Organizacija doma

Komisija za izbor i imenovanje

Predsjednik Mladen Bošković
Zamjenik Samer Rešidat
Članovi
Amer Obradović
Mirsad Čamdžić
Elzina Pirić
Tašo Dacić
Ismet Osmanović
Eldar Čomor
Damir Mašić
Mario Mikulić
Matea Cakalin
Kontakt

Sekretar Komisije za izbor i imenovanja

Bernarda Šimunović,
Tel: +387 33 263-001

E-mail:
Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Komisija za izbor i imenovanje: prati provođenje ustavnih načela i zakonskih odredbi koje se odnose na ostvarivanje politike u ovoj oblasti, pretresa sva pitanja u vezi sa izborom, imenovanjem, postavljenjem i razrješenjem, kao i druga pitanja u vezi s tim iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Komisija sarađuje sa odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u Federaciji, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje, postavljenje i razrješenje iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

O pitanjima izbora, imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti drugih organa i organizacija Federacije, kad je predviđeno da se traži mišljenje, odnosno konsultovanje Predstavničkog doma, Komisija daje mišljenje tim organima i organizacijama. 

Komisija, zajedno sa nadležnim radnim tijelom Doma naroda, postavlja rukovodeće državne službenike u Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije.

Ostale aktivnosti
Fotografije