ПРЕДСЈЕДНИК

Мирсад Чамџић

ЗАМЈЕНИК

Азмир Хусић

ЧЛАНОВИ

Хајрудин Жилић
Златко Кравић 
Амер Обрадовић 
Ирфан Ченгић
Кенела Зуко
Мирза Ганић
Самира Бегић
Иван Муса
Ивица Павковић

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Кoмисиje зa
зaштиту људских прaвa и слoбoдa

Луција Вујица-Новаковић
Тел: +387 33 217-269


 

Надлежност

  • разматра питања у вези са кршењем слобода и права грађана утврђених Уставом Федерације и законима Федерације од државних органа, јавних установа и организација које врше јавна овлашћења, као и шира питања од значаја за заштиту људских права и основних слобода која покрећу омбудсмени, грађани, политичке организације и удружења грађана, друге организације и заједнице и о томе извјештава Представнички дом; указује на појаве и проблеме у остваривању и заштити људских слобода и права и предлаже мјере за њихову ефикаснију заштиту. По правилу, Комисија не разматра питања по којима су у току судски и други поступци, осим ако се ради о неприхватљивом одуговлачењу поступка или очигледној злоупотреби власти и самовољи на које укаже омбудсмен;
  • разматра представке, жалбе и приједлоге које грађани упућују или непосредно подносе Представничком дому и о томе обавјештава подносиоца;
  • непосредно ради на представкама, жалбама и приједлозима који се односе на права и дужности за које је у Уставу Федерације утврђено да их врши Федерација и њени органи и о свом ставу обавјештава подносиоца представке, жалбе, односно приједлога и предлаже надлежним  органима и организацијама мјере за рјешавање питања и проблема изнесених у представкама, жалбама и приједлозима;
  • разматра, проучава и анализира појаве и проблеме на које се у представкама, жалбама и приједлозима указује, ради сагледавања узрока због којих се они подносе, и о томе обавјештава Представнички дом;
  • разматра представке, жалбе и приједлоге у којима се покреће питање одговорности функционера које бира или именује Представнички дом и доставља их са својим мишљењем надлежном тијелу Представничког дома;
  • разматра представке, жалбе и приједлоге у којима се указује на појаве које настају у примјени закона и других аката или на  неправилно извршавање тих аката и о томе обавјештава Представнички дом и надлежна радна тијела Представничког дома и предлаже предузимање одређених мјера.

Представке, жалбе и приједлоге којима се покрећу иницијативе за доношење, измјену или допуну закона и других аката Комисија доставља предсједавајућем Представничког дома и потпредсједавајућим Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија