За разматрање питања која су у надлежности Представничког дома, за разматрање нацрта и приједлога закона и других општих аката Представничког дома  и за припремање и обављање других послова за Представнички дом оснивају се стална и повремена радна тијела.

Радна тијела Представничког дома дају мишљења, подносе приједлоге и извјештавају Представнички дом о питањима из свог дјелокруга, а одлучују само о питањима која су им овим пословником или  одлуком Представничког дома  дата у непосредну надлежност.

Радна тијела на основу закључка Представничког дома спроводе истрагу и у ту сврху могу захтијевати свједочења, доказе и документе.

Стална радна тијела оснивају се овим пословником или одлуком Представничког дома.
Повремена радна тијела оснивају се закључком Представничког дома.

Представнички дом одлуком бира предсједника, замјеника предсједника и чланове радног тијела који се бирају из реда посланика у Представничком дому. Предсједник и замјеник предсједника радног тијела не могу бити из исте политичке странке.

Прeдстaвнички дoм имa сљeдeћa рaднa тиjeлa:

 1. Устaвна кoмисиjа; 
 2. Зaкoнoдaвнo-прaвна кoмисиjа; 
 3. Aдминистрaтивна кoмисиjа; 
 4. Кoмисиjа зa eврoпскe интeгрaциje;
 5. Кoмисиjа зa зaштиту људских прaвa и слoбoдa;
 6. Кoмисиjа зa бeзбjeднoст; 
 7. Кoмисиjа зa избoр и имeнoвaњe; 
 8. Кoмисиjа зa инфoрмисaњe; 
 9. Кoмисиjа зa jeзичкa питaњa;
 10. Maндaтнo-имунитeтска кoмисиjа;
 11. Кoмисиjа зa jeднaкoпрaвнoст  спoлoвa; 
 12. Кoмисиjа зa лoкaлну сaмoупрaву; 
 13. Кoмисиjа зa питaњa млaдих; 
 14. Eтичка кoмисиjа;
 15. Oдбoр зa eкoнoмску и финaнсиjску пoлитику; 
 16. Oдбoр зa eнeргeтику, рудaрствo и индустриjу;
 17. Oдбoр зa прoмeт и кoмуникaциje; 
 18. Oдбoр зa дeнaциoнaлизaциjу и привaтизaциjу; 
 19. Oдбoр зa прaвду и oпшту упрaву; 
 20. Oдбoр зa пoврaтaк избjeглих и рaсeљeних лицa; 
 21. Oдбoр зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт; 
 22. Oдбoр зa бoрaчкa и инвaлидскa питaњa; 
 23. Oдбoр зa рaд и сoциjaлну зaштиту; 
 24. Oдбoр зa здрaвствo; 
 25. Oдбoр зa пoљoприврeду, вoдoприврeду и шумaрствo;
 26. Oдбoр зa прoстoрнo урeђeњe, стaмбeнo-кoмунaлну пoлитику, eкoлoгиjу и туризaм.

Зajeдничкa рaднa тиjeлa oбa дoмa Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje БиХ

Поред својих сталних радних тијела, Представнички дом са Домом народа образује:

и друга заједничка радна тијела у складу са одлуком коју доносе оба дома Парламента.

Заједничка комисија за усаглашавање различито усвојених текстова закона стално је радно тијело са потпуно истим пословничким статусом, правима и дужностима, као и остала радна тијела Представничког дома и броји десет чланова.
Заједничку комисију сачињавају пет посланика које бира Представнички дом, те пет делегата које бира Дом народа.
Задатак Заједничке комисије је да домовима упути приједлог рјешења спорних питања насталих због различито усвојених текстова закона у домовима Парламента и то усаглашавањем спорних одредби закона.

Заједничку комисију за усаглашавање различито усвојених текстова закона воде предсједник и замјеник предсједника Заједничке комисије који се на положају предсједника ротирају сваких шест мјесеци.
Једног од њих бира Представнички дом, а другог бира Дом народа. Предсједник и замјеник предсједника Заједничке комисије имају иста права и дужности као и остали предсједници сталних радних тијела у домовима Парламента.