Sjednica je počela u 12.53

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije nego se počelo s radom,  u ime  Mandatno-imunitetnog povjerenstva Asim Kamber dao je dodatno obrazloženje, vezano za verifikaciju mandata novoizabranom zastupniku Taši Daciću. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i time verificiran mandat Taši Daciću. Novoizabrani zastupnik dao je svečanu prisegu.

Jednoglasno je prihvaćen sljedeći:
 

D N E V N I  R E D

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH – hitni postupak

 

Predsjedatelj je kazao  da je cilj na ovoj sjednici usvojiti izmjene Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, kako bi mogli raditi putem video konferencije obzirom na novonastalu situaciju izazvanu korona virusom.

Predsjdatelj je da kratko obrazloženje i između ostalog kazao da predlaže još jednu izmjenu – da se članak 2. Prijedloga Odluke dopuni tako da se dodaju riječi:“ u svezi rada saziva i održavanja sjednica Zastupničkoga doma, kolegija, klubova zastupnika i radnih tijela Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH“. Ovaj amandman postaje sastavni dio Prijedloga odluke.

U raspravi su u sudjelovali: Damir Mašić, Mirsad Zaimović i Sabina Ćudić.

Klub zastupnika SDP podnio je dva amandmana koja glasovanjem nisu usvojena.

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o Prijedlogu Odluke o izmjenama Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, a koja je glasovanjem usvojena.

 

Predsjedatelj je zaključio rad 8. izvanredne sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH u 13.17.

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                 PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA DOMA                                                         ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                 Mirsad Zaimović

Zapisnici sa sjednica