05. Svibanj. 2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

PARLAMENT FEDERACIJE

Zajednička služba

 

Broj: 01/c, 02/c-30-1050/21

Sarajevo, 4.5.2021. godine

 

Na osnovu čl. 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i člana 21. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH broj: 01,02-34-983/05 od 22.12.2005, Pravilnika o izmjenama i dopunama Paravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH broj 01/c,02/c-34- 403/08 od 5.3.2008.godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH broj:01/c,02C-30-2046/20 od 8.12.2020.godine,   tajnik  Zastupničkog doma i sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuju

JAVNI OGLAS
za popunu radnih mjesta namještenika u  Zajedničkoj službi 
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Odsjek za radne odnose

01.Viši samostalni referent-1(jedan) izvršitelj

Računovodstvo

02.Viši samostalni referent-kontrolor obrade i utroška sredstava-1(jedan) izvršitelj

03.Viši referent ekonom-1(jedan) izvršitelj

Pisarnica

04. Referent za dostavljanje pošte-2(dva) izvršitelja

 

 

Za poziciju 01.

            Opis poslova: vodi matične evidencije svih zaposlenih, formira, ažurira, vodi i čuva personalne dosjee svih zaposlenih državnih službenika i namještenika; obavlja poslove vezano za profesionalizaciju radnih odnosa zastupnika i delegata; priprema uvjerenja o svim činjenicama i podacima iz matične i personalne evidencije na zahtjev državnih službenika i namještenika, te obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe.  

Za poziciju 02.

Opis poslova: priprema i analizira podatke i dokumente potrebne za izradu budžeta; zaprima, uvodi i raspoređuje prispjele račune, provjerava ispravnost i valjanost dokumenata, kompletira dokumentaciju za plaćanje, pravi preglede utrošenih sredstava i učestvuje u sastavljanju odgovarajućih izvještaja po nalogu rukovoditelja, vrši kontrolu i odobrava unesene fakture u trezorsko poslovanje, vodi kontrolu i usuglašava knjigovodstvenu evidenciju za sve vrste uplata kao i naknade i druga primanja, vrši obračun putnih troškova zastupnika i delegata, vodi materijalno knjigovodstvo cjelokupne imovine, kapitalnih sredstava i sitnog inventara, potrošnog materijala i prati kretanje tih sredstava i obračunava amortizaciju kapitalnih sredstava, te obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

Za pozicju 03.

Opis poslova:  osiguranje izvršenje usluga nabavki inventara i potrošnog materijala, sastavlja zahtjeve i narudžbenice za potrebne nabavke, prima račune i podnosi na potpis nalogodavcu za izvršenje nabavke ili usluge, priprema evidencije stalnih sredstava, učestvuje u postupku nabavke kao stručno lice, objavljuje oglse i tendere, obavlja i druge poslove po nalogu šefa.

 

Za poziciju 04.

Opis poslova: prima poštu i materijale od službi, raspoređuje i dostavlja poštu i materijale unutar Parlamenta Federacije; vrši raspored i uručuje poštu i materijale za potrebe zastupnika i delegata; usaglašava interne evidencije otpremljenih službenih materijala po domovima i strankama, ovjerava pristigle račune otpremljene pošte i pravi preglede troškova slanja službenih materijala i usklađuje sa računima BH pošte o izvršenim uslugama; dostavlja strogo povjerljivu i povjerljivu poštu u kabinete predsjednika Domova kao i za zastupnike i delegate u loko dostavi; dostavlja materijale za umnožavanje štampariji i preuzima gotove materijale za potrebe Pisarnice i ostalih službi, te obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe.

 

Odredbom člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine propisani su opći uvjeti za radno mjesto namještenika, a posebni su uvjeti utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i to:

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Za poziciju 01. posebni uvjeti:

 1. VŠS – I stepen pravnog fakulteta
 2. najmanje 1 godina radnog staža
 3. položen stručni ispit
 4. poznavanje rada na računaru

 

Za poziciju 02. posebni uvjeti:

 1. VŠS – Komercijalna škola ili Ekonomski fakultet -VI stepen
 2. certificirani računovodstveni tehničar
 3. najmanje jedna godina radnog staža
 4. položen stručni ispit
 5. poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03. posebni uvjeti:

 1. SSS –  ekonomska škola, gimnazija, upravna škola
 2. najmanje 10 mjeseci radnog staža
 3. položen stručni ispit
 4. poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04. posebni uvjeti:

 1. SSS – KV radnik
 2. 6 mjeseci radnog staža
 3. poznavanje rada na računaru

 

Uz prijavu na Javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene fotokopije):

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6(šest) mjeseci od dana izdavanja)
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. diploma o završenoj stručnoj spremi,
 4. dokaz za certificiranog računovodstvenog tehničara - za poziciju 02.
 5. dokaz o radnom stažu,
 6. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 7. dokaz o položenom stručnom ispitu,
 8. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u BiH,
 9. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Svaki kandidat dužan je dostaviti svojeručno potpisanu izjavu kojom daje izričitu saglasnost Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije BiH za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanih u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas,  u svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugih propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

Izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika. Radni odnos  zasniva se na neodređeno vrijeme.

Napomena: u skladu s članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidati koji nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni stručni ispit položiti, najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Prijave sa kratkom biografijom i traženim dokumentima  dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama (“Dnevni avaz”, “Oslobođenje” i “Nezavisne novine”) putem pošte, preporučeno na adresu:

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Zajednička služba

Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3

71000 Sarajevo

sa naznakom za

«Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Zajedničkoj  službi Parlamenta Federacije BiH»

            Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

            TAJNIK                                                                                        SEKRETAR

ZASTUPNIČKOG DOMA                                                                    DOMA NARODA

            

    Ivan Miličević, v.r                                                                          mr.sci.Izmir Hadžiavdić, s.r.