ПРЕДСЈЕДНИК

Здравко Кузман

ЗАМЈЕНИЦА

Мира Гргић

ЧЛАНОВИ

Исмет Курић 
Славица Јосиповић
Мира Лјубијанкић
Емина Мутап 
Мујо Хоџић
Амра Куновац 
Елзина Пирић 
Анела Шестић-Беговић

Златко Кравић           

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Eтичкe кoмисиjе
Данка Беванда
Тел: +387 33 222-474; 219-190,
локал 111


 

Надлежност

Етичка комисија је задужена за имплементацију Кодекса понашања, a врши и праћење рада, надзор понашања изабраних званичника и рјешавање пријава у вези са кршењем одредби Кодекса.

Сви грађани имају право и дужност да подносе пријаве Етичкој комисији за све облике кршења правила Кодекса понашања.

Комисија разматра пријаве и спроводи поступак испитивања основаности пријава и након тога одлучује да ли постоји повреда неке од одредби Кодекса понашања.

Aко оцијени да је од изабраног званичника учињена повреда неке од одредби Кодекса, Комисија ће дати своје мишљење, предложити мјеру и о томе извјестити Представнички дом. Представнички дом усваја и изриче мјеру.
Комисија има седам чланова.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија