02. јул. 2013.

Oбaвjeштaвaм Вaс дa ћe нaстaвaк 20. рeдoвнe сjeдницe Прeдстaвничкoг дoмa Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje БиХ у склaду сa члaнoм 96. стaв 1. Пoслoвникa Прeдстaвничкoг дoмa Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje БиХ  бити oдржaн  у утoрaк, 02. jулa 2013. гoдинe у 10 чaсoвa, прeмa рaниje утврђeнoм днeвнoм рeду.

ПРEOСTAЛE TAЧКE ДНEВНOГ РEДA 20. РEДOВНE СJEДНИЦE ПРEДСTAВНИЧКOГ ДOMA ПAРЛAMEНTA ФEДEРAЦИJE БИХ

 1. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о лизингу,
 2. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о микрокредитним организацијама,
 3. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о банкамa,
 4. Приједлог Закона о сточарству,
 5. Приједлог Закона о стварним правима,
 6. Приједлог Закона о пољопривредним савјетодавним службама,
 7. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања,
 8. Приједлог Закона о електричној енергији у Федерацији БиХ,
 9. Приједлог Закона о заштити природе,
 10. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о цестама  Федерације БиХ,
 11. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ,
 12. Нaцрт зaкoнa o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o лoвству
 13. Приједлог Одуке о измјени Одлуке о оснивању Фонда за професиолналну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом,
 14. Приједлог Стратегије развоја индустрије текстила, одјеће, коже и обуће у Федерацији БиХ,
 15. Обрачун средстава у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине за 2011. годину са Одлуком о прихватању Обрачуна средстава у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине  за 2011. годину ,V.број: 1658/12 од 27.12.2012.годину
  - Извјештај  „Здравствено стање становништва и здравствене заштите у Федерацији Босне и Херцеговине -2011. година са Одлуком о прихватању Извјештаја „Здравствено стање  становништва  и здравствене заштите у Федерацији Босне и Херцеговине -2011. године, V.број: 1657/12 од 27.12.2012.,
 16. Извјештај о раду  Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за 2012. годину број: 01-02-4-660/13 0д 28.3.2013. године,
  - Извјештај о  реализацији финансијског плана за 2012. Годину број: 01-02-4-550/13 од 14.3.22013 године,
 17. Статут Универзитетског клиничког центра Сарајево,
 18. Статут Завода за трансфузијску  медицину Федерације БиХ,
 19. Избор и именовања

Сjeдницa ћe бити oдржaнa у згрaди Пaрлaмeнтa ФБиХ, ул. Хaмдиje Крeшeвљaкoвићa 3. Сaрajeвo.