Sjednica je počela u 10.16.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Meliha Bijedić, Elmedin Voloder, Sanela Klarić, Mira Grgić, Adin Huremović, Amor Mašović i Elzina Pirić.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Povodom smrti zastupnika Mirveta Beganovića predsjedatelj je održao kratki govor i minutom šutnje i učenjem Fatihe odata je počast zastupniku Beganoviću.

 

            Vlada Federacije dopisom je povukla Prijedlog Zakona o turizmu i Prijedlog Zakona o boravišnoj pristojbi.Također, Vlada je zatražila da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima i Prijedlog Zakona  o Fondu za zaštitu okoliša  i energijsku učinkovitost Federacije BiH koja su predložena po žurnome postupku tretiraju u redovitoj proceduri.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenome postupku Federacije BiH razmatra po žurnome postupku, usvojen je pojedinačnim očitovanjem s 60 glasova za, 16 glasova protiv i s tri suzdržana glasa.

 

S 67 glasova za, jednim glasom protiv i s osam suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenome postupku Federacije BiH / po Odluci Ustavnog suda  BiH broj U-5/16 od 01.06.2017. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/17) – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenome postupku – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o zaštiti na radu,
 4. Prijedlog Zakona o kemikalijama,
 5. Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša,
 6. Nacrt Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima,
 7. Nacrt Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku učinkovitost Federacije BiH,
 8. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu,
 9. Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata,
 10. Nacrt Zakona o posredovanju u prometu nekretnina,
 11. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima,
 12. Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH,
 13. Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH (2018.-2021.) i Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH  (2018.-2021.)
 14. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BIH,
 15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta  “Energetska učinkovitost – dodatno financiranje”,
 16. Izvjeće o izvršenju Proračuna Federacije BiH  za 2018. godinu,
 17. Izvješće o radu Vlade Federacije BiH za 2018. godinu,
 18. Izvješće o  izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2018. godinu,
 19. Informacija o Odluci o poskupljenju plina,
 20. Informacija o stanju deponije Uborak Mostar (materijal dostavio Klub zastupnika DF-GS),
 21. Izbori i imenovanja.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenome postupku Federacije BiH / po Odluci Ustavnog suda  BiH broj U-5/16 od 01.06.2017. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/17) – žurni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Predstavnik Federalnog ministarstva pravde Sanin Pačariz dao je dodatno obrazloženje.

U ime Zakonodavno-pravnog povjerenstva obrazlagao je Albin Muslić.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 60 glasova za, pet glasova protiv i s osam suzdržanih glasova usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenome postupku Federacije BiH / po Odluci Ustavnog suda  BiH broj U-5/16 od 01.06.2017. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/17).

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenome postupku – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

            U ime Povjerenstva za ljudska prava i slobode obrazlagao je Mirsad Čamdžić.

 Prije otvaranja pretresa, predsjedatelj je, temeljem članka 172. stavak 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i opsežnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se očituju da li će se razmatrati po skraćenome postupku, a što je s 65 glasova za, sedam glasova protiv i s tri suzdržana glasa usvojeno.

U raspravi su sudjelovali: Mirsad Ćamdžić i Hajrudin Žilić.

S 75 glasova za, bez glasova protiv i s jednim suzdržanim glas usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenome postupku.

 

 1. Prijedlog Zakona o zaštiti na radu,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

            Na Prijedlog ovog Zakona amandmane su podnijeli: Irfan Čengić (šest), Safer Demirović (dva), Klub zastupnika DF-GS (jedan).

U raspravi su sudjelovali: Safer Demirović, Nasiha Pozder, Mujo Hasić, Miomirka Melank, Mustafa Hrvić, Albin Muslić, Irfan Čengić, Osman Ćatić.

U ime Vlade Federacije BiH obrazlagao je ministar Drljača, te kazao da amandmani  nisu prihvaćeni. Irfan Čengić prihvatio je očitovanje Vlade Federacije BiH. Safer Demirović prihvatio je očitovanje Vlade Federacije BiH. Klub zastupnika DF-GS prihvatio je očitovanje Vlade Federacije BiH.

S 60 glasova za, sedam glasova protiv i s tri suzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o zaštiti na radu.

 

 1. Prijedlog Zakona o kemikalijama,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Na Prijedlog ovog Zakona dva amandmana podnijela je Mara Đukić, koje Vlada Federacije BiH nije prihvatila. Mara Đukić prihvatila je očitovanje Vlade Federacije BiH.

            S 75 glasova za, jednim glasom protiv i s jednim suzdržanim glasom, usvojen je Prijedlog Zakona o kemikalijama.

 

 1. Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

            U ime Odbora za prostorno uređnje zaštitu okoliša, ekologiju, stambeno komunalnu politiku i turizam obrazlagala je Nasiha Pozder.

            Na Prijedlog Zakona amandmane su podnijeli: Klub samostalnih zastupnika (pet), Klub zastupnika DF-GS (pet), Sanela Klarić (10), Irfan Čengić (19), Elzina Pirić i Safer Demirović (pet) i Tahir Nuhić (dva). Vlada je prihvatila amandmane Kluba zastupnika DF-GS, amandmane od I. do V.:

Amandman I. U članku 25. stavak (2) broj „16“ mijenja se brojem „18“.

U članku 25. stavak (2) alineja g) mijenja se i glasi:

„g) dva predstavnika udruga za zaštitu okoliša koje imenuje mreža Aarhus centara u BiH, na temelju pisane suglasnosti najmanje pet udruga građana koja promoviraju zaštitu okoliša registriranih na području Federacije BiH.“

Amandman II. U članku 89. iza stavka (4) dodaje se novi stavak:

„(5) Sve mjere iz stavka (2) ovog članka obvezno sadrže rokove za realiziranje.“

Amandman III. U članku 93. stavak (5) mijenja se i glasi:

„(5) Nakon analize svih prikupljenih informacija iz st. (3) i (4) ovog članka i informacija iz izvješća iz st. (3) i (5) članka 91. ovog Zakona, nadležno ministarstvo

 1. u roku od 60 dana izdaje okolinsku dozvolu, ili
 2. odbija zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.“

Amandman IV. U članku 100. iza stavka (4) dodaje se novi stavak:

„(5) Za djelatnosti za koje nisu definirane najbolje raspoložive tehnike sukladno s stavkom (2) ovog članka, primjenjuju se najbolje raspoložive tehnike EU.“

Dosadašnji stavak (5) postaje stavak (6).

Amandman V.(1) U članku 141. stavak (1), iznos od 50.000,00 KM mijenja se iznosom od 200.000,00 KM.

(2) U članku 141. stavak (2), alineja a) se prebacuje u stavak (1) kao alineja m), a alineje b – e u stavku (2) postaju alineje a – d.

(3) U članku 141. stavak (3) iznos od 10.000,00 KM mijenja se iznosom od 20.000,00 KM.

(4) U članku 141. stavak (4) iznos od 1.500,00 KM mijenja se iznosom od 10.000,00 KM.

 Vlada je prihvatila amandmane od I do V. Sanele Klarić:

Amandman I. (1) u članku 25 stavak (2) broj 16. mijenja se i gasi:

(2)Savjetodavno vijeće ima konsultativnu i savjetodavnu ulogu, a čine ga sljedećih 18 članova vodeći računa o  ravnopravnoj zastupljenosti  spolova.

(2) U članku 25. stavak (2) alineja g) mijenja se i glasi:

„g) dva predstavnika udruga za zaštitu okoliša koje imenuje mreža Aarhus centara u BiH, na temelju pisane suglasnosti najmanje pet udruga građana koja promoviraju zaštitu okoliša registriranih na području Federacije BiH.“

Amandman II. U članku 89. iza stavka (2) dodaje se novi stavak: „(3) Sve mjere iz stavka (2) ovog članka obvezno sadrže rokove za realiziranje.“ Stavak (3) postaje stavak (4) a stavak (4) postaje stavak (5). 

Amandman III. U članku 93. stavak (5) mijenja se i glasi: „(5) Nakon analize svih prikupljenih informacija iz st. (3) i (4) ovog članka i informacija iz izvješća iz st. (3) i (5) članka 91. ovog Zakona, mjerodavno ministarstvo:

a)u roku od 60 dana izdaje okolinsku dozvolu, ili

b)odbija zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.“ 

Amandmman IV.  U članku 100. iza stavka (4) dodaje se novi stavak:

„(5) Za djelatnosti za koje nisu definirane najbolje raspoložive tehnike sukladno s stavkom (2) ovog članka, primjenjuju se najbolje raspoložive tehnike EU.“ Dosadašnji stavak (5) postaje stavak (6).

Amandman V. (1) U članku 141. stavak (1), iznos od 50.000,00 KM mijenja se iznosom od  200.000,00 KM.

(2) U članku 141. stavak (2), alineja a) se prebacuje u stavak (1) kao alineja m), a alineje b – e u stavu (2) postaju alineje a – d.

(3) U članku 141. stavak (3) iznos od 10.000,00 KM mijenja se iznosom od 20.000,00 KM.

(4) U članku 141. stavak (4) iznos od 1.500,00 KM mijenja se iznosom od 10.000,00 KM.

Amandmani Irfana Čengića koje je Vlada FBiH prihvatila:

Amandman I. tekst članka 3. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodati novi stavak koji glasi:“Subjekti koji osiguravaju zaštitu okoliša su Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni i jedinice lokalne samouprave u sukladno s ovim Zakonom i drugim propisima.“

Amandman II. U tekstu članka 4. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodati izmijeniti definiciju „postojeći pogoni i postrojenja“ koja sada glasi:“Pogon i postrojenje koje je u radu, uključujući i probni rad, ili je bilo u radu, a ima mogućnost ponovnog pokretanja rada, i koje je izgrađeno na temelju odobrenja za građenje.“

Amamdnan III. U tekstu članka 21. u stavku 1. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša iza teksta „radijacije svih vrsta“ se briše tekst i dodaje novi tekst koji glasi: „sukladno s zakonima i drugim propisima.“

Amandman IV. U tekstu članka 21. u stavku 4. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša mijenja se tekst ovog stava i sada glasi: „Mjerodavno federalno ministarstvo podzakonskim aktima regulira mjere zaštite od svjetlosnog zagađenja koje proizilazi iz ovog članka.“

Amandman V. U tekstu članka 24. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša se iza točke g) dodaje nova točka koja glasi:

„h) Uspostavlja i provodi sustav zabrane kretanja motornih vozila određenih eko kategorija kada se procijeni da je to nužna mjera u zaštiti okoliša.“

Točka h) postaje točka i)

Amandman VI. Briše se stavak 6. u članku 25. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša.

Amandman VII. U tekstu članka 32. stavak 5. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša umjesto teksta „udruge građana“ dodaje se tekst: „pravnih osoba“.

Amandman VIII. U tekstu članka 32. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

„Subjekti koji osiguravaju zaštitu okoliša će sukladno s mogućnostima u svojim proračunima osigurati sredstva za obrazovanje i promociju o zaštiti okoliša.“

Amandman IX. U tekstu članka 35. stavak 1. i 2. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša iza teksta „federalno ministarstvo“ dodaje se tekst koji glasi: „kantonalna ministarstva“.

Amandman X. U tekstu članka 38. stavak 1. i 2. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša iza teksta „federalno ministarstvo“ dodaje se tekst „kantonalna ministarstva“.

Amandman XI. U tekstu članka 40. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodaje se novi stavak koji glasi: „8) Javna rasprava će se održati i za pogone i postrojenja iz kantonalne nadležnosti, ukoliko su u pitanju djelatnosti opasne po okoliš sukladno s člankom 116. ovog Zakona, ili kada se djelatnost obavlja na osjetljivoj lokaciji.“

Amandman XII. U  članku 47. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodaje se novi stavak (8) koji glasi:„Ciljevi spriječavanja zagađenja okoliša i ograničavanja posljedica zagađenja uzimaju se u obzir pri izradi prostornih planova i pri donošenju odluka u sukladno s propisom kojim se uređuje prostorno uređenje, posebice prilikom određivanja lokacija za nova postrojenja, utvrđivanja promjena nastalih na postojećim postrojenjima i planiranja novih građevina kao što su prometnice, javne površine i stambena naselja.“

Amandman XIII. U tekstu članka 53. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodaje se novi stavak koji glasi:„(3) Iznimno od stavka (1) i (2) ovog članka, postupak provedbe strateške procjene, te postupak informiranja i sudjelovanja javnosti koji se provodi tijekom izrade dokumenata prostornog uređenja, provodi se u ranoj fazi izrade tog plana sukladno s posebnim propisom.“ Amandman XIV. U tekstu članka 83. stavak 3. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša briše se tekst „ali ne ispod pragova utvrđenim legislativom Europske unije“.

Amandman XV. U tekstu članka 86. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodaje se novi stavak koji glasi:

„(5) Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole izrađuje pravna osoba registrirana za tu djelatnost:“

Amandman XVI: U tekstu članka 90. u stavku 2. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša umjesto teksta „Općinskom organu uprave“ dodaje se tekst: „Organu jedinice lokalne samouprave, zainteresiranim organima i zainteresiranoj javnosti koja je sudjelovala u postupku.“

 Amandman XVII. U tekstu članka 92. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„(2) Mjerodavno ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje okolinske dozvole ukoliko isti nije sukladan s pravnim, okolinskim i zdravstvenim standardima.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., dok dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 Amandman XVIII. Mijenja se članak 98. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša i sada glasi:

„Članak 98. (Postojeći pogoni i postrojenja)

Postojeći pogoni i postrojenja, koji nemaju okolinsku dozvolu iako su obveznici pribavljanja iste, prilikom izdavanja okolinske dozvole tretiraće se kao nova postrojenja i morat će ispuniti sve zakonom propisane zahtjeve i biti usklađeni s najboljim raspoloživim tehnikama.“ Amandman XIX. U tekstu članka 126. stavak 1. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodaje se nova točka koja glasi: „h) Međuentitetsko tijelo razmatra i pitanja inicirana od strane kantona u svezi s pograničnim negativnim utjecajem pogona i postrojenja.“

Amandmani Kluba samostalnih zastupnika koje je Vlada FBiH prihvatila:

Amandman I. U članku 25. stavak (2) broj „16“ mijenja se brojem „18“.

U članku 25. stavak (2) alineja g) mijenja se i glasi:

„g) dva predstavnika udruga za zaštitu okoliša koje imenuje mreža Aarhus centara u BiH, na temelju pisane suglasnosti najmanje pet udruga građana koja promoviraju zaštitu okoliša registriranih na području Federacije BiH.“

Amandman II. U članku 89. iza stavka (4) dodaje se novi stavak:

„(5) Sve mjere iz stavka (2) ovog članka obvezno sadrže rokove za realiziranje.“

Amandman III. U članku 93. stavak (5) mijenja se i glasi:

„(5) Nakon analize svih prikupljenih informacija iz st. (3) i (4) ovog članka i informacija iz izvješća iz st. (3) i (5) članka 91. ovog Zakona, mjerodavno ministarstvo:

 1. u roku od 60 dana izdaje okolinsku dozvolu, ili
 2. odbija zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.“

 Amandman IV: U članku 100. iza stavka (4) dodaje se novi stavak:

„(5) Za djelatnosti za koje nisu definirane najbolje raspoložive tehnike sukladno s stavkom (2) ovog članka, primjenjuju se najbolje raspoložive tehnike EU.“

Dosadašnji stavak (5) postaje stavak (6).

Amandman V. (1) U člankau 141. stakv (1), iznos od 50.000,00 KM mijenja se iznosom od 200.000,00 KM.

(2) U članku 141. stavak (2), alineja a) se prebacuje u stavak (1) kao alineja m), a alineje b – e u stavku (2) postaju alineje a – d.

(3) U članku 141. stavak (3) iznos od 10.000,00 KM mijenja se iznosom od 20.000,00 KM.

(4) U članku 141. stavak (4) iznos od 1.500,00 KM mijenja se iznosom od 10.000,00 KM.

 

 

 

 

Amandmani Elzine Pirić i Safera Demirovića koje je Vlada FBiH privatila:

Amandman I. Članak 20. mijenja se i glasi: (Zaštita od buke i vibracija)

„(1) Zaštita od buke i vibracija u okolišu obuhvaća zaštitu od svih vrsta vještački proizvedenih emisija koje izazivaju opterećenje nepoželjnom, neprijatnom bukom i vibracijama, koje mogu ugroziti zdravlje ili na njega štetno utjecati.

(2) Glede zaštite od buke i vibracija potrebno je primjenjivati tehničke i organizacijske metode koje potiču:

a) smanjivanje stvaranja emisija buke i vibracija, odnosno izvora koji stvaraju buku i vibracije;

b) smanjivanje opterećenja, odnosno spriječavanje povećanja opterećenja bukom i vibracijama;

c) naknadnu zaštitu u onim sredinama koje su pod stalnim opterećenjem iznad utvrđenih standarda.

 (3) Zaštita od buke i vibracija definirana je ovim Zakonom i posebnim propisima o zaštiti od buke i vibracija u Federaciji BiH.“

Amandman II. Članak 34. mijenja se i glasi: (Registar o zagađivačima, zagađenjima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari)

Stavak (1) mijenja se i glasi:

„Federalno ministarstvo vodi elektronske registre o zagađivačima, zagađenjima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari koji predstavljaju temelj za izvještavanje sukladno s zakonskim obvezama i međunarodnim ugovorima, uključujući one koji proizilaze iz Kijevskog protokola i Arhuske konvencije o pristupu informacijama.

Stavak (5) mijenja se i glasi:

„Elektronski registri o zagađivačima, zagađenjima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari dostupni su javnosti putem internet stranice Federalnog ministarstva.“

Amandman III. Vlada FBiH nije prihvatila.

Amandman IV. Članak 73. mijenja se i glasi: (Nositelji izrade Studije i elektronski registar)

Novi stav (3) glasi:

„Federalno ministarstvo vodi elektronski registar nositelja izrade Studije kojima je izdato ovlašćenje iz stavka (2) alineja (a) ovog članka, a koji je javnosti dostupan putem internet stranice.

Postojeći stavak (3) prelazi u stavak (4).

Amandmani Tahira Nuhića nisu prihvaćeni.

U raspravi su sudjelovali: Safer Demirović, Nijaz Helez, Nasiha Pozder, Alma Kratina, Tahir Nuhić, Mujo Hasić, Senaid Begić i Ahmed Džubur.

 

S 69 glasova za, dva glasa protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je

Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša.

 

 1. Nacrt Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Povjerenstva za sigurnost obrazloženje je dao Damir Mašić.

 

S 63 glasa za, jednim glasom protiv i s jednim suzdržanim glasom, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Povjerenstvo za sigurnost  predložilo je zaključak, o kojem su se zastupnici očitovali.

S 64 glasa za, jednim glasom protiv i s jednim  suzdržanim glasom, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Poziva se Vlada Federacije BiH da u što kraćem roku u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o policijskim službenicima Federacije BiH a koji je već dvije godine u proceduri u Vladi Federacije BiH.

 

 1. Nacrt Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku učinkovitost Federacije BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

            U ime Odbora za prostorno uređenje obrazlagala je Nasiha Pozder.

U raspravi su sudjelovali: Alma Kratina, Marijan Klajić, Jasmina Zubić, Senaid Begić, Nasiha Pozder, Nijaz Helez, Azra Hadžić-Bećirspahić i Sanela Prašović-Gadžo.

 

S 63 glasa za, bez glasova protiv i uz bez suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o  Fondu za zaštitu okoliša i energijsku učinkovitost Federacije BiH, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Samer Rešidat, Salmir Kaplan, Nasiha Pozder, Nermin Muzur, Irfan Čengić, Sanela Prašović-Gadžo, Eldar Čomor i Dževad Adžem.

 

S 58 glasova za, bez glasova protiv i uz bez suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o ugostiteljstvu, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona  o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Vesko Drljača.

U raspravi su sudjelovali: Alma Kratina i Amela Kuskunović.

 

S 52 glasa za, četiri glasa protiv i s sedam suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona  o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

       Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

       Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

       prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili

       će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1.  Nacrt Zakona o posredovanju u prometu nekretnina,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Albin Muslić,Samer Rešidat i Eldin Vrače.

 

S 69 glasova za, bez glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

       Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

       Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

       prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili

       će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Dodatno obrazloženje dala je Medina Dudo pomoćnica ministra financija.

U ime Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi je sudjelovala Jasmina Zubić.

 

S 70 glasova za, bez glasova protiv i s jednim suzdržanim glasom, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

       Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

       Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

       prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili

       će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 

 

 

 

 1. Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

            Ispred Federalnog ministarstva financija obrazlagao je Besim Pašalić.

            U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

S 70 glasova za, jednim glasom protiv i s jednim suzdržanim glasom, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

       Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

       Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

       prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili

       će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Predsjedatelj je prekinuo rad sjednice u 15.15.

 

* * *

 

NASTAVAK 5.REDOVITE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 09.10.2019. godine

 

Sjednica je počela u 10.15.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdao je Nermin Muzur.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije početka rada po dnevnome redu, predsjedatelj je kazao da je potrebno izvršiti verificiranje mandata novoizabranom zastupniku Enveru Jukanoviću.

U ime Mandatno imunitetnog povjerenstva dodatno obrazloženje dao je Asim Kamber. Kazao je da je dosadašnjem zastupniku Denijalu Tulumoviću prestao mandat zastupnika u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH, glede preuzimanja nove dužnosti, a Centralno izborno povjerenstvo  dodijelilo je mandat Enveru Jukanoviću.

S 52 glasa za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojeno je Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i time verificiran mandat Enveru Jukanoviću. Novoizabrani zastupnik Jukanović  dao je svečanu prisegu.

Zapisnici 3. redovite, 4. i 5. izvanredne sjednice usvojeni su bez primjedbi.

 

Zastupnička pitanja

Mira Grgić pitanje je uputila Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova – dokle se stiglo s uvezivanjem entitetskih registara kako bi se građanima Bosne i Hercegovine olakšalo vađenje rodnih listova, uvjerenja o državljanstvu, vjenčanih listova i smtrnih listova, te ostalih podataka koji se nalaze u matičnom registru, bez obrzira u kojem dijelu Bosne i Hercegovine žive.

Damir Mašić  kazao je da će postaviti pitanje koje se može tretirati i kao inicijativa,  a odnosi se na  Sud BiH i Tužiteljstvo BiH . Kada je u pitanju Sud BiH odnosi se na Odjel 1. - za ratne zločine i Tužiteljstvo BiH Odjel 1. – posebni odjel za ratne zločine. Traži od mjerodavnih sudbenih i tužiteljskih organa da objave spisak svih presuđenih ratnih zločinaca za presude kako u ratu tako i iz poratnog razdoblja, uključujući i Međunarodni sud u Hagu kao i svih osoba protiv kojih se vode procesi u svezi s ratnim zločinom.

Drugo pitanje uputio je predsjedatelju Doma naroda- u prošlom mandatu postavljao je pitanje vezano za zakone koji se nalaze u proceduri Doma naroda. Pita – koliko se zakona trenutno nalazi u Domu naroda koji su poršli parlamentarnu proceduru u Zastupničkome domu i kada ih predsjedatelj planira pustiti u proceduru?

Albin Muslić – pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, a tiče se obveze predlagatelja materijala da se donese Zakon o općim i javnim dobrima u Federaciji BiH, koji je veoma bitan propis za jedinice lokalne samouprave pa i kantone u smislu stavljanja u funkciju brojnih trenutno prostorno i pravno blokiranih imovinskih dobara, budući da nemamo jasne granice, obuhvat i upis općih javnih dobara u javne registre.

Senaid Begić – pokrenuo je inicijativu, a odnosi se na pokretanje postupka zabrane naplate nelegalne poštarine javnih poštanskih emitera u Federaciji BiH. Poziva Vladu Federacije BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da žurno i bez odlaganja nalože javnim poštanskim emiterima u Federaciji BiH prekid naplate nelegalne duple poštarine građanima Federacije BiH, te da postupe sukladno s svojim obvezama.

Nijaz Helez prvo pitanje uputio je Ministarstvu prostornog uređenja i Vladi Federacije BiH a odnosi se na Prostorni plan Federacije BiH. Između ostalog kazao je da je Prostorni plan strateški dokument koji regulira razvitak društva općenito. Temelj je planiranja ekonomije a neusvajanje Prostornoga plana predstavlja veliki problem za izgradnju autocesta, iskorišćavanje  hidrocentrala, te drugih objekata gospodarstvene infrastrukture, te pita -  koje povjerenstvo, koji sastav to  regulira, budući da nemamo Prostornoga plana Federacije BiH?

Drugo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije a odnosi se na remontni zavod Travnik, pa pita koliko je radnika još na čekanju da ostvari svoja prava i kada će biti riješeno njihovo pitanje, te koliko radnika potražuje određena sredstva. Da li su izvršene uplate za MIO i za zdravstveno osiguranje?

Pitanje je uputio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma  - kada će i na koji način Ministarstvo u suradnji s kantonalnim ministarstvom Srednjo-bosanskog kantona početi rješavanje odlaganja otpada u Srednjo-bosanskom kantonu?

Samer Rešidat pitanje je uputio Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja – iz kojeg razloga je prilikom formiranja liste lijekova skinut lijek Prograf? Kada će se ovaj lijek vratiti na listu?

Alma Kratina pita – da li su validne veterinarske licence koje je u prethodnom razdoblju izdavalo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Veterinarska komora? Da li je na snazi članak 100. točka 4. Zakona o veterinarstvu, koji propisuje da do izdavanja veterinarskih licenci iz članka 58. ovog Zakona doktori veterinarske medicine, diplomirani veterinari mogu sa položenim stručnim ispitom obavljati veterinarske dužnosti  i upravne zadatke sukladno s dosadašnjim ovlašćenjima, a s obzirom da još nije izvršeno harmoniziranje s državnim zakonom. Na koji način doktori veterinarske medicine, diplomirani veterinari sa položenim stručnim ispitom ili oni kojima je istekla licenca mogu obavljati redovite poslove i zadatke bez izdate licence od strane mjerodvanog organa?

Elvir Karajbić pitanje je uputio BH Telekomu i Autocestama – kada će Tunel Prvi mart  koji se nalazi na autocesti Zenica – Sarajevo biti pokriven signalom mobilne mreže i da li BH Telecom i Autoceste išta rade po tom pitanju?

Mujo Hasić pitanje je uputio FERK-u - hoće li i kada dozvoliti pravnim osobama prijenos angažirane radne snage s jednog na drugo mjesto u oviru istog distributivnog područja?

Jasmina Zubić prvo pitanje uputila je Federalnom ministarstvu financija i predsjedatelju Zastupničkoga doma – kada će se na dnevnome redu naći Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, jer je Nacrt Zakona o usvojen 20.04.2018. godine, rok od 90 dana za javnu raspravu je odavno istekao.

Naredno pitanje uputila je svim kantonalnim ministarstvima za rad i socijalnu politiku, jer postoje saznanja da zaposlene rodilje koje su prema odredbama zakona ostvarile pravo na nakandu, to pravo gube ukoliko im za vrijeme rodiljnog odsustva i primanja naknade prestane Ugovor o radu. Zamolila je da se ovo ispita, da se ova diskriminacija otkloni. Traži da se ovo pitanje uputi i Instituciji ombudsmana.

Naredno pitanje – šta Vlada poduzima po pitanju stare devizne štednje, te podsjetila na zahtjev Udruge za zaštitu deviznih štediša u BiH da se problemi štednje stave na dnevni red sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH. Kazala je da je i prije aktualizirala ovo pitanje i tražila tematsku sjednicu a do danas po ovom pitanju ništa nije urađeno.

Posljednje pitanje  uputila je Upravnom odboru Zavoda zdravstevnoga osiguranja ZDK a vezano za odluku, kojom se stavlja van sange odluka o imenovanju Povjerenstva pri Domu zdravlja Visoko za odobravanje liječenja van Zeničko-dobojskog kantona, te je potrebno preispitati zašto su ukinute ove odluke.

Adisa Kokić-Hinovć pitanje je uputila Federalnom ministarstvu zdravstva – koja prava i beneficije ostvaruju osobe oboljele od multipleskleroze u Federaciji sa pojedinačnim podacima po kantonima, koje su terapije dostupne u Federaciji, jesu li dostupna određena istraživanja o broju, starosnoj dobi i tretiranju oboljelih od multipleskleroze u Federacij ili državi Bosni i Hercegovini, i postoje li podaci o oboljelima od autoimunih bolesti u Federaciji.

Pokrenula je inicijativu prema Vladi FBiH da osigura financijsku pomoć  i potporu Općini Tešanj pri sanaciji poplava koje su pogodile veliki broj domaćinstava, poljoprivrednih gazdinstava i poslovnih subjekata u kolovozu ove godine. Izdvojena sredstva biće usmjerena u adaptaciju infrastrukture, saniranje klizišta te uređenja stambenih i poslovnih objekata.

Petar Galić kazao je da je postavljao pitanje Poreznoj upravi FBiH a nije dobio odgovor, te ponovo postavlja pitanje –s obzirom da je proteklih godina vršen porezni inspekcijski nadzor osnovnih i srednjih škola na području HBŽ, traži da mu se dostavi popis obavljenih poreznih inspekcijskih nadzora u zadnjih šest godina u osnovnim i srednjim školama na području Federacije, posebno razvrstavnih po kantonima.

Eldar Čomor pitanja je postavio Federalnom ministarstvu obrazovanja, a vezano za to da određene visokoškolske institucije u Federaciji traže financijsku naknadu za davanje traženih potvrda prilikom provjere podataka o diplomama. Pita koje o kojim institucijama se radi, koliki iznosi su traženi za izdavanje potvrda prilikom provjere diploma i na temelju kojeg propisa visokoškolske ustanove traže plaćenje ove vrste naknada?

Goran Akšamija pitanje je uputio Federalnom ministarstvu pravde – koliki je broj i koje humanitarne organizacije su upisane u registar humanitarnih organizacija, tko odobrava i tko nadzire prikupljanje humanitarnih priloga i da li i kome se podnsi izvješće o prikupljenim prilozima i njihovom utrošku?

Senad Mašetić pitanje je uputio JP Ceste Federacije – u čijoj nadležnosti je postavljanje prometnih znakova sa imenima naseljenih mjesta?

Amer Obradović kazao je da je uptio Inicijativu prema Vladi FBiH i resornom ministarstvu za dodjelu sredstava iz proračuna za dva ženska rukometna kluba - Krivaja iz Zavidovića i Ženski rukometni klub Hadžići, jer ova dva kluba igraju europske utakmice. Smatra da bi se  iz Proračuna trebalo izdvojiti po 10 tisuća KM za ova dva rukometna kluba i time im pružiti neophodnu potporu.

Kazao je da je u svibnju 2019. godine pokrenuo inicijativu da se nagrađivanje i rezultati vrhunskih sportaša riješe na sustavan način, ali do danas nije dobio odgovor. Predložio je da se napravi kalendar športskih događaja od važnosti za Federaciju BiH koji bi tretirao ovu oblast i nije dobio nikakav odgovor. Traži od Vlade FBiH i resornog ministarstva da poduzmu u zakonskom roku sve radnje kako bi se ove inicijative realizirale.

Miralem Galijašević postavio je pitanje – kada će Vlada FBiH izraditi i predložiti novi Nacrt Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Irfan Čengić pitanje je uputio ministru prometa a vezano za Pravilnik o tehničkim pregledima  koji je usvojen 2017. godine a nije sukladan s državnim zakonom – kada će se staviti izvan snage zakon na federalnoj razini i uskladiti s državnim zakonom i kada će građani ponovo plaćati manje eko pristojbe?

Ivan Boban pitanje je uputio Federalnom ministarstvu rada i socijane politike i Federalnom zavodu za zapošljavanje a odnosi se na Stretegiju zapošljavanja u Federaciji BiH te uspostavljanje internetske paltforme za traženje posla na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, koja je trebala biti dostupna krajem 2019. godine – pita da li je to ta platforma, koja se nalazi na stranici Zavoda pod nazivom Portal za traženje posla  i  ako nije u kojoj je fazi razvoj te aplikacije i da li će biti ispoštovan rok do kraja 2019. godine.

 

Prešlo se na rad po točkama dnevnoga reda.

 

 1. Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH (2018.-2021.) i Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH  (2018.-2021.)

 

Strategiju zapošljavanja dostavila je Vlada Federacije BiH.

Strategiju su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Vesko Drljača.

U raspravi su sudjelovali: Albin Muslić, Lana Prlić, Mirsad Čamdžić, Ivan Boban, Irfan Čengić, Adisa Kokić – Hinović, Dževad Adžem, Nijaz Helez i ministar Vesko Drljača.

Temeljem rezultata glasanja, nije usvojena Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH  (2018.-2021.) i Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH  (2018.-2021.)  (47 glasova za, 37 glasova protiv i s dva suzdržana glasa).

 

 1. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BIH,

 

Program je dostavila Vlada Federacije BiH.

Program su  razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH tajnik ministarstva Stipo Buljan privremeno je povukao ovu tačku dnevnog reda

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju  Projekta  “Energetska učinkovitost – dodatno financiranje”,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovalo.

S 67 glasova za, jednim glasom protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je  Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvitak  (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju  Projekta  “Energetska učinkovitost – dodatno financiranje”.

 

 1. Izvješće  o izvršenju Budžeta Federacije BiH  za 2018. godinu,

 

Izvješće je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Predstavnik Vlade Federacije BiH dao je dodatno obrazloženje.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 55 glasova za, 20 glasova protiv i s tri suzdržana glasa, usvojen je  Izvješće  o izvršenju Proračuna Federacije BiH  za 2018. godinu.

 

 1. Izvješće o radu Vlade Federacije BiH za 2018. godinu

 

Izvješće je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvješće su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvješća.

       U raspravi su sudjelovali: Irfan Čengić, Sabina Ćudić, Amer Obradović, Jasmina Zubić, Miomirka Melank, Dževad Adžem,  ministrica Jelka Milićević i premijer Fadil Novalić.

Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 61 glasom za, 18 glasova protiv i s dva suzdržana glasa usvojeno je  Izvješće  o radu Vlade Federacije BiH za 2018. godinu.

 

Stanka do 14.00.

Nakon stanke, prešlo se na rad po točki 18. dnevnoga reda.

 

 1. Izvješće o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2018. godinu,

 

Izvješće je dostavljeno Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH.

Izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavilo izvješće.

U ime Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju obrazlagao je Ivica Pavković.

S 53 glasa za, tri glasa protiv i uz tri suzdržana glasa,  usvojeno je  Izvješće o izvršenju  Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2018. godinu.

 

 1. Informacija o Odluci o poskupljenju plina,

 

Informaciju je dostavila Vlada Federacije BiH.

Predstavnik Vlade dao je dodatno obrazloženje.

U ime Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju obrazlagao je Mujo Hasić.

U raspravi su sudjeloavli: Nasiha Pozder, Sanela Klarić, Azra Hadžić- Bećirspahić, Damir Mašić, Dževad Adžem, Senaid Begić, Eldin Vrače i iz BH Gasa Almir Bećarević.

Zastupnički dom primio je k znanju  Informaciju o Odluci o poskupljenju plina.

 

 1. Informacija o stanju deponije Uborak Mostar (materijal dostavio Klub zastupnika DF-GS),

 

Informaciju je dostavio Klub zastupnika DF-GS.

Informaciju su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Dodatno obrazložnje dao je Ahmed Džubur.

Domu su se obratili: ministrica Edita Đapo, ravnatelj Deponije uborak Abdurahman Bećirović i predstavnik nevladine organizacije Nijaz Hodžić, ispred Gradske uprave Grada Mostara Radmila Komadina, ispred Agropedološkog zavoda  ravnatelj Esad Bukalo.

U raspravi su sudjelovali: Ahmed Džubur, Lana Prlić, Salmir Kaplan, Munib Jusufović,  Sanela Klarić, Irfan Čengić, Hasan Muratović, Adnan Efendić, Senad Mašetić, Mara Đukić, Sanela Prašović-Gadžo, Samer Rašidat, Nasiha Pozder, Jelka Milićević, ministrica Edita Đapo.

 

 Nakon rasprave, Zastupnički dom primio je k znanju Informaciju o stanju deponije Uborak Mostar.

 

 1. Izbori i imenovanja

 

Predsjedatelj je kazao da nije bilo  materijala za razmatranje.

 

Predsjedatelj je zaključio rad 5. redovite sjednice u 17.59.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                 PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA DOMA                                                        ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

             

                       Stela Ibrović                                                                                    Mirsad Zaimović

 

 


 

Zapisnici sa sjednica