PREGLED PRIJEDLOGA I NACRTA ZAKONA

1. Šumarski program Federacije BiH - Opći dio

2. Izmjena programa rada Vlade FBiH za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na godišnji plan rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 2018. godinu

3. Program razvoja, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH od 2018 - 2025. godine

4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja zamjenika federalnog pravobranioca

5. Prijedlog Zakona o šumama

PREGLED PODNESENIH IZVJEŠTAJA I INFORMACIJA

1. Izvješće o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu

2. Izvješće o radu Ombdusmena za bankarski sustav Federacije BiH za period 01.01.- 30.06.2016. godine

3. Izvješćej "Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH za 2015. godinu

4. Izvješće o radu Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2016. godinu, sa Informacijom o bankarskom sistemu  Federacije BiH na dan 31.12.2016. godine sa Informacijom o mikrokreditnom sistemu  Federacije BiH na dan 31.12.2016. godine, Informacijom o sektoru lizinga  u Federaciji BiH  na dan 31.12.2016. godine i Izvještaj o radu Samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem za period 01.01.-31.12.2016. godine

5. Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije BiH  za 2017. godinu za period 01.01.-30.06.2017. godine

6. Izvješće o radu FERK-a za 2016. godinu

7. Analitičko izvješće o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2016.

8. Izvješćeo izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja  Federacije BiH za 2016. godinu (konsolidovani) Izvješće o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I)

9. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnnju Bloka 7-450 MW u termoelektrani „Tuzla“, investitora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo (sa Zaključkom o davanju prethodne suglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole investitora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo)

- Završna informacija o izboru Projektnog partnera za izradu Bloka 7-450 MW u TE „Tuzla“ sa prijedlogom zaključaka

10. Izvješće o radu Komisije za koncesije Federacije BiH  za 2016. godinu

11. Izvješće o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2017. godinu

12. Izvješće o izvršenju Budžeta Federacije BiH  od 01. januara do 31. decembra 2017. godine

13. Analitičko izvješće o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2017. godinu

14. Izvješće o radu Vlade Federacije BiH za 2017. godinu

15. Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u Federciji BiH za 2017. godinu

16. Izvješće o radu Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2017. godinu, sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i Izvješće o radu samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sustav Federacije BiH za 2017. godinu

17. Izvješće o odboravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu za period 01.01.-30.06.2018.

18. Izvješće o radu FERK-a za 2017. godinu

19. Odluka sa XXIX redovne Skupštine Društva

Materijali u proceduri