PRIJEDLOZI ZAKONA

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o namještenicima u organima Državne službe u Federaciji BiH - skraćeni postupak

2. Prijedlog Zakona o šumama

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH

4. Prijedlog Zakona o izvorima, načinu prikupljanja i raspodjele sredstava za otklanjanje posljedica  prirodne nesreće uzrokovane pojavom Corinavirusa (COVID -19) i obnovu privrede u Federaciji BIH ( 01-02-733_20 - Goran Akšamija, Nermin Muzur i Bahrija Šarić)

5. Prijedlog Zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH (Aner Žuljević delegat Doma Naroda 2430/19)

6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj djelatnosti (Samer Rešidat zastupnik DF 1130/20)

7. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije

8. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH

9. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije BiH (Alma Kratina DF 1239/19)

10. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu u Federaciji BiH  (Irfan Čengić SDP, 761/19)

11. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskoga zakona Federacije BiH (Lana Prlić SDP, 557/19)

12. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (Hamdija Abdić SDA, 867/19)

13. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH (Zlatko Ercegović, 967/19)

14. Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH (Senaid Begić SDP, 990/19)

15. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije BiH (Klub Zastupnika DF - GS, 1239/19)

16. Prijedlog Zakona o izimjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH (Klub Zastupnika DF-GS, 1240/19)

17. Prijedlog Zakona o minimalnoj plati u Federaciji BiH ( Damir Mašić SDP, 1241/19)

18. Prijedlog Zakona o studentskome radu u Federaciji BIH Lana Prlić SDP, 1584/19)

19. Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH (Senaid Begić SDP, 1926/19)

20. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima u FBiH ( Salko Zildžić SDA, 1972/19)

21. Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH ( Zlatko Ercegović, 2057/19)

22. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (Miomirka Melank NS, 917/20)

23. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH (Klub zastupnik-ca Naše stranke, 990/20)

24. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (Klub zastupnika DF, 1141/20)

25. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu FBiH (Sabina Ćudić NS, 1525/20)

26. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu u Federaciji BiH (Lana Prlić SDP, 1531/20)

27. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (zastupnik Irfan Čengić SDP, Elmedin Konaković delegat Doma naroda NiP, 2052/20)

28. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave  u Federaciji BiH (Amer Obradović NB, 167/21)

29. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (Grupa zastupnika)

30. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata („Službene novine FBiH“ br.44/02 i 57/09) (zastupnici Petar Galić i Ante Baković)

31. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Federacije BiH (Klub zastupnica_ka Naša stranka)

32. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva (Zastupnik Mirsad Čamdžić i delegat Vibor Handžić)

33. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (zastupnik Zlatko Ercegović, 994/21)

34. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH (zastupnica Lana Prlić i delegat Aner Žuljević)

35. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovni (zastupnici Amer Obradović, Lana Prlić i Nasiha Pozder, 1110/21)

36. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (Zastupnica Majra Dautbegović, delegat Alisa Hajdarović)

37. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH  (zastupnik Adnan Efendić SDA, 1178/21)

38. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima (Vlada FBiH)

39. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH

40. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH

41. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji BiH

42. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

43. Prijedlog Zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH

44. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSIGURANJU

45. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

46. Prijedlog Odluke o usvajanju strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2021-2027)-1105/21

47. Prijedlog Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH

48. 1829-21 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM  I INVALIDSKOM OSIGURANJU ( hitni postupak) - VLADA FEDERACIJE BIH

49. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o PIO/MIO (D. Mašić i A. Žuljević)

50. PRIJEDLOG ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA U FEDERACIJI BIH

51. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTRĐIVANJU I OSTVARIVANJU POTRAZIVANJA GRADANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

52. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama FBiH, Sanela Klarić i Vibor Handžić

 

NACRTI ZAKONA

1. Nacrt Zakona o izboru općinskih načelnika i gradonačelnika u Federaciji BiH (Amer Obradović, zastupnik/1056/19)

2. Nacrt Zakona o financiranju sportskih reprezentacija ( zastupnik Irfan Čengić SDP, 1250/19)

3. Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (Komisija za jednakopravnost spolova)

4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata FBiH, Klub zastupnika Naša stranka i Vibor Handžić, delegat DN/1705/21

5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku (Vlada FBiH, 1334/21)

6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode,

7. Nacrt Zakona o rudarstvu FBiH

8. Nacrt Zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu

 

PREGLED PODNESENIH IZVJEŠTAJA I INFORMACIJA

1.  Izvještaj o radu Privredne komore FBiH za 2019. godinu (463/20)

2. Izvještaj"Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH  - 2018. godina" 01-33-90/20

3. Izvještaj o radu i poslovanju JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za 2019. godinu

4. Izvještaj o poslovanju BH Telecom d.d. Sarajevo za 2019. godinu

5. Zaključci nakon razmatranja informacije o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018.godini i planovima gospodarenja šumama za 2019.godinu

6. Izvještaj o stanju poljoprivrede ("Zeleni izvještaj") u Federaciji BiH za 2019. godinu

7. Sažetak Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po izvještajima o implementaciji programa mjera Planova upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora u Federaciji BiH (2016-2021) za 2018.-2019. godinu

8. Izvještaj o radu i poslovanju RTVFBiH za razdoblje januar-decembar 2018. godine i Finansijski izvještaj sa mišljenjem Nezavisnog revizora za godinu koja završava na dan 31.12.2018. godine,

9. Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za razdoblje januar-decembar 2019. godine, Finansijski izvještaj za razdoblje koji završava na dan 31.12.2019. godine i izvještaj nezavisnog revizora.

10. Izvještaj o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije FBiH za 2020. godinu.

11. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoline Federacije BiH

12. Izvještaj o radu fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu sa pratećim materijalima.

13. Izvještaj o poslovanju JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2019.godinu.

14. Rezolucija o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u FBiH.

Материјали у процедури