Online sjednica je počela u 11.13.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije nego se počelo s radom, predsjedatelj je kazao da je potrebno verificirati mandat novoizabranom zastupniku Zijatu Mušiću. Ispred Mandatno-imunitetnog povjerenstva informirala je Jasmina Zubić, te između ostalog kazala da je Salko Bukvarević podnio ostavku na mandat zastupnika u Zastupničkome domu. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva usvojen je s 53 glasa za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Time je verificiran mandat novoizabranom zastupniku Zijatu Mušiću. Zijat Mušić dao je svečanu prisegu.

Glede tehničkih problema data je stanka od pet minuta.

Nakon stanke, o načinu rada raspravljali su: Damir Mašić, Nermin Muzur, v.d sekretara Stela Ibrović, Alma Kratina, Sabina Ćudić, Osman Ćatić, Irfan Durić, Marijan Klaić, Mladen Bošković i Salko Zildžić.

Predsjedatelj je dao stanku deset minuta i pozvao članove Kolegija na konzultacije.

Nakon stanke, predsjedatelj je kazao da su članovi Kolegija konstatirali da je na ovakav način teško raditi, te da će se zasjedanje nastaviti u  ponedjeljak, 01.06.2020. godine, i  da će se ispitati sve mogućnosti pornalaska objekta koji je adekvatan za nazočnost svih zastupnika sjednici.

 

 

Predsjedatelj je prekinuo sjednicu u 12.50.

 

* * *

 

 

NASTAVAK 10. IZVANREDNE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 01.06.2020. godine

 

Sjednica je počela u 10.09. u Hotelu Hills.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Predsjedatelj je dao nekoliko uvodnoh napomena: izvjestio je zastupnike da je Zastupnički dom tražio da od Parlamentarne skupštine Veliku salu za zasjedanje ali da je odgovor bio negativan.  Zbog toga se moralo odlučiti da se sjednica održi u sali Hotela Hills.

Izvjestio je zastupnike da se za raspravu javljaju dizanjem ruku.

Zastupnička pitanja

Elvir Karajbić  četiri pitanja uputio je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove – tko je naredio mobiliziranje inspektora koji nisu medicinske struke da rade kao sanitarni inspektori na graničnim prijelazima i vrše sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku, te da izdaju rješenja o izolaciji ili karanteni? Kojim zakonom, propisom, naredbom ili odlukom je regulirano da federalni inspektori koji nisu medicinske struke mogu vršiti sanitarne preglede i izdavati rješenja osobama koja ulaze u BiH za izolaciju ili karanten? Koliko su iznosili stvarni troškovi jednog izdanog rješenja za izolaciju, uključujući putne troškove, smještaj u hotelima, dnevnice i prekovremeni rad inspektora? Je li Federalna uprava za inspekcijske poslove dobila posebna novčana sredstva na svoj račun u vrijeme krize i za potrebe vlastite nabavke medicinskog ili drugog materijala za svoje potrebe i ako jeste u što su potrošili?

Miomirka Melank pitanje je postavila vezano za lokalitet Hotela Hills, koji je dio zaštićenoga područja. Između ostalog, kazala je da je Vlada FBiH dužna osigurati sredstava za izradu i sorovođenje potrebne tehničke dokumenacije za zaštitu Nacionalnog spomenika. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu  i postavljane informacione ploče, sa temeljnim podacima o spomeniku i Odluci o proglašenju dobara Nacionalnim spomenikom. Vlasnici Hotela bili su dužni nakon proglašenja ove Odluke sudjelovati u financiranju označavanja arheološkog lokaliteta a po tom pitanju a ništa do sada nije učinjeno.

Jasmina Zubić prvo pitanje uputila je kantonalnim službama za zapošljavanje – koliko je novoprijavljenih na birou za zapošljavanje od dana proglašenja prirodne nesreće? Drugo pitanje uputila je Vladi Federacije BiH i Federalnom stožeru Civilne zaštite – zašto je iz Federalnog stožera civilne zaštite 25.03.2020. godine izbačen predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva, liječnik, specijalista anesteziliog, te cijelo vrijeme pandemije  Kantonalni stožer civilne zaštite nema predstavnika Federalnog ministarstava zdravstva? Treće pitanje ponovno postavlja – kada će se na Domu naroda naći Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

Pokrenula je inicijativu prema Federalnom zavodu za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje da omogući dokup staža osiguranicima koji imaju ostavren ali neuplaćen staž od strane poslodavca do tri godine čime bi stekli uvjete za starosnu mirovinu sukladno propisima o mirovinskom osiguranju.

Damir Mašić uputio je pitanje generalnoj ravnateljici Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu, Sebiji Izetbegović a vezano za odbijanje liječenja trinaestogodišnje djevojčice Nadin Smajlović, budući da je nalog za liječenje izvan BiH potpisao Klinički centar Univerziteta Tuzla. Također, urgirao je da se održi Tematska sjednica po pitanju stanja u zdravstvu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Nijaz Helez pitanje uputio u pisanoj formi a tiče se poduzeća iz Srednjo-bosanskog kantona, Binas Bugojno, BNT Novi Travnik, i Vitezit Vitez, te tužbi djelatnika protiv Vlade FBiH.

Irfan Čengić postavio je pitanje Vladi FBiH – je li točno da Vlada održava telefonske sjednice viber grupama i da tamo pišu  tko je za, protiv i suzdržan i ako je točno, je li  to uređeno Poslovnikom o radu Vlade FBiH?

Mario Mikulić prvo pitanje uputio je Ministarstvu vanjskih poslova BiH – koji su razlozi spuštanja zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja na zgradi Veleposlanstva u Češkoj Republici, obzirom da institucije Bosne i Hercegovine nisu proglasile dan žalosti? Je li to uvođenje neke nove prakse u rad diplomatsko-konzularnih predstvništava Bosne i Hercegovine, obzirom  da Zakon o zastavi u članku 5. stavak 3. jasno propisuje kako se zastava Bosne i Hercegovine ističe na diplomatsko-konzularnim predstvništvima. Što se planira poduzeti po tom pitanju, obzirom da je čin učinjen samoinicijativno? Obzirom da je potrebno da se javnosti obrazloži zašto je veleposlanica Bosne i Hercegovine koja je prošla obuku diplomatskog  ponašanja koju prolaze svi veleposlanici Bosne i Hercegovine svjesno  kršila zakonske odredbe zemlje koju predstavlja, što je sama javno priznala. Kazao je da je važno utvrditi je li veleposlanica Bosne i Hercegovine u Češkoj Republilci uopće spremna i sposobna obzirom  na formalne uvjete koje je potrebno ispuniti za mjesto veleposlanice Bosne i Hercegovine a uzimajući u obzir školsku spremu i kvalifikacije koje posjeduje predstavljati Bosnu i Hercegovinu?

Drugo pitanje uputio je Kantonalnom MUP-u u Sarajevu a vezano za održavanje tzv. antifašističkog prosvjeda u Sarajevu. Tko je odobrio skup od više tisuća ljudi u središtu Sarajeva, jesu li protiv organizatora javnoga skupa podnesene kaznene ili prekršajne prijave? Koliko je ljudi legitimirano i prekršajno gonjeno s obzirom na to da je bilo vidljivo nepoštivanje epidemioloških mjera  propisanih od Federalnog stožera civilne zaštite, te kako je moguće da se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine održi političko okupljanje tolikog broja ljudi, kada su zabranama nadležnih organa brojni žitelji Bosne i Hercegovine onemogućeni da obavljaju gospodarsku djelatnost i materijalnu sigurnost za sebe i svoju obitelj? Kako je moguće da policijski službenici u određenim slučajevima postupaju krajnje profesionalno, dok u drugim slučajevima takva profesionalnost izostaje?

Adis Arapović dva pitanja postavio je rukovodstvu Doma – kada će konačno biti formirano Povjerenstvo za reviziju kao zajedničko tijelo oba doma Parlamenta Federacije BiH?

Drugo pitanje – obzirom da je nekoliko novih zastpnika od početka 2020. godine dobilo mandate u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH, kada će biti okončan proces njihovog imenovanja u radna tijela Zastupničkoga doma. Poziva rukovodstvo da okonča ovaj proces, vezan za radana tijela.

Amer Obradović ponavlja pitanje Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH, kojim je tražio da mu se dostavi detaljna informacija o tenderima, nabavama  i potpisanim ugovorima sa tvrtkama za izgradnju i rekonstrukciju modernizaciju i nadzor magistralnih cesta, te traži odgovor na ovo pitanje.

Drugo pitanje uputio je Federalnom pravobraniteljstvu, kojim traži da se provjere informacije i navodi iz medija da je Elektroprivreda HZHB namjestila tendere da nogometni klubovi Zrinjski i Široki Brijeg dobiju po 200.000 KM.

Miralem Galijašević prvo pitanje postavio je Federalnom ministarstvu zdravstva – kada će izvršili raspodjelu i doznaku sredstava u iznosu od 21 milijun KM prema Odluci  Vlade Federacije BiH? Budući da su kantonalne, opće bonice i ostale zdravstevne ustanove u tijeku pandemije potrošile značajna sredstva a što ugrožava redovito poslovanje istih, potrebno je što žurnije izvršiti raspodjelu i doznaku ovih  sredstava?

Drugo pitanje ponavlja – kada će Vlada Fedearcije BIH sačiniti i predložiti novi Zakon o raspodjeli javnih prihoda?

Elzina Pirić upućeno je Vrhovnome sudu Federacije BiH i Ministarstvu pravde, kojim traži podatak koliki je postupak provedbe presuda Vrhovnoga suda? Tko nadgleda provedbu istih? Kakva je sankcija za neprovođenje presuda  Vrhovnoga suda?

Traži potporu i zaštitu Doma, na Povjerenstvu za sigurnost prijavila je korupciju, nepoštivanje zakona u Rudniku mrkog uglja Banovići, te dok je na Povjerenstvu diskutirala smijenjena je sa svog radnog mjesta, kažnjena, razriješena i uklonjena iz ureda u kojem je radila šest gdodina. Traži od Parlamenta Federacije BiH da zaštiti dignitet zastupnika i slobodu govora.

Samira Begić pokrenula je inicijativu, kojom zadužuje Vladu Federacije BiH da poduzme potrebne procedure da se 25. svibanj, dan kada se dogodio masakr na Tuzlanskoj kapiji proglasi danom žalosti na području Federacije BiH.

Suad Kaknjo pokrenuo je inicijativu da se u Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica briše stavak 2. članak 11. koji glasi: „ Obveza usklađivanja mirovina i vrijednost općeg boda invalidnina i drugih socijalnih davanja i plaća neće se vršiti do isteka 2020. godine.“

Pita Vladu Federacije BiH pojašnjenje o načinu i kriterijima raspodjele materijano-tehničke i financijske pomoći nižim razinama vlasti kantonima, gradovima i općinama za vrijeme trajanja krize izazvane pandemijom COVID-19, tj. od 16.03.2020. godine do 31.05.2020.

Belma Pojskić  postavila je pitanje, odnosno inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravlja i Zavodu zdravstvenog osiguranja a vezano za uređaje koji olakšavaju i spašavaju živote srčanih bolesnika, te da se ujednače prava pacijenata i omogućavanja dostupnosti ovih uređaja svim pacijentima u Federaciji BiH za 100%, refundiranjem svih troškova.

  Nermin Muzur pitanje  je uputio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Agenciji za vodno područje rijeke Save i Općini Ilidža – kada su zadnji put izvršili nadzor korita rijeke Željeznice ukoliko su to uradili, traži da mu se dostavi izvješće što su zatekli i što su uradili po tom pitanju.

Pokrenuo je inicijativu prema navedenim institucijama da žurno reagiraju i izađu na teren i da naprave zapisnik duž toka rijeke Željeznice u ovom dijelu Federacije, iz razloga što je prisutna eksploatacija građevinskoga materijala, neovlaštena i nedozvoljena i ono što je još gore, na područje odakle se eksploatira građevinski materijal dovozi se smetljište i pravi se deponija, te prema informacijama građana rupe se popunajavju medicinskim otpadom.

Pridružio se pitanju zastupnika Obradovića a uputio ga je prema Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Elektroprivredi HZHB, da dostavi informaciju je li točno da je izvršena dodjela sredstava nogometnom klubu Zrinjski i Široki Brijeg. Traži provjeru ovih navoda i ukoliko je točno da se takva odluka poništi jer je to diskriminiranje prema ostalim klubovima.

Albin Muslić  prvo pitanje uputio je Vladi Federacije BiH a tiče se određenih aktivnosti koji provode vlasti Republike Hrvatske u graničnom području Bosne i Hercegovine, konkretno na potezu bivšee vojnog zračen luke Željava, gdje je od strane vlasti Republike Hrvatske i njihovin nadležnih institucija započet jedan projekt krčenja šume u pograničnom području Bosne i Hercegovine, a postoje i određene informacije da se navedene aktivnosti vrše i na teritoriju Bosne i Hercegovine. U svezi s tim, traži od Vlade Federacije BiH i nadležnih institucija da se uključe u rješavanje ovog problema, da budu servis vlastima USK kako bi se spriječila bilo kakva aktivnost na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Drugo pitanje odnosi se na izgradnju brze ceste od Lašve prema Nević Polju i taj projekt podržavaju stanovnici Unsko-sanskog kantona, te da se konačno krene sa izgradnjom brze ceste prema Unsko-sanskom kantonu. U medijima je rečeno da će se brza cesta kroz poslovnu zonu Vitez svesti na razinu magistralne ceste -hoće li će se tako stvoriti određeni prometni čepovi na tom lokalitetu.

Sabina Ćudić intervenirala je po pitanju prijenosa sjednice, radi li se  o grešci ili o planiranom ili neplaniranom prenošenju današnje sjednice.

Lana Prlić kazala  je da v.d. ravnatelja podružnice BH Telekom Mostar, javnim istupima na svojoj facebook starnici na nacionalnoj, političkoj i osobnoj osnovi vrijeđa zastupnika Ivana Bobana i nju osobno, kao i ostale pripadnike hrvatske nacionalnosti, te širi govor mržnje. Je li  ovo zvanična politika BH Telekoma, pita generalnog ravnatelja.

Nedžad Šećić u ime Kluba pokrenuo je inicijativu izbora dopredsjedatelja iz reda srpskog naroda, te iz Kluba neovisnih zastupnika za dopredsjedatelja predlažu Milu Atlagića.

Druga inicijativa, u ime Kluba, prema Vladi Federacije BiH da se žurno pomogne Kantonalnoj bolnici Zenica i zdravstvenoj ustanovi na području Zeničko-dobojskog kantona s 5 milijuna KM za neophodnu opremu i sredstva za rad, a sve s ciljem suzbijanja pandemije, te kako bi što kvalitetnije pružili zdravstvenu zaštitu u ovom kantonu.

Treća inicijativa, kojom traže se do kraja godine ukinu tranferi neprofitnim organizacijama odnosno za financiranje političkih stranaka i koalicija iz Proračuna Federacije BiH.

Sanela Klarić kazala je da je slala inicijativu prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i nikada nije dobila odgovor, također poslala je preko 40 zastupničkih pitanja. Mjere i pitanja spremala je sa stručnjacima, građanima koji su pomagali. Pitanja koja je uputila Ministarstvu se odnose na prehrambenu industriju, jer većina proizvođača iako su povećali proizvodnju imaju problem sa sirovinama i ne mogu ih nigdje plasirati. Pitanje je postavila Ministarstvu - je li se povećanjem Proračuna razmišljalo i o prehrambenoj industriji, o robnim rezervama, o sadnicama i sjemenima jer je problem da se uvozi 92 % hrane i prehrambenih proizvida a samo 8% se proizvodi u BiH i a imamo najavu drugog vala epidemije, pita ministarstvo - na koji način će se boriti u budućnosti?

Naglasila je problem vezan za radna tijela. Postavila je pitanje predsjedniku Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu  i šumarstvo, jer se kako je kazala desilo  da ne samo Vlada FBiH rješava da određena pitanja na agendi za sjednicu koja nema kvorum, telefonski dobija potporu da se na toj sjednci dobije većina telefonskim putem i da se na sljedećoj sjednici Odbora usvaja Zapisnik, na kojem se kaže da nije bilo kvoruma i da su se glasovi osigurali putem telefona. Pitala je, da li je ovo kršenje Poslovnika i ono što je najvažnije  za radna tijela jeste, da se prepozna mehanizam na koji način bi se sankcionirali oni koji ne dolaze na ove odbore.
Pitanje je postavila Direkciji evropskih integracija i nije zadovoljna odgovorom koji je dobila od VIjeća ministara i Vlade Ferderacije BiH a koja se tiču  koordinacije pitanja EU i zakona EU.

Ahmed Džubur odgovorio je u ime Odbora.

Pitanje je uputio Vladi FBiH a vezano za JP Elektroprivredu HZHB, koja diskriminira  FK Velež, te mu nikada nije dodjelila novčana sredstva. Traži da se taj postupak poništi, te da predstavnici Vlade dodjele 200 tisuća KM FK Velež.

Zlatko Ercegović uputio je inicijativu koja se odnosi na reorganiziranje rada kriznih stožera u Federaciji BiH i sukcesivno na svim kantonima, kako bi došlo da pojednostavljivanja rada i uključivanja struke u rad.

Ibrahim Zukić pokrenuo je inicijativu prema Vladi FBiH  da kroz resorno ministarstvo pripremi Informaciju za ovaj Dom o nanesenoj šteti po Proračun Federacije BiH koja je nastala izvođenjem boračke populacije iz boračkih prava koji su bili pronuđeni da svoja prava dokazuju putem suda.

Pitanje – zbog čega nema potpore sa federalne razine primarnoj zdravstvenoj zaštiti, točnije domovima zdravlja. Traži od Federalnog ministarstva zdravstva da vodi računa o potpori primarnoj zdravstsvenoj zaštiti kako bi u narednom razdoblju mogli sanirati troškove koji su bili izvanredni u ovim okolnostima te se bolje pripremiti za noramlan nadolazeći val.

Samer Rešidat pitanje je uputio Federalnom ministarstvu turizma i  okoliša  i Uredu za zakonodavstvo a vezano za Zakon o turizmu, te traži da se taj Zakon dostavi kako bi mogli reagirati i spasiti najprofitabilniju granu u BiH, kojoj se treba pomoći.

Adnan Efendić pitao je rukovodstvo Doma kada će zakazati redovnu sjednicu, jer ima dosta otvorenih pitanja donošenja zakona i odluka od kojih ovisi bitan dio procesa u Federaciji BiH i konkretni projekti vezani za razvoj Federacije BiH?

Senaid Begić pokrenuo je inicijativu prema Federalnom stožeru Civilne zaštite i Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstava, vezano za organiziranje maturskih zabava. Kazao je da Krizni stožer Ministarstva zdravstva i Krizni stožer civilne zaštite trebaju dati jasnu uputu kako da se uz preporuke poštivanja mjera mogu organizirati maturske zabave, jer je objašnjenje po ovom pitanju dosata konfuzno.

 

Predsjedatelj je dao stanku 15 minuta, te sazvao Kolegij.

Nakon stanke, predsjedatelj je iznio informacije koje su dogovorene od strane članova Kolegija.

 

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o predloženom dnevnome redu, te konstatirao da je jednoglasno usvojen sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Informacija o aktivnostima Vlade Federacije BiH o poduzetim mjerama za vrijeme od proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid 19) s informacijom o provedenim javnim nabavama i prijedlogom mjera

 

 

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva je 27.05.2020. godine dostavio Izvješće o radu Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog stožera prije i nakon proglašenja prirodne nesreće izazvane korona virusom u Federaciji BiH.

Ispred Vlade Federacije BiH obrazlago je savjetnik u Vladi FBiH, Goran Miraščić.

Zastupnicima se obratila i ministrica Jelka Milićević. Ispred Federalnog ministarstva zdravstva obrazlagao je Goran Čerkez. Ispred Federalne uprave civilne zaštite  obratio se v.d. ravnatelja Mustafa  Kadribegović.

Ispred Povjerenstva za sigurnost obrazlagao je Damir Mašić. Ispred Odbora za zdravstvo obrazlagao je Zlatko Kravić.

Domu su se obratili: predsjednica Kluba zastupnika Naša stranka Sabina Ćudić,  predsjednica Kluba zastupnika DF Alma Kratina, predsjednik Kluba zastupnika SDP Damir Mašić, predsjednica Kluba PDA Elzina Pirić, predsjednik Kluba Narod i pravda Nermin Muzur, predsjednik Kluba zastupnika SDA Osman Ćatić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ Marijan Klaić, te Irfan Čengić i Mladen Bošković.

Stanka do 18.45.

Nakon stanke, otvorena je rasprava, u kojoj su sudjelovali: Sanela Prašović-Gadžo, Amer Obradović, Senaid Begić, Sanela Klarić, Hajrudin Žilić, Mara Đukić, Miomirka Melank, Belma Pojskić, Samer Rešidat, Senad Mašetić, Dževad Adžem, Suad Kaknjo, Mirsad Čamdžić i Adin Huremović.

Stanka pola sata, a predsjedatelj je sazvao kratki Kolegij.

Nakon stanke, rečeno je da se na Kolegiju pokušalo dogovoriti u svezi predloženih zaključaka kojih ima preko četrdeset. Ispred klubova zastupnika raspravljali su: Osman Ćatić, Damir Mašić,  Alma Kratina, Sabina Ćudić, te zastupnik Irfan Čengić.

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o prijedlogu zaključka kojim se traži žurna i neodložna ostavka premijera i Vlade FBiH, a koje su predložili: Damir Mašić, Sabina Ćudić, Elzina Pirić, Amer Obradović i Sanela Pršović-Gadžo, a što temeljem pojedinačnog očitovanja nije usvojeno (40 glasova za, 29 glasova protiv i 10 suzdržanih glasova).

Prijedlog zaključka Kluba zastupnika DF u svezi ove točke dnevnoga reda (36 glasova za, 33 protiv i šest suzdržanih glasova).

Prijedlog da o ostalim zaključcima zasjeda Kolegij i pripremi prijedlog zaključaka, budući da ima zaključaka koje treba doraditi ili urediti nije usvojen (43 glasa za, 32 protiv i bez suzdržanih glasova).

Prijedlozi zaključaka Kluba zastupnika Naša stranka u svezi ove točke dnevnoga reda, nisu usvojeni (30 glasova za, 11 protiv i 10 suzdržanih glasova).

Klub samostalnih zastupnika odustao je od predloženih zaključaka. Klub neovisnih zastupnika odustao je od predloženih zaključaka.

 

Klub zastupnika DF predložio je zaključak. S 53 glasa za, jednim glasom protiv i s šest suzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Shodno navodima iz informacije o radu Vlade Federacije BiH, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BIH, nalaže kliničkim centrima čiji je osnivač Vlada Federacije BiH: Sarajevo, Tuzla i Mostar, da u najskorijem vremenu  dostave detaljna izvješća o utrošku sredstava u iznosima  od po 10 milijuna koje im je Vlada Federacije BiH transferirala iz Proračuna. Izvješćem obuhvatiti i sredstva u ukupnom iznosu od 2,5 milijuna KM (UKC Tuzla 700.000,00 KM, Kantonalna bolnica dr. Safet Mujić Mostar 300.000,00 KM, KCU u Sarajevu 900.000,00 KM, te SKB Mostar 600.000,00 KM) temeljem Uredbe Vlade FBiH od 12.03.2020. godine, odnosno Odluke Federalnog stožera civilne zaštite od 16.03.2020. godine.

Zastupnički dom zahtijeva da ista izvješća dostave i bolnice Travnik, Goražde, Bihać, Konjic i Zenica. Izvješće se odnosi na utrošak sredstava od po 200.000,00KM od BH Telekoma.

Izvješća fokusirati na način provođenja nabava, Zakon o javnim nabavama (sredstva, oprema, usluge i drugo), dobavljače, pojedinačne vrijednosti.

Izvješća su dužni dostaviti i svi ostali uredi i institucije Federacije BiH koje su u proteklom periodu realizirale nabave pozivajući se na članak 10. Zakona o javnim nabavama.

 

Klub zastupnika HDZBiH-HNS odustao je od predloženih zaključaka. Povjerenstvo za sigurnost predložilo je zaključke koji temeljem pojedninačnog očitovanja nisu usvojeni  (38 glasova za, dva glasa protiv i 11 suzdržanih glasova).

 

 

Predsjedatelj je zaključio rad 10. izvanredne sjednice u 23,20.

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                            PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA DOMA                                                                  ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                                     PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                             Mirsad Zaimović

 

 

 

 

 


 

Zapisnici sa sjednica