ПРОГРАМ РАДА
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
    ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево, март 2020. године

 

УВОД

 

           У складу са чланом 87. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ (у даљем тексту: Представнички дом) Представнички дом доноси Програм рада Представничког дома за 2020. годину.

 

Програм рада садржи значајна питања Представничког дома која проистичу из Устава Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Устав Федерације), закона, планских докумената Федерације Босне и Херцеговине, Програма рада Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада Федерације), приједлога овлашћених предлагача, као и друге обавезе и задатке у рјешавању питања од интереса за Федерацију Босне и Херцеговине. 

 

Програмом рада утврђују се циљеви и правци дјеловања Представничког дома, те њихов основни садржај. Представнички дом вршиће своју законодавну функцију у складу са Уставом Федерације као основним правним актом у Федерацији и законима ради обезбјеђења развоја Федерације Босне и Херцеговине. Радна тијела Представничког дома при утврђивању својих задатака имају обавезу придржавати се Програма рада којим се дефинише обавеза доношења годишњих планова рада и извјештаја о раду.

 

У циљу ефикасније реализације Програма рада у 2020. години, Представнички дом подстицаће сарадњу са Владом Федерације, Домом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дом народа), предсједником и потпредсједницима Федерације Босне и Херцеговине, кантоналним скупштинама, Парламентарном скупштином Босне и Херцеговине, а према потреби и законодавним тијелима Републике Српске и Брчко Дистрикта.

 

Представнички дом ће подржавати све федералне органе и институције у процесима реализације квалитетног уређења области друштвеног живота у Федерацији БиХ, као што су подручја која се прије свега односе на: фискалну политику, економске односе са иностранством, робну размјену, ино-улагања, сервисирање унутрашњег и спољашњег дуга, енергетику, рударство, индустрију, пољопривреду, шумарство и водопривреду, просторно уређење и животну средину, саобраћај и комуникације, трговину, угоститељство и туризам, културу и спорт, социјалну и здравствену заштиту, заштиту бораца, повратак избјеглих и друга овлашћења из надлежности Федерације, а које нису споменуте.

 

Представнички дом ће, према потреби, разматрати остваривање Програма рада за 2020. годину, те предузимати одговарајуће мјере за његово извршење.

 

ЦИЉЕВИ ДЈЕЛОВАЊА

 

Основни циљеви дјеловања Представничког дома у 2020. години биће усмјерени на:

 • реформе у сектору правосуђа и јавне управе;
 • реформе друштвено - економског сектора у надлежности Федерације Босне и Херцеговине;
 • реформе у радном, социјалном и здравственом сектору, јачање друштвене праведности и стабилности Федерације Босне и Херцеговине са посебним освртом на јачање демократских односа и владавине права;
 • иницирање и спровођење реформи из усвојене реформске агенде усклађених са потребама Федерације Босне и Херцеговине на путу евроатланских интеграција, усклађивање домаћег законодавства са законодавством ЕУ према приоритетима из БХ Акционог плана мјера за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја и Мишљења ЕУ из 2019. године по захтјеву БиХ за кандидатски статус;
 • повећање укључености Представничког дома у питања животне средине;
 • јачање сарадње са регионалним и међународним партнерима;
 • реформу и  измјене у унутрашњој организацији Стручне службе Представничког дома

 

СМЈЕРНИЦЕ ДЈЕЛОВАЊА

Програм рада Представничког дома за 2020. годину садржи смјернице за рад на сљедећи начин:

 1. У складу с чланом 96. Пословника Представничког дома, сједнице Представничког дома одржавају се у правилу једном мјесечно и то у посљедњој седмици мјесеца.
 2. Тематске сједнице Представничког дома ће анализирати најзначајнија питања и актуелне теме по потреби и захтјеву ради остваривања повољнијег правног, економског, социјалног и политичког окружења, и одржаваће се најмање једна квартално.
 3. Представнички дом ће у 2020. години разматрати нацрте и приједлоге закона које Влада Федерације упути у парламентарну процедуру, а у складу са Програмом рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину.
 4. Разматраће се приједлози пристигли од предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине, комисија и одбора Представничког дома, кантоналних и градских скупштина.
 5. Разматраће све приједлоге/нацрте закона који буду достављени у парламентарну процедуру у складу са Пословником и могућностима благовременог координисања свих активности Колегијума у вези са припремом сједница и покретањем одређених питања за расправу на клубовима у Представничком дому, комисијама и одборима Представничког дома.
 6. Представнички дом у току 2020. године приступиће измјенама и допунама Пословника о раду.
 7. Представнички дом у току 2020. године приступиће измјенама и допунама свих аката којима су уређена питања унутрашњег уређења Стручне службе Представничког дома ради остваривања ефикаснијег и професионалнијег рада служби.
 8. Представнички дом наставиће одржавати регионалну међупарламентарну сарадњу, као и потпуну отвореност и транспарентност дјеловања и координацију у вези са иницијативама Савеза општина и градова Федерације Босне и Херцеговине, невладиног сектора и грађана.
 9. Представнички дом наставиће одржавати сарадњу са међународним партнерима и делегацијом ЕУ у Босни и Херцеговини путем Твининг пројекта и других пројеката који ће оснажити и унаприједити законодавне процесе у Представничком дому.
 10. Радна тијела Представничког дома на основу Програма рада утврђују своје годишње програме рада и планове одржавања сједница радних тијела, те годишње извјештаје о раду. Радна тијела Представничког дома у сарадњи са министарствима и другим надлежним органима Федерације одржаваће тематске радионице ради обрађивања актуелних тема и процјене стања из својих области у смислу постојања и усклађености законских и подзаконских аката, те сарадњом са привредним и непривредним субјектима у Федерацији, те невладиним сектором стећи сазнања о проблемима са којима се сусрећу правна и физичка лица у Федерацији. Радно тијело би на бази практичних расправа сагледало проблематику и своје приједлоге упутило Влади Федерације која би, према њиховој оцјени, могла предложити одговарајуће промјене и доношење нових законских прописа.
 11. Представнички дом ће разматрати информације и извјештаје о раду управа, привредних друштава, тијела и институција, те све оне акте који буду достављени у парламентарну процедуру, а који су у надлежности Представничког дома.
 12. Представнички дом ће, поред законодавне активности, учествовати у обиљежавањима значајних датума и догађаја те дати свој допринос значајним манифестација у Федерацији Босне и Херцеговине.

 

ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ

 

ПРЕГЛЕД НАЦРТА И ПРИЈЕДЛОГА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПАРЛАМЕТАНОЈ ПРОЦЕДУРИ:

 

Р.Б

НАЗИВ АКТА

Подносилац акта

ПАРЛАМЕНТАРНА ПРОЦЕДУРА

врста акта

врста поступка

1.

Приједлог закона о финансијској консолидацији јавних здравствених установа у Федерацији БиХ

Влада ФБиХ

приједлог

хитни поступак

2.

Приједлог закона о измјени Закона о стварним правима Федерације БиХ

Влада ФБиХ

приједлог

скраћени поступак

3.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о играма на срећу

Влада ФБиХ

приједлог

редовни поступак

4.

Приједлог закона о шумама

Влада ФБиХ

приједлог

редовни поступак

5.

Приједлог закона о Регистру финансијских извјештаја

Влада ФБиХ

приједлог

редовни поступак

6.

Приједлог закона о  рачуноводству и ревизији у Федерацији БиХ

Влада ФБиХ

приједлог

редовни поступак

7.

Приједлог закона о доприносима

Влада ФБиХ

приједлог

редовни поступак

8.

Приједлог закона о порезу на доходак

Влада ФБиХ

приједлог

редовни поступак

9.

Приједлог закона о контроли и ограниченој употреби дувана, дуванских производа и осталих производа за пушење

Влада ФБиХ

приједлог

редовни поступак

10.

Приједлог закона  о измјенама Закона о адвокатури Федерације БиХ

Влада ФБиХ

приједлог

скраћени

поступак

11.

Приједлог закона о јединственом регистру такси и накнада у Федерацији БиХ

Влада ФБиХ

приједлог

скраћени

поступак

12.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона  о судовима у Федерацији БиХ

Петар Галић

Анте Баковић

Посланици

приједлог

скраћени

поступак

13.

Приједлог закона о измејанам и допунама Закона о здравственој заштити у Федерацији БиХ

Амела Кускуновић

Посланица

приједлог

скраћени

поступак

14.

Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о инспекцијама Федерације БиХ

Влада ФБиХ

приједлог

скраћени

поступак

15.

Прједлог закона о измјенама и допунама Закона о факторингу

Влада ФБиХ

приједлог

скраћени

поступак

16.

Приједлог закона о изборним јединицама и броју мандата Парламента ФБиХ

Дамир Машић, посланик

Анер Жуљевић, делегат

приједлог

хитни поступак

17.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

Азра Хаџић Берћирспахић

Посланица

приједлог

скраћени поступак

18.

Приједлог закона о измјенама и допунама Породичног закона Федерације БиХ

Лана Прлић

Алма Кратина

приједлог

скраћени поступак

19.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о друмском превозу у Федерацији БиХ

Ирфан Ченгић

Посланик

приједлог

скраћени поступак

20.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ

Хамдија Абдић

приједлог

скраћени поступак

21.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду ФБиХ

Златко Ерцеговић

Алма Кратина

Посланици

приједлог

скраћени поступак

22.

Приједлог закона о допуни Кривичног закона Федерације БиХ

Сенаид Бегић

Залтко Ерцеговић

Посланици

приједлог

скраћени поступак

23.

Приједлог закона о минималној плати у Федерацији БиХ

Клуб посланика СДП

приједлог

скраћени поступак

24.

Приједлог закона о студентском раду у Федерацији БИХ

Лана Прлић

Посланица

приједлог

скраћени поступак

25.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима у ФБиХ

Салко Букваревић

Салко Зилџић

Посланици

приједлог

скраћени поступак

26.

Нацрт закона о спровођењу одлука судова

Влада ФБиХ

нацрт

разматрање и прихватање

27.

Нацрт закона о микрокредитним организацијама

Влада ФБиХ

нацрт

разматрање и прихватање

28.

Нацрт регулационог плана историјско-градског подручја Благаја за период десет година од дана усвајања

Влада ФБиХ

нацрт

разматрање и прихватање

29.

Нацрт закона о ликвидационом поступку

Влада ФБиХ

нацрт

разматрање и прихватање

30.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право

Влада ФБиХ

нацрт

разматрање и прихватање

31.

Нацрт закона о спортским клубовима у Федерацији БиХ

Ирфан Ченгић,

Посланик

нацрт

редовни поступак

32.

Нацрт закона о избору општинских начелника и градоначелника у Федерацији БиХ

Амер Обрадовић,

Посланик

нацрт

редовни поступак

33.

Нацрт закона о финансирању спортских репрезентација

Ирфан Ченгић,

Посланик

нацрт

редовни поступак

34.

Нацрт закона о заштити узбуњивача у Федерацији БиХ

Сабина Чудић,

Посланица

нацрт

редовни поступак

35.

Приједлог одлуке о давању сагласности на Ребаланс Финансијског плана Завода за трансфузијску медицину ФБиХ за 2019. године

Влада ФБиХ

приједлог

разматрање и доношење

36.

Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за реализацију Пројекта градских саобраћајница Сарајево

Влада ФБиХ

приједлог

разматрање и доношење

 

 

ПРЕГЛЕД ИЗВЈЕШТАЈА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПАРЛАМЕТАНОЈ ПРОЦЕДУРИ У ПЕРИОДУ ОД 2018. ГОДИНЕ:

 

Р.Б.

 

НАЗИВ АКТА

Подносилац акта

 

врста акта

врста поступка

1.

Извјештај о одборавању издвајања средстава из „Текуће резерве“ Буџета Федерације БиХ за 2018. годину за период 01.01.- 30.06.2018.

Влада ФБиХ

извјештај

разматрање

2.

Извјештај „Здравствено стање становништва и здравствена заштита у Федерацији БиХ за 2018. годину

Влада ФБиХ

Извјештај

разматрање и давање сагласности

3.

Програм развоја, заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа у Федерацији БиХ од 2018.-2025. године

Влада ФБиХ

програм

разматрање

4.

Приједлог одлуке о потврђивавњу именовања замјеника федералног правобраниоца

Влада ФБиХ

приједлог

доношење

5.

Извјештај о раду за 2016.,2017., 2018. годину Сарајевопутеви д.д.

Сарајевопутеви д.д

извјештај

разматрање и усвајање

6.

Извјештај о пословању ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево за 2018. годину

Влада ФБиХ

извјештај

разматрање и усвајање

7.

Извјештај о раду и пословању  ЈП Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар за 2018. годину

Влада ФБиХ

извјештај

разматрање и усвајање

8.

Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије обвезница на дан 05.12.2018. године

Влада ФБиХ

извјештај

ради информисања

9.

Извјештај Федералног министарства финансија о реализацији Закључка В. Број 1276/2018 (Инструкције јавним предузећима да изврше уплату средстава из акумулиране добити у Буџет Федерације БиХ)

Влада ФБиХ

извјештај

ради информисања

10.

Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских записа на дан 11.12.2018.

Влада ФБиХ

извјештај

ради информисања

11.

Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије обвезница (аукција 24.09.2019. – 3Y-30 мил.)

Влада ФБиХ

извјештај

ради информисања

12.

Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину, В. број: 1350/2019, од 22.11.2019. гоидне

Влада ФБиХ

одлука

ради информисања

13.

Стратегија управљања дугом 2019.-2021. год.

Влада ФБиХ

стратегија

ради информисања

14.

Годишњи план задуживања за 2019. годину

Влада ФБиХ

план

ради информисања

15.

Информација о спољашњем и унутрашњем дугу у Федерацији БиХ на дан 31.12.2018. године

Влада ФБиХ

информација

ради информисања

16.

Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије обвезница (Аукција 28.05.2019. -7Y-30 мил.)

Влада ФБиХ

извјештај

ради информисања

17.

Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије (10Y) обвезница

Влада ФБиХ

извјештај

ради информисања

18.

Иницијатива са Закључком Владе Тузланског кантона (путна деблокада града Тузла и Тузланског кантона- изградња магистралног пута М-18 Шићки Брод-Кладањ- граница Тузланског кантона) са Закључком Владе ТК

Влада ФБиХ

извјештај

ради информисања

19.

Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу ВЕ „Градина“ привредном друштву ВЕ ГРАДИНА д.о.о. Томиславград

Влада ФБиХ

информација

разматрање и доношење закључака

20.

Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу ВЕ БАЉЦИ привредном друштву „ТОМКУП“ д.о.о. Томиславград

Влада ФБиХ

информација

разматрање и доношење закључака

21.

Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу ВЕ ПАКЛИНЕ 2 привредном друштву КАМЕН –ДЕНТ д.о.о. Мостар

Влада ФБиХ

информација

разматрање и доношење закључака

22.

Извјештај о одобравању издвајања средстава из „Текућа резерва“ Владе ФБиХ Буџета ФБиХ за 2019. годину, за период 01.01. до 31.12.2019.

Влада ФБиХ

инфромација

разматрање и усвајање

23.

Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период 01.07.-31.12.2019. године

Влада ФБиХ

информација

разматрање и усвајање

24.

Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за период 01.01.-31.12.2019. године

Влада ФБиХ

извјештај

разматрање и усвајање

25.

Информација о стању безбједности на подручју Федерације БиХ за период јануар-децембар 2019. године

ФУП

инфромација

разматрање и усвајање

26.

Извјештај о раду Привредне коморе Федерације БиХ за 2019. годину

Привредна комора ФБиХ

извјештај

разматрање и усвајање

27.

Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу ВЕ „Орловача“ привредног друштва ХБ WIND д.о.о. Ливно

Влада ФБиХ

информација

разматрање и давање сагасланости

28.

Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу ВЕ „Ивовик“ привредног друштва ВЕ ИВОВИК д.о.о. Сарајево

Влада ФБиХ

информација

разматрање и давање сагасланости

 

 

ИНИЦИЈАТИВЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ ДОСТАВЉЕЊИ ОД ОВЛАШЋЕНИХ ПРЕДЛАГАЧА КОЈИ ЋЕ БИТИ УПУЋЕНИ У ПАРЛАМЕНТАРНУ ПРОЦЕДУРУ У 2020. ГОДИНИ

 

 

 

Р.Б.

 

НАЗИВ АКТА

 

 

Подносилац приједлога

1.

Тематска сједница о стању у образовању у ФБиХ

 

Посланички Клуб ДФ-ГС

2.

Тематска сједница о изазовима и потребама младих у Федерацији БиХ

 

Клуб посланика СДА

3.

Израда Стратегије запошљавања у Федерацији БиХ

Фаика Мујановић Гламочанин, посланица

4.

Измјена и допуна Етичког кодекса Представничког дома Парламента Федерације БиХ

 

Самира Бегић,

Предсједница Етичке комисије

5.

Приједлог закона о ваздуху

 

Сафер Демировић, посланик

6.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рударству Федерације ФБиХ

Сафер Демировић, посланик

7.

Измјене Закона о здравственом осигурању

 

Сенаид Бегић,

посланик

8.

Израда националних планова и програма превентивних обољења

 

Фаика Мујановић Гламочанин, посланица

9.

Приједлог закона о водама

 

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

10.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним савјетодавним службама

 

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

11.

Нацрт закона о пољопривредни, прехрани и руралном развоју

 

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

12.

Нацрт закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју

 

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

13.

Нацрт закона о храни

 

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

14.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сточарству

 

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

15.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредом земљиштву

 

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

16.

Приједлог закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији БиХ

 

Федерално министарство финансија

17.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит

 

Федерално министарство финансија

18.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о фискалним системима

 

Федерално министарство финансија

19.

Приједлог закона о федералним административним таксама

 

Федерално министарство финансија

20.

Приједлог закона о измјенама и допунама закона о трезору

 

Федерално министарство финансија

21.

Измјене и допуне Закона о просторном планирању и коришћењу земљишта на нивоу Федерације БиХ

 

Федерално министарство просторног уређења

22.

Закон о концесијама

 

Федерално министарство просторног уређења

23.

Измјене и допуне Закона о грађевинским производима

 

Федерално министарство просторног уређења

24.

Измјене и допуне Закона о враћању, додјели и продаји станова

 

Федерално министарство просторног уређења

25.

Регулациони план Благај

 

Федерално министарство просторног уређења

26.

Регулациони план Почитељ

 

Федерално министарство просторног уређења

27.

Регулациони план историјско- градског подручја Мостар

 

Федерално министарство просторног уређења

28.

Измјене и допуне Регулационог плана Сарајевска чаршија

 

Федерално министарство просторног уређења

29.

Преднацрт закона о заштити менталног здравља

Федерално министарство здравства

30.

Преднацрт закона о заштити становништва од заразних болести

Федерално министарство здравства

 

Приједлози закона проистекли из закључака са Тематске сједнице о Стању у Заводу за збрињавање ментално инвалидне дјеце и омладине Пазарић, Заводу за збрињавање ментално инвалидних лица – Дрин, Заводу за збрињавање ментално инвалидних лица – Баковићи, Заводу за васпитање мушке дјеце и омладине Сарајево и Установи из дјелокруга социјалне заштите – Љубушки, одржане 04.12.2019.

 

1.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о преузимању права и обавеза оснивача

над установама социјалне заштите у ФБиХ 

 

2.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом

 

3.

Нацрт закона о заштити менталног здравља

 

4.

Нацрт закон о социјалним правима и социјалним услугама у Федерацији БиХ

 

5.

Нацрт закон о социјалној дјелатности.

 

Измјене закона проистекле из закључака тематске сједнице на тему: “Испуњавање обавеза Босне и Херцеговине из Уговора о успостављању Енергетске заједнице – статус имплементације у Федерацији БиХ”, одржане 14.01.2019.

 

1.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електричној енергији Федерације БиХ ради усаглашавања са законом на  нивоу Босне и Херцеговине

 

2.

Усвајање Закона о гасу ради усаглашавања са државним Законом о регулатору електричне енергије и гаса

3.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације Федерације БиХ

 

4.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетској ефикасности Федерације БиХ

 

5.

Нацрт закона о јужној гасној интерконекцији са Републиком Хрватском

 

 

Измјене закона проистекле из закључака са тематске сједнице одржане на тему: “Стање у пољопривреди Федерације БиХ”, одржане 17.05. и 14.06.2017. године

 

1.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривреди

 

2.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарству

 

 

 

 

 

Програм рада Представничког дома за 2020. годину је плански документ који у потпуности остаје отворен за све оправдане допуне и разматрање свих законских и других материјала за којима се укаже потреба и буду предложени од, Уставом и законима, овлашћених предлагача.

 

Представнички дом ће разматрати приједлоге и нацрте закона које Влада Федерације упути у парламентарну процедуру, у складу са Програмом рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину који је саставио дио Програма.

Број:

Сарајево,

 

                                                                                     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА

                                                                                                  ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

                                                                                                                  Мирсад Заимовић