Организација дома

Представнички дом

Представнички дом сазива се први пут најкасније 20 дана након објављивања резултата гласања.
Сазивање прве сједнице врши предсједавајући претходног сазива и предсједава сједницом до избора новог предсједавајућег Представничког дома.

Уколико предсједавајући из претходног сазива није у могућности сазвати сједницу Представничког дома сједницу ће сазвати најстарији посланик новог сазива Представничког дома.

Представнички дом се састоји од 98 посланика, који се бирају демократским путем на непосредним изборима, тајним гласањем, на територији цијеле Федерације, у складу са Уставом Федерације и Изборним законом Босне и Херцеговине.

Мандат посланика у Представничком дому је четири године, уколико Представнички дом не буде распуштен, у складу са Уставом Федерације.

Представнички дом има предсједавајућег и два потпредсједавајућа.
Предсједавајући Представничког дома и два потпредсједавајућа Представничког дома  бирају се из реда посланика  на сједници Представничког дома  послије извршене верификације мандата посланика у Представничком дому.

Приједлог за избор предсједавајућег Представничког дома и два потпредсједавајућа Представничког дома  подносе клубови посланика.
Представнички дом  има секретара, који се поставља у складу са законом. 

Предсједавајући Представничког дома и потпредсједавајући Представничког дома  не могу бити из истог конститутивног народа или из реда осталих.

Предсједавајући Представничког дома:

 • представља Представнички дом;
 • учествује у припреми, сазива и предсједава сједницом Представничког дома;
 • учествује у припреми, сазива и предсједава сједницом Колегија Представничког дома;
 • покреће разматрање питања из дјелокруга Представничког дома на сједницама;
 • договара се с предсједавајућим Дома народа о начину и роковима претресања одлука које захтијевају потврду оба дома;
 • стара се о остваривању програма рада Представничког дома  и о томе обавјештава Представнички дом;
 • стара се о примјењивању овог пословника;
 • стара се о остваривању начела јавности у раду Представничког дома  и радних тијела Представничког дома;
 • стара се о остваривању права и дужности посланика у Представничком дому у вези са вршењем њихове функције из дјелокруга Представничког дома;
 • стара се о односима и сарадњи Представничког дома са другим федералним органима;
 • потписује акта која доноси Представнички дом и
 • даје упутства секретару Представничког дома у вези са извршавањем послова и задатака.