Sjednica je počela u 10.10.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Ivan Musa, Edita Mazić, Goran Opsenica i Zeid Mujić.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zapisnici 9. redovite sjednice i tematske sjednice „ Ispunjavanje obveza BiH iz Ugovora o uspostvaljanju Energetske zajednice – status implementacije u Federaciji BiH“ usvojeni su bez primjedbi.

Zastupnička pitanja

Damir Mašić pitanje je uptio Federalnom ministarstvu zdravstva, ministru i menadžmentu Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu – u što je utrošeno 280 tisuća KM  izdvojenih sa prijelaza 2014. godine na 2015. godinu, koji su namjenski bili planirani za izgradnju i opremanje izolatorija u Kliničkome centru Univerziteta u Sarajevu, je li konkretno u Sarajevu u Kliničkome centru  postoji i jedan smještajni kapacitet koji bi služio u ovu svrhu i ako ne postoji, tko je odgovoran što se pet godina otkako su sredstva doznačena ništa nije poduzelo i što Ministarstvo i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu namjeravaju poduzeti povodom ovog kompleksnog pitanja.

Mira Grgić pitanje je uputila Skupštini i Vladi kantona Središnja Bosna, kojim traži da joj se dostave inspekcijski nalazi Javne ustanove “Duga”, kao i stav Skupštine i Vlade u svezi s preuzimanjem osnivačkih prava nad ovom javnom ustanovim.

Ivan Boban kazao je da je početkom 2019. godine Vlada FBiH razmatrala Informaciju o završetku procesa dubinskog snimanja oba telekom operatera, odnosno operatera s učešćem državnoga kapitala Federacije BiH, s prijedlogom zaključaka. Tada je jedan od zaključaka bio da generalni tajnik Vlade FBiH pohrani izvješće o dubinskom snimanju i zaključeno je da će Vlada FBiH održati posebnu tematsku sjednicu posvećenu rezultatima dubinske analize. Je li održana tematska sjednica i koji su zaključci? Hoće li biti predstavljni javnosti, a prvenstveno zastupncima Doma i je li proces dubinskog snimanja priprema za postupak privatizacije oba telekoma?

Elma Đogić kazala je da nije dobila odgovor od Federalnog stožera za pitanja migracija kao ni odgovore od JP Ceste Federacije BiH, te traži od Federalnog ministarstva pravde, obzirom da nije odgovorom zadovoljna, ponovno dostavljanje odgovora.

Za sjednicu je pripremila šest zastupnicčkih pitanja, ali će postaviti samo jedno. Ostala pitanja upućuje pisanim putem. Traži od Federalnog zavoda MIO da joj dostave podatke od koje godine se vodi evidencija o uplatama radnoga staža elektronskim putem i što je s podacima s uplatama radnog staža, koji su se vodili ručnim putem prije uspostavljanja elektronskog sustava evidencije. Na koji način su došli do saznanja da ne postoje podaci o uplatama radnog staža zbog pismohrane koja je uništena tjekom rata i postoje li dokazi o toj činjenici koje su dostavili poslodavci i na koji način su pohranjivani podaci o uplatama radnog staža iz evidencije koju je vodila Služba društevnog knjigovodstva Jugosalvije.

Safer Demirović pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, premijeru i ministru energije, rudarstva i industije - iz kojeg pravnog akta je izveden članak 7. stavak 3. Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i djelatnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH. Je li ovo znači da u nekoj budućnosti ako se nekom ne sviđa aktivnost sindikata da to može proglasiti nezakonito i da zabrani njegov rad bez osvrtanja na sud koji odobri rad takvog sindikata.

Alma Kratina pokrenula je inicijativu da se formira Vijeće za djecu u Federaciji BiH koje je neophodno formirati kako bi se zaštitila prava djeteta.

Traži od resornog ministra odgovore vezane za rad ustanova u Federaciji koje se trebaju baviti socijalno zaštitom. Na tematskoj sjednici usvojeno je mnogo zaključaka, koji u praksi nisu realizirani. Traži odgovore od mjerodavnih ministarstava.

Elvir Karajbić pokrenuo je inicijativu kojom bi se vađenje liječničkih uvjerenja za oružani list i vađenje liječničkih uvjerenja za vozačku dozvolu vršilo isključivo u zdravstevnim ustanovama gdje se nalazi zdravstveni karton pacijenta.

Mirsad Čamdžić je u ime Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Povjerenstva za ravnopravnost spolova koje su održale zajedničku sjednicu, pročitao usvojene zaključke:  Nakon saslušane prezentacije predstavnika nevladine ogranizacije Zemlja djece u BiH i objašnjenja prisutnih uvodničara, članovi Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Povjerenstva za ravnopravnost spolova podržavaju inicijativu za što skorije izmjene i dopune Kaznenoga zakona BiH sa spekta zaštite prava djece od seksualnog nasilja; (Harmoniziranje s Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece); Obzirom da postoje prijedlozi za izmjene Kaznenoga zakona i kada je riječ o drugim pitanjima, predlažu da izmjene budu cjelovite, te da rok pripreme i dostavljanja ovih izmjena u parlamentarnoj proceduri bude 60 dana; Povjerenstvo traži da se Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH očituju o ovim zaključcima.

Husein Rošić pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i Federalnom ministarstvu zdravstva – za donošenje odluke o izradi baze podataka osoba s invaliditetom a koji imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe te definiranje zdravstvenih stanja osoba s invaliditetom a s ciljem stvaranja uvjeta za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite kojim bi se uvelo novo pravo kroz sustav socijalne zaštite u Federaciji BiH i to pravo na priznavanje statusa roditelja njegovatelja ili statusa njegovatelja za osobe s invaliditetom a koji ispunjavaju uvjete definirane zakonom;  Također, traži da donesu Pravilnik o vrsti specifične njege uz izvođenje medicinsko-tehničkih zahvata i težinu oštećenja tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih.

Izrazio je nezadovoljstvo odgovorom na pitanje upućeno JP Ceste Federacije BiH.

Jasmina Zubić podsjetila je da je Zastupnički dom usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Dom naroda je usvojio i amandman, te traži da se dostavi amandman na izglasavanje Domu kako bi Zakon bio istovjetan.

Pitanje je uputila Vladi Federacije BiH – kada će u proceduri biti Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku učinkovitost, budući da je Nacrt ovog Zakona usvojen. Na istoj sjednici su povučeni Prijedlog Zakona o turizmu i Prijedlog Zakona o boravišnoj pristojbi te pita kada će se ponovo naći na dnevnome redu?

Ponovno postavlja pitanje, jer nije dobila odgovor – kako je utrošena prikupljena naknada za zagađivače zraka, za koje projekte pojedinačno i po kojim kriterijima. Radi se o iznosu od 8 milijuna 84 tisuće 157 KM. Kako su raspoređena po kantonima, sredstva u iznosu od 24 milijuna 466 tisuća 605 KM od Fonda za zaštitu okoliša, Kako je raspoređen analitički iznos koji je namjenjen kao transfer za financiranje lokalnih zajednica u iznosu od 1.557.546,00 KM.

Mustafa Hrvić pitanje je uputio Vladi Federacije BiH - ukojoj fazi su izmjene i dopune Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, obzirom da se radi o osjetljivoj populaciji, obiteljima šehida i poginulih branitelja, koja je izvedena iz prava i kada će izmjene i dopune biti upućene u proceduru.

Miomirka Melank postavila je pitanje Vladi Federacije BiH, koje se odnosi na Odluku Ustavnoga suda – zašto u Programu rada Vlade Federacije BiH za 2020. godinu nije uvršten Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Tahir Nuhić uputio je pitanje - zašto se građanima iz Bosne i Hercegovine ne priznaju vozačke dozvole C,D i E kategorije u Njemačkoj.

Pokrenuo je inicijativu  prema Federalnom ministarstvu energetike i rudarstva, a vezana je za izmjene i dopune Zakona o rudarstvu, kojom bi se mogla otvoriti manja iskopavanja minerala, odnosno kamena za proizvodnju.

Suad Kaknjo pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, odnosno resornom ministarstvu kada će se u parlamentarnoj proceduri naći Zakon o djelatnosti socijalnog rada u FBiH.

Pokrenuo je inicijativu kojim traži izmjenu Kaznenoga zakona FBiH u dijelu koji se odnosi na status službene osobe u ustanovama socijalne zaštite.

            Adnan Efendić pitanja je postavio Privrednoj komori Federacije – tko vrši nadzor nad radom Privredne komore Federacije BiH i tko vrši nadzor nad detašmanima, odnosno dodjelom detašmana? Kakav je odnos Privredne komore Federacije BiH prema Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH i koje su nadležnosti i čime se bavi inženjerska komora Federacije BiH?

Marijan Klaić uputio je pitanje Vladi Federacije BiH, ispred Kluba zastupnika HDZ HNS – zašto se Vlada FBiH do danas nije očitovala u svezi dostavljene liste kandidata sa javnog natječaja za ravnatelja FUP-a (u svezi dostavljene liste kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja), broj 04/2-02-1731/18, a koju je Neovisni odbor dostavio Vladi Federacije BiH 16.04.2019. godine.

Nedžad Šećić prvo pitanje uputio je Zavodu zdravstevnog osiguranja i Ministarstvu zdravstva a u svezi s naplatom participacije pacijentima od strane domova zdravlja osobama koja dolaze iz drugih kantona. Drugo pitanje također je vezano za dijalizne centre a odnosi se na mogućnost otvaranja dijaliznih centara u određenim gradovima.Treće pitanje  upućeno je prema resornom ministarstvu  - koji su uvjeti da se otvori poliklinika pri domovima zdravlja  u pojedinim gradovima i smatra da tamo gdje je moguće potrebno otvoriti poliklinike koje bi pružale što bolju zaštitu.

Irfan Čengić pita Vladu Federacije odnosno resornog ministra Zukića a u svezi s  uvođenjem od strane Vlade “one stop shop” sustava za osnivanje tvrtki, te pita u kojoj fazi je taj projekt, koji je podržan i od Britanske ambasade, koja je financirala svu opremu i softvere.

Ahmed Džubur pokrenuo je inicijativu vezanu za potrebu žurne sanacije i rekonstrukcije Mostarske banje.

Albin Muslić  pita hoće li će se pristupiti realiziranju projekta kojega je najavila Uprava JP Elektroprivrede BiH a odnosi se na izgradnju mosta i rekonstrukciju postojećeg mosta na rijeci Uni u blizini hidrocentrale Kostela.

Amer Obradović pitanje je uputio Federalnom ministarstvu prostornoga uređenja  - koje mjere je Ministarstvo poduzelo nakon informacija da se urušava tvrđava Vranduk.

Dženana Hodžić tri pitanja uputila je Službi za poslove s strancima BiH a vezana su   za izdavanje radnih  dozvola stranim državljanima  na tržištu naše zemlje, odnosno sa teritorije Federacije – koliko u posljednje tri godine imamo izdatih radnih dozvola stranim državljanima u Federaciji, koji strukovni profili su u pitanju i koje firme, odnosno s kojom registriranom osnovnom djelatnošću tvrtke uvoze radnu snagu?

Adis Arapović pita Federalno ministarstvo pravde – planira li Ministarstvo u skorije vrijeme donošenje novog  ili izmjenu i dopunu postojećeg Zakona o državnim službenicima u FBiH u kontekstu realiziranja mjera iz Reformske agende za BiH 15/18 koja je kalendarski istekla, ali ovaj prioritet nije realiziran, te naročito u kontekstu brojnih preporuka iz Izvješća o napretku Europskoga povjerenstva koji tretiraju reformu javne uprave i preporuka specijalizirane agencije Sigma. Planira li Ministarstvo jednim zakonom integrirati pod istim kriterijima i uvjetima cjelokupnu javnu upravu.

Naredna pitanja upućena su Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, kojim traži informacije o broju počinjenih kaznenih djela krađe motornoga vozila shodno poglavlju 25 Kazenenoga zakona FBiH na području Federacije BiH u razdoblju 2017.-2019. godina, dakle tri kalendarske godine, razvrstano po kantonima, o broju i procentu rasvijetljenih kaznenih djela krađe motornoga vozila od strane službenih organa broju privedenih i procesuiranih počinitelja navedenog kaznenoga djela u razdoblju 2017.-2019. godina, razvrstano po kantonima; broj počinjenih kaznenih djela uništavanja paljevine tuđeg motornog vozila shodno Poglavlju 25. Kaznenoga zakona FBiH na području Federacije BiH u razdoblju 2017.-2019. godina, razvrstano po kantonima; broj i procenat rasvijetljenih kaznenih djela uništavanja, odnosno paljevine tuđeg motornoga vozila od strane službenih organa, broju privedenih i procesuiraih počinitelja navedenog kaznenog djela u razdoblju od 2017.-2019. godine, tri godine zaredom razvstane po kantonima.

Zlatko Ercegović pokrenuo je inicijativu vezanu za otvaranje regionalnih ureda JP Ceste Federacije BiH u Tuzli i Bihaću.

Meliha Bijedić postavila je pitanje rukovodstvu Doma - kada će popuniti rukovodstvo, odnosno izvršiti izbor zamjenika predsjedatelja iz reda srpskog naroda.

Sabina Ćudić postavila je pitanje Ministarstvu unutarnjih poslova – u kojoj fazi je i koji je status istrage o potencijalnim nezakonitim tenderskim procedurama odnosno, konkretno o tenderskoj proceduri BH Telecoma za uvođenje 4G mreže koju je Tužiteljstvo uputilo Ministarstvu unutarnjih poslova da sprovede u 2018. godini.

Ismet Osmanović ponavlja pitanje koje je postavio na 8. redovitoj sjednici, a koje se odnosi na međunarodnu arbitražu u svezi s Energopetrolom koja se vodi u Parizu i po kojoj je Federacija tužena, a vezano za problem oko privatizacije Energopetrola.

Naredno pitanje postavio je Agenciji za nadzor osiguranja a vezano za neprovođenje postupka zoniranja općina. Kazao je da svi građani Federacije BiH plaćaju minimalno 20% skuplju registraciju vozila a negdje i 50% jer Agencija nije sprovela ovaj postupak.

            Treće pitanje postavio je Federalnom ministarstvu za zaštitu okoliša – tko uvozi plastični otpad iz Zagreba i Varaždina i spaljuje ga u Fabrici cementa u Lukavcu? Postoje li propisane dozvole za to i tko ih je izdao? Koliko je dodatno zagađenje okoliša u Lukavcu u svezi s ovim radnjama?

Nermin Muzur kazao je da je prije godinu dana pokrenuo Inicijativu za izradu registra uposlenih u javnom sektoru na razini Federacije i nikad nije dobio od Vlade odgovor, te traži odgovor.

Naredna pitanja i inicijativa upućeni su Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, te traži odgovor o setu zakona koja reguliraju pitanja turizma.

Pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu, kojom traži da se formira radna skupina, koju bi činili predstavnici Ministarstva okoliša i turizma, kantonalnih ministarstva, menadžmenta turističkih zajednica kantona gdje postoje i predstavnici realnoga sektora iz oblasti  turizma i ugostiteljstva kako bi se usuglasili stavovi vezani za zakone koji reguliraju turizam.

Još jedno pitanje uputio je Ministarstvu okoliša i turizma – postoji li Turistička zajednica Federacije BiH ako postoji, koji je pravni temelj za postojanje te zajednice? Ako ima pravni temelj, traži izvješće što radi Turistička zajednica Federacije BiH?

Senaid Begić pokrenuo je inicijativu za sustavno rješavanje problema kvaliteta vode za piće.

Goran Akšamija  kazao je da nije dobio odgovor na pitanje koje je postavio vezano za pojavu korona virusa, te traži odgovor, budući da globalni index zdravstvene sigurnosti našu zemlju svrstava među vodeće zemlje koje su spremne za sve ove prijetnje.

Stanka do 12,15.

Nakon stanke, ispred Etičkog povjerenstva Samira Begić obratila se zastupnicima i obrazložila Izvješće Povjerenstva, vezano za tekst kojega je na svom facebook profilu podijelio zastupnik Adis Arapović u čijem kontekstu se spominju žrtve silovanja. Pročitala je usvojene zaključke Povjerenstva. Nakon toga Domu se obratio i Adis Arapović.

 

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o inicijativi Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Povjerenstva za jedankopravnost spolova.

S 77 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća zajedničku inicijativu Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Povjerenstva za ravnopravnost spolova prema Vladi Federacije BiH, odnosno mjerodavnom ministarstvu za izmjene i dopune Kaznenoga zakona Federacije BiH s aspekta zaštite prava djece od seksualnog nasilja (haromniziranje s Konvencijom VE o zaštiti djece).

 

Prijedlog dnevnoga reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

Vlada FBiH dopisom je glede dorade povukla Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji BiH. Također, Vlada je dostavila dopis kojim traži da se Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o odvjetništvu Federacije BiH odgodi za narednu sjednicu. Predsjedatelj je predložio a sukladno s zaključkom Kolegija da se kao prva točka  dnevnoga reda uvrsti - Prijedlog zaključaka Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH glede pokušaja podrivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Ovaj Prijedlog usvojen je s 70 glasova za, bez glasova protiv i s dva suzdržana glasa.

Prijedlog Damira Mašića da se u dnevni red uvrsti točka – Prijedlog Zakona o izbornim jedinicama i raspodjeli mandata u Federaciji BiH, pojedinačnim očitovanjem nije usvojen (38 glasova za, 16 glasova protiv i  27 suzdržanih glasova). Također, Damir Mašić predložio je da se po inicijativi zastupnice Jasmine Zubić, na dnevni red stavi i očitovanje o  amandmanu kojeg je već usvojio Dom naroda na Zakon o porezu na dobit,  kako bi Zakon bio usvojen u istovjetnom tekstu, a što je s 73 glasa za, bez glasova protiv  i s jednim suzdržanim glasom usvojeno.

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o žurnosti postupka Prijedloga Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku a što nije usvojeno (37 glasova za, 17 protiv i 18 suzdržanih glasova), te se ovaj Prijedlog Zakona neće tretirati na ovoj sjednici.

 

S 72 glasa za, dva glasa protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog zaključaka Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH u povodu pokušaja podrivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH,
 2. Prijedlog Zakona o stečaju,
 3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu,
 4. Program rada Vlade Federacije BiH za 2020. godinu,
 5. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2018 i planovima gospodarenja šumama u 2019. godini,
 6. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine,

7. Specijalno izvješće o zabrani tjelesnog kažnjavanja djeteta u Bosni i Hercegovini

8. a) Kvartalno izvješće o dugu Q4/2018

b) Kvartalno izvješće o dugu Q1/2019

            c) Kvartalno izvješće o dugu Q2/2019

            d) Kvartalno izvješće o dugu Q3/2019,

 1. Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije trezorskih zapisa na dan 22.10.2019. godine

     10.  Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije obveznica,

     11.  Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije obveznica na dan 03.12.2019.

            godine,

     12.   a) Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2016. godinu,

             b) Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017. godinu,

             c) Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018. godinu,

     13.   a)  Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu,

             b)  Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu,

             c)  Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu,

     14.  Usuglašavanje teksta Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na

             dobit,

      15. Izbori i imenovanja

Predsjedatelj je kazao da će se početi s radom po točki 2. dnevnoga reda, iz razloga što će se napraviti stanka vezana za prijedlog zaključaka po točki 1. dnevnoga reda.

 

        2. Prijedlog Zakona o stečaju

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Zakonodavno-pravnog povjerenstva obrazloženje je dao Albin Muslić.

U raspravi su sudjelovali: Elvir Karajbić, Suad Kaknjo, Samira Begić, Eldin Vrače i Mujo Hasić.            Temeljem pojedinačnog očitovanja Prijedlog zakona o stečaju nije usvojen (48 glasova za, 18 glasova protiv i šest suzdržanih glasova).

 

3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 60 glasova za, bez glasova protiv i s jednim suzdžranim glasom, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, i smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

4. Program rada Vlade Federacije BiH za 2020. godinu

 

Vlada Federacije BiH dostavila je Program rada.

Program rada razmatrala su mjerodavna radna tijela.

U raspravi su sudjelovali: Jasmina Zubić, Mara Đukić, Dževad Adžem, Irfan Čengić, Damir Mašić, Mirsad Čamdžić, Lana Prlić, Nermin Muzur i Eldin Vrače.

Stanka 30 minuta.

Nakon stanke, nastavljena je rasprava u kojoj su sudjelovali: Senaid Begić, Nijaz Helez, Ahmed Džubur, Miomirka Melank i Sabina Ćudić.

Zastupnik Irfan Čengić predložio je zaključak. S 51 glasom za, 11 glasova protiv i s 10 suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH poziva Dom naroda Parlamenta Federacije BiH da pokrene, sukladno Ustavu Federacije BiH procedure izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH.

 

Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 59 glasova za, 16 glasova protiv i s pet suzdržanih glasova Zastupnički dom prihvatio je program rada Vlade Federacije BIH za 2020. godinu.

5. Informacija o gospodarnju šumama u Federaciji BIH u 2018. godini i planovima

   gospodarenja šumama u 2019. godini

 

Vlada Federacije BiH dostavila je usvojene zaključke po Informaciji.

Zaključke su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Ahmed Džubur, Alma Kratina, Irfan Čengić, Jasmina Zubić, Eldar Čomor, Dževad Adžem i Mujo Hasić.

Zastupnički dom primio je na znanje Informaciju o gospodarnju šumama u Federaciji BIH u 2018. godini i planovima gospodarenja šumama u 2019. godini.

 

6.  Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala

     gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj-lipanj

    2019. godine

 

Izvješće je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju obrazlagao je Ivica Pavković.

S 51 glasom za, pet glasova protiv i s pet suzdržanih glasova, Zastupnički dom prihvatio je Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BIH za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.

 

7. Specijalno izvješće o zabrani tjelesnog kažnjavanja djeteta u BiH

 

Specijalno izvješće dostavila je Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH.

Izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Odbora za rad i socijalnu zaštitu obrazlagala je Mira Grgić.

U raspravi je sudjelovala Lana Prlić.

S 62 glasa za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, Zastupnički dom prihvatio je preporuke Ombudsmana za ljudska prava BiH i zadužuje Vladu Federacije BiH da postupi po datim preporukama.

 

8.  a) Kvartalno izvješće o dugu Q4/2018

b) Kvartalno izvješće o dugu Q1/2019

            c) Kvartalno izvješće o dugu Q2/2019

            d) Kvartalno izvješće o dugu Q3/2019,

 

Kvartalna izvješća dostavila je Vlada Federacije BiH.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

Zastupnički dom primio je na znanje kvartalna izvješća o dugu Q4/208, Q1/2019, Q2/2019, Q3/2019.

 

 1. Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije trezorskih zapisa na dan 22.10.2019. godine

 

     Izvješće o zaduženju dostavila je Vlada Federacije BiH.

           Izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

          U raspravi nitko nije sudjelovao.

Zastupnički dom primio je na znanje Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije trezorskih zapisa na dan 22.10.2019. godine.

 

 1. Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije obveznica

 

      Izvješće o zaduženju dostavila je Vlada Federacije BiH.

Izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

Zastupnički dom primio je na znanje Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije obveznica.

 

11.Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije obveznica na dan 03.12.2019. godine

 

      Izvješće o zaduženju dostavila je Vlada Federacije BiH.

Izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

Zastupnički dom primio je na znanje Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije obveznica na dan 03.12.2019. godine.

 

12.a) Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2016.

       godinu,

 1. Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017.

       godinu,

 1. Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018.

       godinu,

 

Izvješća su dostavljeni zastupnicima.

Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Ivan Boban, Mirsad Čamdžić i Sanela Prašović-Gadžo.

S 50 glasova za,12 glasova protiv i s pet suzdržanih glasova, usvojeno je Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2016.godinu.

S 50 glasova za, 12 glasova protiv i s šest suzdržanih glasova, usvojeno je Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017.godinu.

S 51 glasom za,13 glasova protiv i s četiri suzdržana glasa usvojeno je Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018.godinu.

 

 1. a) Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu,

b) Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu,

c) Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu,

 

Izvješća su dostavljena zastupnicima.

Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su sudjelovali: Sanela Prašović-Gadžo, Irfan Čengić, Suad Kaknjo, Mujo Hasić i Mirsad Zaimović.

S 62 glasa za, osam glasova protiv i s četiri suzdržana glasa, usvojeno je Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu.

S 58 glasova za, 11 glasova protiv i s tri suzdržana glasa, usvojeno je Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu.

S 58 glasova za, 10 glasova protiv i s tri suzdržana glasa, usvojeno je Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu.

 

 1. Usuglašavanje teksta - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

 

Zastupnički dom Parlamenta Federcije BiH usvojio je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije BiH.

Dom naroda usvojio je ovaj Zakon s jednim amandmanom kojega je Vlada Federacije BiH prihvatila. Amandman na članak 3. stavak 2. riječi “po stopama iz stavka 2. ovog članka” se brišu a iza riječi “amortizira” dodaju se riječi “kod najmoprimca”.

S 68 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je amandman te je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit usvojen u istovjetnom tekstu.

 

 1. Izbori i imenovanja

 

     Nije bilo materijala za razmatranje po ovoj točki dnevnoga reda.

Stanka pola sata.

Nakon stanke prešlo se na točku 1. dnevnog reda.

 

 

 1. Prijedlog zaključaka Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH u povodu pokušaja podrivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH,

 

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju  o zaključcima koje je predložio Kolegij.

S 58 glasova za, 14 glasova protiv i s 13 suzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH poziva sve političke predstavnike u Bosni i Hercegovini da se posvete očuvanju ustavnoga poretka, kao i mira i stabilnosti u BiH.

Pozivano Parlamentarnu skupštinu BiH da donese zakone, kojima će se propisati korištenje državnoga zemljišta od strane nižih administarstivnih jedinica u Bosni i Hercegovini kao i jedinica lokalne samouprave.

Pozivamo Visokog predstavnika u BiH da sankcionira sve političke zvaničnike u Bosni i Hercegovini koji sudjeluju ili su u proteklom razdoblju sudjelovali u rušenju ustavnoga poretka, podrivanju Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i neizvršavanju odluka Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine i Europskoga suda za ljudska prava.

Pozivamo odgovorne nositelje u zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti u Bosni i Hercegovini, te sve političke predstavnike da se temeljem ustavnih obveza, odnosno primjenjujući principe ustavnosti i zakonitosti uključe u implementaciju odluka Ustavnoga suda BiH kao i provedbu presuda međunarodnih i domaćih sudova.

Zastupnički dom Parlamenta FBiH ne prihvaća poziv Narodne skupštine RS za definiranje „granične crte“, jer sukladno Aneksu II Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ne postoji granica između entiteta, već međuentitetska crta koja ima isključivo administracijski značaj.

 

Klub zastupnika HDZBiH predložio je zaključke po ovoj točki dnevnoga reda (Zastupnički dom Parlamenta FBiH poziva sve političke predstavnike da se posvete očuvanju ustavnoga poretka kao i mira i stabilnosti u BiH; Zastupnički dom Parlamenta FBiH poziva predstavnike Međunarodne zajednice da pomognu u procesu očuvanja mira i ustavnoga poretka BiH kao i prihvaćanja svih rješenja koja su plod dijaloga u okviru Ustava BiH i europskih standarda; Zastupnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da izvrši analizu zakona i propisa u Federaciji BiH koji se odnosi na državno zemljište sukladno s odlukama Ustavnoga suda BiH; Poziva se Parlamentarna skupština BiH da donese zakone kojima će propisati korištenje državnoga zemljišta od strane nižih adiministracijskih jedinica u BiH kao i jedinica lokalne samouprave; Pozivaju se odgovorni nositelji u zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti u BiH, te svi politički predstavnici, da temeljem ustavnih obveza odnosno primjenjujući načela ustavnosti i zakonitosti, da se uključe u provedbu odluka Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine kao i provedbu presuda međunarodnih i domaćih sudova), a koji nisu usvojeni (34 glasa za, sedam glasova protiv i  25 suzdržanih glasova)

 

Predsjedatelj je  zaključio rad 11. redovite sjednice u 19.32.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

                  

  v. d. TAJNIKA                                                                                  PREDSJEDATELJ

                ZASTPNIČKOGA DOMA                                                         ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                       PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica