19. март. 2013.

Обавјештавам Вас да ће 19. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, бити одржана у уторак, 19. марта 2013. године, у 10.00 часова.  За 19. редовну сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у ФБиХ – хитни поступак;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара и ватрогаству – хитни поступак;
 3. Приједлог закона о електронском документу;
 4. Нацрт закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом;
 5. Нацрт закона о запосленицима у органима јединица локалне самоуправе;
 6. Нацрт закона о привредним коморама ФБиХ;
 7. Нацрт закона о хемикалијама;
 8. Нацрт закона о помоћи на путу;
 9. Нацрт закона о биоцидима;
 10. Нацрт закона о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера у ФБиХ;
 11. Нацрт закона о слатководном рибарству ФБиХ;
 12. a)Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и Raiffeisen Bank International AG за финансирање пројекта модернизације Универзитета у Бихаћу;
  б)Споразум о кредиту (Пројекат „Модернизација Универзитета у Бихаћу“) између БиХ коју заступа Министарство финансија и трезора и Raiffeisen Bank International AG;
  ц) Усаглашени записник са преговора;
  д) Информација о робном кредиту Raiffeisen Bank International AG за финансирање Пројекта Модернизација Универзитета у Бихаћу;
 13. a)Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о кредиту између Босне и Херцеговине и UniCredit bank Austria AG за финансирање Пројекта набавке медицинске опреме за потребе Jавне установе Oпште болнице "Прим. др. Абдулах Накаш";
  б)Кредитни споразум за финансирање Пројекта набавке медицинске опреме за потребе Јавне установе Опћа болница „Прим. Др. Абдулах Накаш“ између БиХ коју представља Министарство финансија и трезора и UniCredit bank Austria AG
  ц)Усаглашени записник са преговора
  д)Информација о задужењу по Споразуму о кредиту између БиХ и UniCredit bank Austria AG за финансирање Пројекта набавке медицинске опреме за потребе Јавне установе Опћа болница „Прим. Др. Абдулах Накаш”
 14. Приједлог финансијског плана – буџета ФЕРК-а за 2013. годину;
 15. Приједлог финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2013. годину и Процјене плана за 2014. и 2015. годину;
 16. Приједлог финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2013. годину;
 17. Приједлог финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину;
 18. Приједлог других измјена и допуна Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2012. годину;
 19. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ:
  a)Закон о допуни Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе;
  б) Закон о измјени Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју;
  ц)Закон о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације
 20. Избори и именовања
  -    формирање Клуба парламентарки.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.