10. септембар. 2013.

Обавјештавам Вас да ће 22. редовна сједница Представничког дома Парламента Федерације БиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ,  бити одржана  у уторак и сриједу, 10. и 11. септембра 2013. године у 10.00 часова. За 22. редовну сједницу предлажем сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама - хитни поступак,
 2. Приједлог закона  о измјенама Закона  о измирењу  обавеза Федерације  Босне и Херцеговине према Федералном  заводу за пензијско и инвалидско осигурање - скраћени пступак,
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о утврђивању насељених  мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним  општинама, предлагач: Сеад Омербеговић – скраћени поступак,
 4. Приједлог закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра некретнина,
 5. Приједлог закона о финансијској консолидацији привредних друштава у Федерацији БиХ,
 6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама  полицијских  службеника  Федерације  Босне и Херцеговине,
 7. Нацрт закона  о заштити  пријавитеља  корупције,
 8. Нацрт закона о измјенама и допунама  Закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од  природних и других несрећа,
 9. Нацрт закона  о измјени  Закона  о измирењу  обавеза по основу рачуна старе девизне штедње у Федерацији Босне и Херцеговине,
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању лица са инвалидитетом,
 11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији  Босне и Херцеговине,
 12. Нацрт закона о енергетској ефикасности у Федерацији БиХ
 13. а) Приједлог одлуке  о прихватању задужења  по Споразуму о финансирању између Босне и Херцеговине и Развојне банке  Савјета  Европе (CEB) за реализацију  Пројекта јачања здравственог сектора (HSEP) - додатно финансирање
  б) Оквирни споразум о кредиту између Развојне банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине,
  ц)  Супсидијарни уговор (Пројекат развоја  сектора здравства – фаза два) између Босне и Херцеговине  и Федерације Босне и Херцеговине,
  д) Информација о кредиту Развојне банке Савјета Европе за суфинансирање  Пројекта јачања здравственог сектора (Healt Sektor Enhancement (HSEP)-додатно финансирање,
 14. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности за кредитно задужење ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за реализацију Пројекта  изградње ХЕ Врандук и пројекта рехабилитације и проширења  капацитета ХЕ Уна Костела,
 15. Приједлог статута Завода за  јавно  здравство Федерације Босне и Херцеговине,
 16. Извјештај о раду Агенције за банкарство Федерације БиХ за 2012. годину са Информацијом о банкарском систему Федерације Босне и Херцеговине са 31.12.2012. године, са Информацијом о микрокредитном систему  Федерације  Босне и Херцеговине за 2012. и Информацијом о сектору лизинга Федерације Босне и Херцеговине са  стањем на дан 31.12.2012. године (Коначни неревидирани подаци),
 17. Извјештај о раду Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину
 18. а) Извјештај о извршењу Програма рада Управног одбора Завода здравственог осигурања и  реосигурања Федерације БиХ за 2012. годину;
  б) Извјештај о раду Стручне  службе  Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ   за 2012. годину
  ц) Програм рада Управног одбора  Завода здравственог осигурања  и реосигурања  Федерације   БиХ за 2013. годину,
  д) Програм дјелатности Завода здравственог осигурања  и реосигурања Федерације БиХ  и смјернице  за функционисање Стручне службе за 2013.годину,
  е) Годишњи извјештај за 2012. годину (рачуноводствени извјештај са анализом),
  ф) Извјештај о извршењу Финансијског плана  Завода здравственог осигурања  и реосигурања Федерације БиХ  за период јануар - децембар 2012.  године (консолидовани),
  г) Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда солидарности за период  јануар – децембар 2012. године,
  х) Извјештај о извршењу Финансијског плана  Стручне службе  Завода здравственог осигурања и реосигурања  Федерације  Босне и Херцеговине за период јануар - децембар 2012. године,
 19. Документ  Оквирног  буџета/прорачуна Федерације Босне и Херцеговине за период 2014.-2016. године, Извјештај о раду ФЕРК-а за 2012.
 20. Извјештај о одобреним помиловањима за 2012. годину, предлагач: предсједник ФБиХ,
 21. Годишњи извјештај Високог  судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине,
 22. Извјештај Европске мреже правосудних савјета
 23. Усаглашавање текстова приједлога закона различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,
 24. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента Федерације БиХ, улица Хамдије Крешевљаковића 3, Сарајево.