Sjednica je počela u 11.17.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Mile Atlagić. Ibrahim Zukić, Elmedin Voloder, Ivan Boban, Eldin Vrače, Ivan Musa, Boro Krišto i Mujo Hasić.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

 

S 70 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine  Pazarić, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica–Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba –Bakovići, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški”

 

Predsjedatelj Zaimović dao je kratki uvod na ovu temu.

Domu  su se obratili:  ministar Vesko Drljača, Snježana Bodnaruk tajnik Federalnog ministarstva zdravstva,  Adis Ramić direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin u Fojnici, Dževad Šuško direktor Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine, Branko Staničić direktor Zavoda Bakovići, Marijan Čuvalo direktor Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški, Redžep Salić direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine  Pazarić, Ranko Golub predsjednik Upravnog odbora Zavoda Drin, Janja Milinković predsjednica Upravnog odbora Zavoda Pazarić, Elvis Bekan predsjednik Vijeća uposlenika JU Zavod Pazarić, Jasminka Džumhur Ombudsman za ljudska prava u BiH, Samir Suljagić direktor  Kantonalnog centra za socijalni rad  Sarajevo, dr. Zlatko Kalabić neuropsihojatar šef Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tuzla, Ines Kavalec ispred Udruženja “ Dajte nam šansu”, Edo Čelebić ispred Vijeća roditelja i Udruge roditelja, Saudinu Hrnjić predsjednik Udruge “Kolibri”, te  ispred roditelja gospodin Memić.

 

Stanka do 14.45.

 

Nakon stanke, zastupnica Mira Grgić izvjestila je da su Odbor za rad i socijalnu skrb i Povjerenstva za ljudska prava i slobode održali 03.12.2049. godine  zajedničku sjednicu na kojoj su se obratili predstavnici ovih institucija, predstavnici federalnog ministarstva zdravstva, ministar  Drljača i ombudsman Džumhur. Odlučeno je da se odredi radna skupina, koja će napraviti zaključke s ove sjednice.

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali: Meliha Bijedić, Azra Hadžić-Bećirsapahić,  Damir Mašić, Marijan Klaić, Osman Ćatić, Munib Jusufović, Nermin Muzur, Sabina Ćudić, Irfan Čengić, Hamdija Abdić, Albin Muslić, Adisa Kokić-Hinović, Senad Mašetić, Sanela Prašović- Gadžo, Lana Prlić, Eldar Čomor, Asim Kamber, Jasmina Zubić, Ivica Pavković, Zlatko Ercegović, Salko Zildžić, Alma Kratina i Mara Đukić.

 

Data je stanka do 18.30

 

Nakon stanke predloženi su zaključci, o kojima su se zastupnici očitovali.

S 68 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

 

 1. Mjerodavna radna tijela nastavit će s istražnim radnjama o nehumanom i etički neprihvatljivom postupanju s štićenicima i o postojanju korupcijskih radnji i kaznenih djela počinjenih kroz različite oblike zlouporabe službenog položaja tijekom obavljanja službene dužnosti.
 2. Zadužuje se Vlada FBiH da pripremi i Parlametnu FBiH dostavi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u FBiH u dijelu koji se tiče organa upravljanja i rukovođenja, na način da u ustanovama socijalne skrbi upravljačku strukturu čini samo Upravni odbor, sastavljen od tri člana, od kojih će jedan biti predstavnik srodnika (staratelja), jedan predstavnik uposlenika i jedan predstavnik stručnih osoba, kao i u dijelu zakonskog reguliranja i uspostavljanja socio-medicinskih standarda za smještaj, tretman i boravak osoba s intelektualnim teškoćama u ustanovama socijalne skrbi čiji je osnivač Federacija BiH.
 3. Zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da žurno pristupi izradi jedinstvenoga registra djece s poteškoćama u razvitku i invaliditetom i interresorno uvezivanje tri oblasti - zdravstvo, socijalna skrb i obrazovanje.
 4. Zadužuje se Vlada FBiH da kroz programe zapošljavanja osigura jačanje strukture ljudskih resursa i zapošljavanje stručnog kadra u ustanovama socijalne skrbi čiji je osnivač Federacija BiH.
 5. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da predloži rješenje kojim će korisnicima smještenim u ustanove biti osigurana jednaka razina zdravstvene zaštite na području gdje ustanova djeluje, bez obzira na ono područje kojem osiguranik pripada.
 6. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike predloži modalitet redovitog revidiranja dijagnoza osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama smještenim u ustanovama socijalne skrbi u FBiH, kao i modalitet njihovih redovitih liječničkih kontrola.
 7. Pozivaju se izaslanici u Domu naroda Parlamenta FBiH, da na prvoj narednoj sjednici usvoje tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, kojim se uvodi kategorija roditelj njegovatelj, a da Vlada FBiH što prije obavi javnu raspravu i u Parlament FBiH uputi Prijedlog ovog Zakona.
 8. Zadužuje se Vlada FBiH da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH, kojim će se formirati inspektorat za socijalnu i dječiju skrb, u čijoj nadležnosti bi bio između ostalog inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Federacija BiH.
 9. Zadužuje se Vlada FBiH da poduzme mjere kojima će se osigurati da financijska revizija ustanova socijalne skrbi bude u nadležnosti Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.
 10.  Zadužuje se Vlada FBiH da izradi tekst Zakona o zaštiti mentalnoga zdravlja, kojim će se, između ostalog urediti prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju, prava i obveze u zaštiti mentalnog zdravlja, medicinska mjera kod osoba sa smetnjama  mentalnog zdravlja, povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije i evidencije osoba sa smetnjama mentalnog zdravlja, socijalna inkluzija i život u zajednici, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja.
 11. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da žurno uputi u proceduru Zakon o socijalnim pravima i socijalnim uslugama u Federaciji BiH, te Zakon o socijalnoj djelatnosti.
 12. Nadležna ministarstva koja vrše nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada Zavoda (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti), svatko u okviru svoje nadležnosti, će preispitati provedbu Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi u Federaciji BiH (2014.-2020.) i Akcijskog plana za provedbu iste.
 13. Mjerodavni moraju odmah provesti Preporuke institucije Ombudsmana za ljudska prava u BiH iz Specijalnog izvješća o stanju prava osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u BiH iz 2018. godine.
 14. Nalaže se Vladi Federacije BiH da Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije BiH putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u okviru kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama odnosno ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH, definira na način da ustanove dobiju sredstva koja mogu pokriti neophodne i odobrene programe u potpunosti.
 15. Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH poziva Vladu Federacije BiH da se očituje o inicijativi za povećanje osobnih invalidnina neratnih invalida  (invalidnina, dodatka za tuđu njegu i pomoć, ortopedski dodatak) koja je delegirana na sjednici u rujnu ove godine.
 16.  Sukladno s Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetanjama, zadužuje se Vlada Federacije BiH da osigura potrebna interventna sredstva za opremu za sigurno medicinsko zbrinjavanje u zavodima nad kojima vrši nadzor.
 17.  Uspostaviti zakonski okvir i standarde za rad ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima će se precizno definirati uvjeti za prijam i otpust iz socijalno-zdravstvene ustanove.
 18. Zadužuje se Vlada Federacije BiH, odnosno mjerodavna ministarstva da do 12.12.2019. godine održe sastanak s, predstavnicima Vijeća i Udruga roditelja, s ciljem operacionalizacije ovih Zaključaka i definiranja rokova za njihovo realiziranje.

 

Predsjedatelj je zaključio rad tematske sjednice u 19,49.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                     PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOG DOMA                                                                ZASTUPNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                             PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                       Mirsad Zaimović

Zapisnici sa sjednica