Sjednica je počela u 10.10.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Elma Đogić, Samer Rešidat, Ivan Musa, Miomirka Melank, Amor Mašović, Samira Begić, a Goran Akšamija najavio je kašnjenje.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zapisnik 5. redovite sjednice usvojen je bez primjedbi.

Sabina Ćudić pokrenula je inicijativu za uvrštavanje u dnevni red i razmatranje Zastupničkoga doma,  Izvješćao radu i poslovanju financijskih izvještća svih poduzeća, agencija, uprava, zavoda i fondova u većinskom vlasništvu Federacije BiH u roku od šest mjeseci od njihovog dostavljanja, a što temeljem pojedinačnog očitovanja nije usvojeno (26 glasova za, 28 glasova protiv i  22 uzdržana glasa).

Zastupnička pitanja

Damir Mašić postavio je pitanje federalnom ministru zdravstva, a u svezi s imenovanjem u Upravni odbor Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu. Između ostalog kazao je da je člankom 64. stavak 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno da predsjednika  i članove Upravnoga odbora zdravstvene ustanove u vlasništvu jednog ili više kantona i Federacije zajedno imenuje i razrješava Vlada FBiH, na prijedlog federalnog ministra zdravstva. Ova rješenja Vlade Kantona Sarajevo upućena su ministru zdravstva prije tri mjeseca glede daljnjeg postupanja i procedure koju treba pokrenuti na Vladi. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo urgiralo je  da ministar konačno uputi navedene prijedloge na daljnje postupanje, a što ministar nije učinio. Pita ministra – iz kojeg pravnog temelja crpi obrazloženje nekompetentnosti akta Vlade Kantona Sarajevo, s obziorom da predložena rješenja predstavljaju pojedinačne akte, a da je temeljem Poslovnika o radu Vlade FBiH obvezno pribavljanje mišljenja Ureda za zakonodavstvo i usklađenosti sa propisima EU. Također, kazao je da  će klubovi zastupnika SDP, Naša stranka, Narod i pravda i Nezavisni blok tražiti tematsku sjednicu u svezi sa stanjem u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Belma Pojskić pokrenula je inicijativu da se ujednače i usklade prava pacijanata oboljenih od plućne hipertenzije prilikom tretmana u svim dijelovima Federacije na način da se lijekovi  Sildenafil, Revatio, Bosentan i Traklir stave na listu Fonda solidarnosti Federacije BiH.

Albin Muslić postavio je dva pitanja. Prvo pitanje – kada će u parlamentarnu proceduru biti upućen Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu?

Drugo pitanje uputio je JP Ceste Federacije BiH, a tiče se odgovornosti izvođača radova u pogledu modernizacije magistralnih cesta na području Federacije BiH, u smislu poštivanja ugovorom preuzetih obveza u smislu roka – jesu li JP Ceste Federacije BiH potraživale nakandu štete prema izvođačima radova koji nisu ispoštovale ugovorom preuzetu obvezu na vrijeme i ako jesu,  koji su iznosi tih naknada?

Hasan Muratović uputio je pitanje koje se odnosi na odluke federalne Vlade o ustupanju lokacije kasarne Ljubače kod Živinica za smještaj migranata, te dao obraloženje. Pita premijera Novalića – tko je uprkos negativnim posljedicama po sigurnost  Zračne luke, neuvjetnih objekata i miniranog zemljišta predložio ovu lokaciju?

Mirsad Čamdžić pokrenuo je inicijativu prema Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH da pod žurno imenuje tijelo i definira model monitoringa utroška sredstava na Projekt Termoelektrana Blok 7.

Amer Obradović  pitanje je uputio Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, kojim traži da mu se dostave informacije o uzrocima smrtnosti vezanih za respiratorne organe, kao i pet vodećih uzroka smrtnosti za svaku godinu od 1996. do 2018. godine s brojem umrlih po uzrocima smrtnosti, učešću uzroka specifične smrtnosti u strukturi broja umrlih po kantonima u Federaciji BiH.

Adisa Kokić-Hinović pitanje je uputila Federalnom ministarstvu zdravstva  a vezano za već postavljeno pitanje o implementaciji članka 70. i 71. Zakona o liječenju biomedicinski potpomognutom oplodnjom, budući da je od Ministarstva dobila informaciju da se intenzivno radi na izradri podzakonskih akata – interesira je koliki je napredak postignut u proteklih šest mjeseci i kada će konačno početi implementacija Zakona?

Drugo pitanje upućeno je Federalnoj upravi civilne zaštite -  u kojoj fazi postupka se nalazi podneseni zahtjev Općine Tešanj za financijsku pomoć pri sanaciji poplava koje su pogodile veliki broj domaćinstava, gazdinstava i poslovnih subjekata tijekom kolovoza ove godine.

Ivica Pavković prvo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - koliki je ukupan broj osoba koje su zaključno s desetim mjesecom ove godine ostvarile pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu na temelju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obtelji? Traži podatke po kantonima.

Pitanje je uptuo i premijeru Vlade FBiH – u medijima je bila vijest da je ambasada Velike Britanije jedno vrijeme osiguravala sredstva za plaće tri savjetnika u Vladi. Je li to istina i ako jeste je li te savjetnike izabrala ambasada ili premijer osobno?Jesu li su ti savjetnici još uvijek na tim pozicijama i ako jesu iz kojih izvora se sada vrši plaćanje njihovih usluga? Za koje resore su imenovani ti savjetnici?

Adnan Efendić prvo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja– je li imenovano Povjerenstvo nadležno da odobravenje liječenja u inozemstvu i ako jeste zašto već dva mjeseca ne radi?

Drugo pitanje upućeno je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja – kada će u parlamentarnu proceduru biti upućena Odluka o pristupanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Sarajevske čaršije?

Alma Kratina kazala je da nije dobila odgovor na pitanje Ministarstvu poljoprivrede a u svezi s veterinarskom licencom, te traži od Ministarstva da joj dostavi odgovor.

 Safer Demirović dva pitanja uputio je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a vezano je za Blok 7 – je li došlo do promjene cijene izgradnje Bloka 7 i koja je zvanična cijena, da li je ona ista za koju smo dali garanciju. Također pita – prema nekim informacijama razmišlja se da umjesto lignita sagorijeva kompost, te ako je to točno, koji bi to bio odnos i koji bi se ugalj osim lignita spaljivao u Bloku 7?

Jasmina Zubić komenitrala je odgovore koje je dobila na postavljena pitanja. Odgovorom kojeg je dobila iz ZZO ZDK nije zadovoljna u svezi s komisijom pri Domu zdravlja koja je upućivala pacijente na liječenje izvan kantona, a koja je ukinuta.  Kazala je da će na narednoj sjednici pokrenuti inicijativu u svezi s ovim pitanjem.

Dobila je odgovor na pitanje koje je uputila kantonalnim ministarstvima, u svezi s  tretmanom rodilja, te ponovno postavlja pitanje  - kada će na dnevnome redu biti Zakon o potpori obitelji s djecom.

Treće pitanje uputila je u pisanoj formi,  a uputila ga je Federalnom ministarstvu pravde i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove – da li je u sukobu interesa pozicija glavnog federalnog inspektora za šumarstvo i lovstvo s funkcijom predsjednika Saveza lovačke organizacije u BiH  koju obavlja?

Marijan Klaić pitanje je uputio Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  i Agenciji za vodno područje rijeke Save – da li je izgrađen projekt rekonstrukcije obrambenog nasipa na dionici Grebenički zid i ako jeste, kada se planira realiziranje navedenog projekta?

Sabina Ćudić osvrnula se na stanje štićenika u Zavodu Pazarić, te upućuje inicijativu i traži da se na današnjoj sjednici o njima glasa - da Zastupnički dom neodložno zahtijeva  zaustavljanje zlostavljanja djece i svih štićenika Zavoda, izradu kodeksa postupanja s štićenicima, redovite nenajavljene inspekcije, izdvajanje žurnih interventnih sredstava od strane Vlade FBiH za privremeno upošljavanje njegovatelja do izrade novih zakonskih rješenja, da  Ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji s Ministarstvom zdravstva imenuje liječnički tim koji će izvršiti reviziju dijagnoza i praksu redovitih ljekarskih pregleda, da resorno ministarstvo nakon 90 dana od usvojenih zaključaka  podnese detaljno izvješće o sprovedenim mjerama,  da Tužiteljstvo ubrza istražne radnje, te da se po žurnom postupku razrješe članovi i članice Upravnoga i Nadzornoga odbora koji su nasljeđeni iz prethodnog Upravnoga i Nadzornoga odbora za kojeg su Federalna porezna uprava i Federalni inspektorat ustanovili stravične zlouporabe sredstava u vrijednosti od preko pola milijuna KM koje su u konačnici rezultirale nedostatkom njege i ovim tretmanom štićenika.

Sanela Klarić pokrenula je inicijativu  prema Federalnom ministarstvu okoliša i  turizma koji je u suradnji s švedskom međunarodnom agencijom za razvitak i suradnju SERDA  i s Institutom za okoliš iz Švedske radili na izradi Federalne strategije zaštite okoliša za razdoblje 2020.-2030. godina, te smatra da se u izradi ovog značajnog dokumenta na strateški način uključe tržišni mehanizmi zaštite okoliša u BiH, zelene javne nabave i zeleni porezi.

Pitanje je uputila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma a odnosi se na način pripreme Uredbe o recikliranju otpada koje je trenutno u javnoj raspravi - na koji način je definirana raspodjela i ulaganje prikupljene naknade za posebne kategorije otpada, jesu li u kreiranju prijedloga Uredbe o recikliranju otpada uključeni gospodarski subjekti koji se tiču operativnog sprovođenja procesa  i koji su ovim Zakonom i Odlukom tretiraju i zašto nacrtom Odluke nije predviđena mogućnost djelovanja kroz zasnivanja integralnog principa što je sustav djelovanja u EU ali i u Bosni i Hercegovini. Zašto se Uredbom ne tretira izmjena načina obračuna okolišnih pristojbi po principu „manje zagađujem manje plaćam pristojbu“, te zašto princip zelenih javnih nabava nije unijet u ovu Uredbu?

Elzina Pirić prvo pitanje u svezi s Zaključkom koji je usvojio ovaj Dom i zadužio Vladu FBiH i Ministarstvo financija da izrade novi, cjeloviti Zakon o raspodjeli javnih prihoda. Pita- šta je s tim zaključkom i šta je s Zakonom, ima li se namjeru raditi taj Zakon?

Drugo pitanje upućeno je Parlamentu Federacije BiH odnosno Vladi Federacije BiH - kada će se formirati Upravni odbor Federalne TV koji ne postoji od 2012. godine.

Naredno pitanje upućeno je Elektroprivredi BiH i Federalnom ministarstvu energetike i rudarstva – što se dešava s arbitražom oko Hidrocentrale Vranduk. Kada će se informacija dostaviti javnosti  i kakve posljedice za Elektroprivredu ima ta arbitraža?

Mara Đukić pokrenula je inicijativu da se od strane Federalnog ministarstva financija za naredu godinu uradi sveobuhvatni program preventivnih pregleda malignih oboljenja, te da shodno tome Vlada planira i izdvoji sredstva u proračunu za provođenje ovog programa.

Senaid Begić pitanje je uputio Vladi FBiH, resornom ministarstvu i poduzeću Autoceste  Federacije BiH, a u svezi s zaštitom višegodišnjih kontinuiranih problema plavljenja velikog broja gospodarskih subjekata i velikog broja stambenih jedinica, dijelova općina Doboj-Jug, Usora i Tešanj a koji se nalaze u donjem dijelu sliva rijeke Usore (na ušću rijeka Usora i Bosna). Kako je planirana zaštita od plavljenja kroz realizaciju projekta izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc, Putnikovo brdo-Medakovo i priključna cesta sa magistralne ceste M17 svojom izgradnjom se naslanja na područje dijelova općina Doboj – Jug, Usora i Tešanj.

Husein Rošić pitanje je uputio Upravi za neizravno oporezivanje – koliko je prikupljeno financijskih sredstva primjenom izmjena Zakona o akcizama s posebnim osvrtom na cestarine, kolika sredstva se uplaćuju na jedinstevni račun a koliko izravno na račune kantonalnih direkcija cesta, da li su ta sredstva upućena prema krajnjim korisnicima?

Ismet Osmanović pitanja je uputio Vladi Federacije BiH –traži informaciju koliko je Vlada FBiH iz proračuna platila na ime sudskih presuda pravnim i fizičkim osobama u 2017.,2018. i 2019. godini, kome i u kojim iznosima: po presudama domaćih sudova i po presudama međunarodnih sudova?

Traži informaciju – šta je Vlada poduzela po tužbi INA MOL-a za arbitražu pred Međunarodnom trgovačkom komorom u Parizu? Je li istina da se ugovorom o dokapitalizaciji Energopetrola od strane INA MOL Vlada FBIH svojevermeno obvezala da namiri potraživanja radnika u iznosu od 65 milijuna na temelju čega su oni pokrenuli tužbe i na šta se sada obračunavaju i pripadajuće kamate? Traži jasnu informaciju što se dešava s ovim procesom u Parizu?

Hamdija Abdić kazao je da je 26.04.2019. godine uputio dva zaključka i tražio da se nađu na dnevnom redu i 10.09.2019. godine pokrenuo je inicijativu za rješavanje osnovnih uvjeta rada na graničnom prijelazu Ripač-Užljebić. Nije dobio odgovore i traži informaciju, što je s tim i zašto ovi zaključci nisu bili na dnevnom redu.

O inicijativi vezano za Zavod za zaštitu mentalno invalidne djece i omladine Pazarić koju predlaže zastupnica Ćudić raspravljai su: Mirsad Zaimović, Sabina Ćudić, Alma Kratina, Mira Grgić, Irfan Čengić. Inicijativa koju je predložila zastupnica Sabina Ćudić nije usvojena  (23 glasa za, 37 glasova protiv i 12 suzdržanih glasova)

Predsjedatelj Zaimović predložio je zaključke, o kojima su se zastupnici očitovali. S 57 glasova za, bez glasova protiv i s 17 suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta FBiH zadužuje mjerodavna radna tijela – Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Odbor za rad i socijalnu zaštitu da u roku od sedam dana provjere sve navode, prikupe sva izvješća, odnosno inspekcijske nalaze od trenutka kada se na sjednici Doma obratio ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić i da prelože mjere i zaključke u svezi s rješavanjem stanja u Zavodu Pazarić.

 

Prešlo se na izmjene i dopune dnevnoga reda.

            U raspravi su sudjelovali: Elzina Pirić, Sabina Ćudić, Senaid Begić i Munib Jusufović.

Prijedlog Kluba zastupnika SDP da se u dnevni red uvrsti točka Prijedlog Zakona o dopuni Kaznenoga zakona FBiH, predlagatelja Senaida Begića nije usvojen (19 glasova za, 24 glasa protiv i 32 suzdržana glasa).

            Prijedlog zastupnice Elzine Pirić da se u dnevni red uvrsti točka Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak za realizianje Projekta Živinice-Regionalna deponija kruti otpad nije usvojen (38 glasova za, četiri glasa protiv i 31 suzdržani glasa).

            Prijedlog  zastupnice Sabine Ćudić da se u dnevni red uvrsti točka – Stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, na temelju pojedinačnog očitovanja nije usvojen (22 glasa za, šest glasova protiv i 48 suzdržanih glasova).

 

S 61 glasom za, šest glasova protiv i s tri suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskoga rata – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije gospodarskih društava i banaka u FBiH, predlagatelj: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,
 5. Nacrt Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH,
 6. Nacrt Zakona o veterinarstvu,
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realiziranje Projekta Javni prijevoz Sarajevo,
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za financiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo Brdo – Medakovo,
 9. Izvjeće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna FBiH za 2019. godinu za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine,
 10. a)  Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2016. godinu,

b) Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2017. godinu,

c) Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2018. godinu,

 1. a) Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu,

b)Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu,,

c) Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

     12. Godišnje izvješće o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

     13. Godišnje izvješće VSTV-a BiH za 2018. godinu,

     14. Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na

           analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužiteljstava u FBiH u kojima je   

           predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom

           u FBiH u razdoblju 01.01.-31.12.2018. godine,

     15. Izbori i imenovanja

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je Jelka Milićević.

Ispred Zakonodavno-pravnog ppvjerenstva obrazloženje je dao Albin Muslić.

Prije otvaranja pretresa, predsjedatelj je, na temelju članka 172. stavak 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i opsežnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se očituju da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je s 65 glasova za, bez glasova protiv i s dva suzdržana glasa usvojeno.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S  63 glasa za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskoga rata – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Salko Bukvarević.

Prije otvaranja pretresa, predsjedatelj je, na temelju članka 172. stavak 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i opsežnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se očituju da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je s 59 glasova za, jednim glasom protiv i s sedam suzdržanih glasova usvojeno.

U raspravi je sudjelovala Jasmina Zubić.

S 69 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih, glasova usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata.

Odbor za braniteljska i invalidska pitanja predložio je zaključke.

S 56 glasova za, bez glasova protiv i s četiri suzdržana glasa, usvojeni su sljedeći:

 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č C I

 

Zastupnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da pripremi izmjene Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskoga rata, u članku 16a., u smislu da se korisnicima prava iz članka 3. i članka 4. točka 5. ovog zakona mirovine usklađuju svake godine na način kako je to predviđeno Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju FBiH.

Zastupnički dom zadužuje Vladu FBiH da pripremi izmjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti prava iz oblasti braniteljsko invalidske zaštite, u  dijelu koji se odnosi na nabrajanje zakona koje obuhvaća kontrola, na način da se doda i Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije gospodarskih društava i banaka u FBiH, predlagatelj: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,

           Prijedlog Zakona utvrdio je zastupnik Osmanović.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ismet Osmanović dao je dodatno obrazloženje.

Ispred Odbora  za ekonomsku i financijsku politiku  obrazlagao je Husein Rošić.

Prije otvaranja pretresa, predsjedatelj je, na temelju člansa 172. stavak 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i opsežnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se očituju hoče li se razmatrati po skraćenom postupku, a što je s 56 glasova za, dva glasa protiv i s šest suzdržanih glasova usvojeno.

Amandman na Prijedlog Zakona o podnio je Klub zastupnika Naša stranka.Sabina Ćudić dala je dodatno obrazloženje.Predlagatelj Ismet Osmanović prihvatio je predloženi amandman:

Članak 2. mijenja se i glasi:

U Zakonu o reviziji privatizacije državnoga kapitala gospodarskih društava i banaka („Službene novine FBiH“ br. 55/12) u članku 14. stavak (3) riječi „najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga zakona“ mijenjaju se riječima: „najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka“.

S  54 glasa za, jednim glasom protiv i s 14 suzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije gospodarskih društava i banaka u FBiH, čiji je predlagatelj Ismet Osmanović.

 

 1. Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je Jelka Milićević.

U raspravi su sudjelovali: Elvir Karajbić, Ismet Osmanović, Mujo Hasić i Jelka Milićević.

S 56 glasova za, 11 glasova protiv i s sedam suzdržanih galsova usvojen je Prijedlog Zakona o obvznim osiguranjima u prometu.

 

 1. Nacrt Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Nijaz Helez, Nasiha Pozder i Adnan Efendić.

S 60 glasova za, dva glasa protiv i s jednim suzdržanim glasom, usvojen je sljedeći:

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Stanka do 14.00

 

 1. Nacrt Zakona o veterinarstvu

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

       Ispred mjerodavnog odbora obrazlagao je Ahmed Džubur.

       U raspravi je sudjelovala Alma Kratina.

S 52 glasa za, tri glasa protiv i s šest suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o veterinarstvu, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realiziranje Projekta Javni prijevoz Sarajevo,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi je sudjelovali Tahir Nuhić.

S 68 glasova za, bez glasova protiv i s dva suzdržana glasa usvojen je  Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak(EBRD) za realiziranje Projekta Javni prijevoz Sarajevo.

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za financiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo Brdo – Medakovo,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 69 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za financiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo Brdo – Medakovo.

Odbor za pormet i komunikacije predložio je zaključke.

S 64 glasa za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

 

Z A K LJ U Č C I

 

 1. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da se u okviru financiranja u prioritet uvrsti i dionica Medakovo- Ozimica-Poprikuše kako bi se izgradila funkcionalna cjelina Putnikovo Brdo - Poprikuše i nakon izgradnje mogla pustiti u promet.
 2. Zadužuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da, sukladno s člankom 24. Zakona o cestama Federacije BiH, najkasnije do 31.12.2019. godine usvoji Srednjoročni program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta koje su u nadleženosti Federacije BiH i iste dostavi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i davanje suglasnosti.
 3. Zadužuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da, sukladno članku 24. Zakona o cestama Federacije BiH, najkasnije do 31.03.2020. godine Parlamentu Federacije BiH dostavi Izvješće o ostvarivanju dugoročnih ciljeva razvoja cestovne infrastrukture za autoceste, brze i magistralne ceste utvrđenih Transportnom strategijom Federacije BiH.
 4. Zadužuje se JP Autoceste FBIH da najkasnije do 31.12.2019. godine usvoji Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta i brzih cesta za 2020. godinu.
 5. Zadužuje se JP Ceste FBIH da najkasnije do 31.12.2019. godine usvoji Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove magistralnih cesta za 2020. godinu.
 6. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da najkasnije do 31.03.2020. godine Parlamentu Federacije BiH dostavi Izvješće o provedbi Zakona o cestama Federacije BiH, s  fokusom na odredbe koje se odnose na planiranje, gradnju, rekonstrukciju i održavanje javnih cesta.

 

 1. Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna FBiH za 2019. godinu za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine,

 

Izvješće je dostavila Vlada FBiH.

Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

S 52 glasa za, 14 glasova protiv i s šest suzdržanih glasova, prihvaćeno je Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ proračuna FBiH za 2019. godinu za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine.

 

 1. a) Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2016. godinu,

b) Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2017. godinu,

c) Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2018. godinu,

 

Izvješća je dostavila Vlada FBiH.

Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Odbora za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo obrazlagao je Ahmed Džubur.

U raspravi su sudjelovali: Irfan Čengić, Dževad Adžem, Sanela Klarić, Ahmed Džubur, Husein Rošić, Sanela Prašović-Gadžo, Jelka Milićević, Azra Hdžić-Bećirspahić, Mujo Hasić, predstavnik ministarstva Bešćo Alibegović i ministar Šemsudin Dedić.

Zastupnički dom nije prihvatio a) Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2016. godinu (40 glasova za, 14 glasova protiv i 10 suzdržanih glasova)

Zastupnički dom nije prihvatio a) Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2017. godinu (42 glasa za, 15 glasova protiv i  12 suzdržanih glasova)

Temeljem pojedinačnog očitovanja  Zastupnički dom nije prihvatio a) Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2018. godinu (47 glasova za, 17 glasova protiv i sedam suzdržanih glasova).

 

 1. a) Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu,

b) ) Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu,,

            c) Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2018. Godinu

 

Izvješće je dostavila Vlada FBiH.

Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

            U raspravi su sudjelovali: Nasiha Pozder, Munib Jusufović, Bahrudin Šarić, Sanela Klarić i Suad Kaknjo.

            S 52 glasa za, 10 glasova protiv  i  s dva suzdržana glasa, Zastupnički dom prihvatio je  Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu,

S 52 glasa za, sedam glasova protiv  i s četiri suzdržana glasa Zastupnički dom prihvatio je  Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu,

S 57 glasova za, devet glasova protiv  i s dva suzdržana glasa Zastupnički dom prihvatio je  Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

 

 1. Godišnje izvješće o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

Izvješće je dostavila Vlada FBiH.

Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

S 52 glasa za, devet glasova protiv i s jednim suzdržanim glas, i Zastupnički dom prihvatio je  Godišnje izvješće o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu.

 

 1. Godišnje izvješće VSTV-a BiH za 2018. godinu

       Izvješće je dostavilo Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće.

            Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Predstavnik VSTV-a dao  je dodatno obrazloženje.

U raspravi su sudjelovali: Azra Hadžić-Bećirsaphić, Irfan Čengić, Munib Jusufović, Lana Prlić, Eldar Čomor, Damir Mašić, Ismet Osmanović, Delfa Dejanović, Osman Ćatić, te predstavnik VSTV-a.

Zastupnički dom primio je na znanje Godišnje izvješće VSTV-a BiH za 2018. godinu.

Klub zastupnika SDP predložio je zaključke.

Sa50 glasova za, dva glasa protiv i s 14 suzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

 

 1. Zastupnički dom Parlamenta FBiH poziva Parlamentarnu skupštinu BiH da donese izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH.
 2. Zastupnički dom Parlamenta FBiH smatra da izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH trebaju ići u slijedećem pravcu:
 • Da glavne tužitelje na svim razinama vlasti imenuju mjerodavna zakonodavna tijela na prijedlog VSTV-a uz postojanje mehanizma deblokada u postupku izbora tj. ukoliko  mjerodavna tijela ne izvrše imenovanje u propisanom roku da se imenovanim smatraju prvoplasirani s liste uspješnih kandidata
 • Zamjenike tužitelja na državnoj, entitetskoj, kantonalnoj i okružnoj razini uključujući i Brčko Distrikt BiH imenuje glavni tužitelj odnosno sa razine liste uspješnih kandidata koju utvrđuje VSTV
 • Tužitelje na državnoj, entitetskoj, kantonalnoj i okružnoj razini uključujući i Brčko Distrikt BiH na prijedlog VSTV-a imenuje glavni tužitelj odnosne razine.
 • Sustav VSTV-a članove koje imenuju mjerodavne odvjetničke komore zamijeniti članovima iz reda sveučilišnih profesora pravne znanosti, koje temeljem javnog natječaja imenuje Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

 

14 . Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi

       na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužiteljstava u FBiH u kojima je   

       predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim

       djelom u FBiH u razdoblju 01.01.-31.12.2018. godine,

 

Informaciju je dostavila Vlada Federacije BiH.

Informaciju su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Zastupnički dom primio je na znanje Informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužiteljstava u FBiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom  u FBiH u razdoblju 01.01.-31.12.2018. godine.

 

 

15.Izbori i imenovanja

 

 Po ovoj točki dnevnoga reda nije bilo materijala za razmatranje.

 

 

 

Predsjedatelj je zaključio rad 8. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH u 17.13.

 

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                          PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA DOMA                                                                  ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                                PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                               Mirsad Zaimović

 


 

Zapisnici sa sjednica