Sjednica je počela u 10.26.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedatelj Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Zeid Mujić, Suad Kaknjo, Tahir Nuhić, Mirvet Beganović i Mujo Hasić.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

 

Zastupnik Samer Rešidat pokrenuo je inicijativu.

S 57 glasova za, pet glasova protiv i uz sedam suzdržanih glasova, usvojena je sljedeća:

I N I C I J A T I V A

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH obvezuje Vladu Federacije BiH  da iz proračuna Federalnog ministarstva kulture i športa izdvoji 100.000 KM i iste transferira prema Rukometnom savezu u svrhu nagrade rukometašima i stručnome timu koji su ostvarili plasman na Europsko prvenstvo.

Ukoliko Federalno ministarstvo kulture i športa nema mogućnost da osigura sredstva, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH obvezuje Vladu Federacije BiH da sa koda proračunske rezerve osigura sredstva u navedenome iznosu.

 

Zastupnica Lana Prlić predložila je zaključak vezan za sanaciju deponije Uborak Mostar a koja pojedinačnim očitovanjem nije usvojena (41 glas za, tri glasa protiv i uz 40 suzdržanih glasova)

Zastupnička pitanja

Mustafa Hrvić pitanje je uputio Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i Federalnom zavodu MIO, a vezano za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu supruga poginulih branitelja– da li su mjerodavna tijela izvršila svoje obveze prema Uredbi s zakonskom snagom o plaćama pripadnika Armije RBiH i Policije RBiH odnosno zašto pripadnicima Armije RBiH i Policije RBiH nisu uplaćeni doprinosi za MIO, zašto se pripadnicima Armije RBiH i Policije RBiH u postupcima za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu ne uzima u obzir navedena Uredba s zakonskom snagom?

Ivica Pavković, u ime Kluba zastupnika HDZBiH-HNS, upućuje inicijativu prema Vladi Federacije BiH – Sukladno  dosadašnjoj politici veće zaposlenosti, stvaranja i čuvanja svakog radnog mjesta daje se puna potpora u zaštiti prava svih uposlenika Aluminija d.d. Mostar. U periodu financijske konsolidacije iskoristiti sve mogućnosti restrukturiranja, dokapitalizacije i unapređenja poslovanja Aluminija d.d. Mostar, uz potpunu potporu svih institucija u Federaciji BiH. Tražimo od svih nadležnih institucija u Federaciji BiH, države, poduzimanje svih potrebnih mjera i aktivnosti kako bi se isplatile i utvrdile odgovornosti za eventualne nezakonite propuste koje su dovele do stanja u kojem se Aluminij d.d. Mostar nalazi.

Albin Muslić  kazao je da na sedam pitanja nije dobio odgovore.

Pitanje je uputio vezano za magistralnu cestu M5 koji prolazi kroz Grad Bihać, konkretno Jablanska ulica – da li će doći na red rekonstrukcija te magistralne ceste koja prolazi kroz Grad Bihać a koja ujedno predstavlja i obilaznicu Bihaća. Da li Vlada Federacije BiH planira pomoći gradu Bihaću kada je u pitanju dovršetak izgradnje ove magistralne ceste M5?

Amer Obradović pitanje je uputio JP Ceste Federacije BiH, kojim traži da mu JP Ceste Federacije BiH dostave detaljne informacije o svim tenderima, nabavkama i potpisanim ugovorima koje je JP Ceste Federacije BiH sklopilo sa tvrtkama i kompanijama za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i nadzor magistralnih cesta, mostova, tunela i svih prometnica koje su u nadležnosti JP Ceste Federacije BiH za razdoblje 01.01.-2015.-01.07.2019. godine. Također,  traži spisak svih realiziranih ugovora i tendera, te informaciju o aneksima ugovora kao i informaciju da li su ugovori realizirani u rokovima i informaciju o svim ugovorima koji nisu završeni prema zadanim rokovima, gdje su rokovi za završetak radova probijeni i koliko su probijeni. Ovo se odnosi na sve ugovore za koje Ceste Federacije BiH Zakonom o javnim nabavkama nisu bile dužne raspisati javni poziv i tender.

Alma Kratina u ime Kluba zastupnika DF – GS pokrenula je dvije inicijative. Prvom inicijativom traži žurnu zajedničku sjednicu Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Hrvatske  a vezano za propast još jednog bosanskohercegovačkog giganta Aluminij d.d. Mostar. Druga inicijativa upućena je prema Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova a odnosi se na istraže radnje koje se trebaju sprovesti nakon ozbiljnih insinuacija, vezano za kriminal u Aluminiju  d.d. Mostar, i sve procedure koje se odnose na Tužiteljstvo i procesuiranje odgovornih za ovakvo katastrofalno stanje u Aluminiju d.d. Mostar.

Pitanje je vezano za palijativnu njegu kada su u pitanju djeca kao pacijenti. Da li je pokrenuta ikakva inicijativa za formiranje hospicija koje bi bilo podržano sa federalne razine? Da li postoji strategija za rješavanje ovog važnog pitanja?

Jasmina Zubić  prvo pitanje u putila je Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja – kada će Ministarstvo konačno udovoljiti zahtjevu Saveza RVI paraplegičara Federacije BiH. Naime, Savez RVI paraplegičara uputio je zahtjev da se svim ratnim invalidima 100% prve grupe povećaju naknade na temelju tuđe njege i pomoći, a Zastupnički dom je zaključkom naložio Vladi Federacije BiH da iznađe u Rebalansu za 2016. godinu sredstva za poboljšanje statusa RVI paraplegičara.

Naredno pitanje  upućuje Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva – kada će donijeti Zakon o zdravstvenom osiguranju koji će pacijentima omogućiti  jednaka prava i dostupnost zdravstvenim ustanovama na području cijele Federacije BiH?

Pitanje je uputila i predsjedatelju Doma – kada će se na dnevnome redu naći Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije?

Naredno pitanje vezano je za već ranije postavljeno pitanje, a tiče se zaključaka sa Tematske sjednice o drvoprerađivačkoj industriji. Jedan od zaključaka bio je i donošenje Zakona o šumama.  Kada će se na dnevnome redu konačno naći Zakon o šumama i kada ćemo urediti ovu oblast kada je drvoprerađivačka industrija u pitanju?

Nermin Muzur pitanje je uputio Federalnoj poreznoj upravi, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Federalnom ministarstvu turizma i okoliša, Federalnom ministarstvu financija – da li turističke zajednice koje su osnovane po ovom Zakonu postoje, da li ubiru javne prihode i na temelju čega? Zamolio ih je da narednoga tjedna izađu na teren da provjere ove činjenice i postupe sukladno presudi Ustavnoga suda.

Pita Vladu Federacije BiH  - da li Vlada propisuje i donosi odluku o cijeni pristojbe zračne luke? Također, traži da dobije izvješće na temelju čega se onda ta sredstva dalje dodjeljuju.

Eldar Čomor dva pitanja uputio je Federalnom ministarstvu turizma i okoliša – koliko je do sada izdvojeno sredstava za povećanje energijske učinkovitosti u domaćinstvima slabijeg imovinskoga stanja.

Drugo pitanje - je li Fond za zaštitu okoliša do sada izdvajao sredstva za mjesta i prostore koji su proglašeni nacionalnim spomenicima i nacionalnim parkovima i ako jeste koliki je taj iznos?

Prešlo se na utvrđivanje dnevnoga reda.

Husein Rošić, u ime Kluba zastupnika SDA, zatražio je stanku 15 minuta.

Nakon stanke, Husein Rošić obrazložio je razloge stanke.

Budući da niko nije diskutirao o izmjenama i dopunama dnevnoga reda, prešlo se na očitovanje o žurnosti postupka.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu razmatra po žurnome postupku, usvojen je s 62 glasa za, tri glasa protiv i uz tri suzdržana glasa.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu razmatra po žurnome postupku, usvojen je s 64 glasa za, pet glasova protiv i uz jedan suzdržani glas.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji razmatra po žurnome postupku, usvojen je s 63 glasa za, jednim glasom protiv i uz dva suzdržana glasa.

S 65 glasova za, jednim glasom protiv i uz 12 suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Izbor rukovodstva Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu – žurni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – žurni postupak.

 

 1. Izbor rukovodstva Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
 1. Izbor dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
 2. Razrješenje predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
 3. Izbor predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

 

 Klub zastupnika HDZBiH dostavio je Povjerenstvu za izbor i imenovanje prijedlog kandidata za izbor dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Prijedlog za razrješenje predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH  dostavili su klubovi zastupnika SDA, HDZBiH, DF-GS, SBB i Klub samostalnih zastupnika.

Klub zastupnika SDA dostavio je prijedlog kandidata za predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

U ime Povjerenstva za izbor i imenovanje dodatno obrazloženje dao je Mladen Bošković.

Data je kratka stanka do 12.05. da se izvješće Povjerenstva za izbor i imenovanje podijeli zastupnicima.

Nakon stanke, u ime Povjerenstva za izbor i imenovanje obrazlagao je Mladen Bošković.

U raspravi je sudjelovao Damir Mašić.

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o Odluci o izboru Mladena Boškovića za dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 57 glasova za, 32 glasa protiv i uz jedan suzdržani glas, Zastupnički dom donio je Odluku o izboru Mladena Boškovića za dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

 

Predsjedatelj Karajbić kazao je, obzirom da prijedlog Kluba zastupnika DF-GS za dopredsjedateljicu Zastupničkoga doma Maru Đukić nije dobio potrebnu većinu na Povjerenstvu za izbor i imenovanje, o tom prijedlogu se Dom neće očitovati.

Mladen Bošković, dopredsjedatelj Doma nastavio je voditi sjednicu.

Dopredsjedatelj Bošković pozvao je zastupnike da se očituju o Odluci o razrješenju Elvira Karajbića s mjesta predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 53 glasa za, 31 glasom protiv i uz šest suzdržanih glasova, Zastupnički dom donio je Odluku o razrješenju Elvira Karajbića s mjesta predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Prešlo se na očitovanje o izboru predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 53 glasa, 29 glasova protiv i uz osam suzdržanih glasova, Zastupnički dom donio je Odluku o izboru Mirsada Zaimovića za predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

 

Data je stanka 15 minuta.

 

Nakon stanke, predsjedatelj Zaimović obratio se Domu. Dosadašnji predsjedatelj Elvir Karajbić također se kratko obratio Domu.

Predsjedatelj Zaimović je predložio, a što je s 60 glasova za, dva glasa protiv i uz dva suzdržana glasa usvojeno, da se točke koje se tiču Proračuna Federacije BiH razmatraju zajedno a da se glasovanje obavi o svakoj točki pojedinačno.

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BIiH za 2019. godinu – žurni postupak

 

U ime Vlade Federacije BiH, premijer Novalić dao je dodatno obrazloženje.

U ime mjerodavnog radnog tijela kratko se obratio Albin Muslić.

U raspravi su sudjelovali: Albin Muslić, Lana Prlić, Jasmina Zubić, Alma Kratina, Miomirka Melank, Ahmed Džubur, Dževad Adžem, Nasiha Pozder, Irfan Čengić, Sabina Ćudić, Salmir Kaplan, Husein Topčagić,  Elvir Karajbić, te premijer Fadil Novalić.

 

Prešlo se na točku 4. dnevnoga reda.

           

 1. Prijedlog Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – žurni postupak.

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Salko Bukvarević.

U ime mjerodavnog radnog tijela raspravljao je obratio Albin Muslić.

U raspravi su sudjelovali: Elzina Pirić, Sabahudin Ramić ispred Koordinacije braniteljskih udruga, Irfan Čengić, Ivan Boban, Alma Kratina, Mirsad Čamdžić, Husein Topčagić, Elvir Karajbić, Senaid Begić, Hasan Muratović, Dževad Adžem, Hamdija Abdić, predsjednik  Udruge Zaboravljeni branitelji Drago Grbavac, te ministar Salko Bukvarević.

 

Predsjedatelj je dao stanku do 18.30., u kojoj bi se Vlada Federacije BiH trebala očitovati o amandnima.

Stanka

Nako stanke, prešlo se na očitovanje o amandmanima po točkama dnevnoga reda.

 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019.    godinu – žurni postupak

 

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o amandmanima na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu. Budući da Sanela Klarić nije bila nazočna, o njenim amandmanima se nije očitovalo. Amandman Nasihe Pozder nije usvojen (21 glas za, 38 glasova protiv i uz 13 suzdržanih glasova). Amandman Amele Kuskunović nije usvojen (24 glasa za, 40 glasova protiv i uz 13 suzdržanih ). Amandman Lane Prlić nije usvojen (24 glasa za, 36 glasova protivi uz 12 suzdržanih glasova).

S 55 glasova za, 17 glasova protiv i uz četiri suzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu.

 

Klub zastupnika DF-GS predložio je zaključak.

Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 52 glasa za, sedam glasova protiv i uz 22 suzdržana glasa, usvojen je sljedeći: 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE sredstva u visini od 3.000.000.00 usmjeri općinama za poticaje biljne proizvodnje.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu – žurni postupak

 

S 60 glasova za, 15 glasova protiv i uz pet suzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu.

 1. Prijedlog Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – žurni postupak.

 

Prešlo se na očitovanje o predloženim amandmanima.

Irfan Čengić predložio je 10 amandmana koji nisu usvojeni (25 glasova za, 25 glasova protivi uz 23 suzdržana glasa).

U ime Kluba zastupnika PDA, Elzina Pirić tražila je očitovanje o amandmanima koji se odnose na članak 19. i članak 20., a koji pojedinačnim očitovanjem nisu usvojeni (38 glasova za, 13 glasova protiv i 31 suzdržani glas).

Klub zastupnika SDPBiH predložio je dva amandmana i traži da se o njima ne očituje u paketu. Amandman I. (članak 2.) nije usvojen (26 glasova za, 38 glasova protiv i uz 13 suzdržanih glasova). Amandman II. (članak 51. stavak 2.) nije usvojen (22 glasa za, 43 glasa protiv i uz 10 suzdržanih glasova).

S 73 glasa za, tri glasa protiv i uz četiri suzdržana glasa, usvojen je  Prijedlog Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

 

Predsjedatelj je zaključio rad 4. izvanredne sjednice u 19.24.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                 PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA  DOMA                                                       ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                        PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                     Mirsad Zaimović

Zapisnici sa sjednica