izvršavanja, uz napomenu da se ovaj program rada donosi kada su već prošla dva mjeseca tekuće godine.

U radnom planu nisu naznačeni rokovi i predlagatelji razmatranja zakona i drugih akata  pa će svi materijali biti razmatrani nakon dostavljanja u parlamentarnu proceduru sukladno rokovima propisanim Poslovnikom Zastupničkoga doma.

Temeljni pravci djelovanja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini bit će usmjereni na:

 • reforme društveno-gospodarskog sektora u mjerodavnosti Federacije Bosne i Hercegovine,
 • reforme u radnom i socijalnom sektoru,
 • jačanje društvene stabilnosti Federacije Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na jačanje demokracijskih odnosa, vladavine prava, građanskih i vjerskih sloboda, osiguranje socijalnih prava i dr.,
 • iniciranje i provođenje reformi iz usvojene reformske agende usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu euro-atlanskih integracija, te usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

 

 


Program rada Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu sadrži više točaka koje će biti smjernice za rad na sljedeći način:

 1. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine tijekom 2017. godine razmotrit će zakone i druge akte utvrđene u Programu rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu uključujući i one zakone i druge akte predložene od klubova zastupnika i radnih tijela u Zastupničkome domu koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila i preuzela obvezu da bude predlagatelj.
   
 2. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine tijekom 2017. godine razmatrat će zakone i druge akte čiji predlagatelji budu radna tijela Zastupničkoga doma.
   
 3. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine tijekom 2017. godine razmatrat će zakone i druge akte čiji predlagatelji budu zastupnici, klubovi zastupnika i Kolegij Zastupničkoga doma.
   
 4. Održavanje tematskih sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će planirano prema potrebama.

  Zastupnički dom će u 2017. godini održavati tematske sjednice  Zastupničkoga doma prema rasporedu koji utvrdi Kolegij doma radi analiziranja aktualnih gospodarskih i društvenih oblasti u Federcaciji Bosne i Hercegovine radi ostvarivanja povoljnijeg pravnog, gospodarskog, socijalnog i političkog okružja.
   
 5. Međuparlamentarna suradnja i suradnja sa nevladinim sektorom i građanima

  Zastupnički dom nastavit će održavati regionalnu međuparlamentarnu suradnju, kao i potpunu otvorenost i transparentnost djelovanja Zastupničkoga doma i koordinaciju u svezi sa inicijativama nevladinog sektora i građana.
   
 6. Održavanje tematskih radionica radnih tijela


Radna tijela Zastupničkoga doma u suradnji sa ministarstvima i drugim mjerodavnim organima Federacije Bosne i Hercegovine održavat će tematske radionice radi obrađivanja aktualnih tema i procjene stanja iz svojih oblasti u smislu postojanja i usklađenosti zakonskih i podzakonskih akata, te  suradnjom sa gospodarskim i negospodarskim subjektima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te nevladinim sektorom steći saznanja o problemima sa kojima se susreću pravne i fizičke osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radno tijelo bi na temelju praktičnih rasprava sagledalo problematiku i svoje prijedloge uputilo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine koja bi, prema njihovoj ocjeni, mogla predložiti odgovarajuće promjene i donošenje novih zakonskih propisa.

 

1. ZAKONODAVNA AKTIVNOST

I. PRIJEDLOZI I NACRTI ZAKONA KOJI SU USVOJENI ILI SE NALAZE U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI U RAZDOBLJU SIJEČANJ-VELJAČA 2017. GODINE

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti  Federacije BiH
 2. Zakon o osiguranju
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 5. Nacrt  zakona  o štrajku
 6. Zakon o bankama
 7. Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH
 8. Zakon o udomiteljstvu
 9. Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi sa amandmanima Vlade FBiH
 10. Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
 11. Zakon o energijskoj učinkovitosti u FBiH (usuglašen tekst u oba doma)

 

 

II. PRIJEDLOZI ZAKONA IZ PROGRAMA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostavljen je u siječnju 2017. godine Zastupničkome domu i upućen zastupnicima. Planom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine definirani su strategijski ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini raditi federalna ministarstva kako bi doprinijeli implementaciji zacrtanih strategijskih ciljeva. Plan rada federalnih ministarstava predviđa:

 • strategijske ciljeve po pojedinim oblastima,
 • operativne ciljeve i aktivnosti po strategijskim ciljevima,
 • plan izrade zakona, podzakonskih akata i drugih dokumenata iz pojedinih resora.

 

Iz zakonodavne aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zastupnički dom preuzeo je predložene zakone i druga akta.Vlada je definirala planirane rokove po kvartalima za pripremu prijedloga zakona.
Iz praktičnih razloga nisu naznačeni rokovi u kojima će ih razmatrati Zastupnički dom.

Svi prijedlozi zakona bit će razmatrani kada stignu u parlamentarnu proceduru sukladno Poslovniku i mogućnostima pravovremenog koordiniranja svih aktivnosti Kolegija, a vezano kako uz pripremu sjednica tako i uz pokretanje određenih pitanja za raspravu u radnim tijelima Zastupničkoga doma.

Navedeni su prijedlozi zakona iz Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu kako slijedi:

 1. Zakon o policijskim službenicima Federacije BiH
 2. Zakon o eksplozivnim tvarima Federacije BiH
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima javne uprave
 4. Nacrt zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji BiH
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i fondacijama
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
 9. Nacrt zakona o kaznenom postupku FBiH
 10. Zakon o izmjenama Zakona o inspekcijama u FBiH
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ovršnom postupku
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina
 14. Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije
 15. Proračun za 2018. godinu
 16. Zakon o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
 17. DOP-a za 2018.-2020. godinu
 18. Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH
 19. Zakon o doprinosima
 20. Zakon o porezu na dohodak
 21. Zakon o poreznoj upravi
 22. Opći porezni Zakon
 23. Zakon o izmjenama Zakona o fiskalnim sustavima
 24. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH
 25. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Razvojnoj banci
 26. Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama
 27. Nacrt zakona o posredovanju u osiguranju
 28. Nacrt zakona o osiguranju od odgovornosti motornih vozila
 29. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 30. Zakon o računovodstvu i reviziji
 31. Zakon o registru financijskih izvješća
 32. Zakon o plinu
 33. Zakon o plinu FBiH harmoniziran sa Trećim energijskim paketom
 34. Zakon o opremi pod pritiskom u FBiH
 35. Zakon o biogorivu u FBiH
 36. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o mjeriteljstvu u FBiH
 37. Zakon o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubova u Federaciji BiH
 38. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o cestama u Federaciji BiH
 39. Zakon o izmjeni Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom
 40. Zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH
 41. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
 42. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
 43. Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu
 44. Zakon o štrajku - prijedlog
 45. Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova
 46. Zakon o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja
 47. Zakon o djelatnosti socijalnog rada u Federaciji BiH
 48. Zakon o socijalnim uslugama u Federaciji BiH
 49. Zakon o zaštiti obitelji sa djecom u Federaciji BiH
 50. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite
 51. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji
 52. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji
 53. Zakon o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji
 54. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskoga rata
 55. Nacrt zakona o kemikalijama
 56. Nacrt zakon o biocidima
 57. Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom - nacrt
 58. Nacrt zakona  o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih produkata za pušenje
 59. Zakon o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine
 60. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena
 61. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH
 62. Zakon o koncesijama
 63. Zakon o energijskoj učinkovitosti
 64. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata
 65. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 66. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova
 67. Zakon o slatkovodnom ribarstvu
 68. Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 69. Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvitku
 70. Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 71. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
 72. Zakon o veterinarstvu
 73. Zakon o poticaju razvoja malog gospodarstva
 74. Nacrt zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture
 75. Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima
 76. Zakon o zaštiti okoliša
 77. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku učinkovitost
 78. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 79. Zakon o turizmu u Federaciji BiH
 80. Zakon o boravišnoj pristojbi u Federaciji BiH - prijedlog
 81. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u Federaciji BiH

 

 

III. PRIJEDLOZI I INICIJATIVE STIGLE OD OVLAŠTENIH PREDLAGATELJA ILI DRUGIH INSTITUCIJA KOJI NISU OVLAŠTENI PREDLAGATELJI, A PREDLOŽILI SU ZAKONE I DRUGE AKTE U PARLAMENTARNU PROCEDURU

 1. Regulacioni plan Blagaj
 2. Regulacioni plan Počitelj


Program rada Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu je planski dokument za 2017. godinu koji ostaje otvoren za sve opravdane dopune sukladno aktuelnoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmotrit će i druge analize, informacije, izvješća o radu i druga dokumenta koja su u mjerodavnosti Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.


PRILOG PRIJEDLOGA ZAKONSKIH I DRUGIH AKATA KOJI SU SASTAVNI DIO PROGRAMA RADA ZASTUPNIČKOGA DOMA ZA 2017. GODINU, NAKON PROVEDENE RASPRAVE O NACRTU PROGRAMA RADA ZA 2017. GODINU DATIH OD ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKOME DOMU, PREDSJEDNIKA RADNIH TIJELA, PREDSJEDNIKA KLUBOVA I DRUGIH SUDIONIKA U RASPRAVI O NACRTU PROGRAMA RADA ZA 2017. GODINU

 

I. PRIJEDLOG ZAKONSKIH AKATA 
Nakon provedene rasprave o Nacrtu Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu predloženo je da sljedeći zakon bude sastavni dio Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu:

 1. Zakon o zdravstvenom osiguranju u FBiH.
  Rokovi za razmatranje navedenog zakonskog projekta bit će naknadno utvrđeni na temelju plana mjerodavnog radnog tijela kao ovlaštenog predlagatelja za predlaganje navedenih zakona u dogovoru sa resornim ministarstvima i Vladom FBiH.


II.

Ovaj program rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu OSTAJE OTVOREN I ZA SVE DRUGE INICIJATIVE I PRIJEDLOGE tijekom ove kalendarske godine da pojedini zakoni i drugi materijali budu razmatrani na sjednici Zastupničkoga doma ovisno od žurnosti, potrebe i aktualnosti ukupne situacije u FBiH.  

Sarajevo, 25. travanj 2017. g.         
Broj: 01-02-4-2189/16

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA

Edin Mušić