18. мај. 2011.

ДНЕВНИ РЕД 1. СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА ФБИХ

 1. Избор потпредсједавајуће Представничког дома Парламента ФБиХ,
 2. Приједлог закона  о измјени  Закона о облигационим односима – хитни поступак,
 3. Нацрт закона о концесијама,
 4. Приједлог закона  о измјенама и допунама Закона о прекршајима Федерације Босне и Херцеговине – хитни поступак,
 5. Приједлог закона о измјенама  Закона  о обрту и сродним дјелатностима – хитни поступак,
 6. Приједлог закона  о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и  Херцеговине – хитни поступак,
 7. Приједлог закона о измјени Закона о парничном поступку – хитни поступак,
 8. Нацрт закона о измјенама  Закона  о платама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине,
 9. Приједлог закона о измјени Закона о измирењу обавеза на основу рачуна  старе девизне штедње у Федерацији Босне и Херцеговине – хитни поступак,
 10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак – хитни поступак,
 11. Приједлог закона о допунама Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине,
 12. Приједлог закона о измјени Закона  о измјени и допуни Закона о адвокатури Федерације Босне и Херцеговине,
 13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција  у  Федерацији Босне и Херцеговине,
 14. Нацрт закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку,
 15. Нацрт закона  о матичним књигама  у Федерацији Босне и Херцеговине,
 16. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прикупљању, производњи и промету секундарних сировина и отпадних материјала,
 17. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза Федерације Босне и Херцеговине – хитни поступак,
 18. а) Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о кредиту између Босне и Херцеговине  и UniCredit bank Austrije AG за финансирање Пројекта набавке опреме и пружање услуга за двије болнице у Сарајеву,  
  б) Кредитни споразум за финансирање Пројекта набавке опреме и пружање услуга за двије болнице у Сарајеву између Босне и Херцеговине коју представља Министраство финансија и трезора  и UniCredut bank Austria AG
  ц) Информација о робном кредиту UniCredit Bank Austria  AG за финансирањеПројекта набавке опреме и пружање услуга за двије болнице у Сарајеву,
 19. а) Приједлог одлуке о прихватању задужења по споразуму о кредиту између Босне и Херцеговине и UniCredit bank Austria AG за финансирање Пројекта набавке опреме за КЈКП “Рад” д.о.о. Сарајево,
  б) Споразум о кредиту за финансирање Пројекта набавке опреме за “Рад” д.о.о. Сарајево између Босне и Херцеговине коју заступа Министарство финансија и трезора и UniCredit bank Austria AG,
  ц) Информација о робном кредиту UniCredit bank Austrja AG за финансиране Пројекта набавке опреме за КЈКП “Рад” д.о.о. Сарајево,
 20. а) Приједлог одлуке  о прихватању Споразума о средствима зајма између Краљевине Шпаније  заступане по Instituto de credito oficial  и Босне и Херцеговине заступане  по Министарству финансија и трезора за финансирање Пројекта изградње постројења  за пречишћавање отпадних вода у Широком Бријегу,
  б) Споразум о средствима зајма између Краљевине Шпаније заступане по Instituto de credito oficial и Босне и Херцеговине  заступане по Министарству финансија и трезора,
  ц) Информација о кредиту Краљевине Шпаније за Пројекат финансирања система отпадних вода у Општини Широки Бријег,
 21. а) Приједлог одлуке о усвајању Просторне основе Просторног плана ФБиХ за период 2008. до 2028. године,
  б) Просторни план ФБиХ за период од 2008. до 2028. године,
  ц) Просторна основа – синтезни текст,
  д) Просторна основа – карте 1-15
  е) Извод из просторне основе – синтезни приказ основне концепције просторног развоја,
 22. Извјештај о раду Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК-а  за 2010.годину,
 23. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска права БиХ за 2010. годину,
 24. Приједлог закључка о процесу израде пречишћених текстова закона,
 25. Приједлог закључка којим се подржава Влада ФБиХ у провођењу процедуре везано за  провођење Одлуке о додјели стана Емини Смајовић,
 26. Приједлог закључка о учешћу Владе ФБиХ у изградњи споменика Папи Ивану Павлу II,
 27. Избори и именовања.