23. септембар. 2011.

ДНЕВНИ  РЕД 16. СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА ФБИХ

1. Приједлог закона о сукобу интереса у органима власти у ФБиХ – хитни поступак,

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити околиша – скраћени поступак,

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку ФБиХ – скраћени поступак,

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о федералним јединицама, предлагач: Нусрет Сирћо – скраћени поступак,

5. Приједлог закона о платама и другим материјалним правима чланова органа управљања институција ФБиХ и јавних предузећа у већинском власништву ФБиХ,

6. Приједлог закона о финансијској консолидацији рудника угља у ФБиХ према обрачунатим, а неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009. до 2015.,

7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима у ФБиХ,

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима,

9. Приједлог закона о тржишту вриједносних папира,

10. Приједлог закона о инвестиционим фондовима,

11. Приједлог закона о лизингу,

12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породица са дјецом,

13. Нацрт закона о јединствено систему регистрације, контроле и наплате доприноса,

14. Нацрт закона о угоститељској дјелатности,

15. Нацрт закона о трансплантацији органа и ткива у сврху лијечења,

16. Нацрт закона о ревизији приватизације државног капитала у привредним друштвима и банкама,

17. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и коришћењу земљишта на нивоу ФБиХ,

18. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама,

19. Нацрт закона о туристичкој дјелатности,

20. а) Нацрт споразума о кредиту између БиХ коју заступа Министарство финансија и трезора и Bank Austria Creditanstalt AG,
       б) Одлука о давању сагласности за прихватање кредита Bank Austria Creditanstalt AG – Беч за финансирање Пројекта изградње водовода Фојница – Кисељак,
       ц) Одлука о давању сагласности за закључивању Супсидијарног кредитног споразума између БиХ и ФБиХ за кредит Bank Austria Creditanstalt AG – Беч за финансирање Пројекта изградње водоводаФојница – Кисељак и канализацијског колектора Лепеница – Кисељак,
       д) Информација о робном кредиту Банк Аустриа Цредитансталт АГ – Беч за финансирање Пројекта изградње водовода Фојница – Кисељак и канализацијског колектора Лепеница – Кисељак,

21.  а) Одлука о давању сагласности за прихватање гранта Међународне банке за обнову и развој за Пројекат управљања Неретвом и Требишњицом,
        б) Информација о предложеном гранту Међународне банке за обнову и развој за помоћ у финансирању Пројекта управљања Неретвом и Требишњицом,
         ц) Усаглашени записник са преговора између БиХ и Међународне банке за обнову и развој у функцији Агенције за имплементацију средстава за глобални околиш (IBRID) за Пројекат управљања Неретвом и Требишњицом,
         д) Усаглашени записник са заједничких преговора између РХ, БиХ и Међународне банке за обнову и развој у функцији имплементације Агенције за глобални Програм за заштиту животне средине у вези са Пројектом за управљање  сливом ријеке Неретве и Требишњице,

22. а) Одлука о давању сагласности за закључивање Уговора о амандману којим се врше измјене и допуне Уговора о зајму Европске банке за обнову и развој за Пројекат реконструкције електроенергетског система,
       б) Одлука о давању сагласности за прихватање зајма Европске банке за обнову и развој за реорганизацију Пројекта обнове електроенергетског система,
       ц) Одлука о давању сагласности за закључивање Супсидијарног уговора о зајму између БиХ и ФБиХ за зајам Европске банке за обнову и развој за реорганизацију Пројекта обнове електроенергетског система
       д) Информација о реорганизацији зајма Европске банке за обнову и развој за Пројекат реконструкције електроенергетског система,

23. Стратешки план развоја здравства у ФБиХ за период 2008. до 2018.,

24. Акциони план превенције и сузбијања малољетничке деликвенције у ФБиХ,

25. Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о ревизијском извјештају Федералног завода за  запошљавање за 2006.,

26. Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о ревизијском извјештају Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2006.,

27. Извјештај о стању у казнено-поправним заводима у ФБиХ – Комисија за безбједност,

28. Извјештај о раду Федералног правобранилаштва,

29. Извјештај о пословању за 2007. ЈП Жељезнице ФБиХ,

30. Извјештај о реализацији средстава са позиције текућих трансфера за прво полугодиште 2008. а) Кабинета предсједнице ФБиХ, б) Кабинета потпредсједника ФБиХ и ц) кабинета потпредсједнице ФБиХ,

31. Извјештај о раду Комисије за концесије ФБиХ,

32. Информација о вањском и унутрашњем дугу ФБиХ са стањем 30.06.2008. са закључцима,

33. Извјештај Владе ФБиХ о подузетим конкретним мјерама у правцу заштите грађана од неконтролисаног вала поскупљења основних животних намирница са ефектима предузетих мјера,

34. Извјештај о раду Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за период од 01.о1.2007. до 31.12.2007.,

35. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,

36. Аутентично тумачење Закона о јавном сервису РТВ ФБиХ,

37. Избори и именовања.