Organizacija doma

Komisija za izbor i imenovanje

Predsjednik Mladen Bošković (HDZ, HSS SR,HSS, HSP)
Zamjenik Damir Mašić (SDP)
Članovi
-
Aner Žuljević (SDP)
-
Irfan Durić (NES)
Edina Gabela (SBiH)
Dragan Mioković (Naša stranka)
Rasim Smajlović (Povjerenje, NIP, SPU)
Eldar Čomor (SDA)
Dajana Čolić (DF Željko Komšić)
Kontakt

Sekretar Komisije za izbor i imenovanja

Bernarda Šimunović,
Tel: +387 33 246-593

E-mail:
Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Komisija za izbor i imenovanje: prati provođenje ustavnih načela i zakonskih odredbi koje se odnose na ostvarivanje politike u ovoj oblasti, pretresa sva pitanja u vezi sa izborom, imenovanjem, postavljenjem i razrješenjem, kao i druga pitanja u vezi s tim iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Komisija sarađuje sa odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u Federaciji, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje, postavljenje i razrješenje iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

O pitanjima izbora, imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti drugih organa i organizacija Federacije, kad je predviđeno da se traži mišljenje, odnosno konsultovanje Predstavničkog doma, Komisija daje mišljenje tim organima i organizacijama. 

Komisija, zajedno sa nadležnim radnim tijelom Doma naroda, postavlja rukovodeće državne službenike u Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije.

Ostale aktivnosti
Fotografije