Sjednica je počela u 10.18.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedatelj Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Belma Pojskić, Adnan Efendić, Adisa Kokić-Hinović, Elzina Pirić, Jelka Milićević i Mijo Krešić.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Predsjedatelj je kazao da je potrebito izvršiti verificiranje mandata novoizabranoj zastupnici Ankici Kolar-Jurčević.

U ime Mandatno-imunitetnoga povjerenstva dodatno obrazloženje dao je Asim Kamber. Između ostalog, kazao je da je Feliks Vidović dao ostavku na funkciju zastupnika u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH glede imenovanja na drugu dužnost.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 63 glasa za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojeno je Izvješće Mandatno-imunitetnoga povjerenstva i time verificiran mandat Ankici Kolar-Jurčević.

Novoizabrana zastupnica Ankica Kolar-Jurčević dala je svečanu prisegu.

Prešlo se na očitovanje o pokrenutim inicijativama.

Inicijativa Jasmine Zubić, u svezi s uspostavom Ureda za nadzor i akreditiranje ovjeritelja nije usvojena (40 glasova za, 10 glasova protiv i s 16 suzdržanih glasova).

Inicijativa Sanele Klarić, u svezi s organiziranjem tematske sjednice - Ispunjavanje obveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju energetske zajednice – status implementacije u Federaciji BiH, nije usvojena (30 glasova za, 16 glasova protiv i s 25 suzdržanih glasova).

Klub samostalnih zastupnika predložio je  zaključak.

S 62 glasa za, dva glasa protiv i s pet suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

kojom se zadužuje Vlada Federacije BiH da iznađe rješenje i osigura adekvatan stalni prostor za rad Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za održavanje sjednica oba doma Parlamenta Federacije BiH, osigura prostorije za rad klubova, te stalnih radnih tijela i službi Parlamenta FBiH.

 

Zastupnik Eldar Čomor pokrenuo je inicijativu.

S 72 glasa za, bez glasova protiv i s jednim suzdržanim glasom, usvojena je sljedeća:

 

 

I N I C I J A T I V A

 

kojom se zadužuje Vlada Federacije BiH da sačini i Parlamentu FBiH dostavi Informaciju o aktualnim dešavanjima prouzrokovanim migrantskom krizom u BiH kao i dosadašnjim poduzetim mjerama po ovom pitanju. Također, Vlada bi trebala predložiti mjere i radnje, koje će poduzeti u narednom razdoblju. Ova informacija bi se trebala razmatrati na narednoj redovitoj ili izvanrednoj sjednici Doma.

 

Senaid Begić pokrenuo je inicijativu.

Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 54 glasa, jednim glasom protiv i s jednim suzdržani glasom, usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

za donošenje izmjena i dopuna Kaznenoga zakona Federacije BiH, u kojem bi se dodao novi članak Zakona koji bi tretirao zaštitu novinara u obavljanju djelatnosti i članak Zakona koji bi napad na novinare tretirao kao napad na službenu osobu.

 

Dževad Adžem pokrenuo je inicijativu.

Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 69 glasova za, dva glasa protiv i s jednim suzdržanim glasom, usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH  zadužuje tajnika Doma da, temeljem članka 29. Poslovnika, koji propisuje načine i modalitete kojima se rad zastupnika Zastupničkiga doma prezentira javnosti, pripremi, organizira i realizira prijenos sjednica Zastupničkoga doma putem internet platforme, koristeći opciju live streaming.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje tajnika Zastupničkoga doma da na web stranici Zastupničkoga doma postavi video snimak svake održane sjednice, koristeći youtube kanal kreiran na stranici Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH. Postavljanje video sadržaja sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH izvršiti uz angažiranje tehničke potpore službi iz sastava  Zastupničkoga doma u razdoblju od 48 sati od održavanja sjednica.

 

Zastupnička pitanja

Jasmina Zubić komentirala je neusvajanje inicijative koju je pokrenula, a u svezi s otvaranjem Ureda za nadzor i akreditiranje.

Kazala je da je na prošloj sjednici postavila pitanje Ministarstvu pravde, u svezi s  Zakonom o stečajnom postupku, te kazala da nije zadovoljna odgovorom i traži da se još jednom razmotri njeno pitanje i inicijativa.

Pripremila je inicijativu i predala na protokol, a koja je upućena Vladi Zeničko-dobojskog kantona, da se u plan i program kapitalnih ulaganja u 2019. godini uvrsti rekonstrukcija regionalne ceste Visoko -  Kiseljak.

Pitanje je uputila Institutu za medicinsko vještačenje – kada će biti usvojena nova lista invaliditeta od strane Upravnoga odbora instituta, odnosno kada će početi njena primjena?  Napomenula je da  je istekao rok od 90 dana koji je utvrdila Vlada Federacije BiH  i obvezala Institut da uskladi Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja i donese novu listu invaliditeta.Traži informaciju, što je s novom listom invalidnosti. Kazala je da nije dobila odgovore na dva pitanja od Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a u svezi s uvezivanjem staža djelatnicima Veleprometa  i nije dobila odgovor Vlade Federacije BiH po pitanju tematske sjednice, u svezi s  problemom štediša u BiH sa posebnim akcentom na slovensku štednju.

Irfan Čengić komentirao je odgovor koji je dobio u svezi s  Zakonom o sukobu interesa. Kazao je da je inicijativu uputio prije 90 dana a Vlada nije uputila ovaj Zakon u formi nacrta u parlamentarnu proceduru, te traži od premijera da to učini.

Od Vlade Federacije BiH traži da dostavi spisak sve vojne perspektivne imovine kojom raspolaže Vlada Federacije BiH,  kao i sve ugovore, sporazume i memorandume kojima je tu imovinu dodijelila lokalnim zajednicama i pojedninim udrugama.

Damir Mašić pitanje je uputio Vladi Federacije BiH a u svezi s održavanjem sjednica Vlade. Traži informaciju od premijera  koji je problem,  zbog čega je Vlada blokirana i ne funkcionira. Što je s izvršnom vlašću?

Albin  Muslić pokrenuo je inicijativu kojom traži sazivanje izvanredne sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, a tiče se aktualnog problema migrantske krize, koja je opteretila Unsko-sanski kanton, a posebice Bihać. Traži od rukovodstva Doma da se sazove tematska sjednica  i donese rezolucija kojom bi se Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH očitovao  o načinu rješavanja problema migrantske krize. U svezi s tim predlaže, da se u suradnji s Vladom FBiH, formira operativno tijelo  Vlade koje će koordinirati aktivnosti u smislu ravnomjernog  raspoređivanja tereta migrantske krize na teritorijiu Federacije. Zatim da Vlada Federacije BiH inicira kod Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti BiH da se što prije izvrši kadrovsko i materijalno-tehničko opremanje državne granične službe i da se zaštiti istočna granica Bosne i Hercegovine. Sukladno s zaključkom Gradskog vijeća Grada Bihaća,  izražava se spremnost da se na područu Bihaća  izgradi privremeni migrantski centar koji će prema međunarodnim konvenicjama funkcionirati i omogućiti human pristup prema migrantima a nad čijom će izgradnjom i kasnijim upravljanjem punu kontrolu preuzeti Ministarstvo sigurnosti BiH. Traži da se rukovodstvo Zastupničkoga doma što žurnije očituje.

Pitanje upućuje Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija -  kada će se nastaviti izgranja magistralne ceste Bihać-Bosanska Krupa koja je započeta prije rata?

Lana Prlić pitanje je uputila Vladi Federacije BiH, Ministarstvu pravde i Ministarstvu financija, a u svezi s Nacrtom sporazuma između Vlade Federacije BiH i vladinoga sektora – kada će se raspravljati o nacrtu ovog Sporazuma, odnosno kada će biti na dnevnome redu Vlade Federacije BiH? Sporazum je između ostalog bitan i za donošenje Strategije za civilno društvo.

Pokreće inicijativu za donošenje Zakona o udrugama i fondacijama Federacije BiH. Druga inicijativa vezana je za donošenje propisa za provjeru ispravnosti fiskalnoga računa putem SMS poruke i suvremenih vidova komunikacija.

Senaid Begić pitanje je uputio Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu kulture i športa – zašto do danas nije usvojena Strategija za mlade za Federaciju  BiH za razdoblje 2016.-2020. godina?

Drugo pitanje također je uputio Vladi Federacije BiH, kojim traži da mu se dostavi informacija koje konkretne mjere su poduzete na temelju Zaključka kojega je usvojio Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na tematskoj sjednici o iseljavanju stanovništva, koje zaključke je Vlada Federacije BiH razmatrala i koje konkretne mjere su poduzete na realiziranju istih?

Pokrenuo je inicijativu, kojim traži od Zastupničkoga doma da naloži Vladi Federacije BiH da u što kraćem roku u suradnji s vladninim i nevladinim tijelima uradi analizu stanja potreba i položaja mladih u Federaciji BiH, te da se na temelju te analize pristupi kreiranju Strategije za mlade Federacije BiH za razdoblje 2021.-2025. godina, koju bi usvojio Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, a  nakon čega bi se pristupilo realiziranju konkretnih mjera Strategije od strane Vlade i resornoga ministarstva, te da Vlada pronađe sredstva iz Proračuna za izradu analize stanja potreba i položaja mladih u Federaciji BH i Strategije za mlade Federacije BiH za razdoblje 2021.-2025.

Sljedeća inicijativa, kojom traži da Zastupnički dom Parlamenta Federcije BiH razmotri pravne i druge okvire kako bi se Federalno ministarstvo kulture i športa preimenovalo u Federalno ministarstvo kulture, športa i mladih, i da se unutar tog ministarstva Sektor za mlade pretvori u posebni odjel za mlade, te da se bavi isključivo pitanjima od krucijalne važnosti za mlade u Federaciji BiH.

Alma Kratina osvrnula se na  inicijativu koja je usvojena 2017. godine, a tiče se Zakona o udomiteljstvu. Kazala je da se nije ništa učinilo po pitanju izmjena Zakona, te očekuje da će se nešto po tom pitanju učiniti.

Postavlja pitanje koje se takođe odnosi i na sudbinu usvojenih inicijativa koje su tretirale zakonske izmjene u interesu potpisanih i ratificiranih Konvencija o pravima djeteta ali i Strategije 2015.-2018. godina kada su u pitanju prava djece. Kroz inicijative, koje je Vijeće za djecu uputilo Vladi Federacije BiH prije dvije godine, pita - u kojoj fazi je očitovanje Vlade po ovom pitanju. Napominje da se radi o važnom pitanju, pitanju i nasilja nad djecom.

Samer Rešidat inicijativu je dostavio na protokol. Kazao je da je na prošloj sjednici postavio pitanje Federalnom ministarstvu okoliša i turizma a u svezi s Zakonom o turizmu i Zakon o boravišnoj pristojbi, te pročitao odgovor. U svezi s tim pokreće inicijativu kojom se obvezuje rukovodstvo Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH  da na prvu narednu redovitu sjednicu  u dnevni red uvrsti Prijedlog Zakona o turizmu Federacije BiH i Prijedlog zakona o boravišnoj pristojbi Federacije BiH.

Dževad Adžem  osvrnuo se na već postavljeno pitanje premijeru, a u svezi s kaznama po zateznim kamatama za projekte i programe vezane za program javnih investicija, te je kazao da je dobio odgovor od ministrice Milićević. U svezi s tim pokreće inicijativu, kojom traži od premijera i Vlade Federacije BiH, da dostavi izvešće svih nositelja aktivnosti iz programa javnih investicija za 22 projekta i traži da se dostavi svim zastupnicima.

Ivica Pavković kazao je da je Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju na svojoj sjednici usvojio zaključak, kojim traži od predsjedatelja Doma da na prvoj narednoj sjednici uvrsti kao točku dnevnoga reda - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o reviziji privatizacije gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH te dao obrazloženje.

Pitanje je uputio Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Traži da mu se dostave podaci razvrstani po kantonima – koliko je Federalna uprava za inspekcijske poslove u 2018. godini napravila inspekcijskih nadzora, koliko je izrekla prekršajnih naloga i u kolikom iznosu?

Ahmed Džubur pokrenuo je inicijativu – u skladu s člankom 3. stavak 2. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju traži da se rebalansom Proračuna za 2019. godinu osigura nedostajući izvor financijskih sredstava do minimalno 3% od iznosa proračunskih prihoda i primanja u tekućoj godini u Federaciji BiH.

Nasiha Pozder kazala je da je pitanje predala u pisanoj formi.

Pokreće inicijativu u svezi s migrantskom krizom a koja se oslanja i na već pokrenute inicijative na ovu temu kao, i inicijativu  zastupnice Skupštine Unsko-sanskog kantona Vildane Alibabić. Poziva zastupnike i zastupnice da se pridruže tematskoj sjednici koju organizira Vlada Unsko-sanskog kantona, a u svezi s migrantskom krizom.

Zlatko Ercegović pitanja je uputio federalnom ministru za rad i socijalnu politiku, a u svezi s Zakonom o reprezentativnosti Sindikata i udruga poslodavaca, te pita – da li su tijekom izrade ovog Zakona konzultirani svi socijalni pratneri? Kada će Zakon biti dostavljen u  proceduru i dostavljen Parlamentu na očitovanje? U svezi s ovim, pokreće inicijativu koja se odnosi na izmjene Zakona o radu, u dijelu koji se odnosi na reprezentativnost sindikata.

Nihad Čolpa osvrnuo se na uspostavu pričuvnog sastava policije RS. Traži da se u što skorijem roku održi izvanredna sjednica Zastupničkoga doma, a u cilju sigurnsti građana  Federacije BiH. Pokreće inicijativu za održavanje izvanredne sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH na temu - Sigurnosna sitacija u Federaciji BiH, u svezi s najavom Vlade RS da će uspostaviti pričuvni sastav policije.

Mirvet Beganović kazao je da nije zadovoljan odgovorom od Federalnog ministarstva financija  a u svezi s uvezivanjem staža djelatnicima Agrokomerca.

Pvo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija - da li poljoprivredni proizvođač koji ima registrirano poljoprivredno gazdinstvo i vodi se u registru  poljoprivrednih gazdinstva, te se bavi poljoprivrednom proizvodnjom na vlastitom ili iznajmljenom zemljištu, može registrirati vozilo za vlastite potrebe za obavljanje svoje djelatnosti, sukladno s važećim zakonskim propisima?

Drugo pitanje  uputio je Federalnom pravobraniteljstvu – da li su gospodarska društva u većinskom vlasništvu Federacije obvezna u svim nekretninama i imovinom u državnom vlasništvu Federacije BiH pribaviti mišljenje Federalnog pravobraniteljstva o istom? Da li mjerodavna ministarstva i gospodarska društva u vlasništvu Federacije traže i pribavljaju navedena mišljenja i po kojem Zakonu je definirana odgovornost onih koji postupaju mimo zakona gdje se nanosi značajna šteta društvenoj imovini i je li pokrenut neki spor s aspekta odgovrosti onih koji su to radili.

Podržava održavanje tematske sjednice po pitanju migrantske krize.

Husein Rošić  podržao je inicijativu zastupnika Avdića u svezi s migrantskom krizom.

U ime Kluba zastupnika SDA, pokrenuo je inicijativu za zakazivanje izvanredne sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH i to na inicijativu Udruge Pokret majki enklave Srebrenica i Žepa, Saveza logoraša BiH, Udruge Žena žrtva rata, Udruge roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva  1992.-1995. godina, Udruge nestalih Općina Vogošća, Udruge zarobljenih i  nestalih osoba Općine Zvornik, Udruge žrtava i svejdoka genocida, Udruge logoraša Prijedora 1992., Udruge žena Podrinja, Organizacija obitelji šehida i poginulih branitelja i nestalih osoba Vrbanja-Kotor Varoš, Udruga nestalih Ilijaš, Udruga žena Srebrenice, radi razmatranja i donošenja Rezolucije kojom će se osuditi i tražiti povlačenje anticivilizacijske odluke o davanju naziva javnih institucija u BiH po imenima pravomoćno osuđenih zločinaca, davanje imena studentskom domu po osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću kao i povlačenje odluka o odlikovanju svih presuđenih ratnih zločinaca.

Mirsad Čamdžić pitao je – koje korake je poduzeo FMUP kako bi se MUP-u Unsko-sanskog kantona olakšalo uspostavljanje javnog reda i mira i osiguranje sigurnosti kako građana tako i migranata a sve za vrijeme trajanja migrantske krize. Koje naredne korake FMUP planira, postoji li plan aktivnosti ovog Ministarstva koji podrazumijevaju međukantonalnu suradnju, koordinaciju  i suradnju s Ministarstvom sigurnosti BiH točnije Graničnom policijom Bosne i Hercegovine.

Azra Hadžić Bećirspahić prvo pitanje uputila je Agenciji za privatizaciju i federalnom ministru energije rudarstva i industrije – što je sa benzinskim crpkama Energopetrol koje se nalaze izvan Bosne i Hercegovine, da li su prodate, ako jesu kome su prodate i za koju cijenu? Ako su izdate, kome su izdate, po kojim uvjetima i po kojoj cijeni?

Drugo pitanje, kojim od Vlade Federacije BiH, odnosno premijera i ministra Drljače traži  da razmotri i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koje je predložila.

Nijaz Helez prvo pitanje je uputio premijeru, a u svezi s stanjem u poduzeću Binas iz Bugojna i položaju djelatnika koji su nezadovoljni presudama.

Drugo pitanje vezano je za brzu cestu Lašva - Nević Polje te da se nađe način rješavanja problema ove ceste.

Hasan Muratović pitanje je uputio Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – zašto ne poduzme mjere kako bi zaštitio šumsko bogatstvo?

Sanela Klarić osvrnula se na inicijativu u svezi s energijom, a koja nije usvojena te je kazala da će je ponovo uputiti u proceduru. Kazala je da je dva pitanja uputila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i traži odgovore.

Zahvalila je Federalnom  ministarstvu koje je dostavilo odgovor na njeno pitanje u svezi s programom ruralnog razvitka i financiranja, te isto pitanje upućuje Federalnom ministarstvu financija, u svezi s potporom programu ruralnoga razvitka. Pitanje postavlja i Federalnom ministarstvu kulture i sporta – koje  korake će poduzeti a u svezi s Venecijanskim bijenalom arhitekture 2020.?

Hamdija Abdić kazao je da je pokrenuo inicijativu u svezi s migrantskom krizu, te traži da se što prije sazove sjednica po ovom pitanju.

 

Prešlo se na rad po dnevnome redu sjednice.

S 60 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Razmatranje inicijativa za donošenje zakona koje je pripremila Udruga poslodavaca Federacije BiH

 

Predstavnik Udruge poslodavaca obratio se Domu,  prezentacijom na ovu temu.

Domu su se obratili i Safudin Čengić, Petar Ćorluka ispred Udruge poslodavaca,  Snježana Kopruner ispred Udruge njemačkog gospodarstva u BiH, te Selvedin Šatorović ispred Saveza samostalnih sindikata.

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjeloavli: Azra Hadžić-Bećirsahić, premijer Fadil Novalić, Osman Ćatić, Mladen Bošković, Alma Kratina, Irfan Čengić, Suad Kaknjo, Senaid Begić Dževad Adžem, Mara Đukić, Sabina Ćudić, Albin Muslić, Safer Demirović, Mirvet Beganović, Jasmina Zubić i Mujo Hasić.

Predložen je zaključak, o kojem su se zastupnici očitovali.

S 74 glasa za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Inicijativu Udruge poslodavaca o donošenju seta zakona koji su prezentirali na tematskoj sjednici Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH i zadužuje Vladu Federacije BiH i resorna ministarstva da iste u roku od 60 dana upute u parlamentarnu proceduru sukladno s Ustavom Federacije BiH.

 

Udruga poslodavaca predložila je da Zastupnički dom izvrši izmjene Poslovnika Zastupničkoga doma,  koje bi omogućile da Sindikat i Udruga poslodavaca budu prisutni na sjednicama povjerenstava i odbora, za koje su zainteresirani ali bez prava glasovanja, što nije usvojeno (37 glasova za, bez glasova protiv i uz 31 suzdržani glas).

 

S 59 glasova za, bez glasova protiv i s 11 suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K L J U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje Vladu Federacije BiH da u roku od 60 dana sazove  i održi sjednicu Ekonomsko-socijalnoga vijeća.

 

Klub zastupnika SDP i Klub zastupnika SBB predložili su zaključak. Na temelju pojedinačnog očitovanja usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH neće razmatrati Zakon o doprinosima i porezu na dohodak, bez razmatranja Zakona koji regulira povećanje minimalne plaće.

 

Klub zastupnika DF predložio je zaključak kojim se od Vlade Federacije BiH traži da po žurnoj proceduri uputi Zakon o uvezivanju radnog staža, u okviru paketa zakona, koje je uputila Udruga poslodavaca,  a koji na temelju pojedinačnog očitovanja nije usvojen (37 glasova za, šest glasova protiv i s 34 suzdržana glasa).

 

Predsjedatelj je zaključio rad tematske sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH  u 16.10.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                      PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA  DOMA                                                          ZASTUPNIČKOGA  DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                    mr.sci.  Elvir Karajbić

Zapisnici sa sjednica