Sjednica je počela u 12.15.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedatelj Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Husein Topčagić, Belma Pojskić, Miralem Galijašević, Josip Martić,  Zlatko Kravić, Osman Ćatić, Ibrahim Zukić i Azmir Husić.

Temeljem Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zapisnik Tematske sjednice „Razmatranje inicijativa za donošenje zakona koje je pripremila Udruga poslodavaca Federacije BiH ” i zapisnik 2. redovite sjednice usvojeni su bez primjedbi.

Senaid Begić pokrenuo je inicijativu.

Na temelju pojedinačnog očitovanja, s 66 glasova za, šest glasova protiv i s 13 suzdržanih glasova usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH nalaže Vladi Federacije BiH da u što kraćem roku u suradnji vladinih i nevladinih tijela i organizacija uradi Analizu stanja, potreba i položaja mladih u Federaciji BiH, te da se na temelju te analize pristupi kreiranju Strategije za mlade FBiH 2021.-2025. godine koju bi usvojio Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH a nakon čega bi se pristupilo realizaciji konkretnih mjera Strategije od strane od strane Vlade i resornog ministarstva. Da Vlada Federacije BiH nađe sredstva iz proračuna za izradu Analize stanja, potreba i položaja mladih u Federaciji BiH i Strategije za mlade FBiH 2021.2025. godine.

 

Također, zastupnik Begić pokrenuo je još jednu inicijativu,  a  u svezi s preimenovanjem Ministarstva  kulture i športa Federacije BiH u Ministarstvo kulture, športa i mladih Federacije BiH, a koja nije usvojena (29 glasova za, 18 glasova protiv i 25 suzdržanih glasova).

 

Dževad Adžem pokrenuo je inicijativu. S 56 glasova, osam glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

Zadužuje se Vlada Federacije BiH a time i resorno ministarstvo financija da od općina, kantona, javnih poduzeća i ministarstava zatraži izvješće o obrazloženjima iz kojih će se sagledati odgovornost za svaki od navedena 22 projekta iz PJI čijom su nerealizacijom proračuni penalizirani sa 9.538.602 KM.

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da objedini izvješće i sa obrazloženjima dostavi svim zastupnicima Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Irfan Čengić pokrenuo je inicijativu vezanu za izmjene sustava glasovanja u Zastupničkome domu, a koja nije usvojena (35 glasova za, 19 glasova protiv i  17 suzdržanih glasova).

Lana Prlić pokrenula je inicijativu, vezanu za  proglašenje Dana pobjede nad fašizmom neradnim danom, a koja nije usvojena (27 glasova za, 29 glasova protiv i 14 suzdržanih glasova).

Zastupnička pitanja

Jasmina Zubić komentirala je odgovor koji je dobila, vezano za Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja.

Pokreće inicijativu, koju je predala u pisanoj formi, a upućena je prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, za izmjenu kriterija u javnom pozivu za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima.

Postavila je pitanje  - zašto do danas nisu uplaćene tranše  koje su odobrene Proračunom za 2019. godinu na račun Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BH, jer je Zavodu onemogućen normalan rad.

Naredno pitanje – u kojoj fazi je realizacija zaključaka koji su usvojeni na tematskoj sednici  „Stanje i perspekrive drvoprerađivačke industrije u Federaciji BiH“

Posljedne pitanje  - u kojoj fazi je priprema izmjena Zakona o MIO?

Mirsad Čamdžić postavo je pitanje – šta je resorno ministarstvo uradilo na polju podrške zapošljavanju, stipendiranjui pokretanju biznisa te osiguranja ravnopravnog poslovnog statusa žena i muškarca, te da li su osigurane jednake prilike i ravnopravan status ženama u svim projektima?

Drugo pitanje – vezano je za  Strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH, te da li mjerodavno ministarstvo radi na razvoju nove Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH?

Albin Muslić  postavio je prvo pitanje a u svezi s odružanom sjednicom Zastupničkoga doma vezanom za migrantsku krizu i obećanih 4 milijuna KM, te kada se može očekivati realizacija?

Drugo pitanje – šta je sa putnom komunikacijom Bihać-Orljani-Izačić, zaobilaznice Grada Bihaća.

Naredno pitanje odnosi se na završetak izgradnje magistralne ceste M5 Bihać-Bosanska Krupa preko Srbljanskog platoa.

Pokrenuo je inicijativu kojom traži da se u dnevni red uvrsti inicijativa za izmjene Zakona o stvarnim pravima, članak 299., stavak 2.

            Mirvet Beganović pitanje  je uputio Vladi Federacije BiH  i mjerodavnom ministarstvu a odnosi se na Zakon o konsolidaciji – koliko je poduzeća u Federaciji BiH uspješno konsolidirano i koliko je još ostalo poduzeća koja su u fazi konsolidacije, tko je odgovoran i zašto nisu potpisani sporazumi o izmirenju obveza prema radnicima Agrokomerca koji imaju najveća potraživanja i najveći su povjeritelji u Agrokomercu? Da li Vlada zna da 10.07. ističe drugi rok konsolidacije  poduzeća u većinskom vlasnišvu Vlade Federacije BiH i da li će taj rok produžiti i na koji način misli izmiriti obveze prema radnicima, budući da je veći dio sredstava od rasprodaje imovine Agrokomerca isplaćen trećim osobama?

Drugo pitanje je u svezi s Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije. Vlada je 2017. godine uputila izmjenu i dopunu Zakona da se rok produži dvije godine (30.06.2019.), te pošto taj rok istječe ostalo je neiskorišteno mnogo certifikata.

Husein Rošić pokrenuo je inicijativu za uvrštavanje PARP inhibitora na listu lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH i listu lijekova obveznog zdravstvenoga osiguranja Federacije BiH.

Alma Kratina pitanje je uputila Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Vladi Unsko-sanskog kantona, kojim traži informaciju, da li su izašli na teren i konstatirali  stanje i koje mjere su poduzeli? Pita – da li su tražili pomoć po ovom pitanju od drugih kantona, kako bi se preduprijedlilo sve ono što se može dalje desiti.

Senaid Begić pokrenuo je inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), te dao obrazloženje.

Ivica Pavković pitanje je uputio premijeru Vlade Federacije BiH,  a u svezi s Zakonom o  pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH kojega je predložio zastupnik Hamdija Abdić, pita – da li je kod dodjeljivanja različitih pondera određenim kantonima prilikom raspodjele prihoda od neizravnih poreza bilo potrebno tražiti suglasnost svih kantona i ako jeste, da li je  se ista i tražila?

Sabina Ćudić osvrnula se na način na koji zastupnici dobijaju materijale za sjednicu.

Pokrenula je inicijativu da se sav materijal za sjednicu objavljue na web stranici  Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, kompletiran, objedinjen i linkovan.

Druga inicijativa tiče se činjenice da pojedine materijale zastupnici dobiju samo u pisanoj formi a neke samo elektronski, te smatra da se zastupnici trebaju očitovati na koji način će primati materijale.

Amer Obradović pokrenuo je inicijativu za donošenje uredbe, kojom bi Vlada Federacije BiH trebala izjednačiti prava za umirovljenje policijskih djelatnika s državne razine s pravima policijskih djelatnika s razine Federacije i kantona a koji su osigurani kod Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Petar Galić nije dobio odgovor na pitanje koje je  uputio  Federalnoj poreznoj upravi, te traži urgenciju za odgovor. Budući da je proteklih godina vršen nadzor Porezne uprave na području Herceg-bosanskog kantona u osnovnim i srednjim školama, traži da mu se dostave podaci popisa obavljenih poreznih inspekcijskih nadzora u zadnjih šest godina u osnovnim i srednjim školama na području cijele Federacije BiH, a posebno po kantonima, te pitanje upućuje Poreznoj upravi i Ministarstvu financija.

Naredno pitanje uputio je Federalnoj upravi policije a vezano je za već postavljeno pitanje – koliko je od 23 unaprijeđena policijska djelatnika u FUP-u hrvatske nacionalnosti i što su po nacionalnosti ostali policijski djelatnici?

Nasiha Pozder uputila je set pitanja vezanih za rekonstrukcije cesta, a posebice rekostrukciju tunela Vranduk kao i tunela Crnaja.

Adisa Kokić Hinović  postavila je pitanje – u kojoj fazi je primjena zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom „Službene novine FBiH“ broj 59/18“ a u smislu članka 70. i 71. Zakona?

Pitanje je uputila i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - koji je postupak priključenja na elektrodistributivni sustav krajnjeg kupca s vlastitiom proizvodnjom, te na koji način se preuzima i tretira višak proizvedene električne energije navedenog kupca? Da li je poznato kako je ista stavka uređena u susjednim zamljama ili u EU?

Naredno pitanje uputila je Vladi Federacije BiH - shodno presudi Ustavnog suda Federacije BiH broj : U-22/16 od 30.06.2019. gdine, koje aktivnosti su podzete od strane resornoga ministarstva i kada će bit usmjerene i usklađene odredbe Zakona dostavljene Zastupničkome domu Parlamenta  Federacije BiH? Koje su aktivnosti poduzete od strane resornoga ministarstva a kako bi se realizirala pomenuta Presuda?

Pitanje je uputila Vladi Federacije BiH – na koji način je izvršena regulacija prometa tijekom rekonstrukcije tunela Vranduk, te gdje se odlaže otpad iz tunela? Da li se redovito održavaju sastanci sa gospodarstvenicima, predstavnicima mjesnih zajednica, gradom Zenica, te ukoliko se održavaju koji su zaključci sa zadnjeg sastanka?

Pokrenula je inicijativu odnosno urgenciju, kojom traži da se u dnevni red u što kraćem roku uvrsti Prijedlog Zakona o  zaštiti na radu  Federacije BiH, a koji je usvojen na 138. sjednici Vlade  (08.02.2018.) i dostavljen Parlamentu FBiH.

Druga inicijativa upućena je Vladi Federacije BiH da u suradnji s resornim ministarstvom pronađe mehanizme kojim će se izvršiti realizacija članka 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom „Službene novine Federacije BiH“ broj 9/10 a u cilju efikasinije primjene Zakona.

Adnan Efendić pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, kojom traži da se poduzmu sve neophodne aktivnosti s ciljem izmjene Pravilnika  o sustavu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH i to na način da se izmjeni i dopuni klasifikacija vozila i razdvoji kategorija motornoga vozila s karakteristikama motocikla, motornog tricikla i četverocikla od motornih vozila s dvije osovine i visine jednake ili niže od 1,3 metra, mjereno kod prve osovine ili motornih vozila sa dvije osovine visine do  1,9 metara.

Samet Rešidat pita da li Dom ima kvorum za rad sjednice.

Pokrenuo je inicijativu vezanu  za ostavreni uspjeh Rukometne reprezentacije koja je po prvi put ostvarila plasman na Europsko prvenstvo. Federalno ministarstvo kulture i športa  u okviru svoje nadležnosti a sukladno s mogućnostima osigurava financijsku potporu za kulturu i šport od posebnog značaja za Federaciju BiH. Plasmanom na Europsko prvenstvo koje će se održati u tri države Austriji, Norveškoj i Švedskoj, Rukometna reprezentacija ostvarila je vrhunski rezultat. Traži od  Zastupničkoga doma da obveže Vladu Federacije BiH da iz Proračuna Federalnog ministarstva kulture i športa  izdvoji 100.000 KM za Rukometni savez, u svrhu nagrade rukometašima i stručnom timu. Ukoliko Ministarstvo nema financijskih mogućnosti treba obvezati Vladu da sa koda Proračunske rezerve osigura sredstva u navedenom iznosu.

Ahmed Džubur komentirao je odgovore na neka pitanja postavljena Direkciji Autocesta Federacije BiH, a u svezi s dionicom koridora Vc Mostar-jug. Drugo pitanje bilo je upućeno ministrici Milićević, a ticalo se poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Komentirao je odgovor i ponovo pita  ministricu  - da li je predloženi i usvojeni iznos financijskih sredstava u Proračunu Federacije BiH za realizaciju programa potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu u suprotnosti s važećim zakonskim odredbama i što namjerava učiniti kako bi se ova nezakonita Odluka poništila ili ispravila?

Pokrenuo je inicijativu, kojom traži da Ured za reviziju institucija u Federaciji izvrši reviziju financijskog izvješća i poslovanja Gradske uprave Mostara za 2016.,2017. i 2018. godinu, račun prihoda i rashoda, bilanca stanja Izvješće o kapitalnim izdacima i financiranju, Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna i Izvješće o novčanim tokovima.

Nedžad Šećić prvo pitanje uputio je predsjedatelju Karajbiću – zašto  se od 2015. godine na dnevnome redu nije našao Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, te da li će se naći na dnevnom redu?

Drugo pitanje vezano je za Zakon o novčanoj potpori u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu, Poglavlje V. članak 14., te pita – da li je i  koliko je bilo prijava i isplata po ovom modelu po kantonima i usvajanja Zakona 2010. godine.

Posljednje pitanje upućeno je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – u kojem roku je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  bilo obvezno Gradu Gradačcu dostaviti suglasnost na raspisivanje javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo države i kako da Grad Gradačac postupa u ovakoj situaciji, kad više od dvije godine čeka na suglasnost ministarstva, te zbog nepostojanja suglasnosti kantonalnog ministarstva mnogi ne mogu ažurirati podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava. Pita – kako da Grad Gradačac postupi po pitanju neusklađenosti federanog s kantonalnim ministarstvom po ovome pitanju?

Boris Marjanović pitanje je uputio JP Ceste Federacije BiH  - kada planira pristupiti rekonstrukciji raskrižja M-5 Kalvarija Mali Mošunj na području Općine Vitez i koje dionice  M-5 na području općine su planirane za rekonstrukciju sukladno s planom rekonstrukcije magistralnih cesta.

Faika Mujanović - Glamočanin pitanje je uputila vezano za liječnje oboljenih u inozemstvu, te traži informaciju da joj se dostavi detaljno izvješće od dijagnoze iznosa sredstava do ustanove gdje je sprovedeno liječenje u inozemstvu kao i izvješće o utrošku sredstava u RS-u do posljednje KM.

 

Prešlo se na utvrđivanje dnevnoga reda.

Predsjedatelj je kazao da je Vlada Federacije BiH dostavila dopis da se u dnevni red uvrsti točka – Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i Prijedlog Odluke o prihavaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD)  za Projekt jačanja bankarskog sektora. Klub zastupnika SBB dostavio je zahtjev za dopunu dnevnoga reda – Prijedlog Zakona o konverziji kredita  sa valutnom klauzulom u švicarskim francima u KM – žurni postupak. Ivan Boban dostavio je zahtjev za dopunu dnevnoga reda točkom – Informacija o stanju u Aluminiju dd Mostar. Lana Prlić dostavila je zahtjev za uvrštavanje u dnevni red točkom – Informacija o stanju deponije Uborak Mostar, sa prijedlogom zaključka, te Zakon o registru lica pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnoga reda sudjelovali su: Lana Prlić, Mladen Bošković i Ivan Boban.

U ime Kluba zastupnika SBB, Azra Hadžić – Bećirspahić zatražila je stanku od 15 minuta.

Stanka

Nakon stanke, nastavljena je rasprava o dnevnome redu u kojoj su sudjelovali: Mladen Bošković i Damir Mašić.

U ime Kluba zastupnika SDP, Damir Mašić zatražio je stanku od 15 minuta.

Stanka

Nakon stanke, nastavljena je rasprava u kojoj su sudjelovali: Damir Mašić, Mladen Bošković, Mirsad Zaimović, Senaid Begić, Sabina Ćudić, Irfan Čengić, Salko Zildžić, Hasan Muratović, Zlatko Ercegović, Albin Muslić, Mirsad Čamdžić, Meliha Bijedić, Lana Prlić, Nasiha Pozder, Ivan Boban, Dževad Adžem, Mira Grgić, Jasmina Zubić, Ahmed Džubur, Alma Kratina, Irfan Durić, Munib Jusufović, Husein Rošić, Eldin Vrače, Sanela Prašović-Gadžo Nedžad Šećić, Samer Rešidat, Nijaz Helez i Asim Kamber.

            U ime Kluba zastupnika Naše stranke, Sabina Ćudić zatražila je stanku od pola sata.

Stanka do 18.30.

Zastupnik Mladen Bošković, ispred Kluba zastupnika HDZBiH predložio je zaključak.
Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 59 glasova za, 24 glasa protiv i bez suzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

Z A K L J U Č A K

 

U ime parlamentarne većine traži se prekid današnje sjednice Zastupničkoga doma do izbora rukovodstva Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno s rezultatima parlamentarnih izbora održanih u listopadu 2018. godine.

 

Predsjedatelj je prekinuo rad 3. redovite sjednice u 19.10.

 

* * *

 

NASTAVAK 3. REDOVITE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 10.09.2019. godine

 

 

Sjednica je počela u 10.25.

Sjednici je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nasiha Pozder, Zlatko Ercegović, Amor Mašović, Bahrudin Šarić, Ivan Boban, Sanela Klarić, Elzina Pirić, Husein Topčagić, Azmir Husić, Safer Demirović i Goran Opsenica, Faika Mujanović – Glamočanin.

Temeljem evidnecije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prešlo se na očitovanje o podnesenim inicijativama.

Zastupnik Senaid Begić pokrenuo je inicijativu vezanu za izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju a koja nije usvojena (21 glas za, 11 glasova protiv i uz 26 suzdržanih glasova).

Faika Mujanović – Glamočanin pokrenula je inicijativu.

S 68 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan suzdržani glas, usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

Da Vlada Federacije BiH, odnosno Federalno ministarstvo zdravstva uvrsti kontinuirane mjerače glukoze u krvi na pozitivnu A listu ili da se uvrste u pozitivna ortopedska pomagala sa indikacijom na dijabetes mellitus tip 1, odnosno da svi oboljeli od dijabetesa tip 1 i rijetkih vrsta dijabetesa, dobijaju kontinuirane mjerače na teret Zavoda zdravstvenoga osiguranja (besplatno).

Također, ova inicijativa se odnosi i na to da se formira službeni registar oboljenih od dijabetesa.

 

Zastupnička pitanja

Damir Mašić osvrnuo se na stanje po pitanju rudnika i traži od predstavnika Vlade FBiH da informiraju javnost što se događa. Klub zastupnika SDPBiH traži da premijer ili resorni ministar danas informiraju Parlament Federacije BiH i cjelokupnu javnost što se događa, da izađu sa punom informacijom, kao i sa planiranim koracima kako bi se ovaj problem riješio.

Alma Kratina također se osvrnula na problematiku rudnika, te smatra da javnost treba biti informirana o cjelokupnoj sitaciji.

Na prošloj sjednici uputila je pitanje vezano za otvaranje organizacije hospicija, ustanova koje su specijalizirane za palijativnu njegu posebno osjetljivih kategorija djece a i svih ostalih. Odgovor nije dobila od Zavoda zdravstvenoga osiguranja, pa pitanje ponovno upućuje Federalnom ministarstvu zdravstva.

Albin Muslić postavio je pitanje u svezi primjene Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH, konkretno članka 30., te dao obrazloženje.

Mirsad Čamdžić pitanje je uputio  JP Elektroprivredi BiH, odnosno direktoru Bajazitu Jašareviću – zašto JP Elektroprivreda BiH odugovlači s povezivanjem davno postavljenog napojnog voda za industrijsku zonu u Gračanici?

Elvir Karajbić – pitanje je uputio Vladi Federacije BiH - u kojoj fazi su zakoni koji su došli od Udruge poslodavaca FBiH i kada će ih Vlada Federacije BiH uputiti, obzirom da je većina zakona usuglašena i s Sindikatom, te što je Vlada do sada uradila po tom pitanju?

Jasmina Zubić komentirala je odgovor koji je dobila od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike a vezan je za fazu pripreme izmjene Zakona o MIO i kada će konačno stupiti na snagu nova lista invaliditeta koju primjenjuje Institut za medicinsko vještačenje? Dala je komentar po pitanju ove problematike.

Pita – kada će se na dnevnome redu naći Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijane potpore za osobe s invaliditetom?

Dževad Adžem pitanje je uputio resornome ministarstvu – koliko je Aluminij  Mostar, obzirom na posljedice gašenja Aluminija sudjelovao u robnoj razmjeni Federacije BiH s inozemstvom, koliko je to u procentima robne razmjene i koliko je financijski bila teška razmjena u razdoblju 2014.-2018. godina?

Adisa Kokić Hinović pokrenula je inicijativu prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za izradu Strategije zaštite okoliša Federacije BiH 2019.-2029. godina, a koja će imati jasno definirane ciljeve i smjernice za dugoročno rješavanje pitanja zaštite okoliša u Federaciji BiH.

Postavila je pitanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kao i Agenciji za vodno područje rijeke Save – koje aktivnosti su poduzete u oblasti zaštite rijeka i izvora u vodnom području rijeke Save u posljednje tri godine, koliko je registrirano prijava kršenja zakonske regulative u navedenom vodnom području, na koji način su se vršile prijave i čime su rezultirale? Koji su najveći izazovi inspektora i Agencije?

Azra Hadžić Bećirspahić u ime Kluba zastupnika SBB pokrenula je inicijativu, kojom se obvezuje Vlada Federacije BiH da u narednih 30 dana pokrene smjenu menadžmenta svih profitabilnih poduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a posluju negativno, da se smjene svi ravnatelji ustanova koje posluju negativno i automatizmom donese moratorij na zapošljavanje. Traži da Vlada Federacije BH dostavi spisak svih poduzeća koja negativno posluju kao i plate ravnatelja istih, te da se to dostavi svim zastupnicima. 

Šemsudin Kavazović pitanje je uputio ministru Dediću – što je s Zakonom o šumama FBiH i kada će biti u Parlamentu?

Suad Kaknjo postavio je pitanje Vladi Federacije BiH, vezano za Arcelor Mittal – jesu li upoznati s situcijom i što će učiniti u smislu potpore Arcelor Mittalu?

Samer Rešidat pokrenu o je inicijativu prema predsjedatelju, a vezano za nazočnost članova Vlade Federacije BiH na sjednicama.

Pitanje je uputio Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom zavodu zdravstvenoga osiguranja  - kada će imati reviziju liste lijekova i da li će tom prilikom uvrstiti sve generičke oblike lijeka ferkolimus koji je  neophodan u posttransplanacijskom liječenju?

Sabina Ćudić pokrenula je inicijativu za izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom. Zamolila je da se inicijativa proslijedi zastupnicima, te da se o njoj očituje na narednoj sjednici. Također dala je obrazloženje po ovoj inicjativi.

Goran Akšamija pitanje je postavio Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva, a vezano za održanu Tematsku sjednicu vezanu za zdravstvo – koliki je stupanj realizacije usvojenih zaključaka i inicijativa s ove sjednice, koja je održana 30.06.2016. godine? Traži odgovore pisanim putem po svim usvojenim zaključcima i inicijativama.          

Mujo Hasić  prvo pitanje – hoće li i kada će Federalni zavod za zapošljavanje uvesti reda u evidenciji osoba koje se vode na ovom Zavodu?

Sljedeće pitanje uputio je Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom minstarstvu  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – koliki iznos novčane potpore su ostvarile tvrtke u Federaciji BiH koje se bave proizvodnjom voćnog sadnog materijala tijekom zadnjih deset godina?

Posljednje pitanje uputio je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija  i  JP Ceste Federacije BiH -  da li će i kada JP Ceste Federacije BiH učiniti nešto da se cestovna komunikacija Doboj-Gračanica-Tuzla, odnosno magistarlna cesta M4 učini prohodnijim?

Nermin Muzur pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, kojim traži da Vlada inicira sastanak s Vladom Kantona Sarajevo i  federalnom i kantonalnom Agencijom za privatizaciju kako bi iznašli rješenje za vraćanje u funkciju Hotela Maršal.

Ivica Pavković pitanje je uputio Federalnoj upravi za inspekcijke poslove, odnosno inspektoratu za rad – da li im je poznat odnos pojedinih banaka u Federaciji prema svojim uposlenicima, prvenstveno prema onima kojima je ostalo par godina do ostvarivanja prava na mirovinu. Naime, pojedine banke svojim uposlenicima koji imaju preko 60 godina života i par godina do mirovine nude izmjenjeni ugovor o radu na način  da im se nudi promjena mjesta rada u drugom gradu. Ukoliko ne potpišu takav ugovor, automtski nastupa otkaz ugovora o radu i bez prava na otpremninu. Da li Federalni inspektorat ima saznanja o ovome i što je moguće poduzeti kako bi se zaštitila radnička prava?

Miomirka Melank pitanje je uputila Ministarstvu kulture i športa i Ministarstvu obrazovanja i znanosti – ko su i na koji način se biraju članovi žirija i povjerenstava koji sudjeluju u dodjeli sredstava koja ova dva ministarstva po natječajima raspisuju? Postoje li pravilnici o  radu? Ako je moguće da se pravilnici o radu tih povjerenstava i žirija dostave e-mailom ili u nekom drugom digitalnom formatu kao i kriteriju po kojima se sredstva dodjeljuju.

Senaid Begić pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom ministarstvu zdravstva, a odnosi se na dostavljanje informacije o prihodima i rashodima, odnosno o izvršenju Proračuna za svih 10 kantonalnih fondova zdravstvenog osiguranja i Federalnog fonda, s informacijom o prihodima i rashodima.

Hamdija Adbić pokrenuo je inicijativu za rješavanje osnovnih uvjeta rada na graničnom prijelazu Ripač Izačić, te dao obrazloženje.

 

Prešlo se na utvrđivanje dnevnoga reda.

Zastupnica Lana Prlić predložila je dopunu dnevnoga reda sa - Prijedlogom Zakona o registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BIH i Informacija o stanju deponije Uborak Mostar, s prijedlogom zaključaka. Budući da će na narednoj sjednici biti posebna točka dnevnoga reda vezana za Inforamciju o stanju deponije Uborak, zastupnica Prlić odustala je od današnjeg zahtjeva.

Zastupnik Ivan Boban također tražio je da se u dnevni red uvrsti točka - Informacija o stanju u Aluminiju d.d. Mostar.

Prijedlog Lane Prlić da se u dnevni red uvrsti točka - Prijedlog Zakona o registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BiH nije usvojen (24 glasa za, 17 glasova protiv i uz 26 suzdržanih glasova).

Prijedlog Ivana Bobana da se u dnevni red uvrsti Informacija o stanju u Aluminiju d.d. Mostar nije usvojen (19 glasova za, 13 glasova protiv i uz 38 suzdržanih glasova).

 

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o dnevnome redu 3. redovite sjednice, koji glasi:

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, predlagatelj: Zlatko Ercegović – skraćeni postupak,

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskoga zakona FBiH, predlagatelj: Lana Prlić – skraćeni postupak,

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskoga zakona FBiH, predlagatelj: Lana Prlić, -  skraćeni postupak

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu, predlagatelj: Irfan Čengić – skraćeni postupak,

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, predlagatelj: Hamdija Adbić – skraćeni psotupak,

Nacrt Zakona o športskim klubovima, predlagatelj: Irfan Čengić,

Odluka o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu  FBiH za 2018. godinu,

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda  za transfuzijsku medicinu FBiH za 2019. godinu,

Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2019. godinu,

Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu,

Strategija upravljanja dugom 2019.-2021. godina,

Kvartalno izvješće o dugu Q1/19,

Izvješće o radu Federalnog zavoda za zpošljavanje za 2018. godinu,

Izvješće o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2018. godinu,

Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2018. godinu,

Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje 01.01.-31.12.2018.godina,

Izvješće o radu Vlade FBiH za 2018. godinu,

Informacija o Odluci o poskupljnju plina,

Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala gospodarskih društava i banaka FBiH za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godina,

Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2018. godine.

 

Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 21 glasom za, 20 glasova protiv i uz 36 suzdržanih nije usvojen dnevni red.

Predsjedatelj je zaključio rad 3. redovite sjednice u 11.31.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                             PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA  DOMA                                                 ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                  PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                            Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica