Sjednica je počela u 10.10.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Zeid Mujić, Sanela Prašović-Gadžo, Mirsad Peco, Amor Mašovć, Ivan Musa, Edita Mazić, Goran Opsenica i Belma Pojskić.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Predsjedatelj je kazao da je potrebno izvršiti verificiranje mandata Mariju Mikuliću i Adisu Arapoviću. U ime Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno obrazloženje dao je Asim Kamber. S 65 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojeno je izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i time verificirani mandati novoizabranim zastupnicima Mariju Mikuliću i Adisu Arapoviću. Novoizabrani zastupnici dali su svečanu prisegu.

Zapisnici 8. redovite sjednice i Tematske sjednice „Stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić“ usvojeni su bez primjedbi.

 

Samira Begić pokrenula je inicijativu. S 68 glasova za, dva glasa protiv i s  jednim suzdržanim glasom, usvojena je sljedeća:

I N I C I J A T I V A

 

Zadužuje se Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo da u što kraćem roku osigura sredstva za financiranje ili sufinanciranje posebne vrste zavojnog materijala za oboljele od Bulozne epidermolize (planiranjem sredstava u Proračunu FBiH za 2020. godinu preko Federalnog fonda solidarnosti ili na neki drugi način).

 

Zastupnička pitanja

Damir Mašić pitanje je uputio federalnom ministru za promet i komunikacije, premijeru i Upravi Autocesta – kada će Federacija i njeni građani dočekati da se barem jedna dionica autoceste otvori i u kojem vremenskom razdoblju? Koliko se planira izgraditi i otvoriti autoceste; u  čemu je problem pa je pet godina potpuni zastoj u izgradnji autoceste?

Naredno pitanje upućeno je  predsjedatelju i rukovodstvu Doma – budući da je svojim potpisom 21 zastupnik tražio održavanje tematske sjednice, vezano za stanje u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, s posebnim osvrtom na uvjete liječenja pacijenata i odlazak velikog broja liječnika specijalista, traži da se žurno zakaže sjednica. Predsjedatelj Zaimović dao je odgovor na postavljeno pitanje.

Faika Mujanović-Glamočanin izrazila je nezadovoljstvo očitovanjem Vlade Federacije BiH na inicijativu koju je pokrenula a koja je usvojena na Domu 10.09.2019. godine, (vezana za uvrštavanje kontinuiranih mjerača glukoze u krvi na listu ortopedskih pomagala na teret Zavoda zdravstvenoga osiguranja Federacije BiH). Zahtijeva od Vlade da postupi po Odluci o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava na temelju članka 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju, gdje se ova prava osiguravaju pod jednakim uvjetima svim osiguranim osobama na teritoriji Federacije, na načelima uzajamnosti i solidarnosti.

Albin Muslić nije zadovoljan odgovorom kojega je dobio od direktora JP Ceste FBiH,  a u svezi prolongiranja rokova izgradnje pojedinih kritičnih područja magistralnih cesta u Federaciji.

Pitanje ponovno postavlja – kada će se donijeti Zakon o općim i javnim dobrima u Federaciji BiH.

Također, ponovno postavlja pitanje – da li će se i kada u proceduru uputiti izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH?

Amer Obradović uputio je pisanim putem dvije inicijative. Jedna je vezana za Federalno ministarstvo kulutre i športa, kojom traži uspostavu jedinstvenoga programa planiranja i potpore državnim športskim reprezentacijama između entiteta i kantona i jedinica lokalne samouprave prema Federalnom ministarstvu kulture i športa.

Ivan Boban pitanje je uputio Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a u svezi s poslovnim sustavom “Vitezit” d.o.o. Vitez, te na status preostalih radnika u poslovnom sustavu; da li su plaće i druge obveze prema djelatnicima izmirene do momenta otvaranja stečajnoga postupka i postoji li plan oporavka ovog poduzeća?

Drugo pitanje upućeno je rukovodstvu i službama Doma a odnosi se na način distribucije materijala, te smatra da bi se materijali trebali distribuirati putem platforme Moj Parlament.

Elvir Karajbić pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu pravde, kojom traži izmjenu članka 23. Zakona o prekršajima.

Pitanje je uputio Kolegiju Doma - kada će se formirati Povjerenstvo odgovorno za reviziju?

Naredno pitanje uputio je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike – ima li Ministarstvo namjeru da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene  i dopune Zakona o MIO, u kome bi se omogućilo osiguranicima da i prije navršenih 62 godine života, ukoliko imaju mirovinski staž, a ne staž osiguranja i ukoliko imaju 40  godina mirovinskog staža, da imaju zagarantiranu, a ne minimalnu mirovinu. Također, potrebno je izmijeniti članak 81. i članak 144. Pita – radi li Ministarstvo na izmjeni i dopuni Zakona o MIO i kada će se Zakon naći u parlamentarnoj proceduri?

Nijaz Helez  postavio je pitanje premijeru i resornome ministru, a u svezi s stanjem u poduzeću Binas d.o.o. Bugojno, gdje radnici već nekoliko mjeseci nisu dobili plaću, i pita resornoga ministra šta je problem i zašto nisu dobili plaću?

Lana Prlić  kazala je da je uputila inicijativu, kojom je tražila da se donese Uredba kojom bi se dodatno uredilo da roditelji/posvojitelji mogu imati odsustvo s posla u trajanju od godine dana, od dana kada je donesen akt da su postali roditelji/povojitelji. Kazala je da joj je Vlada odgovorila da će dostaviti u Parlament  izmjene i dopune zakona, koji će riješti ovaj problem. Pita – kada će  Zakon biti u parlamentarnoj proceduri?

Ivica Pavković pitanje je uputio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma – kada će biti donesen pravilnik o odlaganju auto guma koji bi trebao tretirati procedure vezane za odlaganje auto guma na prostoru Federacije.

Drugo pitanje uputio je Ministarstvu vanjskih poslova BiH a radi se o proceduri imenovanja Martine Mlinarević na mjesto ambasadorice u Češkoj – je li  prilikom predlaganja i imenovanja prekršena Odluka o postupku imenovanja veleposlanika i drugih međunarodnih predstavnika  BiH koja nalaže da svi veleposlanici moraju imati visoku stručnu spremu, a koju je Predsjedništvo usvojilo 03.04.2013. godine? Je li ovo imenovanje izvršeno sukladno s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova BiH?

Treće pitanje uputio je predsjedniku Središnjeg izbornog povjerenstva - šta je Središnje izborno povjerenstvo poduzelo protiv zastupnika u Domu naroda Parlamenta FBiH  Edima Fejzića i stranke kojoj pripada, nakon saznanja o kupovini glasova. Je li podnesena prijava nadležnim organima da provedu istragu o objavljenim informacijama, da li će Središnje izborno povjerenstvo tom zastupniku oduzeti mandat i poduzeti zakonom propisane sankcije prema stranci čiji je Fejzić član ako se potvrde informacije o kupovini glasova?

Elma Đogić kazala je da nije dobila odgovor na tri postavljena pitanja koja je uputila Federalnom ministarstvu pravde i  odgovore na dva pitanja upućena JP Ceste Federacije BiH.

Tri pitanja upućuje Vlade Federacije BiH - koliko je sjednica održao Federalni stožer za pitanja migracija od svog utemeljenja 2015. godine, kolike su naknade propisane za članove  navedenog stožera i koliko je Vlada Federacije BiH izdvojila sredstava od njegovog utemeljenja, za rad i funkciranje?

Drugo pitanje – koje odluke i koliko zasjedanja je održao Federalni stožer za pitanja migracija u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2019. godine, odnosno u razdoblju kada je BiH bila zahvaćena migrantskom krizom?

Treće pitanje – je li spojiva funkcija ravnatelja Federalne uprave civilne zaštite i šefa Federalnog stožera civilne zaštite koju trenutno obnaša ista osoba?

Jasmina Zubić postavila je prvo  pitanje – kada će se na dnevnome redu sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH naći Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji je usvojen na sjednici Zastupničkoga doma 20.11.2011.?

Naredno pitanje također je upućeno predsjedatelju Doma naroda – kada će se na dnevnome redu Doma naroda naći Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije koji je usvojen na 8. sjednici Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH 20.11.2019.?

Treće pitanje vezano je za Udrugu štediša i traži da se na današnoj sjednici obrati Amila Omersoftić, kako bi se zastupnici upoznali sa problemima sa kojima se susreću štediše.

Safer Demirović kazao je da na odgovore na neka pitanja čeka i po šest mjeseci, te je izrazio nezadovoljstvo.

Ispred Odbora tražio je informaciju od Vlade, odnosno od Elektroprivrede, a već dva mjeseca nije odgovoreno na informaciju.

Uputio je inicijativu prema Vladi, u svezi s proširenjem mjerodavnosti Federalne inspekcije a očitovanje nije dobio.

Postavio je pitanje JP Ceste Federacije i Autoceste Federacije, traži informaciju za narednih pet godina, koje su dionice planirane za izgradnju odnosno rekonstrukciju?

Husein Rošić u ime Kluba zastupnika SDA pokrenuo je inicijativu za donošenje Zakona o kinematografiji i audiovizualnom stvaralaštvu Federacije BiH.

Azra Hadžić Bećirspahić prvo pitanje uputila je predsjedatelju Zastupničkoga doma – kazala je da je uputila tri inicijative, pa pita – kada će, obzirom na važnost inicijativa, doći na red za očitovanje?

Drugo pitanje uputila je federalnom ministru za braniteljska pitanja – dokle se došlo s izmjenama i dopunama Zakona o pravima RVI i obiteji šehida  i poginulih branitelja koji su također usklađeni na koordinaciji braniteljskih udruga Federacije BiH? Kada će izmjene i dopune Zakona biti na Vladi i upućene u parlamentarnu proceduru?

Uputila je urgenciju prema Vladi i ministru Drljači - kada će se u parlamentarnoj proceduri naći izmjene i dopune Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju? Kazala je da je uputila izmjene i dopune Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji se tiče vraćanja boda s 0,5 na 1. Traži da se Zakon nađe u parlamentarnoj proceduri i na dnevnome redu.

Senaid Begić uputio je inicijativu prema Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija a odnosi se na drastično smanjenje aerodromskih i drugih pristojbi na Međunarodnoj zračnoj luci Sarajevo, a koje su uključene u cijenu avio karata. Kazao je da je potrebno revidirati visinu svih pristojbi za putnike koji slijeću na Međunarodnu zračnu luku Sarajevo, te ih drastično smanjiti što bi dovelo do  pozitivnih makroekonomskih utjecaja na ekonomiju  i na bruto društveni proizvod u Federaciji BiH.

Goran Akšamija izrazio je nezadovoljstvo odgovorom Federalnog ministarstva zdravstva. Pitanje upućuje Federalnom ministarstvu zdravstva – ima li ministarstvo plan za novu epidemiju korona virusa, te ako se pojavi, koja će zdravstvena ustanova biti središnje mjesto zbrinjavanja oboljelih, gdje će se smještati lakše oboljeli, koje su mogućnosti dijagnostike ovog oboljenja u našim uvjetima i osiguranja potrebnog dijagnostičkog materijala? Koje su mogućnosti  Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli i Sveučilišne klinike u  Mostaru, te traži podatke o broju sadašnjih raspoloživih kapaciteta klinika za infektivne bolesti za smještaj ove vrste pacijenata, postoje li zasebne jedinice intenzivne terapije koje su u mogućnosti da vode brigu o pacijentima oboljelim o težih oblika infektivnih oboljenja, koje su mogućnosti formiranja izolatorija odnosno karantene i  postoji li predviđeni prostor za iste, odnosno gdje se mogu izolirati ovi pacijenti u slučaju masovnog priliva oboljelih; kolikim brojem respiratora raspolažu ove ustanove a koji su neophodni za liječenje svih težih slučajeva ovog oboljenja.

            Samira Begić pokrenula je inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom zavodu za javno zdravstvo, da poduzmu sve potrebne aktivnosti i mjere koje su neophodne da se steknu uvjeti za osnivanje registra malignih oboljenja Federacije BiH.

Sanela Klarić pitanje je uputila Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Javnom poduzeću  Elektroprivreda BiH – što rade na implementaciji obveza iz NERP-a, Nacionalnog plana smanjenja emisija BiH, kada će početi odsumporovanje na planiranim blokovima Termoelektrana u Tuzli i Kaknju i koliko su sati radili blokovi u JP Elektroprivreda BiH koji su u OPT-OUT opciji i koliko još sati mogu raditi do 2023. godine određene po tome planu. Je li JP  Elektroprivreda BiH donijela financijske odluke potrebne za ove investicije i kada će realizirati navedene aktivnosti sukladno s NERP BiH. Traži da se dostavi usvojeni i odobreni desetogodišnji plan iz kojeg se vidi da će raditi na projektima odsumporovanja.

Alma Kratina pitanje je uputila Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku a odnosi se na rad povjerenstva za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata u FBiH,  a radi se o žrtvama seksualnog zlostavljanja i silovanja u ratu.

Adis Arapović prvo pitanje postavio je Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova – kada će se u parlamentarnoj proceduri naći Zakon o informacionoj sigurnosti s obzirom na rastuću globalnu prijetnju od cyber kriminala i cyber agresije i općenito miješanja u unutarnje pravne, političke, demokratske i sve druge procese u cyber prostoru, krajnje je vrijeme da Federacija BiH ima odgovor na ovaj izazov.

Drugo pitanje upućeno je Federalnom ministarstvu financija – da li će se u skorije vrijeme u  parlamentarnoj proceduri naći Zakon o multilateralnim kompenzacijama i cesijama.

Treće pitanje za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - da li će se u proceduri naći i Zakon o digitalnom potpisu Federacije BiH?

Sabina Ćudić pitanja je uputila Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, odnosno ministru Drljači, a vezano je za zaključke koji su doneseni na Tematskoj sjednici o situaciji u Zavodu Pazarić i sličnim institucijama u Federaciji BiH. Interesira je Izvješće o dinamici sprovođenja zaključaka koje je ovaj Dom donio, status imenovane osobe na poziciju v.d. ravnateljice Zavoda, protiv koje se vodi disciplinski postupak za nehumano postupanje s štićenicima, te da se Ministarstvo zvanično očituje o statusu ravnateljice i mogućnosti obnašanja te dužnosti, također planirani datum za objavljivanje javnog poziva natječaja za imenovanje  upravljačke  strukture ove ustanove, uključujući poziciju ravnatelja ili ravnateljice te što je  ovo ministarstvo u suradnji s ministarstvom zdravlja poduzelo kada je u pitanju kvaliteta života štićenika u ovoj ustanovi?

Petar  Galić  pitanje je uputio Vladi Federacije BiH – Povjerenstvo za koncesije imenovano je 2004. godine, a mandat joj je istekao prije deset godina. Ima sedam članova i dva promjenjiva člana  iz lokalnih zajednica koji se imenuju za lokalne projekte. Povjerenstvo ima trenutno tri stalna člana od kojih je samo jedan funkcionalan, dok ostala dvojica ne sudjeluju u radu zbog zdravstvenih problema. Pita Vladu – kada će pokrenuti proceduru imenovanja Povjerenstva i dostaviti na potvrđivanje u Parlament?

Prešlo se na izmjene i dopune dnevnoga reda.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se u dnevni red uvrsti Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit nije usvojen (42 glasa za, dva glasa protiv i 14 suzdržnaih glasova).

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o visni stope zatezne kamate razmatra po žurnome postupku, usvojen je s 57 glasova za, dva glasa protiv i dva suzdržana glasa. Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji BIH razmatra po žurnome postupku, usvojen je s 63 glasa za, jednim glasom protiv i jednim suzdržanim glasom.

 

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o predloženome dnevnome redu. Nakon glasovanja Mira Grgić, ispred Kluba zastupnika SDP, zatražila je pojedinačno očitovanje. Predsjedatelj  je dao desetominutnu stanku, nakon koje je izvršeno pojedinačno očitovanje.

Temeljem pojedinačng očitovanja, s 81 glasom za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova,  usvojen je  sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje  u FBiH – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o porezu na ugljikovodike u FBiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu u FBiH, predlagatelj: Irfan Čengić,
 5. Nacrt Zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti,  predlagateljica:Meliha Bijedić,
 6. Nacrt Zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u FBiH – predlagateljica: Lana Prlić,
 7. Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu,
 8. Nacrt Zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,
 9. Nacrt Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,
 10. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora,
 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Prijekta Javni prijevoz Sarajevo-Dio 2,
 12. a) Izvješće o radu i poslovanju RTV FBIH za 2014. godinu,

b) Izvjeće o radu i poslovanju RTV FBIH za 2015. godinu,

            c) Izvješće o radu i poslovanju RTV FBIH za 2016. godinu,

            d) Izvješće o radu i poslovanju RTV FBIH za 2017. godinu,

      13.  Izbori i imenovanja.

 

 1. Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – žurni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Predstavnica Vlade Federacije BiH dala je dodatno obrazloženje.

Ispred Zakonodavno-pravnog povjerenstva obrazlagao je Albin Muslić.

Ispred Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Na Prijedlog ovog Zakona Elvir Karajbić podnio je jedan amanamdman (na članak 4.), i Miomirka Melank jedan amandman (na članak 3.stavak 2.).

U raspravi su sudjelaovali: Damir Mašić, Miomirka Melank, Hasan Muratović, Nihad Čolpa.

Predsjedatelj je predložio da se o ovom Zakonu izjasne nakon stanke, budući da se Vlada treba očitovati  i o amandmanima.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje  u FBiH – žurni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić

            Ispred Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda obrazlagao je Mirsad Čamdžić, te traži da se Dom očituje o zaključku kojeg Povjerenstvo predlaže.

            U raspravi nitko nije sudjelovao.

            S 65 glasova za, četiri glasa protiv i s jednim suzdržanim glasom, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH.

 

Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda predložilo je zaključak. S 61 glasom za, jednim glasom protiv i s tri suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH će pitanja i primjedbe Udruge za zaštitu  deviznih štediša u BiH  dostaviti mjerodavnim tijelima u Vladi Federacije BiH da se očituju o njima i daju odgovore na postavljena pitanja.

 

 1. Prijedlog Zakona o porezu na ugljikovodike u FBiH – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

      Ispred Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić

Prije otvaranja pretresa, predsjedatelj je, na temelju članka 172. stavak 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i opsežnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se očituju da li će se razmatrati po skraćenome postupku, a što je s 67 glasova za, bez glasova protiv i s jednim suzdržanim glasom usvojeno.

U raspravi je sudjelovala Sanela Klarić.

S 66 glasova za, pet glasova protiv i s dva suzdržana glasa usvojen je Prijedlog Zakona o porezu na ukljikovodike u FBiH.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu u FBiH- skraćeni postupak,  predlagatelj: Irfan Čengić,

 

Prijedlog Zakona utvrdio zastupnik Irfan Čengić.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Predlagatelj Irfan Čengić dao je dodatno obrazloženje.

Prije otvaranja pretresa, predsjedatelj je, na temelju članka 172. stavak 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i opsežnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se očituju da li će se razmatrati po skraćenome postupku, a što je s 51 glasom za, četiri glasa protiv i s 12 suzdržanih glasova usvojeno.

U raspravi je sudjelovao: Mirsad Čamdžić.

S 55 glasova za, dva glasa protiv i s šest suzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu u FBiH.

 

 1. Nacrt Zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko- audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, predlagateljica: Meliha Bijedić,

 

Nacrt Zakona utvrdila je  zastupnica Meliha Bijedić.

            Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

            Predlagateljica  Meliha BIjedić dala je dodatno obrazloženje.

            Ispred mjerodavnog odbora obrazlagala je Mira Grgić.

            U raspravi su sudjelovali: Petar Galić, Elzina Pirić, Eldar Čomor, Jasmina Zubić, Mara Đukić i Mladen Bošković.

Mira Grgić podnijela je amandman na ovaj Nacrt zakona (na članak 6. stavak 2.), koji će biti tretiran kao primjedba ili sugestija.

S 60 glasova za, jednim glasom protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagatelj da u suradnji s mjerodavnim radnim tijelom obavi javnu raspravu o nacrtu ovog Zakona u roku od 60 dana.

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Stanka do 14.15.

 

 1. Nacrt Zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u FBiH – predlagač Lana Prlić,

 

Nacrt Zakona utvrdila je  zastupnica Lana Prlić.

            Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Zastupnica Prlić dala je dodatno obrazloženje.

Ispred Odbora za rad i socijalnu zaštitu obrazlagala je Mira Grgić.

Ispred Povjerenstva za pitanja mladih obrazlagao je Nermin Muzur.

 

S 67 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u FBiH, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagatelj da u suradnji sa mjerodavnim radnim tijelom obavi javnu raspravu o nacrtu ovog Zakona u roku od 60 dana.

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

            Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

            Ispred Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je Željko Obradović.

            Ispred Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku turizam i ekologiju, obrazlagala je Nasiha Pozder.

            Ispred Povjerenstva za lokalnu samoupravu obrazlagao je Irfan Čengić.

U raspravi su sudjelovali: Albin Muslić, Adisa Kokić-Hinović, Nijaz Helez i Adnan Efendić.

Sa 72 glasa za, bez glasova protiv i s jednim suzdržanmi glasom, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o   građevinskom zemljištu, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagaatelj da u suradnji s nadležnim radnim tijelom obavi javnu raspravu o nacrtu ovog Zakona u roku od 60 dana.

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o reprodukcijskom  materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,

 

Nacrt Zakona utvrdila je  Vlada Federacije BiH.

            Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

S 68 glasova za, jednim glasom protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 

 1. Nacrt Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,

 

Nacrt Programa rada utvrdio je Kolegij Zastupničkoga doma.

Ispred Etičkog povjerenstva obrazlagala je Samira Begić.

U raspravi su sudjelovali: Sabina Ćudić,Sanela Klarić, Adisa Kokić-Hinović, Safer Demirović, Elma Đogić, Irfan Čengić, Senaid Begić i Azra Hadžić Bećirspahić.

 

S 68 glasova za, jednim glasom protiv i s tri suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Programa rada  Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Programa rada.

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Programa uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku. Rok za dostavljanje pisanih primjedbi je 15 dana.

 

 1. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora,

 

Program prestrukturiranja dostavila je Vlada FBiH.

Program  prestrukturiranja razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Odbora za energeriku rudarstvo i industriju obrazlagao je Sefer Demirović.

U raspravi su sudjelovali: Marijan Klaić, Safer Demirović, Bahrudin Šarić, Nasiha Pozder, Elvir Karajbić, Ivica Pavković, Elzina Pirić, Mujo Hasić, Senaid Begić, te predstavnik Vlade Federacije BiH.

 

S 59 glasova za, sedam glasova protiv i s četiri suzdržana glasa, Zastupnički dom prihvatio je Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH s zaključcima Kluba zastupnika HDZ HNS, koji glase:

 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č C I

 

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izvrši izmjene vremenskih rokova za realizaciju Faze I i Faze II Programa o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH na način da:

Ia) Vremenski okvir za utvrđivanje aktivnosti Faze I u pogledu  realizacije (računovodstveno razdvajanje svih elektroprivrednih djelatnosti, a samo  kada je u pitanju djelatnost distribucije i upravljačkog i pravnog razdvajanja) (formiranje preduzeća za Distribuciju: ODS) utvrdi kao 36 mjeseci od dana dobivanja suglasnosti Parlamenta Federacije BiH na Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH.

Ib) Vremenski okvir za utvrđivanje aktivnosti Faze II u pogledu realizacije (potpuna implemantacija računovodstvenog i upravljačkog razdavajnja uz primjenu transfernih cijena između djelatnsoti unutar elektroprivrednih poduzeća i Dodatne Analize) utvrdi kao 60 mjeseci od dana dobivanja suglasnosti Parlamenta FBiH na Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH I Evropske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Prijekta Javni prijevoz Sarajevo-Dio 2,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Fedracije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

 

S 62 glasa za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, Zastupnički dom prihvatio je  Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Prijekta Javni prijevoz Sarajevo-Dio 2.

 

 1. a) Izvješće o radu i poslovanju RTV FBiH za 2014. godinu,

b) Izvješće o radu i poslovanju RTV FBiH za 2015. godinu,

            c) Izvješće o radu i poslovanju RTV FBiH za 2016. godinu,

            d) Izvješće o radu i poslovanju RTV FBiH za 2017. godinu,

 

Izvješće o radu dostavio je Poslovodni odbor RTV FBiH .

Izvještće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostvila izvješća.

U raspravi su sudjeloavali: Elma Đogić, Miomirka Melank, Damir Mašić, Eldon Vrače, Petar Galić, Ivica Pavković, Asim Kamber, Senaid Begić, Irfan Čengić, i direktor Džemal Šabić.

S 28 glasova za, 25 glasova protiv i s 10 suzdržanih glasova, nije usvojeno Izvješće o radu i poslovanju RTV FBiH za 2014. godinu.

S 27 glasova za, 19 glasova protiv i s 20 suzdržanih glasova, nije usvojeno Izvjeće o radu i poslovanju RTV FBiH za 2015. godinu.

S 30 glasova za, 19 glasova protiv i s 17 suzdržanih glasova, nije usvojeno  Izvješće o radu i poslovanju RTV FBiH za 2016. godinu.

Temeljem pojedinačnog očitovanja s 39 glasova za, 15 glasova protiv i s 20 suzdržanih glasova, nije usvojeno  Izvješće o radu i poslovanju RTV FBiH za 2017. godinu.

 

Irfan Čengić predložio je zaključak.

S 62 glasa za, četiri glasa protiv, i s sedam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJU Č A K

 

Zadužuje se rukovodstvo Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH da održi sastanak s rukovodstvom Doma naroda na temu imenovanja članova Upravnoga odbora i da Zastupničkome domu dostavi informaicju o daljnjim aktivnostima na imenovanju istog.

 

Rad se nastavio po točki 1. dnevnoga reda - Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – žurni postupak

 

Amandman Elvira Karajbića  i amandman  Miomirke Melank Vlada FBiH nije prihvatila. Budući da zastupnik Karajbić nije bio nazočan u sali, o amandmanu se nije očitovalo. Miomirka Melank  nije tražila očitovanje zastupnika o  amandmanu.

S 66 glasova za, bez glasova protiv i s četiri suzdržana glasa usvojen je  Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate.

 

 1. Izbori i imenovanja- nije bilo materijala za razmatranje.

 

 

 

 

Predsjedatelj je zaključio rad 10. redovite sjednice u 17.27.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                   PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA DOMA                                                         ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                 Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica