БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ

 


                                                                                           

 

 

ПРОГРАМ РАДА
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 


Сарајево, aприл 2017. г.


Представнички дом доноси програм рада који чине питања из дјелокруга Представничког дома која ће се разматрати на сједници Представничког дома.

Програм рада садржи задатке Представничког дома који проистичу из: Устава Федерације Босне и Херцеговине, планских докумената Федерације Босне и Херцеговине, Програма рада Владе Федерације Босне и Херцеговине и приједлоге овлашћених предлагача, као и друге послове и задатке у рјешавању питања од интереса за народе и грађане у Федерацији Босне и Херцеговине.

Програмом рада утрврђени су послови и задаци Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине као и начин њиховог извршавања, уз напомену да се овај програм рада доноси када су већ прошла два мјесеца текуће године.

У радном плану нису назначени рокови и предлагачи разматрања закона и других аката  па ће сви материјали бити разматрани након достављања у парламентарну процедуру у складу са роковима прописаним Пословником Представничког дома.

Основни правци дјеловања Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине у 2017. години бит ће усмјерени на:

 • реформе друштвено-економског сектора у надлежности Федерације Босне и Херцеговине,
 • реформе у радном и социјалном сектору,
 • јачање друштвене стабилности Федерације Босне и Херцеговине са посебним освртом на јачање демократских односа, владавине права, грађанских и вјерских слобода, осигурање социјалних права и др.,
 • иницирање и провођење реформи из усвојене реформске агенде усклађених са потребама Босне и Херцеговине на путу евро-атланских интеграција, те усклађивање домаћег законодавства са законодавством ЕУ.

 


Програм рада Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину садржи више тачака које ће бити смјернице за рад на сљедећи начин:

 1. Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине у току 2017. године размотриће законе и друге акте утврђене у Програму рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину укључујући и оне законе и друге акте предложене од клубова посланика и радних тијела у Представничком дому које је Влада Федерације Босне и Херцеговине прихватила и преузела обавезу да буде предлагач.
   
 2. Предстанички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине у току 2017. године разматраће законе и друге акте чији предлагачи буду радна тијела Представничког дома.
   
 3. Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине у току 2017. године разматраће законе и друге акте чији предлагачи буду посланици, клубови посланика и Колегијум Представничког дома.
   
 4. Одржавање тематских сједница Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине бит ће планирано према потребама.
  Представнички дом ће у 2017. години одржавати тематске сједнице  Представничког дома према распореду који утврди Колегијум дома ради анализирања актуелних привредних и друштвених области у Федерцацији Босне и Херцеговине ради остваривања повољнијег правног, економског, социјалног и политичког окружења.
   
 5. Међупарламентарна сарадња и сарадња са невладиним сектором и грађанима
  Представнички дом наставиће одржавати регионалну међупарламентарну сарадњу, као и потпуну отвореност и транспарентност дјеловања Представничког дома и координацију у вези са иницијативама невладиног сектора и грађана.
   
 6. Одржавање тематских радионица радних тијела


Радна тијела Представничког дома у сарадњи са министарствима и другим надлежним органима Федерације Босне и Херцеговине одржаваће тематске радионице у циљу обрађивања актуелних тема и процјене стања из својих области у смислу постојања и усклађености законских и подзаконских аката, те  сарадњом са привредним и непривредним субјектима у Федерацији Босне и Херцеговине, те невладиним сектором стећи сазнања о проблемима са којима се сусрећу правна и физичка лица у Федерацији Босне и Херцеговине. Радно тијело би на бази практичних расправа сагледало проблематику и своје приједлоге упутило Влади Федерације Босне и Херцеговине која би, према њиховој оцјени, могла предложити одговарајуће промјене и доношење нових законских прописа.

 

1. ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ

I. ПРИЈЕДЛОЗИ И НАЦРТИ ЗАКОНА КОЈИ СУ УСВОЈЕНИ ИЛИ СЕ НАЛАЗЕ У ПАРЛАМЕНТАРНОЈ ПРОЦЕДУРИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ФЕБРУАР  2017. ГОДИНЕ

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у органима власти  Федерације БиХ
 2. Закон о осигурању
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о инвестицијским фондовима
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о тржишту врједносних папира
 5. Нацрт  закона  о штрајку
 6. Закон о банкама
 7. Закон о Агенцији за банкарство Федерације БиХ
 8. Закон о хранитељству
 9. Закон о јединственом регистру корисникаготовинских накнада на које се не уплаћују доприноси, са амандманима Владе ФБиХ
 10. Закон о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним опћинама
 11. Закон о енергетској ефикасности у ФБиХ (усаглашен текст оба дома)
   


II. ПРИЈЕДЛОЗИ ЗАКОНА ИЗ ПРОГРАМА ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм рада Владе Федерације Босне и Херцеговине достављен је у јануару 2017. године Представничком дому и упућен заступницима. Планом рада Владе Федерације Босне и Херцеговине дефинирани су стратешки циљеви, програми и активности које ће у овој години радити федерална министарства како би допринијели имплементацији зацртаних стратешких циљева. План рада федералних министарстава предвиђа:

 • стратешке циљеве по појединим областима,
 • оперативне циљеве и активности по стратешким циљевима,
 • план израде закона, подзаконских аката и других докумената и појединих ресора.


Из законодавне активности Владе Федерације Босне и Херцеговине Представнички дом преузео је предложене законе и друга акта.
Влада је дефинисала планиране рокове по кварталима за припрему приједлога закона.
Из практичних разлога нису назначени рокови у којима ће их разматрати Представнички дом.
Сви приједлози закона биће разматрани када стигну у парламентарну процедуру у складу са Пословником и могућностима правовременог координисања свих активности Колегијума, а везано како уз припрему сједница тако и уз покретање одређених питања за расправу у радним тијелима Представничког дома.

Наведени су приједлози закона из Програма рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину како слиједи:

 1. Закон о полицијским службеницима Федерације БиХ
 2. Закон о експлозивним материјама Федерације БиХ
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим тијелима јавне управе
 4. Нацрт закона о извршењу кривичних санкција у Федерацији БиХ
 5. Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама
 6. Закон о измјенама и допунама Закона о сузбијању корупције и организираног криминала
 7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима
 8. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици
 9. Нацрт закона о кривичном поступку ФБиХ
 10. Закон о измјенама Закона о инспекцијама у ФБиХ
 11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру некретнина
 14. Нацрт закона о заштити пријавитеља корупције
 15. Буџет за 2018. годину
 16. Закон о извршењу Буџета за 2018. годину
 17. ДОП-а за 2018-2020. годину
 18. Закон о дугу, задуживању и гаранцијама у ФБиХ
 19. Закон о доприносима
 20. Закон о порезу на доходак
 21. Закон о порезној управи
 22. Општи порезни Закон
 23. Закон о измјенама Закона о фискалним системима
 24. Закон о припадности јавних прихода у ФБиХ
 25. Закон о измјенама и допунама Закона о Развојној банци
 26. Нацрт закона о микрокредитним организацијама
 27. Нацрт закона о посредовању у осигурању
 28. Нацрт закона о осигурању од одговорности моторних возила
 29. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању
 30. Закон о рачуноводству и ревизији
 31. Закон о регистру финансијских извјештаја
 32. Закон о гасу
 33. Закон о гасу ФБиХ хармонизован са Трећим енергетским пакетом
 34. Закон о опреми под притиском у ФБиХ
 35. Закон о биогориву у ФБиХ
 36. Нацрт закона о измјени и допуни Закона о метрологији у ФБиХ
 37. Закон о повјеравању јавних овлашћења Ауто-мото клубова у Федерацији БиХ
 38. Закон о измјени и допуни Закона о путевима у Федерацији БиХ
 39. Закон о измјени Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породица са дјецом
 40. Закон о организацијама лица са инвалидитетом у Федерацији БиХ
 41. Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених особа
 42. Закон о измјенама и допунама Закона о раду
 43. Закон о сигурности и здрављу на раду
 44. Закон о штрајку-приједлог
 45. Закон о мирном рјешавању радних спорова
 46. Закон о организацији пензијског и инвалидског осигурања
 47. Закон о дјелатности социјалног рада у Федерацији БиХ
 48. Закон о социјалним услугама у Федерацији БиХ
 49. Закон о заштити породице са дјецом у Федерацији БиХ
 50. Закон о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле законитости коришћења права из области борачко-инвалидске заштите
 51. Закон о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица
 52. Закон о измјенама и допунама Закона о посебним правима добитника највећих ратних признања и одликовања и чланова њихових породица
 53. Закон о правима демобилисаних бораца и чланова њихових породица
 54. Закон о измјенама и допунама Закона о пријевременом повољнијем пензионисању бораца одбрамбено-ослободилачког рата.
 55. Нацрт закона о хемикалијама
 56. Нацрт закон о биоцидима
 57. Закон о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом-нацрт
 58. Нацрт закона  о контроли и ограниченој употреби дувана,дуванских и осталих производа за пушење
 59. Закон о финансијској консолидацији јавних здравствених установа у Федерацији Босне и Херцеговине
 60. Закон о измјенама и допунама Закона о контроли цијена
 61. Закон о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и коришћењу земљишта на нивоу Федерације БиХ
 62. Закон о концесијама
 63. Закон о енергетској ефикасности
 64. Закон о измјенама и допунама Закона о издвајању и усмјеравању дијела прихода предузећа оствареног коришћењем хидроакомулационих објеката
 65. Закон о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право
 66. Закон о измјенама и допунама Закона о враћању, додјели и продаји станова
 67. Закон о слатководном рибарству
 68. Закон о измјенама  Закона о пољопривредном земљишту
 69. Закон о пољопривреди, прехрани и руралном развоју
 70. Закон о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју
 71. Закон о измјенама и допунама Закона о водама
 72. Закон о ветеринарству
 73. Закон о постицају развоја мале привреде
 74. Нацрт Закона о унапређењу предузетничке инфраструктуре
 75. Закон о обрту и сродним дјелатностима
 76. Закон о заштити околиша
 77. Закон о Фонду за заштиту околиша и енергетску ефикасност
 78. Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом
 79. Закон о туризму у Федерацији БиХ
 80. Закон о боравишној такси у Федерацији БиХ- приједлог
 81. Закон о угоститељској дјелатности у Федерацији БиХ
   

III. ПРИЈЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ СТИГЛЕ ОД ОВЛАШТЕНИХ ПРЕДЛАГАЧА ИЛИ ДРУГИХ  ИНСТИТУЦИЈА КОЈИ НИСУ ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧИ, А ПРЕДЛОЖИЛИ СУ ЗАКОНЕ И ДРУГЕ АКТЕ У ПАРЛАМЕНТАРНУ ПРОЦЕДУРУ

 1. Иницијатива пројекта Владе Шведске, Владе Швајцарске и развојног програма Уједињених Нација, УНДП на бази истраживања функционисања локалних заједница у БиХ, њих 21 да се донесу у току 2017 године Закон о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ и Закон о локалној самоуправи.
 2. Просторни план коридора Vc
 3. Регулациони план Благај
 4. Регулациони план Почитељ


Програм рада Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину је плански документ за 2017. годину који остаје отворен за све оправдане допуне у складу са актуелном ситуацијом у Федерацији Босне и Херцеговине.

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине размотриће и друге анализе, информације, извјештаје о раду и друга документа која су у надлежности Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине.


ПРИЛОГ ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНСКИХ И  ДРУГИХ АКАТА КOJИ СУ СAСTAВНИ ДИO ПРOГРAMA РAДA ПРEДСTAВНИЧКOГ ДOMA ЗA 2017. ГOДИНУ НАКОН ПРОВЕДЕНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ ДАТИХ ОД ПОСЛАНИКА У ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ, ПРЕДСЈЕДНИКА РАДНИХ ТИЈЕЛА, ПРЕДСЈЕДНИКА КЛУБОВА И ДРУГИХ УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

I -           ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНСКИХ АКАТА 
Након проведене расправе о Нацрту програма рада Представничког дома Парламента ФБиХ за 2017. годину предложено је да сљедећи закон будe саставни дио Програма рада Представничког дома Парламента ФБиХ за 2017. годину и то:

 1. Зaкoн o здрaвствeнoм oсигурaњу у ФБиХ.

Рокови за разматрање наведенog законскog пројекта биће накнадно утврђени на основу плана надлежног радног тијела као овлашћеног предлагача за предлагање наведених закона у договору са ресорним министарствима и Владом ФБиХ.

II -      
Овај програм рада Представничког дома Парламента ФБиХ за 2017. године ОСТАЈЕ ОТВОРЕН И ЗА СВЕ ДРУГЕ ИНИЦИЈАТИВЕ И ПРИЈЕДЛОГЕ у току ове календарске године да поједини закони и други материјали буду разматрани на сједници Представничког дома зависно од хитности, потребе и актуелности укупне ситуације у ФБиХ.  

Сарајево, 25. aприл 2017. г.
Број: 01-02-4-2189/16 
 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
Един Мушић