ПРЕДСЈЕДНИК

Мелика Махмутбеговић

ЗАМЈЕНИК

Младен Бошковић

ЧЛАНОВИ

Аџем Џевад
Хусеин Топчагић
Елмедин Володер
Мира Гргић
Неџад Шећић
Муниб Јусуфовић
Аднан Ефендић
Сабина Ћудић
Ирфан Дурић

КОНТАКТ


Тел: +387 33 222-474; 219-190,
локал 111


 

Надлежност

  • припрема, утврђује и доноси акта којима се уређују накнаде плата посланика у Представничком дому, плата функционера које бира, односно именује  Представнички дом, као и накнаде одређених материјалних трошкова посланика и функционера, доноси акта из члана 264. овог пословника који се односе на организацију и рад Стручне службе Представничког дома и Заједничке службе Парламента, плата руководећих државних службеника и осталих запосленика у Стручној служби Представничког дома и Заједничкој служби Парламента Федерације, те доноси одговарајућа акта за њихову примјену, као и појединачна акта о платама и накнадама материјалних и других примања;
  • утврђује висину накнаде и посебне накнаде за рад члановима радних тијела изабраних из реда научних, стручних  и јавних радника;
  • утврђује приједлог за осигурање  средстава у буџету Федерације за рад Парламента Федерације и коришћење тих средстава;
  • обавља све послове у вези са осигурањем станова за потребе  Представничког дома и Заједничких служби Парламента Федерације и располаже тим становима, одлучује о њиховом додјељивању на коришћење, о замјени и о једнократном пријеносу права коришћења, у складу са законом;
  • одлучује о додјељивању привременог смјештаја функционерима и, по потреби, другим запосленицима у Стручној служби Представничког дома и  Заједничкој  служби Парламента Федерације или другим федералним органима;
  • утврђује услове и начин коришћења путничких аутомобила за обављање службених послова и
  • обавља и друге послове одређене овим пословником и другим општим актом  Представичког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија