25. Rujan. 2007.

DNEVNI RED 5. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
 

1. Prijedlog zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u FBiH – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u FBiH – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, predlagatelj: Miralem Unkić - žurni postupak,

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u FBiH,

6. Nacrt zakona o izmjeri i katastru nekretnina,

7. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za FBiH,

8. Odluka o pristupanju izradi Prostornoga plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH sliv rijeke Une za razdoblje od 2007. do 2027.,

9. Nacrt zakona o Nacionalnom parku «Una»,

10. Nacrt zakona o porezu na dohodak,

11. Nacrt zakona o porezu na dobit,

12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima,

13. Prijedlog srednjoročne strategije razvitka poljoprivrednog sektora FBiH 2006.-2010.,

14.  a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita njemačke banke Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni za Projekt «Obnova sustava vodoopskrbe i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine»,
        b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit njemačke banke Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni za Projekt «Obnova sustava vodoopskrbe i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine»,
        c) Informacija o kreditu njemačke banke Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni za Projekt «Obnova sustava vodoopskrbe i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine»,

15. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje zajma Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za financiranje Projekta «Rekonstrukcija puteva»,
      b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između FBiH i BiH za zajam Europske banke za obnovu i razvitak za Projekt «Rekonstrukcija puteva»,
       c) Informacija o financiranju Projekta «Rekonstrukcija puteva» iz kredita Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) sa zaključcima Vlade FBiH,

16. Statut Zavoda za javno zdravstvo FBiH,

17. Statut Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u FBiH,

18. Prijedlog programa razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
      prirodnih i drugih nezgoda u FBiH,

19. Plan poslovanja za 2007. JP Željeznice BiH,

20. Izvješće o radu Povjerenstva za koncesije FBiH,

21. a) Izvješće o poslovanju gospodarskih subjekata iz oblasti prometa i komunikacija za 2006.,
       b) Izvješće o poslovanju JP Željeznice BiH d.o.o. Sarajevo za 2006.,
       c) Rebalans srednjoročnog plana razvitka (2007.-2009.) s dopunom za 2010.,
       d) Izvješće o radu Upravnoga odnosno Nadzornoga odbora za razdoblje od 01.01.2006.-31.12.2006.
       e) Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2006.,
       f) Nekonsolidirano financijsko izvješće i neovisno revizorsko mišljenje za godine koje su završile 31.12.2006. i 2005.,

22. Izvješće o reviziji financijskog izvješća «Radio-televizije Federacije BiH» za 2006.,

23. Informacija o stanju u IP «Krivaja» s planom aktivnosti radi prevazilaženja dramatičnog stanja,

24. Usuglašavanje prijedloga zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,

25. Autentično tumačenje članka 52. Zakona o udrugama i fondacijama,

26. Izbori i imenovanja.